LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ, SKIRTŲ TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIAMS UGDYTI IR KONSULTACINEI PAGALBAI TELEFONU BEI KITOMIS NUOTOLINIO BENDRAVIMO PRIEMONĖMIS POZITYVIOS TĖVYSTĖS KLAUSIMAIS TEIKTI, ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO
2024–2025 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. liepos 5 d. Nr. A1-450

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1‑213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, 15.9 papunkčiu, Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1‑1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2023–2024 m. projektų atrankos konkursų skelbimo 2023–2024 m. planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. A1-128 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2023–2024 m. projektų atrankos konkursų skelbimo 2023–2024 m. plano patvirtinimo“, ir įgyvendindama Vaiko gerovės
2022–2026 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A1-52 „Dėl Vaiko gerovės 2022–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.6 papunktyje nurodytą priemonę:

1.    T v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu bei kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis pozityvios tėvystės klausimais teikti, atrankos konkurso organizavimo 2024–2025 metais nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                           Monika Navickienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2023 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-450

 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ, SKIRTŲ TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIAMS UGDYTI IR KONSULTACINEI PAGALBAI TELEFONU BEI KITOMIS NUOTOLINIO BENDRAVIMO PRIEMONĖMIS POZITYVIOS TĖVYSTĖS KLAUSIMAIS TEIKTI, ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2024–2025 METAIS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu bei kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis pozityvios tėvystės klausimais teikti, atrankos konkurso organizavimo 2024–2025 metais nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) projektų, skirtų tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu bei kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis pozityvios tėvystės klausimais teikti, atrankos konkurso (toliau – konkursas) organizavimo bendrąsias nuostatas, finansavimo prioritetus ir finansuotinas projektų veiklas, reikalavimus pareiškėjams, projektų vykdytojams, projektų veiklų įgyvendintojams, pareiškėjų, projektų vykdytojų įsipareigojimus, projektų įgyvendinimo rodiklius ir esminius kriterijus, tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas, paraiškų turinio reikalavimus ir paraiškų teikimo tvarką, paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo, paraiškų atmetimo tvarką ir pagrindus, paraiškų vertinimo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) skyrimo, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudaromos konkurso organizavimo komisijos (toliau – komisija) darbo organizavimo tvarką, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių (toliau – sutartis) sudarymo tvarką ir jų turinio reikalavimus, projektų vykdymo ir stebėsenos, projektų finansavimo pratęsimo tvarką.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. Informacinė sistema (toliau – SoPAS) – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdoma Socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinė sistema, veikianti adresu https://sopas.sppd.lt/8099.

2.2. Pareiškėjas – NVO, kuri turi žymą Juridinių asmenų registre ir kuri, vadovaudamasi Nuostatais, teikia konkursui paraišką.

3. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatyme ir jų lydimuosiuose teisės aktuose, taip pat Projektų administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

4. Nuostatai parengti vadovaujantis Taisyklėmis. Nuostatuose nereglamentuotos procedūros atliekamos Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

5. Konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), vykdanti Taisyklėse ir Nuostatuose jai nustatytas funkcijas.

6. Projektų atranką ir administravimą užtikrina Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vykdantis Taisyklėse ir Nuostatuose jam nustatytas funkcijas.

7. Sprendimą dėl projektų finansavimo ir papildomų valstybės biudžeto lėšų skyrimo priima Ministerijos kancleris.

8. Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti NVO projektus, skirtus tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu bei kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis (internetu ir (ar) elektroniniu paštu) (toliau – kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis) pozityvios tėvystės klausimais teikti, siekiant sudaryti galimybes tėvams, auginantiems vaikus, gauti nemokamą konsultacinę pagalbą telefonu ir kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis pozityvios tėvystės klausimais.

9. Siektinas konkurso rezultatas – tėvams, auginantiems vaikus, telefonu ir kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis suteikta konsultacinė pagalba, reikalinga auklėjant vaikus.

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS, TERITORIJA, KONKURSUI NUMATYTA SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA

10. Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2025 metams – nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.

11. Projekto veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje (konsultacinė pagalba kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis gali būti teikiama ir užsienyje gyvenantiems lietuviams).

12. Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2024 m. ir 2025 m. atitinkamai po 110 000 (vienas šimtas dešimt tūkstančių) eurų:

12.1. didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 110 000 (vienas šimtas dešimt tūkstančių) eurų;

12.2. mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 85 000 (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai) eurų.

