VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 28 d. Nr. 1K-389

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-2980 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“:

1.   P a k e i č i u  Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų

paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 01 02 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, už kurias mokamas skatinamasis priedas / 14 / Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir akušerių papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3845“, pavadinimo „Šeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu) paslaugos, teikiamos pacientams, neturintiems teisės į valstybės laiduojamą (nemokamą) asmens sveikatos priežiūrą, dėl įtariamos ir (arba) diagnozuotos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)“ šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3851

Mobiliosios komandos PAASP paslaugos paciento namuose: šeimos gydytojo ir slaugytojo padėjėjo ar kito PAASP įstaigos darbuotojo apsilankymas paciento namuose (mieste)

 

 

 

 

3852

Mobiliosios komandos PAASP paslaugos paciento namuose: šeimos gydytojo ir slaugytojo padėjėjo ar kito PAASP įstaigos darbuotojo apsilankymas paciento namuose (kaime)

 

 

 

 

3853

Mobiliosios komandos PAASP paslaugos paciento namuose: bendrosios praktikos slaugytojo (arba bendruomenės slaugytojo) ir slaugytojo padėjėjo ar kito PAASP įstaigos darbuotojo apsilankymas paciento namuose (mieste)

 

 

 

 

3854

Mobiliosios komandos PAASP paslaugos paciento namuose: bendrosios praktikos slaugytojo (arba bendruomenės slaugytojo) ir slaugytojo padėjėjo ar kito PAASP įstaigos darbuotojo apsilankymas paciento namuose (kaime)“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atitinkamoms paslaugoms, suteiktoms nuo 2020 m. gruodžio 24 d.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Gintaras Kacevičius