LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL HERITAGE PLUS PROGRAMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. kovo 20 d. Nr. V-96

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2012 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto sprendimu Nr. 07 HSM-123 dalyvauti Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ ERA-NET Plius projekte ir siekdamas užtikrinti sėkmingą šios programos įgyvendinimą Lietuvos mokslo taryboje:

T v i r t i n u HERITAGE PLUS („Kultūros paveldo ir globalinių pokyčių mokslinių tyrimų ERA-NET Plus projektas“) programos projektų finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                                  Dainius H. Pauža

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-96

 

 

 

HERITAGE PLUS PROGRAMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. HERITAGE PLUS programos projektų finansavimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – Aprašas) nustato paraiškų teikimo, siekiant gauti finansavimą Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ programos „Kultūros paveldo ir globalinių pokyčių mokslinių tyrimų ERA-NET Plus projekto“ (toliau vadinama – HERITAGE PLUS programa) projektams vykdyti, šių paraiškų vertinimo, valstybės biudžeto lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo bei vertinimo Lietuvos mokslo taryboje (toliau vadinama – Taryba) tvarką.

2. Šis Aprašas taikomas Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, įtrauktoms į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, nacionaliniams muziejams, nacionalinei bibliotekai ir valstybės archyvams.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Komitetas – Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas;

3.2. paraiška – nustatytos formos dokumentas, kurį, siekdami gauti finansavimą tarptautiniam projektui vykdyti, atitinkamai HERITAGE PLUS programos kvietimo administravimo institucijai teikia partneriai;

3.3. partneris iš Lietuvos – projekto vadovas ir kiti vykdytojai kartu su vykdančiąja institucija teikiantys paraišką;

3.4. partneris – paraiškos rengime ir (ar) tarptautiniame projekte dalyvaujantys tyrėjai kartu su institucijomis iš kitos programoje dalyvaujančios šalies;

3.5. projektas – Tarptautinio projekto dalis, kurią įgyvendina projekto vykdytojai iš Lietuvos;

3.6. projekto vadovas – mokslininkas, kartu su kitais vykdytojais tyrėjais įgyvendinantis projektą ir vadovaujantis jo įgyvendinimui Lietuvoje, arba mokslininkas, vienas pats įgyvendinantis projektą Lietuvoje;

3.7. projekto vykdytojas – projekto vykdytojas tyrėjas arba projekto vykdytojas (ne tyrėjas);

3.8. projekto vykdytojas tyrėjas – Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, nacionalinio muziejaus, nacionalinės bibliotekos, valstybinio archyvo tyrėjas, vykdantis projektą ir tokiu būdu iš esmės dalyvaujantis įgyvendinant jo tikslus; projekto vykdytoju tyrėju laikomas ir projekto vadovas;

3.9. projekto vykdytojas (ne tyrėjas) – Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, nacionalinio muziejaus, nacionalinės bibliotekos, valstybinio archyvo darbuotojas, atliekantis jam paskirtą darbą projekto tikslams pasiekti ir taip prisidedantis prie projekto įgyvendinimo;

3.10. tarptautinis projektas – paraiška, patekusi į finansuojamų projektų sąrašą, kurį rengia HERITAGE PLUS programos Mokslinis komitetas. Tarptautinį projektą sudaro mokslinių tyrimų ir su jais susijusių veiklų visuma, kurią per numatytą laiką atlieka partneriai iš Lietuvos ir kitų šalių, nustatytiems tikslams, iškeltiems uždaviniams ir numatytiems rezultatams pasiekti;

3.11. vykdančioji institucija – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, nacionalinis muziejus, nacionalinė biblioteka, valstybinis archyvas, sudarantis projekto vykdytojams sąlygas projektui įgyvendinti ir teisės aktų nustatyta tvarka administruojantis projektui skirtas valstybės biudžeto lėšas.

4. Pagal šį Aprašą skiriamos valstybės biudžeto lėšos yra tikslinės. Jos skiriamos Aprašo 5 punkte numatytoms išlaidoms finansuoti.

 

II. LĖŠŲ SKYRIMO PRINCIPAI IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

 

5. Taryba šio Aprašo nustatyta tvarka skiria valstybės biudžeto lėšas projekto mokslinių tyrimų ir su jais susijusioms veikloms, kurios nėra finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, finansuoti.

6. Skiriamų lėšų dydis priklauso nuo paraiškos pagrįstumo, tinkamumo ir valstybės biudžeto asignavimų, skirtų HERITAGE PLUS programai. Skiriamų lėšų dydis gali siekti iki 100 procentų prašomų finansuoti lėšų.

7. Projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 175 tūkst. litų, o per vienerius kalendorinius metus projektui gali būti planuojama ne daugiau kaip 90 tūkst. litų.

8. Projekto trukmė yra ne ilgesnė nei 36 mėnesiai, jei kvietime nenurodyta kitaip.

9. Partneris iš Lietuvos gali planuoti tik tuos mokslinius tyrimus, darbus, įrangos įsigijimą, žmogiškuosius išteklius ir kitas priemones, kurie tiesiogiai reikalingi projekto rezultatams pasiekti.

10. Tyrėjas gali teikti tik vieną to paties kvietimo paraišką (kaip projekto vadovas ar kitas vykdytojas), jei kvietime nenurodyta kitaip.

