LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
 2008 M. LIEPOS 8 D. ĮSAKYMO NR.
A1-234
DĖL TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 5 d. Nr. A1-231

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 2 bei 5 punktais ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 bei 3 dalis:“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Transporto išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašą:

1.2.1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Kompensacijas mokanti įstaiga, skirdama ir (ar) mokėdama kompensaciją, transporto išlaidų kompensacijos skyrimo ir mokėjimo tikslais pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio duomenų teikimo atveju) ar prašymus (vienkartinio duomenų teikimo atveju), kuriuose nurodomi asmenų, dėl kurių kreipiamasi, vardai, pavardės, gimimo datos, teisinis duomenų gavimo pagrindas, jų naudojimo tikslas, prašomų pateikti duomenų apimtis ir pateikimo būdas, turi teisę neatlygintinai gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įmonių, kitų įmonių ir organizacijų, valstybės ir žinybinių registrų, valstybės ir savivaldybių informacinių sistemų informaciją, duomenis, reikalingus siekiant įvertinti, ar asmeniui turi būti skiriama ir (ar) mokama kompensacija, įskaitant ir duomenis, susijusius su transporto išlaidų kompensacijos gavėjų laisvės atėmimo bausmės atlikimu (žyma, kad asmuo atlieka laisvės atėmimo bausmę uždaro arba pusiau atviro tipo bausmės atlikimo vietoje, ir laisvės atėmimo bausmės atlikimo uždaro arba pusiau atviro tipo bausmės atlikimo vietoje laikotarpis), jeigu šie duomenys būtini nurodytais tikslais.“

1.2.2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Kompensacijos dydis nustatytas Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje.

1.2.3. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Kompensacijas mokanti įstaiga, skirdama ir (ar) mokėdama kompensaciją, užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                    Monika Navickienė