LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

įSAKYMAS

DĖL lIETUVOS rESPUBLIKOS sPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO nR. 2-102 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ ATLIEKAMO IŠVADŲ DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBIŲ VERTINIMo ir KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠo PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 30 d. Nr. 2-257

Vilnius

 

 

1P a k e i č i u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. 2-102 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atliekamo išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybių vertinimo ir korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ ATLIEKAMO IŠVADŲ DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBIŲ VERTINIMo ir KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠo PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi,  Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, 18 punkto nuostatomis: 

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atliekamo išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybių vertinimo ir korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. P a v e d u paskelbti šį įsakymą:

2.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) Administravimo valdybos Pirkimų ir dokumentų valdymo skyriui – Teisės aktų registre.

2.2. STT Komunikacijos skyriui – STT interneto svetainėje.

3. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                 Žydrūnas Bartkus

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos

direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 2-102

(Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos

direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 2-257

redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ ATLIEKAMO IŠVADŲ DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBIŲ VERTINIMo ir KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) pareigūnų atliekamo išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybių vertinimo ir korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato STT pareigūnų atliekamo išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybių vertinimo ir korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarką, motyvuotos išvados dėl korupcijos rizikos analizės formą ir turinį.

 

II SKYRIUS

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMO BŪTINUMO NUSTATYMAS, GAVUS IŠVADĄ DĖL DIDELĖS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS

 

2. STT Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus pareigūnai (toliau – korupcijos prevencijos pareigūnai) vertina valstybės ir savivaldybės įstaigų motyvuotas išvadas dėl įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Jeigu valstybės ar savivaldybės įstaigos motyvuotoje išvadoje dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nėra nurodytų įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, Aprašo 3–6 punktuose nustatyti veiksmai neatliekami, išskyrus atvejus, kai korupcijos prevencijos pareigūno siūlymu, STT direktoriaus pavaduotojo, kuriam pavesta korupcijos prevencijos kuravimo sritis (toliau – STT direktoriaus pavaduotojas), jo nesant, STT direktoriaus sprendimu priimamas sprendimas atlikti korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo nustatymą.

3. Korupcijos prevencijos pareigūnai, STT darbo reglamento nustatyta tvarka gavę pavedimą įvertinti valstybės ir savivaldybės įstaigų motyvuotas išvadas dėl įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertina šias valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sritis, nustato jų atitiktį Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 6 dalyse nustatytiems kriterijams ir surašo korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo nustatymo išvadą:

3.1. Pateikia informaciją, kuriose valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse nustatyta didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

3.2. Pateikia nuomonę, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritys atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje nustatytų kriterijų.

3.3. Nurodo, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis atitinka STT veiklos prioritetus, jei valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityje yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė ir ši veiklos sritis atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje nustatytų kriterijų.

3.4. Pateikia nuomonę dėl valstybės ir savivaldybės įstaigų motyvuotos išvados dėl įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, formos ir turinio atitikties nustatytiems reikalavimams.

3.5. Esant poreikiui, korupcijos prevencijos pareigūnas parengia motyvuotą tarnybinį pranešimą STT Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus viršininkui, jo nesant, STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkui, dėl pritarimo atlikti informacijos paiešką ir peržiūrą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos naudojimosi valstybės ar žinybinių registrų, informacinių sistemų, kadastrų, klasifikatorių duomenimis ir kitais valstybės institucijų, įstaigų, įmonių bei kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų duomenų bankais, kitomis duomenų rinkmenomis tvarkos aprašo, patvirtinto STT direktoriaus 2006 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 2-31 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos naudojimosi valstybės registrų, kadastrų, klasifikatorių duomenimis ir kitais valstybės institucijų, įstaigų, įmonių bei kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų duomenų bankais“, (toliau – Naudojimosi registrais aprašas) 2 priedo 6 punkte korupcijos prevencijos pareigūnams priskirtuose valstybės registruose, kadastruose, klasifikatoriuose ir kituose duomenų bankuose. Atlikę minėtos informacijos paiešką ir ją išnagrinėję, įvertina sprendimus analizuotose srityse priimančių valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojų galimus interesų konfliktus, santykius su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurie galėtų padidinti korupcijos pasireiškimo tikimybę priimant sprendimus, ir pateikia apibendrintą informaciją.