13. Konkurso lėšomis gali būti finansuojamos tik Nuostatų 16 punkte nurodytos veiklos. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą 2024–2025 m., vykdo visas Nuostatų 16 punkte nurodytas veiklas.

14. Ministerija nepanaudotas, grąžintas ar papildomai konkursui vykdyti gautas valstybės biudžeto lėšas, jei nėra projektų, įtrauktų į rezervinių projektų sąrašą, gali paskirstyti, paskelbusi naują konkursą tai pačiai priemonei įgyvendinti. Naujas konkursas gali būti vykdomas atskiro socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo ir Taisyklių nustatyta tvarka.

 

III skyrius

Finansavimo prioritetai ir finansuotinos PROJEKTŲ veiklos

 

15. Finansavimo prioritetas teikiamas ir papildomų balų už atitiktį prioritetui skiriama projektams, kurių pareiškėjai turi ne trumpesnę nei 4 metų psichologinės pagalbos tėvams teikimo patirtį bei dvejų metų konsultavimo telefonu patirtį.

16. Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos:

16.1. konsultantų mokymų medžiagos parengimas;

16.2. konsultantų mokymas ir paruošimas teikti konsultacijas telefonu bei kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis;

16.3. konsultacinės pagalbos telefonu bei kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis organizavimas ir teikimas tėvams. Šią pagalbą sudaro:

16.3.1. psichologinės pagalbos ir informacijos tėvams, susijusios su vaiko auklėjimu, vaiko raida ir kylančiais auklėjimo sunkumais, teikimas;

16.3.2. informacijos apie pozityvios tėvystės principais paremtus auklėjimo metodus ir kitas nesmurtines vaikų auklėjimo priemones teikimas;

16.3.3. informacijos apie kitos pagalbos (medicininės, teisinės, specializuotos kompleksinės) vaikui teikimo būtinybę, atsižvelgiant į tėvų pateiktą informaciją apie vaiką, teikimas;

16.3.4. informacijos apie galimybę tėvams gauti kitą galimą pagalbą auklėjant vaikus teikimas;

16.4. supervizijų konsultantams organizavimas;

16.5. informacijos apie projekto vykdymą sklaida.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS, PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS IR PROJEKTŲ VEIKLŲ ĮGYVENDINTOJAMS

 

17. Pareiškėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

17.1. yra Lietuvos Respublikoje registruota NVO, Juridinių asmenų registre paraiškos pateikimo dieną įregistravusi tai patvirtinančią žymą;

17.2. nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

17.3. paraiškos pateikimo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus pagal Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnį (pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tinklalapyje pateikiamą informaciją apie mokesčių mokėtoją);

17.4. projektui prašo skirti sumą, kuri nėra mažesnė negu Nuostatų 12.2 papunktyje nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė negu Nuostatų 12.1 papunktyje nurodyta didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma.

18. Projekto vykdytojas turi atitikti Nuostatų 17 punkte nurodytus reikalavimus, keliamus pareiškėjui, taip pat, vykdydamas Nuostatų 16 punkte numatytas veiklas, jis turi užtikrinti:

18.1. informacijos apie tėvus, kurie kreipiasi pagalbos, perdavimą kitiems asmenims tik teisės aktų nustatyta tvarka;

18.2. teisės aktuose numatytais atvejais ir duomenų apimtimi pranešimų Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar jos įgaliotam teritoriniam skyriui ir (ar) policijai teikimą;

18.3. Nuostatų 16.3 papunktyje numatytos informacijos apie tėvams teikiamą konsultacinę pagalbą telefonu ir kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis viešinimą, siekiant kuo platesnės sklaidos;

18.4. jei konsultacinė pagalba tėvams telefonu ir kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis neteikiama, informacijos apie jos teikimo laiką pateikimą besikreipiantiesiems.

19. Projekto veiklų įgyvendintojas privalo turėti kvalifikaciją, reikalingą konkrečiai veiklai vykdyti: psichologinę pagalbą teikiantys konsultantai turi turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines pirmosios ir antrosios studijų pakopų arba vientisųjų studijų psichologijos studijų krypties studijas, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI, PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI

 

20. Pareiškėjas, projekto vykdytojas prisiima Taisyklių 9 punkte išvardytus privalomus pareiškėjų, projektų vykdytojų įsipareigojimus. 

