LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. gegužės 11 d. Nr. 11V-79-(1.2)

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-527 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“, 10.10 ir 10.11 papunkčius:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių ekspertizės atlikimo tvarkos aprašą;

1.2. Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų sertifikatų išdavimo tvarkos aprašą.

2. P a v e d u :

2.1. Kasos apartų ekspertizės skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre;

2.2. Bendrųjų reikalų skyriui paskelbti šį įsakymą Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainėje.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2022 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. 11V-12 „Dėl tvarkos aprašų patvirtinimo“.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                               Vaidas Gricius


PATVIRTINTA

Lietuvos metrologijos inspekcijos

viršininko 2023 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 11V-79-(1.2)       

 

 

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS KASOS APARATŲ IR PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) AUTOMATŲ MODELIŲ EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų (toliau – Automatas) modelių ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prašymų su dokumentais ir įrenginiais pateikimą ekspertinei įmonei, ekspertizės tikslą, jos rūšis ir atlikimo terminus, ekspertizę atliekančio specialisto teises ir pareigas, pareiškėjo teises ir pareigas, kasos aparatų ekspertizės skyriaus funkcijas, atliekant ekspertizę, ekspertizės rezultatų įforminimą.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-137 „Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įtraukimo į sąrašą taisyklės), Kasos aparatų techninių reikalavimų aprašu, patvirtintu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. VA-40 „Dėl Kasos aparatų techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kasos aparatų techniniai reikalavimai) ir Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, techniniais reikalavimais, patvirtintais Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“ (toliau – Techniniai reikalavimai).

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Ekspertinė įmonėtai Lietuvos metrologijos inspekcija;

3.2. Ekspertizė – patikra, kurios metu ekspertinėje įmonėje atliekama pareiškėjo su prašymu pateikto kasos aparato ar Automato modelio bei jo dokumentų atitikties techniniams reikalavimams įvertinimas;

3.3. Ekspertizės objektas – kasos aparato ar Automato modelio dokumentacija ir veikiantis įrenginys;

3.4. Ekspertizės pažyma – tai ekspertinės įmonės nustatytos formos (Aprašo 10 priedas) parengtas dokumentas, liudijantis, kad pareiškėjo pateiktam ekspertizės objektui atlikta ekspertizė;

3.5. Ekspertizę atliekantis specialistas – ekspertinės įmonės Kasos aparatų ekspertizės skyriaus darbuotojas, kuriam pavesta atlikti kasos aparatų ar automato modelių ir jų dokumentų ekspertizę;

3.6. Pareiškėjas kasos aparato ar automato modelio gamintojas arba jo įgaliotas atstovas, teikiantis prašymą kartu su kasos aparato ar automato modelio dokumentais ir pačiu veikiančiu įrenginiu, ekspertizei atlikti, siekiant įtraukti kasos aparatą ar automato modelį į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-137 „Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ SU DOKUMENTAIS IR ĮRENGINIAIS PATEIKIMAS EKSPERTINEI ĮMONEI

 

4. Pareiškėjas, pageidaujantis, kad būtų atlikta ekspertizė, ekspertinei įmonei privalo pateikti šio Aprašo 1 priede pateiktos formos prašymą (kartu su kasos aparato ar Automato modeliu ir dokumentais) elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu metrinsp@metrinsp.lt) arba Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis (E. pristatymo sistema) arba paštu (adresu A. Goštauto g. 9, 01108 Vilnius), o veikiantį įrenginį ekspertizei atlikti pateikia adresu A. Goštauto g. 9, 01108 Vilnius.

5. Pareiškėjo prašymas su dokumentais registruojamas ekspertinės įmonės dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DBSIS) ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo gavimo.

6. Pareiškėjas veikiančius įrenginius ekspertizei atlikti ekspertinei įmonei pateikia ir iš jos atsiima pasirašydamas nustatytos formos Kasos aparato ir susijusios įrangos perdavimo-priėmimo aktą (Aprašo 11 ir 12 priedai), kuris ne vėliau kaip kitą darbo dieną registruojamas ekspertinės įmonės DBSIS.

 

III SKYRIUS

EKSPERTIZĖS TIKSLAS, JOS RŪŠYS IR ATLIKIMO TERMINAS

 

7. Ekspertizės tikslas –įvertinti ar ekspertizės objektas atitinka Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) patvirtintus Kasos aparatų techninius reikalavimus ar Techninius reikalavimus.