11. Kiekvieno projekto vykdytojo tyrėjo (įskaitant ir projekto vadovą) darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

12. Projekto vadovas ir kiti vykdytojai su vykdančiąja institucija privalo sudaryti projekto įgyvendinimo darbo sutartis numatytam darbo laikotarpiui. Projekto įgyvendinimo darbo sutartys sudaromos tik su projekto vykdytojais. Vykdančioji institucija privalo užtikrinti, kad projekto vykdytojai būtų įdarbinti tik į tas pareigybes, kurių minimalius kvalifikacinius reikalavimus (2011 m. gegužės 16 d. Lietuvos mokslo tarybos nutarimas Nr. VII-71 „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“) jie atitinka. Sutartyse projekto vykdytojams nustatytas darbo užmokestis turi būti apskaičiuotas neviršijant Tarybos nutarimu patvirtinto didžiausio leistino pareigybės valandinio atlygio (2012 spalio 1 d. Lietuvos mokslo tarybos nutarimas Nr. VII-113 „Dėl didžiausių leistinų pareigybių valandinių atlygių patvirtinimo“).

13. Projekto vykdytojai pagrindinius rezultatus turi pasiekti patys. Projekto vadovas ir vykdytojai iš projekto lėšų negali gauti išmokų pagal autorines arba paslaugų sutartis. Leidžiama pirkti paslaugas arba sudaryti autorines sutartis tik pagalbiniams (nepagrindiniams) projekte numatytiems darbams atlikti.

14. Vykdančioji institucija, apskaičiuodama projekto vykdytojų komandiruočių metu patirtas apgyvendinimo išlaidas ir dienpinigius, vadovaujasi atitinkamais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15. Vykdančioji institucija, pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

16. Ilgalaikį materialųjį, taip pat nematerialųjį turtą iš projekto lėšų įsigyti gali tik valstybinė Lietuvos mokslo ir studijų institucija. Šis turtas įtraukiamas į institucijos turto apskaitą.

17. Netiesioginės išlaidos projekte negali viršyti 30 proc. darbo užmokesčiui, socialinio draudimo bei kitoms įmokoms, išlaidoms paslaugoms bei autoriniams darbams numatytų lėšų. Išimtiniais atvejais gali būti numatytos papildomos netiesioginės išlaidos mokslinei įrangai eksploatuoti.

18. Pirkimo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), susijęs su iš projektams finansuoti skirtų lėšų pirktomis prekėmis ar paslaugomis ir dengiamas iš šių lėšų, į PVM atskaitą ir į PVM deklaraciją negali būti įtraukiamas.

 

III. TINKAMOS IR NETINKAMOS IŠLAIDOS

 

19. Tinkamos išlaidos turi atitikti šiuos kriterijus:

19.1. būti aiškiai apibrėžtos pagal išlaidų rūšis;

19.2. būti realios ir teisingos, pagrįstos finansiniais dokumentais;

19.3. būti būtinos projektui įgyvendinti;

19.4. būti patirtos projekto įgyvendinimo metu.

20. Tinkamų išlaidų rūšys, kurioms finansuoti šiame Apraše nustatyta tvarka gali būti skiriamos lėšos:

20.1. išlaidos projekto vadovo ir vykdytojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir kitoms įmokoms;

20.2. išlaidos paslaugoms;

20.3. išlaidos autoriniams darbams;

20.4. išlaidos prekėms;

20.5. išlaidos komandiruotėms;

20.6. išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti;

20.7. netiesioginės išlaidos.

21. Netinkamos išlaidos yra:

21.1. išlaidos baudoms sumokėti ir (arba) finansinėms sankcijoms atlikti ir (arba) bylinėjimosi išlaidoms padengti;

21.2. išlaidos debeto palūkanoms, finansinėms operacijoms, komiso rinkliavoms, nuostoliams, atsiradusiems dėl užsienio valiutos keitimo, kitiems grynai finansiniams sandorių kaštams;

21.3. išlaidos paskoloms, lizingo veikloms;

21.4. išlaidos projektui parengti;

21.5. deklaruotos, patirtos ar kompensuotos išlaidos, susijusios su kitais vykdančiojoje institucijoje vykdomais mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektais.

22. Išlaidos pripažįstamos tinkamomis, jei atitinka Aprašo 19 punkto kriterijų reikalavimus bei yra teisingai ir sąžiningai paskirstytos pagal Aprašo 20 punkte nustatytas išlaidų rūšis.

 

IV. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

23. Paraiškos teikiamos pagal kvietimus, kuriuos skelbia atitinkama HERITAGE PLUS programos kvietimo administravimo institucija.

24. Lietuvoje informacija apie paskelbtą HERITAGE PLUS programos kvietimą teikti paraiškas (toliau – kvietimas) teikiama Tarybos interneto svetainėje www.lmt.lt (toliau – svetainė). Skelbdama informaciją apie kvietimą, Taryba turi teisę nustatyti papildomų reikalavimų partneriui iš Lietuvos.

25. Paraiškos rengiamos ir teikiamos pagal HERITAGE PLUS programos taisykles ir kvietime nustatytus reikalavimus. Partneris iš Lietuvos, rengdamas ir teikdamas paraišką, privalo vadovautis šio aprašo nuostatomis.

 

 

V. PARAIŠKŲ VERTINIMAS, ATRANKA IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

26. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, atliekama jų administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas.

27. Paraiškų, kuriose dalyvauja partneris iš Lietuvos, administracinę patikrą vykdo Tarybos Mokslo fondas (toliau – Mokslo fondas). Jos metu tikrinama kiekvienos paraiškos atitiktis HERITAGE PLUS programoje, Apraše ir kvietime nurodytiems reikalavimams. Administracinės patikros rezultatai įforminami Tarybos pirmininko patvirtintos formos administracinės patikros pažymoje.