3.6. Siūlo atlikti korupcijos rizikos analizę ar neatlikti korupcijos rizikos analizės.

4. Aprašo 3 punkte nurodyta korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo nustatymo išvada surašoma užpildant korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo nustatymo pagal korupcijos pasireiškimo tikimybę išvados formą (1 priedas) per 10 darbo dienų nuo Aprašo 3 punkte nurodyto pavedimo gavimo dienos, suderinama su tiesioginiu vadovu, Korupcijos prevencijos valdybos viršininku, Analitinės antikorupcinės žvalgybos valdybos viršininku[1], Tyrimų koordinavimo valdybos viršininku[2] ir pateikiama STT direktoriaus pavaduotojui, jo nesant, STT direktoriui sprendimui dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo ar neatlikimo priimti.

5. Jei korupcijos prevencijos pareigūnui trūksta informacijos, reikalingos surašyti Aprašo 3 punkte nurodytą korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo nustatymo išvadą, tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 3 punkte nurodyto pavedimo gavimo dienos jis turi pasiūlyti kreiptis į reikiamą valstybės ar savivaldybės įstaigą dėl papildomos informacijos. Tokiu atveju Aprašo 3 punkte nurodyta korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo nustatymo išvada surašoma per 10 darbo dienų nuo papildomos informacijos gavimo STT dienos.

6. STT direktoriaus pavaduotojas, jo nesant, STT direktorius sprendimą (rezoliucija ant korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo nustatymo išvados) dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo ar neatlikimo valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityje priima per 5 darbo dienas nuo Aprašo 3 punkte nurodytos korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo nustatymo išvados gavimo dienos.

 

III SKYRIUS

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMO BŪTINUMO NUSTATYMAS, GAVUS PAVEDIMĄ

 

7. Korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo nustatymas taip pat atliekamas gavus STT direktoriaus, STT direktoriaus pirmojo pavaduotojo, STT direktoriaus pavaduotojo ar STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininko pavedimą.

8. Korupcijos prevencijos pareigūnai, gavę Aprašo 7 punkte nurodytą pavedimą, per 10 darbo dienų nuo šio pavedimo gavimo dienos surašo korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo nustatymo išvadą (gali būti naudojama korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo nustatymo pagal korupcijos pasireiškimo tikimybę išvados forma (1 priedas):

8.1. Nurodo, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje nustatytų kriterijų.

8.2. Nurodo, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis atitinka STT veiklos prioritetus, jei valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityje yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė ir ši veiklos sritis atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje nustatytų kriterijų.

8.3. Pateikia Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, (toliau – Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka) 8–10 punktuose nustatytos informacijos (jei ji gauta) vertinimą.

8.4. Esant poreikiui, korupcijos prevencijos pareigūnas parengia motyvuotą tarnybinį pranešimą STT Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus viršininkui, jo nesant, STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkui, dėl pritarimo atlikti informacijos paiešką ir peržiūrą Naudojimosi registrais aprašo 2 priedo 6 punkte korupcijos prevencijos pareigūnams priskirtuose valstybės registruose, kadastruose, klasifikatoriuose ir kituose duomenų bankuose. Atlikę minėtos informacijos paiešką ir ją išnagrinėję įvertina sprendimus analizuotose srityse priimančių valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojų galimus interesų konfliktus, santykius su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurie galėtų padidinti korupcijos pasireiškimo tikimybę priimant sprendimus, ir pateikia apibendrintą informaciją.

8.5. Siūlo atlikti korupcijos rizikos analizę ar neatlikti korupcijos rizikos analizės.

9. Aprašo 8 punkte nurodyta korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo nustatymo išvada surašoma per 10 darbo dienų nuo Aprašo 7 punkte nurodyto pavedimo gavimo dienos, suderinama su tiesioginiu vadovu, Korupcijos prevencijos valdybos viršininku, Analitinės antikorupcinės žvalgybos valdybos viršininku[3], Tyrimų koordinavimo valdybos viršininku[4] ir pateikiama STT direktoriaus pavaduotojui, jo nesant, STT direktoriui sprendimui dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo ar neatlikimo priimti.