8. Ekspertizės skirstomos į pagrindines, papildomas ir pakartotines:

8.1. Pagrindinė ekspertizė – tai naujo kasos aparato ar Automato modelio bei jo dokumentų atitikties techniniams reikalavimams patikra, kuri turi būti atlikta, ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo ekspertizės pradžios (jeigu nėra ekspertizių atlikimo eilės). Ekspertizės pradžia laikoma, kai ekspertinė įmonė užregistruoja Pareiškėjo prašymą šio Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka ir priima veikiantį įrenginį šio Aprašo 6 punkte nustatyta tvarka.

8.2. Papildoma ekspertizė – tai įtraukto į sąrašą kasos aparato ar Automato modelio bei jo dokumentų atitikties techniniams reikalavimams patikra, kuri turi būti atlikta, ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo ekspertizės pradžios (jeigu nėra ekspertizių atlikimo eilės). Ekspertizės pradžia laikoma, kai ekspertinė įmonė užregistruoja Pareiškėjo prašymą šio Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka ir priima veikiantį įrenginį šio Aprašo 6 punkte nustatyta tvarka.

8.3. Pakartotinė ekspertizė – tai įtraukto į sąrašą kasos aparato ar Automato modelio bei jo dokumentų atitikties techniniams reikalavimams patikra, kai į ekspertinę įmonę kreipiasi VMI prie FM, nustačiusi ir / arba gavusi informaciją iš viešojo administravimo subjektų, atliekančių ūkio subjektų veiklos priežiūrą, apie kasos aparato ar Automato modelio neatitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Ekspertizė turi būti atlikta, ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo ekspertizės pradžios (jeigu nėra ekspertizių atlikimo eilės). Ekspertizės pradžia laikoma, kai ekspertinė įmonė gauna iš Pareiškėjo informaciją (dokumentus) ir juos užregistruoja šio Aprašo nustatyta tvarka ir veikiantį įrenginį šio Aprašo 6 punkte nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

EKSPERTIZĘ ATLIEKANČIO SPECIALISTO TEISĖS IR PAREIGOS

 

9.  Ekspertizę atliekantis specialistas turi teisę:

9.1. gauti paaiškinimus žodžiu, raštu ir elektroninio ryšio priemonėmis iš Pareiškėjo atstovų, ar įgaliotų asmenų;

9.2. gauti su ekspertizės veikla susijusius dokumentus;

9.3. ekspertizės metu pareikalauti iš Pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, susijusius su ekspertize;

9.4. inicijuoti ekspertizės sustabdymą, šio Aprašo 15 punkte nustatyta tvarka;

9.5. pateikęs ekspertinės įmonės darbuotojo pažymėjimą, laisvai įeiti į Pareiškėjo teritoriją, objektą, patalpas ir kartu su jo atstovu tikrinti su atliekama ekspertize susijusių kasos aparatų ir Automatų modelius ir jų dokumentus bei kitus su ekspertizės atlikimu reikalingus informacijos šaltinius ir įrenginius;

9.6. naudoti VMI prie FM ir / arba viešojo administravimo subjektų, atliekančių ūkio subjektų veiklos priežiūrą pateiktą informaciją ekspertizės atlikimui.

10. Ekspertizę atliekantis specialistas, vykdydamas pareigas privalo:

10.1. patikrinti ar Pareiškėjo su prašymu pateikti dokumentai ir įrenginiai atitinka Įtraukimo į sąrašą taisyklėse nustatytus reikalavimus, Techninius reikalavimus ir Kasos aparatų techninius reikalavimus;

10.2. priimti ir grąžinti įrenginį šio Aprašo nustatyta tvarka;

10.3. informuoti Pareiškėją raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis dėl ekspertizės sustabdymo;

10.4. kreiptis į Pareiškėją raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis dėl šio Aprašo 14 punkte nustatytų trūkumų pašalinimo;

10.5. informuoti Pareiškėją raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis apie ekspertizės sustabdymo panaikinimą;

10.6. įvesti duomenis į VMI prie FM Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemį (toliau – i.EKA);

10.7. informuoti Pareiškėją apie ekspertizės rezultatus.