28. Tuo atveju, jei administracinės patikros metu trūksta informacijos ar duomenų, Mokslo fondas turi teisę prašyti, kad partneris iš Lietuvos paaiškintų, papildytų ar patikslintų paraiškoje pateiktą informaciją, ir nustatyti terminą šiai informacijai pateikti. Projekto pagrindimo, jo veiklų apibūdinimo, išlaidų sąmatos taisyti neleidžiama. Jeigu partneris iš Lietuvos prašomos informacijos laiku nepateikia arba pateikia ne visą prašomą informaciją, paraiška vertinama pagal pateiktą informaciją.

29. Taryba administracinės patikros rezultatus teikia HERITAGE PLUS programos kvietimo administravimo institucijai. Paraiškos, atitikusios administracinės patikros reikalavimus, teikiamos ekspertiniam vertinimui. Likusios paraiškos toliau nevertinamos.

30. Paraiškų ekspertinį vertinimą pagal HERITAGE PLUS programoje nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką organizuoja HERITAGE PLUS programos kvietimo administravimo institucija.

31. HERITAGE PLUS programos Mokslinis komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus ir kvietime dalyvaujančių šalių skirtą biudžetą, sudaro finansuojamų tarptautinių projektų sąrašą.

32. Gavus informaciją apie į 31 punkte nurodytą sąrašą patekusius tarptautinius projektus, kuriuose yra partnerių iš Lietuvos, Mokslo fondas kreipiasi į Tarybos komitetą dėl projekto biudžeto tinkamumo finansuoti įvertinimo. Tarybos komitetas įvertina, kaip projektas atitinka šio aprašo II ir III skyrių reikalavimus, ir parengia siūlymą dėl projektui skirtinos sumos. Atlikdamas projekto biudžeto tinkamumo finansuoti vertinimą Tarybos komitetas gali pasitelkti ekspertus. Tuo atveju, jei projekto biudžeto tinkamumo finansuoti vertinimo metu trūksta informacijos ar duomenų, Taryba turi teisę prašyti, kad partneris iš Lietuvos paaiškintų, papildytų ar patikslintų paraiškoje pateiktą informaciją, ir nustatyti terminą šiai informacijai pateikti.

 

VI. SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

33. Tarybos pirmininkas tvirtina finansuojamų projektų sąrašą, atsižvelgdamas į finansuojamų tarptautinių projektų sąrašą ir Tarybos komiteto siūlymą.

34. Tarybos pirmininkui patvirtinus finansuojamų projektų sąrašą, dėl kiekvieno į jį įtraukto projekto įgyvendinimo pasirašoma trišalė Tarybos pirmininko patvirtintos formos projekto finansavimo sutartis (toliau – sutartis). Sutarties šalys yra Taryba, vykdančioji institucija ir projekto vadovas.

35. Mokslo fondas konkursą laimėjusio projekto vadovui elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą apie ketinimą pasirašyti sutartį ir pradinius duomenis jos projektui rengti. Jei sprendime dėl lėšų skyrimo nurodoma, kad projekto išlaidų sąmata turi būti tikslinama, projekto vadovo prašoma per nustatytą laiką ją patikslinti ir pristatyti Mokslo fondui.

36. Parengtą sutarties projektą Mokslo fondas projekto vadovui išsiunčia elektroniniu paštu. Projekto vadovas ir Vykdančioji institucija turi pasirašyti sutartį per 10 darbo dienų nuo sutarties projekto išsiuntimo dienos. Jei projekto vadovas ir vykdančioji institucija dėl objektyvių priežasčių negali pasirašyti sutarties nustatytais terminais, iki nustatyto sutarties pasirašymo termino pabaigos pateikia Tarybai motyvuotą prašymą nustatyti kitą sutarties pasirašymo terminą. Nepasirašius sutarties per nustatytą terminą ir nesikreipus dėl kito sutarties pasirašymo termino nustatymo laikoma, kad kitos šalys atsisakė pasirašyti sutartį.

37. Vykdančiosios institucijos ir projekto vadovai pasirašo tris išspausdintos sutarties egzempliorius (prie kiekvieno iš jų pridedami parengti ir pasirašyti sutarties priedai) ir pateikia Mokslo fondui. Mokslo fondas patvirtina sutarties priedą – projekto sąmatą – ir pasirašo sutartį. Po vieną sutarties su priedais egzempliorių grąžinama vykdančiajai institucijai ir projekto vadovui.

 

VII. ĮGYVENDINIMO MOKSLINĖ PRIEŽIŪRA

 

38. Projekto vadovas ir vykdančioji institucija Tarybai teikia projekto mokslines (tarpinę ir baigiamąją) ataskaitas.

39. Mokslinė tarpinė ataskaita teikiama projekto įgyvendinimo laikotarpio viduryje, ne vėliau kaip kito ketvirčio pirmojo mėnesio 8-ą dieną. Tarpinė ataskaita neteikiama, jei projektas įgyvendinamas trumpiau nei 18 mėnesių. Mokslinė baigiamoji ataskaita teikiama ne vėliau kaip 8-ą dieną po projekto pabaigos.

40. Mokslinė ataskaita Tarybai rengiama užpildant 1–3 priedų formas. Užpildyta ataskaitos forma sutartyje nurodytais terminais pateikiama Tarybai elektroniniu formatu. Kartu teikiamas vykdančiosios institucijos parengtas raštas pagal 4 priede nustatytą formą. Spausdintos vykdančiosios institucijos rašto kopijos Tarybai teikti nereikia.