21. Vykdydamas projektą, pareiškėjas, projekto vykdytojas įsipareigoja iki 2024 m. gruodžio 31 d., o pratęsus projekto finansavimą 2025 metams – iki 2025 m. gruodžio 31 d. užtikrinti:

21.1. esminių kiekybinių rodiklių pasiekimą per 2024 ir 2025 metus:

21.1.1. kasmet užtikrinti, kad konsultacijos telefonu ir kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis būtų teikiamos darbo dienomis (ne mažiau kaip 8 valandas per parą), išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma;

21.1.2. kasmet užtikrinti bent vieno ar daugiau (atsižvelgdamas į skambučių ir konsultacijų kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis piko laiką) konsultantų darbą Nuostatų 21.1.1 papunktyje numatytu laiku, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma;

21.2. kiekybinių rodiklių pasiekimą per 2024 ir 2025 metus:

21.2.1. kasmet užtikrinti, kad konsultacijų telefonu ir kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis vidutinis pasiekiamumas skambinantiems ir rašantiems asmenims būtų 40 procentų. Konsultacijų telefonu ir kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis pasiekiamumo rodiklis apskaičiuojamas atsižvelgiant į visų bandymų prisiskambinti ir kitais būdais susisiekti skaičių, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma;

21.2.2. kasmet užtikrinti ne mažesnę nei 70 procentų konsultacinių skambučių telefonu ir atsakymų kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis (konsultacinė pagalba, nurodyta Nuostatų 16.3 papunktyje) dalį nuo visų atsilieptų skambučių ir (ar) gautų el. laiškų skaičiaus, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma;

21.3. kokybinių rodiklių pasiekimą per ataskaitinius metus:

21.3.1. turėti inventorių bei įrangą, reikalingus konsultavimo paslaugoms telefonu bei kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis teikti, ir šiai veiklai pritaikytas patalpas;

21.3.2. užtikrinti, kad projekto veiklų įgyvendintojai (psichologinę pagalbą teikiantys konsultantai) turėtų aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines pirmosios ir antrosios studijų pakopų psichologijos studijų krypties studijas, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

 

VI SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

22. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. Jei projekto finansavimas Nuostatų XII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais pratęsiamas 2025 metams, tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais buhalterinės apskaitos dokumentais (sąskaitomis faktūromis, kasos čekiais, banko sąskaitų išrašais ir pan.) ir projekto veiklų įvykdymą patvirtinančiais dokumentais (teikiamų konsultacijų registracijos žurnalais ir pan.) arba jų kopijomis. Jos privalo būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga, planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Projekto vykdytojas paslaugas ir (ar) prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo. Savanoriškos veiklos organizavimo išlaidos kompensuojamos Savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1 330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Projektams vykdyti skirtos valstybės biudžeto lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus.

23. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

23.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 30 procentų projektui įgyvendinti Ministerijos skirtų valstybės biudžeto lėšų):

23.1.1. projekto vadovo ir (ar) asmens, tvarkančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, išlaidos (jei projekto vadovas ir (ar) asmuo, tvarkantis buhalterinę apskaitą, įdarbinamas pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijoje pagal darbo sutartį);

23.1.2. buhalterinės apskaitos paslaugų pagal paslaugų teikimo sutartį įsigijimo išlaidos (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir jei asmuo, tvarkantis buhalterinę apskaitą, nėra įdarbintas pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijoje buhalterinės apskaitos paslaugoms teikti pagal darbo sutartį);

23.2. projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 8 punkte numatyto konkurso tikslo, Nuostatų 9 punkte numatyto siektino konkurso rezultato įgyvendinimu ir Nuostatų 16 punkte numatytų veiklų vykdymu), įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti:

23.2.1. darbuotojų, tiesiogiai vykdančių projekto veiklas, darbo užmokesčio, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas, išlaidos (jei jie yra pareiškėjo, projekto vykdytojo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis);

23.2.2. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms ir paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su projekto veiklomis ir būtinoms projektui įgyvendinti, įsigyti, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti:

23.2.2.1. ryšių įrangos ir ryšių paslaugų (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio, pašto) įsigijimo išlaidos, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti;