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

11. Pareiškėjas turi teisę:

11.1. teikti nuomonę, pastabas bei paaiškinimus ekspertinei įmonei dėl ekspertizės vykdymo;

11.2. reikalauti, kad ekspertizę atliekantis specialistas atliktų ekspertizę šio Aprašo nustatyta tvarka;

11.3. informuoti ekspertinės įmonės Kasos aparatų ekspertizės skyriaus vedėją apie galimai neteisėtus ekspertizę atliekančio specialisto veiksmus.

12. Pareiškėjas privalo:

12.1. paskirti atsakingą asmenį, kuris bendradarbiautų su ekspertizę atliekančiu specialistu ir suteiktų jam visą reikiamą informaciją, atliekant kasos aparatų ar Automatų modelių ir jų dokumentų ekspertizę;

12.2. teikti ekspertinei įmonei prašymą su dokumentais ir įrenginiais ekspertizei atlikti;

12.3. pateikti ir priimti įrenginius pasirašydamas Kasos aparato ir susijusios įrangos perdavimo-priėmimo aktą (Aprašo 11 ir 12 priedai);

12.4. pašalinti Pareiškėjo prašyme ir / arba kituose ekspertinei įmonei pateiktuose dokumentuose netikslią, neišsamią informaciją, klaidingus duomenis ar redakcinio pobūdžio neatitikimus dėl ekspertizės objekto, kai ekspertizė sustabdyta ir apie tai informuoti ekspertizę atliekantį specialistą;

12.5. vykdyti ekspertizę atliekančio specialisto nurodymus, susijusius su ekspertizės atlikimu ir netrukdyti jam įgyvendinti pavestų funkcijų;

12.6. pateikti ekspertinei įmonei visus ekspertizei atlikti būtinus dokumentus, elektroniniu būdu tvarkomus duomenis bei kitą informaciją, jeigu jos rinkimas ir / ar rengimas numatytas VMI prie FM Įtraukimo į sąrašą taisyklėse, Kasos aparatų techniniuose reikalavimuose ar Techniniuose reikalavimuose;

12.7. sudaryti ekspertizę atliekančiam specialistui reikiamas ekspertizei atlikti sąlygas, kai ekspertizės veiksmai atliekami Pareiškėjo vykdomos veiklos vietoje.

 

VI SKYRIUS

KASOS APARATŲ EKSPERTIZĖS SKYRIAUS FUNKCIJOS, ATLIEKANT EKSPERTIZĘ

 

13. Ekspertizę atliekantis specialistas, šio Aprašo 8 punkte nurodytas ekspertizes atlieka, vadovaudamasis VMI prie FM patvirtintų Įtraukimo į sąrašą taisyklių, Techninių reikalavimų, Kasos aparatų techninių reikalavimų nuostatomis ir šio Aprašo nustatyta tvarka.

14. Ekspertizę atliekantis specialistas gavęs registruotą Pareiškėjo prašymą dėl šio Aprašo 8 punkte nurodytos ekspertizės atlikimo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, patikrina ar Pareiškėjo prašyme ir / arba kituose pateiktuose dokumentuose apie ekspertizės objektą pateikta tiksli, išsami informacija, nėra klaidingų duomenų, ar pateikti visi privalomi dokumentai nurodyti šio Aprašo  priedų formose, ar nėra redakcinio pobūdžio neatitikimų.

15. Ekspertizę atliekantis specialistas aptikęs šio Aprašo 14 punkte nurodytus neatitikimus, sustabdo ekspertizę (tai fiksuodamas DBSIS) ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sustabdymo dienos raštu ir/ar elektroninio ryšio priemonėmis informuoja Pareiškėją apie ekspertizės atlikimo sustabdymą, nurodo sustabdymo priežastis bei prašo patikslinti pateiktus dokumentus. Nuo ekspertizės sustabdymo dienos ekspertizės atlikimo terminas neskaičiuojamas.

16. Pareiškėjas gavęs iš ekspertinės įmonės šio aprašo 15 punkte nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos, turi kreiptis į ekspertinę įmonę dėl neatitikimų pašalinimo eigos ir termino suderinimo, kuris turi būti ne ilgesnis kaip 60 darbo dienų.

17.  Jei per 10 darbo dienų Pareiškėjas nesikreipia į ekspertinę įmonę dėl neatitikimų pašalinimo eigos ir termino suderinimo, ekspertinė įmonė ekspertizės atlikimą nutraukia (tai fiksuodama DBSIS) ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu ir/ar elektroninio ryšio priemonėmis informuoja Pareiškėją

18. Jei Pareiškėjas per suderintą su ekspertine įmone terminą neatitikimų nepašalina, ekspertinė įmonė ekspertizės atlikimą nutraukia (tai fiksuodama DBSIS) ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu ir/ar elektroninio ryšio priemonėmis informuoja Pareiškėją.