41. Mokslines ataskaitas vertina ekspertų grupė arba pavienis (-iai) ekspertas (-ai). Ekspertų grupės (pavienio (-ių) eksperto (-ų)) darbas organizuojamas pagal Tarybos patvirtintą „Mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašą“. Kartu įvertinamas ir projektų lėšų panaudojimo tinkamumas bei pagrįstumas.

42. Sprendimą dėl projektų mokslinių ataskaitų priima Komitetas, vadovaudamasis ekspertų grupės ar pavienio (-ių) eksperto (-ų) išvadomis.

43. Esant būtinybei, Komitetas gali kviesti projekto vadovą pristatyti mokslinę ataskaitą ar pateikti su ja susijusius paaiškinimus.

44. Taryba, atsižvelgusi į projekto tarpinės mokslinės ataskaitos įvertinimą, gali sumažinti projekto įgyvendinimui skirtas lėšas.

45. Projekto įgyvendinimo mokslinė priežiūra taip pat gali būti vykdoma per patikras projekto įgyvendinimo vietoje. Tokiu atveju patikrą, Tarybos pirmininkui paskyrus, atlieka Tarybos atstovas ekspertas; patikra vykdoma 55–57 punktuose aprašyta tvarka.

46. Įvertinus mokslines ataskaitas, svetainėje skelbiami sprendimai dėl projektų (nurodant sutarties numerį, projekto vadovą, vykdančiąją instituciją, projekto pavadinimą, projekto vykdymui skirtas lėšas iš viso ir ataskaitiniais metais).

47. Projektų pagrindinių rezultatų santraukos, pateiktos tarpinėse mokslinėse ataskaitose, ir baigiamosios sėkmingai įgyvendintų projektų mokslinės ataskaitos skelbiamos svetainėje.

 

VIII. ĮGYVENDINIMO FINANSINĖ PRIEŽIŪRA

 

48. Projekto įgyvendinimui skirtos lėšos naudojamos pagal Mokslo fondo direktoriaus kasmet tvirtinamą projekto išlaidų sąmatą, kurioje nurodytos tiesioginės ir netiesioginės projekto įgyvendinimui skirtos lėšos pagal išlaidų rūšis.

49. Vykdančioji institucija ir projekto vadovas Tarybai teikia projekto finansines (ketvirtines ir metines) ataskaitas.

50. Finansinės ataskaitos – ketvirtinė ir metinė lėšų panaudojimo ataskaitos – teikiamos pagal Tarybos pirmininko patvirtintas formas sutartyje nurodytais terminais.

51. Projekto finansines ataskaitas vertina Mokslo fondas. Jei įvertinus ketvirtinę ar metinę ataskaitą nustatoma, kad projektas įgyvendinamas ne pagal patvirtintą projekto išlaidų sąmatą, Taryba neinformuota apie padarytus pakeitimus arba negautas leidimas tokiam keitimui, Taryba gali vienašališkai nutraukti sutartį, o projekto vadovą įrašyti į 72 punkte nurodytą sąrašą.

52. Kiekvieną ketvirtį lėšos pervedamos tik teigiamai įvertinus ankstesnio ketvirčio finansinę ataskaitą. Taryba, atsižvelgusi į projekto finansinės ataskaitos – ketvirtinės ar metinės – įvertinimą, gali sumažinti projekto įgyvendinimui skirtas lėšas.

53. Už laiku negrąžintas nepanaudotas projekto įgyvendinimui skirtas lėšas arba pavėluotai įteiktas lėšų panaudojimo ataskaitas Taryba turi teisę:

53.1. sumažinti po 3 procentus antrųjų (arba vėlesniųjų) projekto vykdymo metų netiesiogines projekto vykdymui skirtas lėšas už kiekvieną pavėluotą dieną įteikti ketvirtinę lėšų panaudojimo ataskaitą;

53.2. sumažinti po 10 procentų antrųjų (arba vėlesniųjų) projekto vykdymo metų netiesiogines projekto vykdymui skirtas lėšas už kiekvieną pavėluotą dieną įteikti metinę lėšų panaudojimo ataskaitą.

54. Vykdančioji institucija visų tais metais Tarybos finansuotų projektų netiesiogines išlaidas turi naudoti laikydamasi Tarybos pirmininko nustatyto netiesioginių išlaidų santykio tarp išlaidų grupių. Nesilaikant šio reikalavimo, Taryba turi teisę nutraukti visas su ta vykdančiąja institucija sudarytas sutartis.

55. Taryba gali vykdyti patikras projekto įgyvendinimo vietose siekdama įsitikinti, ar laikomasi Tarybos patvirtintų aprašų bei kitų teisės aktų, nustatyti, ar vykdančioji institucija ir projekto vadovas vykdo sutartinius įsipareigojimus bei racionaliai naudoja lėšas, ar su projekto įgyvendinimu susijusi informacija atitinka Tarybai pateiktąją.

56. Patikros organizuojamos ir vykdomos vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintu Patikrų, atliekamų mokslo projektų įgyvendinimo vietoje, tvarkos aprašu. Patikros vykdomos pagal Tarybos pirmininko patvirtintą Patikrų kalendorinį planą. Apie patikrą projekto vadovas ir vykdančioji institucija informuojami raštu ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki patikros.

