http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. 1K-97

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-119 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-400 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1167 „Dėl Spindulinės terapijos dienos stacionaro paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų aprašo ir Spindulinės terapijos dienos stacionaro paslaugų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

1.  P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“:

1.1. po eilute „01 04 01 01 / Gydytojų specialistų konsultacijoms / 1 / Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)“, po paslaugos, žymimos kodu „3420“, pavadinimo „Dietologo“, įrašau šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„3460

Sporto medicinos gydytojo“

 

1.2. eilutėje „01 04 02 / Dienos stacionaro paslaugoms / 3 / Dienos stacionaro paslaugos“ išbraukiu šį paslaugos kodą ir jo pavadinimą:

 

 

 

 

„3154

Brachiterapija“

 

1.3. po eilute „01 04 02 / Dienos stacionaro paslaugoms / 3 / Dienos stacionaro paslaugos“, po paslaugos, žymimos kodu „3444“, pavadinimo „Sudėtinga perkutaninė koronarinė intervencija“, įrašau šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3461

Brachiterapija, kai naudojamas iridžio šaltinis

 

 

 

 

3462

Brachiterapija, kai naudojamas kobalto šaltinis“

 

2.  N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintas asmens sveikatos priežiūros paslaugos kodas ir jo pavadinimas taikomas paslaugoms, suteiktoms nuo 2016 m. gegužės 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja nuo 2016 m. balandžio 1 d.;

2.3. šio įsakymo 1.3 papunkčiu patvirtinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2016 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Kainų ir klasifikacijų departamento direktorius,

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas                                              Gintaras Kacevičius