http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 11 d. Nr. 1K-105

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-304 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo tvirtinimo“:

1.  P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“:

1.1.    dalies „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“ eilutėje „01 01 02 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros skatinamosioms paslaugoms“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu 3539, pavadinimą:

 

 

 

 

„3539

Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinis vertinimas“

 

1.2.    dalies „05 / Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms“ eilutėje „05 08 02 / Potencialiems donorams paruošti / 89 / Transplantacijos programos potencialaus donoro paruošimo paslaugos suaugusiesiems, teikiamos stacionaro sąlygomis“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu 3120, pavadinimą:

 

 

 

 

„3120

Mirusio žmogaus audinių ir organų paėmimas“

 

2.  S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Jūratė Sabalienė