57. Patikros metu nustačiusi esminių neatitikčių (trūkumų), Taryba turi teisę nutraukti sutartį.

 

IX. NUMATYTO ĮGYVENDINIMO KEITIMAS

 

58. Projekto įgyvendinimo metu projekto vadovui ir vykdančiajai institucijai gali atsirasti poreikis keisti:

58.1. projekto išlaidų sąmatą,

58.2. projekto vykdytojus,

58.3. projekto veiklas ir kita.

59. Projekto išlaidų sąmata gali būti keičiama arba tik informavus Tarybą (60 punktas), arba gavus Tarybos leidimą (61–63 punktai). Antruoju būdu keisti projekto išlaidų sąmatą galima ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį. Dėl leidimo keisti projekto išlaidų sąmatą būtina kreiptis likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos. Draudžiama:

59.1. keisti ankstesniais ketvirčiais projekto išlaidų sąmatoje numatytų lėšų apimtį,

59.2. keisti iš ankstesnių ketvirčių perkeltų lėšų paskirtį,

59.3. didinti išlaidas (pagal išlaidų rūšis), kurios buvo sumažintos vertinant paraišką,

59.4. keisti projekto išlaidų sąmatą atvejais, nurodytais svetainėje skelbiamame Projekto išlaidų sąmatos keitimų, Lietuvos mokslo tarybos laikomų netinkamais, sąraše.

60. Projekto vadovas ir vykdančioji institucija informuoja Tarybą jos pirmininko nustatytos formos raštu ne vėliau kaip iki einamojo ketvirčio pabaigos, jei per kalendorinius metus keičiama ne daugiau kaip 10 proc. nuo patvirtintoje metinėje projekto išlaidų sąmatoje numatytų tiesioginių išlaidų (neįskaitant išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti).

61. Projekto vadovas ir vykdančioji institucija kreipiasi į Tarybą prašydama leidimo keisti projekto išlaidų sąmatą jos pirmininko nustatytos formos raštu ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomų pokyčių, jei:

61.1. numatomos keisti projekto išlaidos yra didesnės nei nurodyta 60 punkte,

61.2. lėšų paskirtis keičiama į nenumatytą patvirtintoje projekto išlaidų sąmatoje išlaidų rūšį.

62. Projekto vadovas ir vykdančioji institucija, prieš teikdami einamųjų (antrųjų ir vėlesniųjų) metų projekto išlaidų sąmatą, gali teikti Tarybai prašymą jos pirmininko nustatytos formos raštu ją pakeisti (palyginus su projekto išlaidų sąmata paraiškoje). Tokį prašymą galima teikti tik esant teigiamam projekto metinės finansinės ataskaitos įvertinimui.

63. Sprendimą dėl leidimo keisti projekto išlaidų sąmatą priima Mokslo fondo direktorius. Kilus klausimų dėl siūlomų pakeitimų esminės įtakos sėkmingam projekto įgyvendinimui, kreipiamasi į Komiteto pirmininką, kuris sprendimą pasiūlo pats arba šį klausimą teikia svarstyti Komitetui.

64. Projekto vykdytojai gali būti keičiami arba tik informavus Tarybą (65 punktas), arba gavus Tarybos leidimą (66 ir 67 punktai).

65. Projekto vadovas informuoja Tarybą jos pirmininko nustatytos formos raštu dėl projekto vykdytojo ne mokslininko pakeitimo ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų.

66. Projekto vadovas ir vykdančioji institucija kreipiasi į Tarybą jos pirmininko nustatytos formos raštu ir su jame nurodytais priedais ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų, jei dėl svarbių priežasčių (pvz., ligos, ilgalaikės stažuotės, nėštumo ir gimdymo atostogų, motinystės (tėvystės) atostogų) norima pakeisti projekto vadovą ar kitą projekto vykdytoją mokslininką. Siūlomas kandidatas turi būti lygiavertės kvalifikacijos. Padidėjęs projekto vykdytojo darbo krūvis mokslo ir studijų institucijoje ar prisiimti įsipareigojimai kitame projekte nelaikomi svarbia priežastimi nevykdyti sutartinių įsipareigojimų.

67. Sprendimą (67.2–67.4 punktuose nurodytais atvejais – motyvuotą) dėl projekto vadovo ar kito vykdytojo mokslininko keitimo priima Komitetas. Galimas vienas iš šių sprendimų:

67.1. pritarti keitimui,

67.2. siūlyti pateikti kitą kandidatą,

67.3. nepritarti keitimui,

67.4. nutraukti sutartį.

68. Projekte numatytos veiklos ar kita, neišvardyta 58.1 ir 58.2 punktuose (pvz., projekto kalendoriniame plane numatytų darbų, projekto vykdytojams nustatytų funkcijų perskirstymo, komandiruotės ar jos vietos, datos keitimo, kitų, nei numatyta paraiškoje, prekių, paslaugų ar ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto pirkimo) veikla gali būti keičiama tik gavus Tarybos leidimą. Ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomų keitimų Tarybai pateikiamas laisvos formos prašymas ant institucijos blanko, kurį pasirašo vykdančiosios institucijos vadovas. Prašyme turi būti aiškiai išdėstytos tokio keitimo priežastys ir aplinkybės, taip pat pateikiama kita informacija, galinti turėti įtakos sprendimo priėmimui. Sprendimą dėl nurodytų keitimų priima Mokslo fondo direktorius. Kilus klausimų dėl siūlomų pakeitimų esminės įtakos sėkmingam projekto įgyvendinimui, kreipiamasi į Komiteto pirmininką, kuris sprendimą pasiūlo pats arba šį klausimą teikia svarstyti Komitetui.