19. Ekspertizę atliekantis specialistas gavęs iš Pareiškėjo neatitikimų pašalinimą patvirtinančius dokumentus, tęsia ekspertizės atlikimą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja Pareiškėją apie ekspertizės sustabdymo panaikinimą. Nuo ekspertizės sustabdymo panaikinimo dienos ekspertizės atlikimo terminas skaičiuojamas toliau.

20. Ekspertizę atliekantis specialistas baigęs ekspertizę, atlieka veiksmus numatytus šio Aprašo VII skyriuje.

21. Ekspertizę atliekantis specialistas pagal kompetenciją teikia konsultacijas Pareiškėjui dėl ekspertinės įmonės vykdomų funkcijų, atliekant ekspertizę.

 

VII SKYRIUS

EKSPERTIZĖS REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

 

22. Ekspertizę atliekantis specialistas baigęs ekspertizę, parengia Ekspertizės pažymą (Aprašo 10 priedas) ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ją suderina su Kasos aparatų ekspertizės skyriaus vedėju. Ekspertizę atliekantis specialistas suderintą pažymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną registruoja ekspertinės įmonės DBSIS ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įveda duomenis į i.EKA bei elektroninio ryšio priemonėmis informuoja Pareiškėją.

23. Ekspertizę atliekantis specialistas, ar jį pavaduojantis darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio Aprašo 22 punkte atliktų veiksmų, suderina su Pareiškėju pateikto ekspertinei įmonei įrenginio grąžinimo terminą ir jį grąžina pasirašydamas šio Aprašo 12 priede nustatytos formos aktą.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Šio Aprašo nuostatų turi laikytis Pareiškėjai ir kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių gamintojai arba jų įgalioti atstovai bei ekspertinė įmonė.

25. Asmenys, pažeidę šio Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_______

part_90d447a0d92148cba00e80712eccd1ea_end


Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

Lietuvos metrologijos inspekcijai
A. Goštauto g. 9

 

01108 Vilnius

 

Valstybinei mokesčių inspekcijai
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

Vasario 16-osios g. 15

 

01514 Vilnius

 

 

 

(Prašymo dėl kasos aparato ar Automato ekspertizės ir modelio įtraukimo į modelių sąrašą formos pavyzdys)

 

 

 

Prašymas
dėl kasos aparato AR AUTOMATO ekspertizės
ir modelio įtraukimo į modelių sąrašą

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

Prašome Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Ekspertinė įmonė) atlikti {gamintojo įmonės pavadinimas}, {šalis}, (toliau – Gamintojas) gaminamo kasos aparato ar Automato „{visas tikslus KA / PA modelio pavadinimas– jeigu dėl kasos aparato jis turi būti visas (įskaitant jo pabaigoje saugos modulio pavadinimą}“ (toliau – Aparatas) modelio ir dokumentacijos ekspertizę.

 

Esant teigiamoms Ekspertinės įmonės išvadoms dėl Aparato modelio įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą (toliau – Modelių sąrašas), prašome Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) įtraukti Aparato modelį į Modelių sąrašą. Sutinkame, kad visi pateikti šio Aparato modelio vadinamieji Modelių sąrašo duomenys (Ekspertinei įmonei pateikti dokumento „Kasos aparato / Automato modelio duomenų aprašas“ pirmame skyriuje „Bendrieji duomenys“ ir antrame skyriuje „Funkcinės, techninės, eksploatacinės savybės“) būtų perduoti VMI prie FM ir skelbiami i.EKA.

 

VMI prie FM prašome patvirtinti su Ekspertine įmone suderintą Aparato plombavimo planą (-us) (jeigu plombavimo planas yra reikalingas).

 

Patvirtinu, kad:

1.  (jei pateikiama dėl kasos aparato) su šiuo prašymu pateikiama (kai teikiama dėl Kasos aparatų) kasos aparato modelio (nurodyti modelį) dokumentacija atitinka VMI prie FM viršininko 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. VA-40 „Dėl Kasos aparatų techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nurodytus techninius reikalavimus;

2.  šiame prašyme nurodyto modelio kasos aparatų ar Automatų  techninio aptarnavimo bei remonto darbus atliks (nurodyti šiuos darbus pasirengusios atlikti aptarnavimo įmonės pavadinimą);

3.  veikiantį kasos aparatą ar Automatą ekspertizei atlikti pateiksiu adresu A. Goštauto g. 9, 01108 Vilnius.

