VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. liepos 29 d.   Nr. 1K-240

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1261 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“:

1.   P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų

paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „03 / Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui / 03 04/ Stacionarinėms medicininės reabilitacijos paslaugoms (išskyrus psichosocialinę reabilitaciją) / Reabilitacijos II paslaugos suaugusiesiems“ po paslaugos, žymimos kodu „3896“, pavadinimo „Reabilitacija II: nervų sistemos ligos. Būklė po COVID-19 ligos (vyrauja naujai atsiradę neuropsichiatriniai simptomai) (reabilitacijos trukmė – 20 dienų)“ įrašau šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3961

Reabilitacija II: nervų sistemos ligos – neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai, potrauminio streso sutrikimas (reabilitacijos trukmė 10 dienų)

 

 

 

 

3962

Reabilitacija II: psichikos ir elgesio sutrikimai – neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai, potrauminio streso sutrikimas (reabilitacijos trukmė 10 dienų)“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atitinkamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, suteiktoms nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                                         Neringa Norkūnaitė-Sasnauskienė