69. Jei projekto vykdytojų, projekto veiklų ir kiti keitimai lemia projekto išlaidų sąmatos keitimus, išskyrus 60 punkte nurodytą atvejį, Tarybai teikiamas ir jos pirmininko nustatytos formos prašymas keisti projekto išlaidų sąmatą (61 punktas).

70. Projekto vadovas visus projekto vykdymo ataskaitiniu laikotarpiu atsiradusius pokyčius nurodo ir paaiškina tarpinėje bei baigiamojoje mokslinėse ataskaitose.

 

X. SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

71. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas pagal anksčiau su Taryba pasirašytas sutartis yra prioritetinis. Teikiant paraišką reikia įvertinti savo užimtumą mokslo ir studijų institucijoje ir (ar) projektuose, nepriklausomai nuo jų finansavimo šaltinių.

72. Taryba sudaro ir viešai paskelbia „Tyrėjų, iš esmės pažeidusių Lietuvos mokslo tarybai duotus sutartinius įsipareigojimus, sąrašą“.

73. Į 72 punkte nurodytą sąrašą įrašomas projekto vykdytojas tyrėjas, jei Taryba pripažino, kad jis pažeidė Tarybos patvirtintus mokslinės veiklos etikos principus.

74. Į 72 punkte nurodytą sąrašą Komiteto nutarimu įrašomas projekto vadovas, jei:

74.1. projekto įgyvendinimas buvo nutrauktas arba projektas pripažintas neįgyvendintu,

74.2. projekto lėšos buvo panaudotos iš esmės pažeidžiant projekto išlaidų sąmatą.

75. Asmenų, įrašytų į „Tyrėjų, iš esmės pažeidusių Lietuvos mokslo tarybai duotus sutartinius įsipareigojimus, sąrašą“ 73 punkte nurodytu atveju, paraiškos (kaip projekto vadovo ar kito vykdytojo tyrėjo) pagal visas Tarybos remiamas veiklos kryptis penkerius metus nuo įrašymo į minėtą sąrašą datos nesvarstomos.

76. Asmenų, įrašytų į „Tyrėjų, iš esmės pažeidusių Lietuvos mokslo tarybai duotus sutartinius įsipareigojimus, sąrašą“ 74 punkte nurodytais atvejais, paraiškos kaip projekto vadovo pagal visas Tarybos remiamas veiklos kryptis trejus metus nuo įrašymo į minėtą sąrašą datos nesvarstomos.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

77. Taryba sutartyje nurodytais terminais išnagrinėja vykdančiosios institucijos ir projekto vadovo siūlymus dėl projekto vykdymo eigos, jo sustabdymo ar nutraukimo, taip pat apeliacijas dėl Tarybos nutarimų nutraukti projekto įgyvendinimą ar keisti finansavimą.

78. Vykdančioji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 45 straipsniu, viešai skelbia projektų mokslinių tyrimų rezultatus, kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.

79. Projekto vadovas ir vykdančioji institucija įsipareigoja, institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis užtikrinti tinkamą projekto įgyvendinimo metu gautų duomenų išsaugojimą ir panaudojimą, o po trejų metų nuo projekto pabaigos – sudaryti prieigos prie jų galimybę.

80. Taryba po trejų metų nuo kiekvieno iš jos finansuotų projektų pabaigos įsipareigoja sudaryti prieigos prie kiekvieno projekto baigiamosios ataskaitos galimybę.

81. Autorių teisės ir gretutinės teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse, priklauso projekto vykdytojams tyrėjams.

82. Taryba nepretenduoja į turtines intelektinės veiklos, vykdytos per jos finansuotus projektus, rezultatų teises.

 

 

 

HERITAGE PLUS programos projektų

finansavimo tvarkos aprašo 1 priedas

 

(Projekto ataskaitos forma)

Gauta Lietuvos mokslo taryboje      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(data, laikas – pildo Taryba)

Ataskaitos registracijos Nr.              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pildo Taryba)

 

 

 

................................................................................

(vykdančiosios institucijos pavadinimas)

 

 

 

 

 

Projekto, kurį pagal sutartį Nr. ... finansavo Lietuvos mokslo taryba,

............................................................................................................................................................

(tarptautinio projekto pavadinimas, akronimas didžiosiomis raidėmis)

........................................................ ATASKAITA

(ataskaitos tipas – tarpinė ar baigiamoji)

 

 

 

Projekto vadovas Lietuvoje ...................................................

(parašas)                                     (vardas, pavardė)        

 

Vykdančiosios institucijos vadovas ...................................................

(parašas)                                 (vardas, pavardė)        

 

 

 

........................................................

(ataskaitos rengimo vieta, rengimo metai)

 

 

 

 

 

 

 

 

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ

 

Projekto finansavimo sutarties Nr.

 

Projekto finansavimo sutarties pasirašymo data

 

Projekto trukmė

201... m. ... mėn. ... d. – 201... m. ... mėn. ... d.

Skirta lėšų iš viso 201...– 201... metais

... tūkst. Lt

Skirta lėšų 201... metais

... tūkst. Lt

Skirta lėšų 201... metais

... tūkst. Lt

Skirta lėšų 201... metais

... tūkst. Lt

Skirta lėšų 201... metais

... tūkst. Lt

 

 

DUOMENYS APIE 201...–201... M. TARPTAUTINIO PROJEKTO PARTNERIUS IR VYKDYTOJUS

 

 

VYKDANČIOJI INSTITUCIJA LIETUVOJE IR PARTNERIAI TARPTAUTINIAME PROJEKTE

 

Eil. Nr.