 

SU ŠIUO PRAŠYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI PRIDEDAMA:

 

PASTABA. Pateikiamų dokumentų sąrašas yra kintamas ir priklauso nuo to kas yra teikiama, t. y. kasos aparatas ar Automatas.

1.  Garantinis raštas (formos pavyzdys 2 priedas);

2.  Kasos aparato ar Automato gamintojo etiketė (formos pavyzdys 3 priedas);

3.  Saugos modulio etiketė (formos pavyzdys 4 priedas);

4.  Kasos aparato ar Automato modelio duomenų aprašas (formos pavyzdys 5 priedas);

5.  Kasos aparato ar Automato darbo programos perdavimo aktas (formos pavyzdys 6 priedas);

6.  Saugos modulio darbo programos perdavimo aktas (formos pavyzdys 7 priedas);

7.  Kasos aparatų gamintojo garantinis raštas (formos pavyzdys 8 priedas);

8.  Taikomosios programos kūrėjo garantinis raštas (formos pavyzdys 9 priedas);

9Kasos aparato ar Automato darbo programų kopijos;

10. Saugos modulio darbo programos kopija;

11. Kasos aparato ar Automato techninė dokumentacija.

 

 

{Dėmesio. Šis prašymas neteikiamas vienas atskirai, o tik kartu su kitais Ekspertinės įmonės reikalaujamais dokumentais ir įranga.}

 

 

 

{Vadovo pareigos}                                                                                               {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                      (parašas)

 

_______

part_ff924ffaa72148379541d908adfa99a1_end


 

Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Garantinio rašto formos pavyzdys)

Garantinis raštas

{Dokumento data MMMM-mm-DD} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

1. Dėl tiekiamų kasos aparatų tapatumo

 

{Įmonės (Pareiškėjo) pavadinimas} (toliau – PAREIŠKĖJAS), kuri yra kompiuterinių kasos aparatų „{visas tikslus KA modelio pavadinimas}“ (toliau – APARATAS) <<gamintojo {gamintojo įmonės pavadinimas}, {šalis}, oficialus atstovas gamintojas>> ir pagrindinis tiekėjas Lietuvos Respublikoje bei pareiškėjas dėl šio modelio įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą (toliau – MODELIŲ SĄRAŠAS), garantuoja, kad Lietuvos Respublikos aparatų naudotojams bus tiekiami tik tokie APARATAI, kurių konstrukcija ir programinė įranga atitinka ekspertizei dėl modelio įtraukimo į MODELIŲ SĄRAŠĄ pateikto pavyzdinio APARATO konstrukciją ir programinę įrangą (darbo programą).

 

Jeigu šio modelio APARATŲ konstrukcija bus keičiama ir / ar diegiama nauja programinės įrangos (darbo programos) versija, arba nauja programinė įranga, PAREIŠKĖJAS įsipareigoja apie šiuos pakeitimus ne mažiau kaip prieš 10 darbo dienų iki pakeitimų naudojimo pradžios informuoti Lietuvos metrologijos inspekciją (toliau – EKSPERTINĖ ĮMONĖ) ir pateikti įmonės, atlikusios pakeitimus, garantinį raštą ir kitus su pakeitimais susijusius dokumentus.

 

 

2.  Dėl eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių tiekimo, techninės priežiūros ir remonto

 

PAREIŠKĖJAS:

 

1suteikia visiems PAREIŠKĖJO parduotiems APARATAMS {mėnesių skaičius, bet nemažesnis už 24} mėn. garantiją, jeigu nepažeisti naudojimo reikalavimai;

 

2garantuoja APARATŲ eksploatavimo laikotarpiu, bet ne mažiau kaip 5 metus nuo APARATŲ pardavimo dienos, tiekti APARATŲ naudotojams eksploatacines medžiagas ir atsargines dalis;

 

3garantuoja, kad vykdys APARATŲ naudotojų aptarnavimo, APARATŲ techninės priežiūros ir remonto darbus griežtai laikydamasis tokią veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių norminių dokumentų.

