LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO

2021 M. RUGPJŪČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 4-896 „DĖL PASKOLŲ INDIVIDUALIŲ GARANTIJŲ TEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 28 d. Nr. 4-230

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 4-896 „Dėl Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.16. Prievolių įvykdymo užtikrinimo garantija – sutarties įvykdymo, pasiūlymo galiojimo, avanso grąžinimo, garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo ar mokėjimo garantija, kurią iš garantijų kredito linijos bendrovės garantijos gavėjas suteikia paskolos gavėjui.“

2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Pagal Nuostatus suteikiamos Bendrovės garantijos yra de minimis pagalba, kurios teikimui ir skaičiavimui taikomas 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais, o pagal Nuostatus suteikiamos pagalbos garantijos yra valstybės pagalba, kurios teikimui taikomos 2023 m. kovo 17 d. Komisijos komunikato Nr. 2023/C 101/03 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės ir pereinamojo laikotarpio sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ (toliau – Komunikatas) 1.4, 2.2 ir 3 skirsnių, 2022 m. birželio 2 d. Europos Komisijos sprendimo Nr. C(2022) 3742 final „Valstybės pagalba SA.102772 (2022/N) – Lietuva. Individualios garantijos paskoloms ir finansinei nuomai (lizingui)“ ir 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijos sprendimo Nr. C(2022) 9607 final „Valstybės pagalba SA.104853, SA.104854, SA.105108 (2022/N) – Lietuva: Likvidumo priemonių pratęsimas (SA.102772, SA.104109, SA.103706 pakeitimai)“ nuostatos“.

3. Pakeičiu 373 punktą ir jį išdėstau taip:

373. Pagalbos garantija negali būti teikiama, jei paskolos gavėjui ar jo dalyviams taikomos Europos Sąjungos sankcijos reaguojant į karą prieš Ukrainą, kaip nustatyta Komunikato 52 punkte. Informacija apie Europos Sąjungos taikomas sankcijas Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai skelbiama Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt/sankcijos.“

4. Pakeičiu 376 punktą ir jį išdėstau taip:

376. Už pagalbos garantijos suteikimą Bendrovei mokamas ne mažesnis kaip Komunikato 67 punkto b papunktyje nustatytas pagalbos garantijos atlyginimas. Pagalbos garantijai taikomą atlyginimo dydį Bendrovė skelbia savo interneto svetainėje www.invega.lt.“

5. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Bendrovė užtikrina su Nuostatų įgyvendinimu ir Bendrovės garantijų suteikimu susijusių dokumentų saugojimą vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 6 straipsnio nuostatomis, o su Nuostatų įgyvendinimu ir pagalbos garantijų suteikimu susijusių dokumentų saugojimą – vadovaudamasi Komunikato 90 punkto nuostatomis.“

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                            Aušrinė Armonaitė