10. Jei korupcijos prevencijos pareigūnui trūksta informacijos, reikalingos surašant Aprašo 8 punkte nurodytą korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo nustatymo išvadą, tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 7 punkte nurodyto pavedimo gavimo dienos jis turi siūlyti kreiptis į reikiamą valstybės ar savivaldybės įstaigą dėl papildomos informacijos. Tokiu atveju Aprašo 8 punkte nurodyta korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo nustatymo išvada surašoma per 10 darbo dienų nuo papildomos informacijos gavimo STT dienos.

11. STT direktoriaus pavaduotojas, jo nesant, STT direktorius priima sprendimą (rezoliucija ant korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo nustatymo išvados) dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo ar neatlikimo valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityje per 5 darbo dienas nuo Aprašo 8 punkte nurodytos korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo nustatymo išvados gavimo dienos.

 

IV SKYRIUS

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMAS

 

12. Apie priimtą sprendimą atlikti korupcijos rizikos analizę ar neatlikti korupcijos rizikos analizės valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityje reikiama įstaiga STT darbo reglamento nustatyta tvarka yra informuojama per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo ar neatlikimo valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityje dienos.

13. Korupcijos prevencijos pareigūnai, kuriems yra pavesta atlikti korupcijos rizikos analizę valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityje, per 5 darbo dienas nuo korupcijos rizikos analizės atlikimo pradžios privalo parengti korupcijos rizikos analizės atlikimo planą, korupcijos rizikos analizės metu atsakytinus klausimus ir suderinti juos su STT Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus viršininku.

14. Atliekant korupcijos rizikos analizę valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityje surenkama ir įvertinama:

14.1. Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 15 punkte nurodyti duomenys.

14.2. Teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritį, kurioje atliekama korupcijos rizikos analizė.

14.3. STT turima, prieinama informacija, susijusi su valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritimi, kurioje atliekama korupcijos rizikos analizė. Šiuo atveju, korupcijos prevencijos pareigūnams suderinus motyvuotą tarnybinį pranešimą dėl pritarimo atlikti informacijos paiešką ir peržiūrą Naudojimosi registrais aprašo 2 priedo 6 punkte korupcijos prevencijos pareigūnams priskirtuose valstybės registruose, kadastruose, klasifikatoriuose ir kituose duomenų bankuose su STT Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus viršininku, jo nesant, su STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininku, taip pat atliekama informacijos paieška ir peržiūra Naudojimosi registrais aprašo 2 priedo 6 punkte korupcijos prevencijos pareigūnams priskirtuose valstybės registruose, kadastruose, klasifikatoriuose ir kituose duomenų bankuose. Atlikus minėtos informacijos paiešką ir ją išnagrinėjus įvertinami sprendimus analizuojamose srityse priimančių valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojų galimi interesų konfliktai, santykiai su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurie galėtų padidinti korupcijos riziką priimant sprendimus.

14.4. Kita informacija, reikalinga korupcijos rizikos analizei atlikti.

15. Surinkus ir įvertinus šio Aprašo 14 punkte nurodytą informaciją per Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 17 punkte nurodytą terminą (ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo korupcijos rizikos analizės pradėjimo dienos) yra surašoma ir šio Aprašo 18–21 punktuose nustatyta tvarka suderinama, pasirašoma bei pateikiama reikiamai valstybės ar savivaldybės įstaigai motyvuota išvada dėl korupcijos rizikos analizės (2 priedas). Šiame punkte nurodytas terminas gali būti pratęstas Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka, jei korupcijos rizikos analizės metu ženkliai pakinta jos apimtis, įstaiga, kurios veikla analizuojama, ar kiti subjektai per nustatytą terminą nepateikia korupcijos rizikos analizei atlikti būtinų duomenų arba nederina korupcijos rizikos analizės projekto ar dėl kitų objektyvių priežasčių. 

16. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės pateikiama:

16.1. Kritinės antikorupcinės pastabos – pastabos, teikiamos nustačius analizuojamą sritį reglamentuojančio teisinio reguliavimo nuostatų trūkumų, praktinių šių nuostatų taikymo problemų arba susiklosčiusios darbo praktikos ypatumų, kurie:

16.1.1. sudaro (gali sudaryti) tiesiogines sąlygas korupcijai kilti;

16.1.2. pažeidžia viešąjį interesą arba sudaro (gali sudaryti) prielaidas jam pažeisti;

16.1.3. sudaro ar gali sudaryti išskirtines sąlygas kai kurioms interesų grupėms, nepagrįstai privilegijuoja ar sudaro sąlygas privilegijuoti tam tikrus asmenis.

16.2. Kitos antikorupcinės pastabos – pastabos, teikiamos nenustačius šio Aprašo 16.1 papunktyje nurodytų aplinkybių, tačiau nustačius teisinio reglamentavimo trūkumų, praktinių teisinio reglamentavimo taikymo problemų arba susiklosčiusios darbo praktikos ypatumų, dėl kurių teisinis reglamentavimas suprantamas ar taikomas nevienareikšmiškai, analizuotuose procesuose trūksta nuoseklumo arba atsekamumo ar kitaip sudaromos netiesioginės sąlygos korupcijai kilti ar korupcijos regimybei susidaryti.

16.3. Kitos pastabos – pastabos, teikiamos nenustačius šio Aprašo 16.1 ir 16.2 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, tačiau nustačius teisinio reglamentavimo trūkumų, praktinių teisinio reglamentavimo taikymo problemų arba susiklosčiusios darbo praktikos ypatumų, apie kuriuos yra tikslinga informuoti korupcijos rizikos analizės subjektus ar kitus subjektus, kurių veiklos tobulinimui gali būti naudingos korupcijos rizikos analizės metu nustatytos aplinkybės.

16.4. Pasiūlymai dėl nustatytos korupcijos rizikos mažinimo (šalinimo), korupcijos prevencijos priemonių ir (ar) kitų priemonių taikymo. Pasiūlymai teikiami susiejant juos su šio Aprašo 16.1–16.3 papunkčiuose nurodytoms kategorijoms priskirtomis pastabomis.

17. Jei bet kuriame korupcijos rizikos analizės atlikimo etape nustatoma, kad tolesnis korupcijos rizikos analizės atlikimas tampa netikslingas ar neperspektyvus (iš esmės keičiasi teisinis reglamentavimas, perorganizuojama korupcijos rizikos analizės subjektų veikla, atsisakoma dalies funkcijų, atliekant korupcijos rizikos analizę paaiškėja, kad analizuojamų funkcijų ir (ar) su jomis susijusių korupcijos rizikos veiksnių apimtis yra reikšmingai mažesnė nei tikėtasi ir pan.), korupcijos rizikos analizę atliekantis pareigūnas parengia tarnybinį pranešimą, kuriuo teikiamas siūlymas dėl korupcijos rizikos analizės nutraukimo. Sprendimą nutraukti korupcijos rizikos analizę ir nerengti išvados dėl korupcijos rizikos analizės priima STT direktoriaus pavaduotojas. Apie priimtą sprendimą nutraukti korupcijos rizikos analizę valstybės ar savivaldybės įstaiga, kurios veiklos srityje buvo atliekama korupcijos rizikos analizė, informuojama raštu, kuriame taip pat gali būti pateikti atliekant korupcijos rizikos analizę padaryti pastebėjimai ir jais grindžiami pasiūlymai.