 

 

3.  Dėl atitikimo techniniams rekalavimams ir finansinių bei fiskalinių duomenų nepakeičiamumo

 

 

 

PAREIŠKĖJAS:

 

1garantuoja, kad APARATAS, šio kasos aparato saugos modulis ir duomenų perdavimo modulis atitinka Kasos aparatų techninių reikalavimų apraše patvirtintame  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. VA-40 nurodytus techninius ir funkcinius reikalavimus (toliau – REIKALAVIMAS).

 

2garantuoja, kad per įvedimo ir išvedimo sąsajas, įskaitant klaviatūrą, kitas sąsajas ir prievadus:

 

2.1. nėra galimybės trinti ar redaguoti saugos modulyje jau pasirašytų duomenų;

 

2.2. nėra galimybės su saugos modulio atmintyje saugomais duomenimis atlikti tokius veiksmus, kurie prieštarautų Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose kasos aparatams keliamiems techniniams ir kitiems reikalavimams;

 

2.3. nėra galimybės trinti ar redaguoti jau sukauptos elektroninės kontrolinės juostos turinio ir atlikti kitus veiksmus, kurie prieštarautų REIKALAVIMAMS.

 

 

3. Dėl kasos aparato funkcijų valdymo darbo programos „{programos tikslus pavadinimas}“ (toliau – KAFVDP) (oficialus kūrėjas – {oficialaus kūrėjo pavadinimas}) bei taip pat ir tiesiogiai su ja susijusios programinės įrangos (tarpinės programinės įrangos, pvz., ryšio su saugos ir duomenų perdavimo moduliais ir pan.):

 

3.1. PAREIŠKĖJAS garantuoja, kad prieš teikdamas EKSPERTINEI ĮMONEI patikrai KAFVDP ir susijusią programinę įrangą, pats PAREIŠKĖJAS jau yra atlikęs KAFVDP ir susijusios programinės įrangos bandymus, siekiant nustatyti KAFVDP ir tiesiogiai susijusios programinės įrangos atitiktį keliamiems REIKALAVIMAMS. PAREIŠKĖJAS savo kompetencijos ribose tvirtai laiko, kad jo nuomone KAFVDP ir tiesiogiai susijusi programinė įranga <<(taip pat, turėdamas KAFVDP kūrėjo garantijas (žr. atskirai pridėta KAFVDP kūrėjo garantinį raštą)) ARBA {čia nieko neįrašykite, jei Pareiškėjas pats ir yra KAFVDP kūrėjas}>> atitinka keliamus REIKALAVIMUS;

 

3.2. PAREIŠKĖJAS pažymi, kad EKSPERTINEI ĮMONEI ekspertizei teikiamame APARATE yra įdiegta patikrai teikiama KAFVDP ir tiesiogiai susijusi programinė įranga. PAREIŠKĖJAS garantuoja, kad APARATE įdiegta patikrai teikiama KAFVDP ir tiesiogiai susijusi programinė įranga yra tinkamai suderintos, parengtos darbui ir išsamiems bandymams.

 

PAREIŠKĖJAS garantuoja, kad teiks visą reikalingą bei reikalaujamą techninę dokumentaciją ir kitą metodinę informaciją, kuri tvirtai pagrįstų šiame 2 skyriuje išvardintas PAREIŠKĖJO garantijas.

 

PAREIŠKĖJAS garantuoja, kad laikysis EKSPERTINĖS ĮMONĖS nurodymų, imsis visų priemonių, kad nedelsiant būtų pašalinti APARATO konstrukcijos ir programinės įrangos trūkumai, neatitiktys, esminiai saugumo pažeidžiamumai ir kt. visuose įmonės parduotuose ir / ar įrengtuose APARATUOSE, jeigu nepasitvirtintų garantijos dėl techninės ir  /ar programinės įrangos (darbo programos) bei finansinių duomenų (įskaitant fiskalinius duomenis) saugumo bei atitikimo REIKALAVIMAMS, kurių (garantijos) aprašytos šiame skyriuje.