23.2.2.2. transporto išlaikymo (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo, transporto priemonės stovėjimas) ir transporto paslaugų (projekto vykdytojo nuosavybės, patikėjimo teise valdomų, naudojamų pagal nuomos arba panaudos sutartis automobilių nuoma, degalai, tepalai ir autobuso, laivo, kelto ar viešojo transporto Lietuvos Respublikos teritorijoje ekonominės klasės bilietai) įsigijimo išlaidos, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti;

23.2.2.3. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai ir kt.) (taikoma tik pareiškėjo, projekto vykdytojo darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, išskyrus savanorius);

23.2.2.4. patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, organizacinės technikos nuomos išlaidos;

23.2.2.5. darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo išlaidos (mokymų, seminarų, skirtų kvalifikacijai tobulinti, išlaidos, įskaitant išlaidas savanorių kvalifikacijai tobulinti);

23.2.2.6. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms ekspertų ir (ar) konsultantų (psichologų, teisininkų ir kt.) paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą, įsigyti (paslaugų kaina pagal atlygintinų paslaugų sutartis, autorines sutartis, jei šias paslaugas teikia asmenys, įgiję atitinkamos srities išsilavinimą, negali būti didesnė kaip 50 (penkiasdešimt) eurų už 1 valandą);

23.2.2.7. patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, komunalinių paslaugų (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio, kanalizacijos ir nuotekų valymo, šiukšlių išvežimo paslaugų) įsigijimo išlaidos;

23.2.2.8. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms, įrangai ir reikmenims, tiesiogiai susijusiems su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą (kanceliarinėms, ūkio prekėms, smulkiam inventoriui, maisto prekėms ir nealkoholiniams gėrimams, skirtiems pareiškėjo, projekto vykdytojo atstovų susitikimams (naudojamiems (vartojamiems) kavos pertraukų metu) darbo klausimams aptarti, svarstyti, derinti su kitų įstaigų, įmonių, organizacijų atstovais, pirkti), įsigyti, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti, išskyrus ilgalaikį turtą, nurodytą Nuostatų 25.5 papunktyje;

23.2.2.9. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms paslaugoms (leidybos, mokymų, lektorių, renginių organizavimo, projekto sklaidos ir viešinimo, kitoms paslaugoms, reikalingoms nuotolinėms konsultacijoms organizuoti ir teikti), tiesiogiai susijusioms su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą, įsigyti, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti, taip pat mokesčiai už bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktas piniginių lėšų pervedimo paslaugas.

24. Darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, išlaidos, nurodytos Nuostatų 23.1.1 ir 23.2.1 papunkčiuose, gali sudaryti ne daugiau kaip 80 procentų Ministerijos projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų.

25. Valstybės biudžeto lėšos negali būti naudojamos (netinkamos finansuoti išlaidos):

25.1. pareiškėjo, projekto vykdytojo, kitų fizinių ir (ar) juridinių asmenų įsiskolinimams padengti ar investiciniams projektams finansuoti;

25.2. pastatų statybai, rekonstrukcijai, kapitaliniam ir einamajam remontui, techninei priežiūrai, pastatų, teritorijos priežiūrai ir (ar) tvarkymui;

25.3. išperkamajai nuomai;

25.4. patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui, projekto vykdytojui, nuomai projekto veiklai vykdyti;

25.5. ilgalaikiam materialiajam turtui, kurio vertė – 500 (penki šimtai) eurų ir didesnė, kaip jis apibrėžtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, įsigyti;

25.6. kelionių (komandiruočių) užsienyje išlaidoms padengti;

25.7. transporto priemonių techninei apžiūrai, draudimui ir remontui;

25.8. išlaidoms, susijusioms su veikla, vykdyta parengiamajame projekto etape, iki pateikiant paraišką konkursui, taip pat išlaidoms, patirtoms ir apmokėtoms iki 2023 m. gruodžio 31 d. imtinai ir po 2024 m. gruodžio 31 d., o pratęsus projekto finansavimą 2025 metams – po 2025 m. gruodžio 31 d., padengti;

25.9. kitoms su projekto įgyvendinimu tiesiogiai nesusijusioms išlaidoms padengti.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

26. Projektai aprašomi informacinėje sistemoje lietuvių kalba užpildant paraiškas ir detalias projekto įgyvendinimo sąmatas atitinkamai 2024 metams ir 2025 metams pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Paraiška, užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