18. Dėl objektyvių priežasčių atsiradus poreikiui pratęsti korupcijos rizikos analizės atlikimo terminą ar priimti kitus sprendimus, kurie būtini siekiant identifikuoti galimus korupcijos rizikos veiksnius vertinamose veiklos srityse, korupcijos rizikos analizę atliekantis pareigūnas parengia motyvuotą tarnybinį pranešimą, kuriuo siūlo pratęsti korupcijos rizikos analizės atlikimo terminą ar priimti kitus būtinus sprendimus. Sprendimą dėl motyvuotame tarnybiniame pranešime pateiktų siūlymų priima STT direktoriaus pavaduotojas. Korupcijos rizikos analizės atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 mėnesiams. Apie priimtą sprendimą pratęsti korupcijos rizikos analizės atlikimo terminą ar apie kitus su atliekama korupcijos rizikos analize susijusius sprendimus raštu informuojama valstybės ar savivaldybės įstaiga, kurioje atliekama korupcijos rizikos analizė, ir prireikus kitos su atliekama korupcijos rizikos analize susijusios valstybės ar savivaldybės institucijos.

19. Iki pateikiant korupcijos rizikos analizės išvadą pasirašyti STT direktoriaus pavaduotojui išvados projektas pateikiamas pastaboms ir pasiūlymams valstybės ar savivaldybės įstaigai, kurioje atliekama korupcijos rizikos analizė, ir prireikus kitoms su atliekama korupcijos rizikos analize susijusioms valstybės ar savivaldybės institucijoms.

20. Korupcijos prevencijos pareigūnai, surašę ir pavizavę motyvuotą išvadą dėl korupcijos rizikos analizės, suderinę su tiesioginiu vadovu ir STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininku, pateikia ją pagal kompetenciją pasirašyti STT direktoriaus pavaduotojui, jo nesant, STT direktoriui.

21. STT direktoriaus pavaduotojo, jo nesant, STT direktoriaus pasirašyta motyvuota išvada dėl korupcijos rizikos analizės pateikiama valstybės ar savivaldybės įstaigai, kurioje atlikta korupcijos rizikos analizė, ir prireikus kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, kurios susijusios su atlikta korupcijos rizikos analize arba kurios atsakingos už korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.

22. Motyvuota išvada dėl korupcijos rizikos analizės ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos pasirašymo ir užregistravimo per STT dokumentų valdymo sistemą dienos skelbiama STT interneto svetainėje.

 

V SKYRIUS

IŠVADOJE DĖL kORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS PATEIKTŲ PASTABŲ IR pasiūlymų ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

 

23. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės pateiktų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo stebėsena vykdoma tokia tvarka:

23.1. Valstybės ar savivaldybės įstaiga, gavusi išvadą dėl korupcijos rizikos analizės, ne vėliau kaip per 3 mėnesius pateikia informaciją apie tai, kaip yra atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės pateiktas pastabas ir pasiūlymus, arba nurodo sprendimo neatsižvelgti į jai pateiktas pastabas ir pasiūlymus priežastis.

23.2. Jei 23.1 papunktyje nurodyta informacija nėra gaunama nustatytu terminu, parengiamas raštas, adresuotas išvados dėl korupcijos rizikos analizės gavėjui ir jo steigėjui, kuriuo pakartotinai prašoma informuoti STT, kaip yra atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės pateiktas pastabas ir pasiūlymus, arba nurodyti sprendimo neatsižvelgti į pateiktas pastabas ir pasiūlymus priežastis. Rašte nurodomas ne ilgesnis nei vieno mėnesio terminas, per kurį prašoma šią informaciją pateikti.

23.3. Jei išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės buvo pateikta kritinių antikorupcinių pastabų, o 23.1 papunktyje nurodyta informacija nėra gaunama ir po pakartotinio kreipimosi, išvadą dėl korupcijos rizikos analizės parengęs korupcijos prevencijos pareigūnas apie tai raštu informuoja STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininką, jo nesant, STT direktoriaus pavaduotoją ir teikia siūlymus dėl tolesnių veiksmų grįžtamajam ryšiui užtikrinti.