 

 

{Vadovo pareigos}                                                                                               {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                      (parašas)

 

_______

part_f86e2c2b07394ead82aef1ba2995d150_end


 

Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Kasos aparato žymėjimo etiketės brėžinio formos pavyzdys)

 

kasos aparato
žymėjimo etiketės brėžinys

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

 

Gamintojas, šalis

 

{Gamintojo įmonės pavadinimas}, {šalis}

 

Modelis

 

{Visas tikslus KA modelio pavadinimas}

 

{Čia turi būti pateiktas ant KA klijuojamos etiketės brėžinys su trumpais paaiškinimais:

 

·   turi būti pateiktas pats etiketės brėžinys (gali būti – nuotrauka, maketas ar pan.);

 

·   etiketėje privalo būti pateikti šie identifikaciniai KA požymiai:

 

○   (a) visas KA gamintojo pavadinimas (tikslus įmonės pavadinimas),

 

○   (b) KA modelio pavadinimas (etiketėje turėtų būti nurodytas visas tikslus KKA modelio pavadinimas, jo netrumpinant),

 

○   (c) gamintojo suteiktas KA unikalus (serijinis) numeris;

 

·   šalia šio etiketės brėžinio turi būti pateikti trumpi paaiškinimai (gali būti su nuvestomis rodyklėmis, parodančiomis: kur etiketėje yra gamintojo pavadinimas, kur yra modelio pavadinimas, kur yra unikalus (serijinis) numeris).}

 

Etiketės matmenys:

 

·   aukštis mm;

 

·   ilgis mm.

 

 

Etiketės klijavimo vieta – {nurodyti pagrindines galimas etiketės klijavimo vietas (tiksliai, jei įmanoma), priklausomai nuo KKA modifikacijos ir komplektacijos}.

 

 

 

{Vadovo pareigos}                                                                                               {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                      (parašas)

 

______________

part_221facc9c69c4391914ed658d9a07067_end


 

Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Kasos aparato saugos modulio žymėjimo etiketės brėžinio formos pavyzdys)

 

kasos aparato saugos modulio
 žymėjimo etiketės brėžinyS

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

 

Gamintojas, šalis

 

{Saugos modulio gamintojo įmonės pavadinimas}, {šalis}

 

Modelis

 

{ Saugos modulio modelio pavadinimas}

 

{Čia turi būti pateiktas ant saugos modulio ar ant kasos aparato klijuojamos etiketės brėžinys (nuotrauka, maketas ar pan.) su trumpais paaiškinimais:

 

·   turi būti pateiktas pats etiketės brėžinys;

 

·   etiketėje privalo būti pateikti šie identifikaciniai saugos modulio požymiai:

 

○   (a) visas saugos modulio gamintojo pavadinimas,

 

○   (b) saugos modulio modelio pavadinimas,

 

○   (c) gamintojo suteiktas unikalus (serijinis) numeris;

 

·   šalia šio etiketės brėžinio turi būti pateikti trumpi paaiškinimai (gali būti su nuvestomis rodyklėmis, parodančiomis: kur etiketėje yra gamintojo pavadinimas, kur yra modelio pavadinimas, kur yra unikalus (serijinis) numeris).}

 

 

 

Etiketės klijavimo vieta – {nurodyti pagrindines galimas ar esamas etiketės klijavimo vietas (-ą)}.

 

 

 

{Vadovo pareigos}                                                                                               {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                      (parašas)

 

_______

part_5dabd7b70e324da6b9671ad1d8df7049_end


Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių ekspertizės atlikimo tvarkos aprašą aprašo

5 priedas

 

 

(Kasos aparato modelio duomenų aprašo formos pavyzdys)

kasos aparato
modelio duomenų aprašas

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

{Įmonės (Pareiškėjo) pavadinimas} pateikia {gamintojo įmonės pavadinimas}, {šalis}, gaminamo kasos aparato „{pilnas tikslus KA modelio pavadinimas} modelio duomenis, kurių dalis, pateikta šio dokumento pirmame ir antrame skyriuose, bus kaupiama Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo (toliau – Modelių sąrašas) duomenų bazėje, toliau vadinami – Modelių sąrašo duomenimis. Modelių sąrašo duomenys pateikti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003-04-16 įsakymu Nr. VA-137 (žr. 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. VA-85 redakciją) patvirtintų „Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą taisyklių“ (toliau – Modelio sąrašo taisyklės) 6-ąjį punktą.

 

 

1. bendrieji duomenys

 

Toliau lentelėje pateikiami modelio duomenys pagal Modelių sąrašo taisyklių 6.1–6.9 papunkčius (išskyrus 6.1 papunktį, kuris suteikiamas įvedus duomenis į i.EKA).

 

 

Eil. Nr.