27. Paraiškoje pateikiama Taisyklių 16 punkte nurodyta informacija.

28. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Taisyklių 12 ir 13 punktuose) skaitmenines kopijas:

28.1. jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad pareiškėjas pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

28.2. dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, jei jam išlaikyti prašoma valstybės biudžeto lėšų (pavyzdžiui, panaudos, nuomos sutarčių);

28.3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (įgaliojimo, sutarties);

28.4. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (Nuostatų 1 priedas);

28.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos likus ne daugiau kaip 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos išduotos pažymos, patvirtinančios, kad pareiškėjas neturi skolų valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams;

28.6. atitiktį Nuostatų 15 punkte nurodytam finansavimo prioritetui (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 15 punkte nurodytą finansavimo prioritetą) įrodančių dokumentų (pavyzdžiui, projektų sutarčių, bendradarbiavimo sutarčių);

28.7. dokumentų, įrodančių projekto veiklų įgyvendintojo (-ų) atitiktį Nuostatų 19 punkte numatytam reikalavimui (diplomų).

29. Jei SoPAS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Taisyklių 16 ir 17 punktuose nurodytą reikalingą informaciją pareiškėjas Departamentui teikia elektroniniu paštu.

30. Paraiškų turinio ir jų teikimo reikalavimai nustatyti Taisyklių IV skyriuje.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, JŲ ATMETIMO TVARKA IR PAGRINDAI

 

31. Paraiškų atitiktis formaliesiems kriterijams vertinama, paraiškos, neatitinkančios formaliųjų kriterijų, atmetamos, vertinamos ir sprendimas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams įgyvendinti priimamas Taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

IX SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

32. Projektai, kuriems siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų, atrenkami laikantis Taisyklėse ir Nuostatuose nustatytos tvarkos.

33. Ekspertai paraiškas vertina, užpildydami SoPAS esančią vertinimo anketą, vadovaudamiesi Nuostatų 34 punkte nurodytais vertinimo kriterijais.

34. Ekspertai turi įvertinti ir skirti balų už:

34.1. projekto atitiktį Nuostatų 15 punkte nustatytam finansavimo prioritetui, vertindami 0 (nuliu) arba 10 (dešimčia) balų: 0 – neatitinka finansavimo prioriteto; 10 – atitinka finansavimo prioritetą;

34.2. numatyto projekto tikslo, uždavinių, problemos iškėlimo ir pagrindimo bei trumpo projekto aprašymo (santraukos) aiškumą, atitiktį konkurso tikslui (Nuostatų 8 punktas ir Taisyklių 16.6–16.9 papunkčiai), vertindami nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neaiškūs, neatitinka konkurso tikslo; 1–4 – iš dalies aiškūs, iš dalies atitinka konkurso tikslą; 5 – aiškūs, atitinka konkurso tikslą;

34.3. projekto priemonių ir (ar) veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, pagrįstumą, tinkamumą projekto tikslui pasiekti bei uždaviniams išspręsti (Nuostatų 8 punktas ir Taisyklių 16.12 papunktis), vertindami nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – nenuoseklios, nepagrįstos ir netinkamos projekto tikslui pasiekti bei uždaviniams išspręsti; 1–9 – iš dalies nuoseklios, iš dalies pagrįstos ir iš dalies tinkamos projekto tikslui pasiekti bei uždaviniams išspręsti; 10 – nuoseklios, pagrįstos ir tinkamos projekto tikslui pasiekti bei uždaviniams išspręsti;

34.4. projekto vertinimo rodiklių ir laukiamų rezultatų aiškumą ir konkretumą (Nuostatų 21 punktas ir Taisyklių 16.13, 16.15 papunkčiai), vertindami nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – neaiškūs ir nekonkretūs; 1–9 – iš dalies aiškūs ir konkretūs; 10 – aiškūs ir konkretūs;

