LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2019 M. LIEPOS 30 D. ĮSAKYMO NR. A1-426 „DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 2 KONKRETAUS TIKSLO „TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA IR TEISĖTA MIGRACIJA“ 1 NACIONALINIO TIKSLO „INTEGRACIJOS PRIEMONĖS“ 2 VEIKSMO „PASLAUGŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS TEIKIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. PMIF-2.1.2-K-02 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. spalio 7 d. Nr. A1-670

Vilnius

 

1. Pakeičiu Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.2-K-02, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A1-426 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-02 patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Pagal PFSA projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 2 124 136,53 euro (dviejų milijonų vieno šimto dvidešimt keturių tūkstančių vieno šimto trisdešimt šešių eurų ir penkiasdešimt trijų centų), iš kurių iki  1 593 102,40 euro (vieno milijono penkių šimtų devyniasdešimt trijų tūkstančių vieno šimto dviejų eurų ir keturiasdešimties centų) – PMIF lėšos ir iki 531 034,13 euro (penkių šimtų trisdešimt vieno tūkstančio trisdešimt keturių eurų ir trylikos centų) – Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo bendrojo finansavimo lėšos.“

1.2. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Pagal PFSA teikiamo projekto veiklų įgyvendinimo pradžia gali būti ankstesnė nei projekto sutarties įsigaliojimo diena, tačiau ne ankstesnė kaip 2019 m. spalio 1 d. Projekto veiklas pradėjęs vykdyti anksčiau, nei pasirašoma projekto sutartis, projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo lėšų apmokėti su šių veiklų vykdymu susijusias išlaidas, jei jos nebus pripažintos tinkamomis finansuoti. Pagal PFSA teikiamas projektas turi būti įgyvendinamas ne ilgiau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. (imtinai). Projekto vykdytojui nustačius, kad projektas bus įgyvendinamas trumpiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. (imtinai), projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas PAFT nustatyta tvarka, tačiau ne ilgiau nei iki 2023 m. gruodžio 31 d. (imtinai).

2. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas taikomas ir iki jam įsigaliojant pradėtiems įgyvendinti projektams.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                Monika Navickienė