23.4. Gavus 23.1 papunktyje nurodytą informaciją, ši informacija yra įvertinama, parengiamas pasiūlymų įgyvendinimo vertinimas ir nustatoma, ar visos pastabos ir pasiūlymai planuojami įgyvendinti ir iki kada. Jei valstybės ar savivaldybės įstaiga neplanuoja įgyvendinti pateiktų pastabų ir pasiūlymų, vertinami priežastys ir motyvai, dėl kurių į pateiktas pastabas ir pasiūlymus planuojama neatsižvelgti. Apie pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo vertinimą yra informuojama valstybės ar savivaldybės įstaiga, kurioje buvo atlikta korupcijos rizikos analizė, ir prireikus kitos susijusios valstybės ir savivaldybės institucijos. Išvados dėl korupcijos rizikos analizės stebėsenos duomenys taip pat paskelbiami STT interneto svetainėje, susiejant juos su atitinkama išvada dėl korupcijos rizikos analizės. Pateikta informacija turi būti įvertinta per 10 darbo dienų nuo jos gavimo, o kai korupcijos rizikos analizės išvadoje tas pats pasiūlymas (-ai) buvo skirtas (-i) keliems subjektams – per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ją pateikė paskutinis subjektas.

23.5. Jei atlikus šio Aprašo 23.1–23.4 papunkčiuose nurodytus stebėsenos veiksmus nustatoma, kad liko neįgyvendintų kritinių antikorupcinių pastabų arba kitų antikorupcinių pastabų, valstybės ar savivaldybės įstaiga, kurios veiklos srityje atlikta korupcijos rizikos analizė, ir prireikus kitos valstybės ar savivaldybės institucijos, informuojamos, kad pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo stebėsena bus tęsiama, ir paprašoma informaciją, analogišką nurodytai šio Aprašo 23.1 papunktyje, pateikti praėjus vieniems metams nuo išvados dėl korupcijos rizikos analizės pateikimo. Praėjus vieniems metams nuo išvados dėl korupcijos rizikos analizės pateikimo atliekami veiksmai, analogiški nurodytiems šio Aprašo 23.1–23.4 papunkčiuose.

23.6. Jei atlikus šio Aprašo 23.5 papunktyje nurodytus stebėsenos veiksmus nustatoma, kad liko neįgyvendintų kritinių antikorupcinių pastabų, išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės pateiktų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo stebėsena gali būti pratęsiama iki 12 mėnesių. Tokiu atveju išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną atlikęs STT pareigūnas apie tai raštu informuoja STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininką, jo nesant, STT direktoriaus pavaduotoją ir teikia siūlymus dėl tolesnių stebėsenos veiksmų, jų trukmės ir periodiškumo. STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkui, jo nesant, STT direktoriaus pavaduotojui, pritarus siūlymui pratęsti stebėsenos terminus, apie tai informuojama valstybės ar savivaldybės įstaiga, kurios veiklos srityje atlikta korupcijos rizikos analizė, ir prireikus kitos valstybės ar savivaldybės institucijos. Praėjus nustatytam terminui atliekami veiksmai, analogiški nurodytiems šio Aprašo 23.1–23.4 papunkčiuose.

23.7. Vykdant išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės pateiktų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo stebėseną pildoma stebėsenos lentelė (3 priedas).

24. Aktuali informacija apie stebėsenos rezultatus yra skelbiama STT interneto svetainėje ir susiejama su atitinkama išvada dėl korupcijos rizikos analizės.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Jei, vykdant korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo nustatymą, atliekant korupcijos rizikos analizę ar atliekant išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės pateiktų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo stebėseną kyla šiame Apraše nenurodytų klausimų, juos sprendžia STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas.

26. Už šio Aprašo nuostatų pažeidimą STT darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

—————————

 

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybos pareigūnų atliekamo išvadų dėl

korupcijos pasireiškimo tikimybių vertinimo ir

korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos

aprašo

1 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VALDYBOS

KORUPCIJOS RIZIKOS SKYRIAUS

(DARBUOTOJO PAREIGOS)

 

Lietuvos Respublikos                                                                          (Data) (Nr. )

specialiųjų tyrimų tarnybos

direktoriaus pavaduotojui

(vardas ir pavardė)

 

 

DĖL Korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo nustatymo PAGAL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ (įstaigos pavadinimas)

 

1. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT nustatymo išvada):

1.1. Įstaiga, parengusi KPT nustatymo išvadą

 