34.5. projekto sąmatos tikslumą, aiškumą, detalumą ir racionalumą, pagrįstumą, atitiktį ir proporcingumą projekte numatytoms veikloms (Nuostatų 23–25 punktai ir Taisyklių 16.17 papunktis), vertindami nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – netiksli, neaiški, nedetali, neracionali, nepagrįsta, neatitinka projekte numatytų veiklų ir joms neproporcinga; 1–9 – iš dalies tiksli, iš dalies aiški, iš dalies detali, iš dalies racionali, iš dalies pagrįsta, iš dalies atitinka projekte numatytas veiklas ir joms proporcinga; 10 – tiksli, aiški, detali, racionali, pagrįsta, atitinka projekte numatytas veiklas ir joms proporcinga;

34.6. pareiškėjo ir projekto veiklos (-ų) įgyvendintojo (-ų) tinkamumą, kvalifikaciją ir gebėjimus vykdyti projektą (Nuostatų 19 punktas ir Taisyklių 16.18 papunktis), vertindami nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – nepakankami projektui sėkmingai įgyvendinti; 1–4 – iš dalies pakankami projektui sėkmingai įgyvendinti; 5 – visiškai pakankami projektui sėkmingai įgyvendinti.

35. Galimas didžiausias paraiškai skirtinų balų skaičius – 50. Privaloma surinkti minimali balų suma – 30.

36. Įvertinti projektai reitinguojami ekspertų paraiškoms skirtų balų vidurkių mažėjimo tvarka.

37. Projektai, kurie surinko mažiau balų už projektą, kuriam skirta daugiausia balų, įtraukiami į rezervinių projektų sąrašą. Valstybės biudžeto lėšos rezervinių projektų sąraše esantiems projektams skiriamos Taisyklių 64 punkte nustatytais atvejais. Projektai, esantys rezervinių projektų sąraše, reitinguojami ekspertų skirtų balų vidurkių mažėjimo tvarka.

38. Jei, atlikus paraiškų vertinimą, sutampa kelių pareiškėjų paraiškoms skirtų balų vidurkis, pirmenybė teikiama tam projektui, kurio paraiškos sąmatoje bendra projekto administravimo išlaidoms skirta lėšų suma yra mažesnė.

39. Jei komisija, įvertinusi ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trims ekspertams atlikus vertinimą, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 34 punkte nustatytais kriterijais, nepritaria ekspertų vertinimui, komisijos protokole, vadovaujantis Nuostatų 34 punkte nustatytais kriterijais, fiksuojamas argumentuotas sprendimas nepritarti ekspertų vertinimui ir paraiškų vertinimas gali būti perduotas komisijos nariams. Komisijos nariai paraiškas vertina, vadovaudamiesi Nuostatų 34 punkte nustatytais veiklų turinio ir projektų vertinimo kriterijais.

40. Jei komisija, įvertinusi paraiškų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 34 punkte nustatytais kriterijais, priima protokolinį sprendimą siūlyti pareiškėjui skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų, jame rekomenduoja (pvz., jei siūloma mažinti veiklų apimtį) arba nurodo (pvz., jei Nuostatuose nurodomas konkrečios paslaugos įkainis ir ekspertai nurodo mažinti paslaugos gavėjų ar dalyvių skaičių), kurių veiklų atsisakyti ar kurių veiklų apimtį mažinti ir kurias priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas finansuoti.

 

X SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

41. Komisijos darbas organizuojamas Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka.

42. Sutartis pasirašoma Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

 

XI SKYRIUS

PROJEKTŲ VYKDYMAS IR STEBĖSENA

 

43. Projektai vykdomi ir jų stebėsena atliekama Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.

44. Projekto vykdytojas, kurio projektui skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta sutartis, privalo projektą įgyvendinti iki sutartyje numatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d., pratęsus finansavimą 2025 metams – ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. Kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. jis privalo Departamento informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirtines ir metinę finansines ataskaitas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas, taip pat pirmajam ataskaitinių metų pusmečiui pasibaigus, iki einamųjų metų liepos 5 dienos, o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 dienos informacinės sistemos priemonėmis – projekto veiklų įvykdymo ataskaitą. Teikiamos šios ataskaitos, suvestinė ir informacija:

44.1. sąmatos vykdymo ir sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro cento tikslumu (už ataskaitinius metus teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį per vienus ataskaitinius metus);

44.2. sąmatos įvykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro cento tikslumu (už ataskaitinius metus teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį per vienus ataskaitinius metus);

44.3. buhalterinės apskaitos dokumentų suvestinė, kurioje turi būti nurodyta valstybės biudžeto lėšų gavėjo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, paslaugų sutarties, paslaugų perdavimo–priėmimo akto, darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma, informaciją nurodant euro cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio ir už visą projekto vykdymo laikotarpį per vienus ataskaitinius metus);

