Pagėgių savivaldybės taryba

 

sprendimas

dėl priešmokyklinio ugdymo grupių IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO GRUPĖSE, BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS,

2019 – 2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO

 

2019 m. vasario 20 d. Nr. T-30

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK–1019 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. V-322 redakcija) „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“), 3 punktu, atsižvelgdama į mokyklų direktorių teikimus, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1Nustatyti priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičių ir mokinių skaičių jose, pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, 2019 – 2020 mokslo metams (pridedama).

2.   Nesudaryti klasės komplekto, jei mokykla jame nesurenka 5 mokinių.

3Įsipareigoti skirti bendrojo ugdymo mokykloms mokymo lėšų tiek, kiek jų trūksta pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą.

4Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                     Virginijus Komskis

 

Pagėgių savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 20 d.

sprendimo Nr. T-30

priedas

 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIS GRUPĖSE, BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ SKAIČIUS IR MOKINIŲ SKAIČIUS JOSE, PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, 2019 – 2020 MOKSLO METAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

Mokyklos pavadinimas

 

 

 

 

Pradinio ugdymo programa

 

Pagrindinio ugdymo programa

 

Vidurinio ugdymo programa

 

Iš viso mokykloje mokinių, mokinių klasėje vidurkis, klasių komplektų skaičius

Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius ir vaikų

 

skaičiaus vidurkis grupėje

 

Klasių skaičius, mokinių skaičiaus vidurkis klasėje

 

 

 

I dalis

Klasių komplektų skaičius, mokinių skaičius, mokinių skaičiaus

vidurkis klasės komplekte

 

II dalis

Klasių komplektų skaičius, mokinių skaičius, mokinių skaičiaus

vidurkis klasės komplekte

 

Klasių skaičius, mokinių skaičiaus vidurkis klasėje

 

Klasių skaičius, mokinių skaičiaus vidurkis klasėje

1 klasė

 

 

 

 

 

2 klasė

3 klasė

4 klasė

Klasių komplektų skaičius, mokinių skaičius, mokinių skaičiaus

vidurkis klasės komplekte

 

 

 

5 klasė

 

 

 

5 klasė

 

 

6 klasė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 klasė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 klasė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 (I gimnazijos) klasė

 

 

 

 

 

 

 

 

10 (II gimnazijos) klasė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 (III gimnazijos) klasė

 

 

 

 

 

 

 

12 (IV gimnazijos) klasė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasių komplektų skaičius, mokinių skaičius, mokinių skaičiaus

vidurkis klasės komplekte

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

1.

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija

 

Klasių kompl.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2

 

1

 

1

 

2

 

6

 

1

 

2

 

3

 

2

 

2

 

4

 

13

 

-

 

Iš viso mokinių

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

32

 

25

 

30

 

37

 

124

 

24

 

42

 

66

 

52

 

44

 

96

 

286

 

-

 

Mokinių skaičiaus vidurkis komplekte

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

16

 

25

 

30

 

18

 

20

 

24

 

21

 

22

 

26

 

22

 

24

 

22

 

-

 

2.

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija

 

Klasių kompl.

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

2

 

12

 

1

 

Mokinių

 

skaičius

 

20

 

17

 

11

 

14

 

62

 

19

 

16

 

11

 

20

 

66

 

18

 

15

 

33

 

15

 

15

 

30

 

191

 

11

 

 

 

 

 

Mokinių skaičiaus vidurkis komplekte

 

20

 

17

 

11

 

14

 

15

 

19

 

16

 

11

 

20

 

16

 

18

 

15

 

16

 

15

 

15

 

15

 

15

 

11

 

2.1.

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos

Lumpėnų Enzio Jagomasto skyrius

 

Klasių kompl.

 

1

 

0

 

 

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1

 

1

 

jungtinė (1-2-3kl.)

 

Mokinių skaičius

 

4

 

4

 

2

 

0

 

10

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

10

 

7*

 

Mokinių skaičiaus vidurkis komplekte

 

10

 

0

 

10

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

10

 

7*

 

3.

Natkiškių Zosės Petraitienės  pagrindinė mokykla

 

Klasių kompl.

