LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO 2021 M. RUGSĖJO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-355 „DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 22 d. Nr. V-394

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. V-355 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos darbo reglamento patvirtinimo ir jį išdėstau nauja redakcija (Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos darbo reglamentas nauja redakcija nedėstomas):

 

 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS MOKSLINĖS VEIKLOS

ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir siekdamas užtikrinti mokslinės veiklos etikos principų laikymąsi Lietuvos mokslo tarybos veikloje:

1. T v i r t i n u pridedamą Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos darbo reglamentą (toliau – Reglamentas).

2. L a i k a u, kad paskirti ir šešis metus iki Reglamento įsigaliojimo dienos dirbę Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos nariai ėjo dvi kadencijas, mažiau nei šešis metus – vieną kadenciją.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios:

3.1. Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos darbo reglamentą, patvirtintą 2018 m. liepos 23 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu Nr. V-388 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“;

3.2 Apeliacijų, susijusių su Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos priimtais sprendimais, nagrinėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2014 m. kovo 12 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu Nr. V–89 „Dėl apeliacijų, susijusių su Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos priimtais sprendimais, nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.3. Lietuvos mokslo tarybos 2013 m. spalio 7 d nutarimą Nr. VIII-4 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos sudėties dalinio pakeitimo“;

3.4. Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos principus, patvirtintus Lietuvos mokslo tarybos 2012 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. VII-102 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos principų patvirtinimo“.“

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                  Romas Baronas