44.4. projekto veiklų įvykdymo ataskaita (pirmajam ataskaitinių metų pusmečiui pasibaigus, iki einamųjų metų liepos 5 dienos, o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 dienos teikiama už vienus ataskaitinius metus), kurioje turi būti nurodyta:

44.4.1. informacija apie konsultacinės pagalbos pasiekiamumą telefonu ir kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis, pateikiant duomenis apie įeinančių, atsilieptų skambučių skaičių, atsakytų užklausų (suteiktų konsultacijų, atsakytų el. laiškų) procentą ir vidutinę pokalbio (ar susirašinėjimo) trukmę kiekvieną mėnesį (nuo viso budėto laiko);

44.4.2. informacija apie specialistus, dalyvavusius projekte nuo jo įgyvendinimo pradžios (jų skaičius, specializacija);

44.4.3. informacija apie rodiklių, išvardytų Nuostatų 21 punkte ir jo papunkčiuose, pasiekimą;

44.4.4. informacija apie projekto viešinimą nuo jo įgyvendinimo pradžios (projekto rezultatų pristatymą).

45. Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, projekto vykdytojas informacinės sistemos priemonėmis turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą patikslinti projekto išlaidų sąmatą (nurodomas projekto vykdytojo pavadinimas, kodas, konkurso pavadinimas, sutarties numeris ir (ar) projekto kodas ir išdėstomas prašymas tikslinti projekto išlaidų sąmatą), kartu pateikdamas ir lyginamąjį tikslinamos projekto išlaidų sąmatos variantą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose projekto išlaidų sąmatos eilutėse. Departamentas, išnagrinėjęs projekto vykdytojo prašymą, per 5 darbo dienas nuo jo gavimo Departamente dienos priima sprendimą dėl projekto išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai informacinės sistemos priemonėmis arba elektroniniu paštu informuoja projekto vykdytoją. Susitarimas dėl projekto išlaidų sąmatos pakeitimo pasirašomas informacinės sistemos priemonėmis.

46. Prašymai tikslinti projekto išlaidų sąmatą Departamentui teikiami ne dažniau nei du kartus per einamąjį ketvirtį, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau ar dažniau pateikti prašymai nenagrinėjami. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą tikslinti tik dar nepatirtas išlaidas, išskyrus atvejus, kai tinkamos finansuoti išlaidos sumažėjo.

47. Norėdamas patikslinti veiklų planą, projekto vykdytojas Departamentui informacinės sistemos priemonėmis, taip pat elektroniniu paštu pateikia pagrįstą prašymą patikslinti veiklų planą (nurodomas projekto vykdytojo pavadinimas, kodas, konkurso pavadinimas, sutarties numeris ir (ar) projekto kodas ir išdėstomas prašymas tikslinti projekto veiklų planą), kartu pateikdamas lyginamąjį veiklų plano variantą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose veiklų plano dalyse ar eilutėse. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą patikslinti tik dar neįvykdytas (nepradėtas vykdyti) veiklas. Atsakingas Departamento specialistas elektroniniu paštu informuoja Ministerijos paskirtą asmenį apie projekto vykdytojo prašymą patikslinti veiklų planą per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos (nurodomas projekto vykdytojo pavadinimas ir projekto kodas). Ministerijos paskirtas asmuo per 2 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja atsakingą Departamento specialistą apie pritarimą ar nepritarimą projekto vykdytojo prašymui patikslinti veiklų planą (nurodomas projekto vykdytojo pavadinimas ir projekto kodas). Apie sprendimą dėl veiklų plano patikslinimo, suderintą su Ministerijos paskirtu asmeniu, Departamento atsakingas specialistas informuoja projekto vykdytoją per informacinę sistemą arba elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prašymas patikslinti veiklų planą teikiamas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios, bet ne vėliau nei gruodžio 5 d.

48. Projekto vykdytojas privalo raštu, taip pat informacinės sistemos priemonėmis informuoti Ministeriją ir Departamentą, jei vykdoma ar numatoma vykdyti projekto vykdytojo reorganizacija (nurodomas projekto vykdytojo pavadinimas, kodas, konkurso pavadinimas, sutarties numeris ir (ar) projekto kodas, reorganizacijos pradžios data), ir pateikti dokumentus bei informaciją, patvirtinančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimsiantis jo, kaip projekto vykdytojo, teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti projekto veiklas.