Institucijos pavadinimas, jos santrumpa

Vykdančioji institucija

1.

 

Partnerio (-ių) institucija (-os)

2.

 

3.

 

...

 

 

 

PROJEKTO VYKDYTOJAI LIETUVOJE

 

Eil. Nr.

Mokslo laipsnis

Vardas, pavardė

Darbovietės pavadinimo santrumpa

Projekte atlikti tyrimai

Projekto vadovas

1.

 

 

 

 

Kiti projekto vykdytojai tyrėjai

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 


SANTRUMPOS IR SUTARTINIAI ŽENKLAI

 

Santrumpa ar sutartinis ženklas

Paaiškinimas

 

 

 

 

 

PAGRINDINIŲ REZULTATŲ SANTRAUKA (LIETUVIŲ KALBA)

 

Glaustai pateikiami pagrindiniai projekto rezultatai lietuvių kalba. Santraukoje turi būti pateikta tik ta informacija, kurią galima skelbti viešai (ne daugiau kaip 1000 spaudos ženklų).

 

PAGRINDINIŲ REZULTATŲ SANTRAUKA (ANGLŲ KALBA)

 

Nurodomas projekto pavadinimas ir glaustai pateikiami pagrindiniai projekto rezultatai anglų kalba. Santraukoje turi būti pateikta tik ta informacija, kurią galima skelbti viešai (ne daugiau kaip 1000 spaudos ženklų).

 


 

 

TURINYS

 

ĮVADAS............................................................................................................................................

DĖSTOMOJI ATASKAITOS DALIS...........................................................................................

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS.............................................................................................
PASKELBTŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS...........................................................

NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS....................................................................................

PRIEDAI........................................................................................................................................... I. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS 201...–201...METAIS.............................

II. PROJEKTO MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI 201… (201...–201...) METAIS.......

III.  201...–201... M. PASKELBTŲ AR PARENGTŲ SPAUDAI MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ KOPIJOS..............................................................................................................

IV. KITI PRIEDAI...........................................................................................................................

 

ĮVADAS

 

Ataskaitos įvadas, dėstomoji dalis bei išvados ir rekomendacijos neturėtų viršyti 10000 spaudos ženklų.

 

Glaustai pristatomas projekto tikslas, objektas ir nurodomi uždaviniai, kuriuos buvo siekiama išspręsti (metinėje ataskaitoje – per ataskaitinius metus, baigiamojoje – per visą projekto vykdymo laikotarpį).

 

DĖSTOMOJI ATASKAITOS DALIS

 

Išdėstoma tyrimų metodika, įvertinamas jos patikimumas ir tikslumas, išvardijami pagal paraiškoje pateiktą kalendorinį darbų planą numatyti atlikti darbai, nurodoma, kurie darbai atlikti, kurie – ne; dėl neatliktų darbų paaiškinama, kodėl vėluojama juos atlikti, o jei ataskaita baigiamoji – kodėl jie neatlikti. Pateikiami svarbiausi projekto rezultatai (palyginti su kitų tyrėjų rezultatais), nurodoma jų reikšmė. Nurodoma, kaip šie rezultatai prisidėjo prie atitinkamo tarptautinio projekto tikslo ir uždavinių įgyvendinimo. Jei gauti rezultatai išdėstyti kartu su ataskaita pateikiamų mokslinių publikacijų kopijose, priimtų ar parengtų spaudai straipsnių, monografijų ir kt. kopijose, ataskaitoje jie tik cituojami, t. y. pažymimi nuorodose ar išnašose (jei ataskaita tarpinė – ne daugiau kaip 40 000 spaudos ženklų, jei baigiamoji – apimtis neribojama).

 

 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

 

Pateikiamos išvados ir rekomendacijos, nors jos ir išdėstytos ataskaitos prieduose (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų).

 

PASKELBTŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS        

 

Pateikiamas per projekto ataskaitinį laikotarpį ar per visą projekto vykdymo laikotarpį paskelbtų mokslinių publikacijų (įskaitant monografijas ir kt.) bibliografiniai aprašai su atvirosios prieigos (jei tokia yra) nuoroda.

 

NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

PRIEDAI

 

I. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS 201... (201…–201...) METAIS

II. PROJEKTO MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI 201… (201...–201...) METAIS

III. 201…–201... M. PASKELBTŲ AR PARENGTŲ SPAUDAI MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ KOPIJOS (pridedamos paskelbtų ar priimtų spaudai mokslinių publikacijų kopijos, taip pat parengtų spaudai rankraščių kopijos)

IV. KITI PRIEDAI (čia taip pat turi būti pridėti Lietuvos mokslo tarybos leidimai koreguoti projekto sąmatą, keisti vykdytojus ir kt.)

 

Lietuvos mokslo taryba, vykdydama Mokslininkų grupių projektų finansavimo tvarkos aprašo 79 punkte nurodytą įpareigojimą (,,... po trejų metų nuo kiekvieno iš jos finansuotų projektų pabaigos, įsipareigoja sudaryti prieigos prie kiekvieno projekto baigiamosios ataskaitos galimybę ...“), viešai skelbs baigiamąją ataskaitą kartu su I ir II priedais. Kita informacija, saugant autorių ir gretutines teises, viešai skelbiama nebus.

