LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO

2021 M. RUGPJŪČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 4-896 „DĖL PASKOLŲ INDIVIDUALIŲ GARANTIJŲ TEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 12 d. Nr. 4-1189

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 4-896 „Dėl Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Pagal suteikiamą Bendrovės garantiją Bendrovės atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 80 procentų (imtinai) suteikiamos paskolos sumos. Kai teikiama paskola nekilnojamajam turtui pirkti, didžiausias Bendrovės atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 50 procentų (imtinai) suteikiamos paskolos sumos. Bendrovės garantijos suma ir Bendrovės atsakomybės limitas už konkrečią paskolą nustatomas atsižvelgiant į Bendrovės garantijos gavėjo prašomą taikyti atsakomybės limitą, garantuojamos paskolos sąlygas, paskolos gavėjo ir jo vykdomo projekto riziką, garantijos, kaip paskolos grąžinimo užtikrinimo būdo, poreikį ir kitų paskolos grąžinimo užtikrinimo būdų vertę.“

1.2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Bendrovės garantijos suma negali būti didesnė kaip 5 000 000 Eur (penki milijonai eurų) (arba 750 000 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų), jei paskolos gavėjas vykdo ar ketina vykdyti krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį) už SVV subjektų paskolas ir 1 500 000 Eur (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių eurų) (arba 750 000 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų), jei paskolos gavėjas vykdo ar ketina vykdyti krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį) už didelių įmonių paskolas. Bendrovės garantijos suma negali būti mažesnė kaip 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų).“

1.3. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Jei vienam paskolos gavėjui yra suteikiamos ir (ar) suteiktos kelios Bendrovės garantijos, bendra Bendrovės garantijų suma, atsižvelgiant į suteiktų Bendrovės garantijų įsipareigojimų faktinius dydžius (likučius), negali viršyti 10 000 000 Eur (dešimt milijonų eurų).“

1.4. Pakeičiu 17.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.6. Bendrovei atlikus skaičiavimus, de minimis pagalba paskolos gavėjui yra teikiama jam palankiausiu būdu, atsižvelgiant į paskolos gavėjo dydį, kredito reitingą, paskolos terminą ir jos tikslinę paskirtį:

17.6.1. pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnio 6 punkto b papunktį, kai bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuojamas kaip atitinkama Nuostatų 16 punkte nustatytos atitinkamos viršutinės ribos dalis, arba

17.6.2. pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnio 6 punkto c papunktį, taikomą SVV subjektams, kai bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuojamas remiantis Europos Komisijos pranešime dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo garantijomis suteikiamai valstybės pagalbai (2008/C 155/02) nustatytomis saugumo garanto priemokomis.“

1.5. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Paskolos gavėjo ir (arba) jo dalyvių dalyvavimo finansuojamame projekte nuosava lėšų dalimi reikalavimai:

18.1. jei teikiama investicinė paskola, paskolos gavėjas ir (arba) jo dalyviai į finansuojamą investicinį projektą turi investuoti ne mažiau kaip 20 procentų nuosavų lėšų (neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio) nuo investicinio projekto vertės;

18.2. jei teikiama apyvartinė paskola, laikoma, kad paskolos gavėjas dalyvauja projekto finansavime nuosavomis lėšomis ne mažiau kaip 20 procentų projekto vertės, kai jo nuosavybės rodiklis po garantuotos paskolos suteikimo nėra mažesnis kaip 0,2, skaičiuojant pagal paskutinių finansinių metų metinę finansinę ataskaitą ar paskutinę tarpinę finansinę ataskaitą. Jeigu pagal paskutinių finansinių metų metinę finansinę ataskaitą nuosavybės rodiklis po garantuotos paskolos suteikimo yra mažesnis kaip 0,2, o pagal paskutinę tarpinę finansinę ataskaitą yra didesnis kaip 0,2, paskolos gavėjas privalo pateikti Bendrovei nuosavybės struktūros pokyčius pagrindžiančius dokumentus (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus nuosavybės struktūros pokyčius įrodančius dokumentus).“

1.6. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Nuostatų 18.2 papunktyje nurodytais atvejais skaičiuojant nuosavybės rodiklį, nuosavas kapitalas suprantamas kaip kapitalas, akcijų priedai, rezervai, nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).“

1.7. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Jei teikiama Nuostatų 18.2 papunktyje nurodyta apyvartinė paskola, finansuojamo projekto vertė suprantama kaip garantuojamos paskolos suma.“

1.8. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Nuostatų 18.1 papunktyje nurodytas reikalavimas investuoti į finansuojamą projektą ne mažiau kaip 20 procentų nuosavų lėšų paskolos gavėjui netaikomas, jei tenkinamos visos šios sąlygos:“.

1.9. Pakeičiu 22.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.4.3. statyti, įsigyti nekilnojamąjį turtą siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, o ne naudoti paskolos gavėjo ir (ar) su juo susijusių įmonių, kurios kartu laikytinos viena įmone pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalį, veikloje. Šis ribojimas netaikomas iki 2021 m. gruodžio 31 d. suteikiamoms paskolų garantijoms;“.

1.10. Pakeičiu 22.4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.4.4. kai didesnė nei 40 procentų paskolos lėšomis įsigyjamo nekilnojamojo turto dalis bus skirta nuomoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie kartu su paskolos gavėju nėra laikomi viena įmone pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalį. Ribojimas dėl nuomos netaikomas, kai paskolos gavėjas vykdo viešbučių ir (ar) kitas trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikimo veiklas (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 55 skyrių) ar nuomoja darbo vietas pagal darbo vietos nuomos sutartis. Šiame papunktyje nurodytas ribojimas netaikomas iki 2021 m. gruodžio 31 d. suteikiamoms paskolų garantijoms;“.

1.11. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Bendrovė, įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal suteiktą Bendrovės garantiją, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į paskolos gavėją.“

2. Šis įsakymas taikomas vertinant po šio įsakymo įsigaliojimo pateiktus prašymus dėl individualios garantijos suteikimo.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                           Aušrinė Armonaitė