49. Jei projektas įgyvendinamas netinkamai ar sąmoningai nevykdomos projekto veiklos, nesiekiama ar nepavyksta pasiekti esminių kiekybinių projekto įgyvendinimo rodiklių, nustatytų Nuostatų 21.1 papunktyje, ar jų dalies, Taisyklių 110 punkte nustatyta tvarka gali būt taikomos šios sankcijos:

49.1. jeigu projekto vykdytojas nepasiekė vieno iš Nuostatų 21.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą Departamento banko sąskaitą turi grąžinti 50 procentų ataskaitiniais metais jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

49.2. jeigu projekto vykdytojas nepasiekė dviejų iš Nuostatų 21.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutartyje nurodytą Departamento banko sąskaitą turi grąžinti 100 procentų ataskaitiniais metais jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų.

 

XII SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMO PRATĘSIMAS

 

50. Tinkamai įgyvendinus projektą 2024 metais, jo finansavimas gali būti pratęstas 2025 metams, bet ne ilgiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. tomis pačiomis Nuostatuose ir sutartyje nustatytomis sąlygomis, neskelbiant naujo konkurso. Pratęsus projekto finansavimą, išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2025 m. sausio 1 d. iki pratęsus projekto finansavimą sudarytoje sutartyje dėl finansavimo patęsimo numatytos projekto įgyvendinimo galutinės datos, tačiau ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. Jei Sutartis dėl finansavimo pratęsimo 2025 metams nepasirašoma arba nutraukiama, išlaidos, projekto vykdytojo patirtos ar apmokėtos vykdant projekto veiklas 2025 metais, nekompensuojamos.

51. Prašydamas pratęsti projekto finansavimą, projekto vykdytojas iki 2024 m. lapkričio 15 d. Departamentui informacinės sistemos priemonėmis pateikia:

51.1. jo vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą pratęsti projekto finansavimą kitais metais (Nuostatų 2 priedas);

51.2. asmens, turinčio teisę veikti jo vardu, pasirašytą deklaraciją;

51.3. kitus Nuostatuose nurodytus dokumentus ar duomenis, kurie keitėsi pateikus projektą, kuriam skirtas finansavimas.

52. Prašymai pratęsti projektų finansavimą nagrinėjami ir sprendimai dėl projektų finansavimo pratęsimo priimami Taisyklių X skyriuje nustatyta tvarka.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

53. Ministerija turi teisę atlikti projekto įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo teisingumo bei tikslingumo auditą.

54. Ministerijos kanclerio sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios, atsižvelgus į Departamento pateiktą metinę atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) į tai, ar valstybės biudžeto lėšos panaudotos tinkamai, ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis konkursui skirti valstybės biudžeto asignavimai, ar kitiems dokumentams (pavyzdžiui, programos sąmatoms), taip pat Ministerijai arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Taisyklėse bei Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

55. Ministerijos veiksmai ir neveikimas, Ministerijos kanclerio sprendimas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymu, Departamento ir (ar) komisijos sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali apskųsti Ministerijai per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie Departamento ir (ar) komisijos sprendimą. Jei Ministerija patenkina pareiškėjo skundą, o Departamentas ir (ar) komisija pakartotinai įvertintą paraišką vėl atmeta, pareiškėjas šį Departamento ir (ar) komisijos sprendimą gali apskųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.

56. Ministerija ir Departamentas neprisiima atsakomybės, jei dėl projekte (paraiškoje ir (ar) sutartyje) nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto adreso) pareiškėjo, projekto vykdytojo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju, projekto vykdytoju negalima susisiekti kitu būdu.

57. Ministerija savo interneto svetainėje skelbia kiekvienam konkursui vykdyti kiekvienais metais skirtas valstybės biudžeto lėšų sumas.

58. Departamentas savo interneto svetainėje skelbia apibendrintas konkursų vykdymo ir (ar) atitinkamų priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

59. Konkurso organizavimo dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

60. Asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Nuostatų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą, nustatyta tvarka.

61. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

___________________________

part_eec39a9bbf5d45b8b8823c179853557f_end