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

3

 

1

 

1

 

2

 

-

 

-

 

-

 

7

 

1

 

(1-3) jungtinė

 

(2-4) jungtinė

 

(5-6) jungtinė

 

Mokinių skaičius

 

5

 

4

 

3

 

10

 

22

 

5

 

3

 

7

 

7

 

22

 

8

 

7

 

15

 

-

 

-

 

-

 

59

 

13*

 

Mokinių skaičiaus vidurkis komplekte

 

8

 

 

 

14

 

11

 

8

 

7

 

7

 

7

 

8

 

7

 

7

 

-

 

-

 

-

 

8

 

13*

 

4.

Piktupėnų pagrindinė mokykla

 

 

 

Klasių kompl.

 

1

 

 

 

1

 

1

 

3

 

1

 

 

 

1

 

1

 

3

 

1

 

1

 

2

 

-

 

-

 

-

 

8

 

1

 

(2-3) jungtinė

 

(7-8) jungtinė

 

Mokinių skaičius

 

5

 

4

 

5

 

8

 

22

 

7

 

5

 

14

 

4

 

30

 

5

 

6

 

11

 

-

 

-

 

-

 

63

 

7*

 

Mokinių skaičiaus vidurkis komplekte

 

5

 

9

 

8

 

7

 

7

 

5

 

18

 

10

 

5

 

6

 

5

 

-

 

-

 

-

 

7

 

7*

 

5.

Stoniškių pagrindinė mokykla

 

 

 

Klasių kompl.

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

0

 

1

 

-

 

-

 

-

 

10

 

1

 

Mokinių skaičius

 

8

 

10

 

7

 

11

 

36

 

7

 

9

 

7

 

8

 

31

 

7

 

-

 

7

 

-

 

-

 

-

 

74

 

10*

 

Mokinių skaičiaus vidurkis komplekte

 

8

 

10

 

7

 

11

 

9

 

7

 

9

 

7

 

8

 

7

 

7

 

-

 

7

 

-

 

-

 

-

 

7

 

10*

 

5.1.

Stoniškių pagrindinės mokyklos

Šilgalių mokykla-daugiafunkcis centras

 

 

Klasių kompl.

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių skaičius

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

11* *

 

Mokinių skaičiaus vidurkis komplekte

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

11* *

 

6.

Pagėgių pradinė mokykla

 

 

Klasių kompl.

 

2

 

1

 

2

 

1

 

6

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

6

 

1

 

Mokinių skaičius

 

40

 

22

 

35

 

21

 

118

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

118

 

14

 

Mokinių skaičiaus vidurkis komplekte

 

20

 

22

 

17

 

21

 

19

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

19

 

14

 

7.

 

 

Pagėgių lopšelis-darželis

Priešmo-kyklinio ugdymo grupė

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

2* *

 

Vaikų skaičius

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

40

 

Vaikų skaičiaus vidurkis grupėje

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

20

 

8.

 

Iš viso

 

Klasių kompl.

 

7

 

6

 

7

 

5

 

20

 

6

 

5

 

5

 

6

 

20

 

5

 

5

 

10

 

3

 

3

 

6

 

56

 

9

 

Jungtinių klasių po 2 kl./po3 kl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 / 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

6

 

-

 

Mokinių skaičius

 

82

 

61

 

63

 

64

 

270

 

70

 

58

 

69

 

76

 

273

 

62

 

70

 

132

 

67

 

59

 

126

 

801

 

13

 

Mokinių skaičiaus vidurkis komplekte

 

11

 

10

 

10

 

12

 

13

 

11

 

11

 

13

 

12

 

13

 

12

 

14

 

13

 

22

 

19

 

21

 

14

 

12

 

Pastaba: * − mišraus amžiaus vaikų grupė (priešmokyklinė grupė sujungta su ikimokyklinio ugdymo grupe, kurios veiklos trukmė 4 val.);

* *− mišraus amžiaus vaikų grupė (priešmokyklinė grupė sujungta su ikimokyklinio ugdymo grupe, kurios veiklos trukmė ilgesnė nei 4 val.).

 

______________________