 

 

___________


HERITAGE PLUS programos projektų finansavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Projekto ataskaitos priedo

„I. Projekto išlaidų sąmatos vykdymas 201... (201…–201...) metais“ forma)

 

I. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS 201… METAIS

(jei ataskaita metinė)

I. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS 201…–201... METAIS

(jei ataskaita baigiamoji)

 

Eil.

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Lėšos (tūkst. Lt)

projekte numatyta
201... metais

panaudota
201... metais1

iš viso panaudota projektui 201...–201... metais2

1.

Darbo užmokestis

 

 

 

2.

Socialinio draudimo ir kitos teisės aktais numatytos įmokos

 

 

 

3.

Išlaidos paslaugoms

 

 

 

4.

Išlaidos autoriniams darbams

 

 

 

5.

Išlaidos prekėms

 

 

 

6.

Išlaidos komandiruotėms

 

 

 

7.

Išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti

 

 

 

8.

Netiesioginės išlaidos

 

 

 

9.

Papildomos netiesioginės išlaidos mokslinei įrangai eksploatuoti

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

1 Jei lėšos panaudotos ne taip, kaip numatyta projekto išlaidų sąmatoje, prieduose pateikiami laisvos formos išsamūs paaiškinimai ir Lietuvos mokslo tarybos leidimai koreguoti projekto išlaidų sąmatą.

2 Pildoma, jei atsiskaitoma už antruosius ar vėlesnius projekto metus, taip pat – teikiant baigiamąją ataskaitą.

 

 

 

 

 

Projekto vadovas                                                          .................................................

(vardas, pavardė)

___________

HERITAGE PLUS programos projektų finansavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Projekto ataskaitos priedo

„II. Projekto mokslinių tyrimų rezultatai 201... (201...–201...) metais“ forma)

 

II. PROJEKTO MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI 201… METAIS

(jei ataskaita metinė)

II. PROJEKTO MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI 201…–201... METAIS

(jei ataskaita baigiamoji)

Kodas

Mokslinių tyrimų rezultatai1

Skaičius2

Humanitarinių ir socialinių mokslų projektams

HS1.

Mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai, sintetiniai mokslo darbai

 

HS2.

Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti recenzuojamuose leidiniuose

 

HS3.

Kiti mokslo straipsniai, mokslo knygų skyriai ir panašios mokslo publikacijos mokslo, kultūros ir profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

 

HS4.

Šaltinių publikacijos, žodynai, žinynai, enciklopedijos, biografijos, bibliografijos, studijų vadovai

 

HS5.

Kitos akademinės publikacijos (pranešimai, tezės) ir kiti projekto rezultatai

 

HS6.

Sudarytieji mokslo darbai, socialinės ir kultūrinės plėtros darbai

 

Fizinių, biomedicinos, technologijos, žemės ūkio mokslų projektams

GT1.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai

 

GT2a

Mokslo straipsniai Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje

 

GT2b

Mokslo straipsniai užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje

 

GT3.

Europos patentų biure (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų biure (USPTO) ar Japonijos patentų biure (JPO) išduoti patentai, kurių savininkai yra Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys

 

GT4.

Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios augalų veislės (pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing)

 

GT5.

Pagal tarptautiniu mastu pripažintą tvarką įregistruotos gyvūnų veislės

 

GT6.

Naujos technologijos3

 

GT7.

Nauji gaminiai 

 

GT8.

Patentai Lietuvoje5

 

GT9.

Veislės ir mikroorganizmų kamienai, įregistruoti Lietuvoje6

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 Pildomos eilutės, susijusios su konkrečiu projektu; parengtos spaudai būsimos publikacijos įskaitomos; pateikiami tik tie rezultatai, kuriuose yra nuoroda į finansavimo šaltinį – Lietuvos mokslo tarybą – bei nurodytas sutarties numeris;

2 Nurodyti duomenys laisva forma paaiškinami ir išvardijami prieduose;

3 Technologijos, turinčios įdiegimo aktą ar išbandytos gamyboje (aktą pridėti) ir aprašytos ataskaitoje;

4 Gaminiai ar programinė įranga, patvirtinti pažyma apie jų naudojimą ar įdiegimą;

5 Patentai, patentinės paraiškos, turinčios registracijos pažymą (pridėti);

6 Veislės, mikroorganizmų kamienai, turintys registracijos pažymą (pridėti).

 

Projekto vadovas                                                           ..................................................

(vardas, pavardė)

__________


HERITAGE PLUS programos projektų finansavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Rašoma vykdančiosios institucijos firminiame blanke)

 

 

Lietuvos mokslo tarybai                     20..-..-..  Nr.

 

 

 

DĖL HERITAGE PLUS programos PROJEKTO ATASKAITOS PATEIKIMO

 

 

Teikiame projekto ,,........................................“ ...........................................................

(projekto pavadinimas) (ataskaitos tipas – metinė ar baigiamoji)

ataskaitą.   

Duomenys apie pateiktą ataskaitą:

 

Programos, pagal kurią vykdomas projektas, pavadinimas

HERITAGE PLUS programa

Sutarties Nr., data

 

Projekto vadovas (mokslo laipsnis, vardas, pavardė)     

 

Projekto pradžia, pabaiga (metai, mėnuo, diena)

 

Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita (metai)

 

 

Projekto vadovas Lietuvoje                                                           

...................................................

(Parašas)                                  (Vardas, pavardė)        

 

Vykdančiosios institucijos vadovas ...................................................

(Parašas)                                 (Vardas, pavardė)        

 

 

___________