ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. T-416

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-374 „Dėl Strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, 2.3 papunktį, 34, 36 ir 37 punktus, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės 20172019 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20172019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 punktu, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 ir 11 programų aprašymų priedus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                           Artūras Visockas