1.2. KPT nustatymo išvados registracijos STT data ir numeris

 

2. Išvados dėl KPT nustatymo vertinimas

2.1. Ar KPT nustatymo išvada atitinka nustatytus formos ir turinio reikalavimus?

Taip / Ne[5]

2.2. Įstaigos veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) įstaiga nustatė didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę[6]

 

2.3. Įstaigos veiklos sritis (-ys), kuri (-ios) atitinka KPĮ 6 str. 6 d. nustatytus kriterijus[7]

 

2.4. Ar įstaigos veiklos sritis (-ys) atitinka STT veiklos prioritetus? [8]

Taip[9] / Ne

2.5. Ar korupcijos rizikos veiksniai įstaigoje valdomi (numatytos priemonės nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar šalinti)?

Taip / Ne[10]

2.6. Ar turima informacijos apie galimus korupcijos rizikos veiksnius?

Taip[11] / Ne

2.7. Informacijos apie galimus korupcijos rizikos veiksnius šaltiniai:

1. STT (Pranešimų nagrinėjimo skyriaus duomenys ir pan.) ¨

2. Valstybės registrai, kadastrai, klasifikatoriai ir duomenų bankai ¨

3. Kontroliuojančių institucijų (Valstybės kontrolės, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių ir pan.) ataskaitos ir išvados ¨

4. Sociologinių tyrimų duomenys ¨

5. Žiniasklaida ¨

6. Kita ¨

Išnagrinėjus šią informaciją, nustatyta, kad[12]:

3. Išvados ir pasiūlymai

3.1. Ar tikslinga atlikti korupcijos rizikos analizę?[13]

Taip / Ne

3.2. Ar pakanka turimos informacijos pasiūlymui dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo ar neatlikimo parengti ar korupcijos rizikos analizę atlikti?

Taip / Ne[14]

3.3. Kita reikšminga informacija ir pasiūlymai

 

 

(Pareigos)                                                                                                                                                              (Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Rengėjo duomenys)

_____________

 

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos

pareigūnų atliekamo išvadų dėl korupcijos

pasireiškimo tikimybių vertinimo ir korupcijos

rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Išvados dėl korupcijos rizikos analizės formos pavyzdys)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA

 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius,

tel. 8 706 63 335, el. p. dokumentai@stt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188659948

 

(Adresatas)

 

(Data) (Registracijos numeris)

 

 

DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOS

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, atliko korupcijos rizikos analizę (išvada su priedais pridedama),

(įstaigos pavadinimas)

šiose veiklos srityse:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

Korupcijos rizikos analizės atlikimo pagrindas:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Korupcijos rizikos analizę atliko: ____________________________________________

(STT pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

Korupcijos rizikos analizė pradėta: __________________

Korupcijos rizikos analizė baigta: ___________________

 

Nustatyta, kad egzistuoja (ar neegzistuoja) korupcijos rizika minėtose veiklos srityse.

Vadovaudamiesi Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 19 punktu, prašome per 3 mėnesius nuo išvados gavimo dienos STT pateikti informaciją, kaip įvykdyti ar numatomi vykdyti šioje išvadoje pateikti pasiūlymai (lentelė pridedama).

PRIDEDAMA. __ lapų.

 

(Pareigų pavadinimas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

(Rengėjo nuoroda)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS (ĮSTAIGOS)

VEIKLOS SRITYSE

 

TURINYS

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

 

 

APIMTIS IR METODAI

(Valstybės ar savivaldybės įstaigos) veiklos srityje(-yse) korupcijos rizikos analizė atlikta                   

(nurodoma, kad korupcijos rizikos analizė atlikta pirmą kartą, ar įrašoma ankstesnės analizės data)

 

Analizuotas ________________________ laikotarpis.

 

Tikslas: ______________________________________________________________

Uždaviniai: __________________________________________________________

Objektas: ____________________________________________________________

Subjektas: ___________________________________________________________

Duomenų rinkimo ir vertinimo metodai: ____________________________________

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atliekamo išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybių vertinimo ir korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo 14 punkte nurodyta informacija:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Atliekant korupcijos rizikos analizę, nustatyta:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

 

Teikiamos pastabos:

1. Kritinės antikorupcinės pastabos:

1.1. ________________________________________________________________________

2. Kitos antikorupcinės pastabos:

2.1.________________________________________________________________________

3. Kitos pastabos:

3.2. ________________________________________________________________________

 

Pasiūlymai atsižvelgiant į pateiktas pastabas:

1. Pasiūlymai atsižvelgiant į kritines antikorupcines pastabas:

1.1.________________________________________________________________________

2. Pasiūlymai atsižvelgiant į kitas antikorupcines pastabas:

2.1.________________________________________________________________________

3. Pasiūlymai atsižvelgiant į kitas pastabas:

3.1.________________________________________________________________________

 

(Pareigų pavadinimas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo ir jo tiesioginio vadovo duomenys)

 

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos

pareigūnų atliekamo išvadų dėl korupcijos pasireiškimo

tikimybių vertinimo ir korupcijos rizikos analizės atlikimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

Pateiktos pastabos

Pasiūlymai atsižvelgiant į pateiktas pastabas

Duomenys apie pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą

Specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimas

1.   Kritinės antikorupcinės pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Kitos antikorupcinės pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Kitos pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Kai teikiamas siūlymas atlikti korupcijos rizikos analizę.

[2] Kai teikiamas siūlymas atlikti korupcijos rizikos analizę.

[3] Kai teikiamas siūlymas atlikti korupcijos rizikos analizę.

[4] Kai teikiamas siūlymas atlikti korupcijos rizikos analizę.

[5] Jei vertinimas neigiamas, pateikiami neigiamą vertinimą pagrindžiantys argumentai.

[6] Nurodoma įstaigos veiklos sritis, veiklos srities atitiktis KPĮ 6 str. 4 d. nustatytiems kriterijams, veiklos srityje nustatyti korupcijos rizikos veiksniai, pavyzdžiui:

Investicijų projektų (programų) įgyvendinimo organizavimas ir jų įgyvendinimo priežiūra ________ ministerijoje

atitinka KPĮ 6 str. 4 d. nustatytus kriterijus:

1

2

3

4

5

6

7

¨

¨

x

¨

x

¨

¨

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:

Ministerijos Investicinių projektų atrankos komisija nesilaiko patvirtintų Projektų atrankos taisyklių, todėl į Valstybės investicijų programą buvo įtraukti mažiau balų surinkę investiciniai projektai.

[7] Pateikiama nuomonė, kuriuos KPĮ 6 str. 6 d. nustatytus kriterijus atitinka vertinama įstaigos veiklos sritis, pavyzdžiui: Įstaigos veiklos sritis atitinka KPĮ 6 str. 6 d. nustatytus kriterijus:

1

2

3

4

5

6

7

8

¨

¨

x

¨

¨

x

x

¨

 

[8] Punktas pildomas, jei įstaigos veiklos srityje yra nustatyta didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė ir ši veiklos sritis atitinka bent vieną iš KPĮ 6 str. 6 d. nustatytų kriterijų.

[9] Jei vertinimas teigiamas, nurodoma, kuriuos STT veiklos prioritetus atitinka aprašoma įstaigos veiklos sritis.

[10] Jei vertinimas neigiamas, pateikiami neigiamą vertinimą pagrindžiantys argumentai.

[11] Nustačius galimus korupcijos rizikos veiksnius 2.7 punkte įvardijamas informacijos šaltinis ir aprašomi galimi korupcijos rizikos veiksniai.

[12] Apibendrinama gauta informacija.

[13] Tiek siūlant priimti sprendimą atlikti KRA, tiek siūlant priimti sprendimą neatlikti KRA, pasiūlymas turi būti argumentuotas. Siūlant priimti sprendimą atlikti KRA, nurodomos įstaigos veiklos sritys, kuriose bus atliekama korupcijos rizikos analizė.

[14] Jei atsakymas neigiamas, pateikiamas pasiūlymas rengti raštą dėl papildomos informacijos, reikalingos sprendimui dėl KRA atlikimo priimti, pateikimo, 3.1 punktas nepildomas.