 

Punkto Nr.

 

Pavadinimas

 

Duomuo

 

 

 

 

 

1.

 

6.1.

 

Identifikacinis numeris

 

 

 

2.

 

6.3.

 

Kategorija

 

 

 

3.

 

6.4.

 

Tipas

 

 

 

4.

 

6.5.

 

Visas kasos aparato modelio pavadinimas

 

 

 

5.

 

6.6.

 

Kasos aparato aparatinės ir programinės įrangos versijos

 

 

 

6

 

6.7.

 

Gamintojas

 

 

 

7.

 

6.8.

 

Gamintojo šalis

 

 

 

8.

 

6.9.

 

Gamintojo atstovas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.16.

 

Kasos aparato modelio techninių eksploatacinių savybių apibūdinimas

 

Žr. šio Aprašo 2-ąjį skyrių „Funkcinės, techninės, eksploatacinės ir kt. savybės“

 

2. Funkcinės, Techninės, eksploatacinės ir kt. savybės

 

Toliau lentelėje pateikti modelio duomenys pagal Modelio sąrašo taisyklių 6.16-ą papunktį.

 

 

Eil. Nr.

 

Savybės pavadinimas

 

Savybės aprašymas

 

Patikslinimai ir pastabos

 

 

 

 

 

1.

 

Modelio identifikaciniai duomenys

 

 

 

1.1.

 

Modelis

 

{Visas tikslus KA modelio pavadinimas}

 

 

 

1.2.

 

Gamintojas ir jo šalis

 

{KA gamintojo įmonės pavadinimas}, {KA gamintojo įmonė šalis}

 

 

 

1.3.

 

Kategorija sąraše

 

{pvz., Degalinių kasos aparatas }

 

 

 

1.4.

 

Tipas

 

{pvz., veikiantis su integruotu saugos moduliu}

 

 

1.5.

 

Papildomi požymiai

 

{pvz., dirbantis savitarnos režimu arba nešiojamas kasos aparatas}

 

 

 

 

 

 

2.

 

Pagrindinės funkcinės savybės

 

 

 

 

 

2.1.

 

Atsiskaitymo (mokėjimo) būdų savybės:

 

 

 

 

 

2.1.1.

 

galimi registruojami atsiskaitymo (mokėjimo) būdai grynaisiais

 

{Atsiskaitymas grynaisiais (pvz., EUR, USD)}

 

 

 

2.1.2.

 

atsiskaitant grynaisiais ir taikant apvalinimą, pirkėjui skirtame ekrane, nurodoma pritaikyta apvalinimo suma ir bendra mokėtina suma, pritaikius apvalinimą.

 

<<Taip ARBA Ne>>

 

 

 

2.1.3.

 

galimi registruojami atsiskaitymo (mokėjimo) būdai negrynaisiais

 

{Išvardinkite būdus, kuriais galima registruoti pirkėjo atsiskaitymą negrynaisiais (pvz., banko mokėjimo kortelės, kitos mokėjimo kortelės (įmonės vidaus), dovanų kortelės, dovanų kuponai, čekiai, mobilieji atsiskaitymai ir pan.). Jeigu būdų pavadinimai konfigūruojami (keičiami), tuomet tokią galimybę čia irgi pažymėkite}

 

 

2.2.

Atsiskaitant užsienio šalies valiuta užtikrinama:

 

 

 

iš pirkėjo gautos ir jam išmokamos valiutos sutrumpinto pavadinimo pateikimo kvite funkcija

<<Taip ARBA Ne>>

 

 

valiutos konvertavimo pagal Europos Centrinio Banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį funkcija

<<Taip ARBA Ne>>

 

 

valiutos konvertavimo pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos konvertavimo santykį funkcija

<<Taip ARBA Ne>>

 

2.2.1.

Valiutos konvertavimo santykio pateikimas:

 

 

valiutos konvertavimo santykio pateikimo ataskaitoje (X) funkcija

<<Taip ARBA Ne>>

 

 

valiutos konvertavimo santykio pateikimo ataskaitoje (Z).

<<Taip ARBA Ne>>

 

 

2.3.

 

Grafinių elementų spausdinimo galimybės:

 

 

 

 

 

2.3.1.

 

komercinio logotipo spausdinimo funkcinė galimybė

 

<<Taip ARBA Ne>>

 

 

 

2.3.2.

 

brūkšninių (ir kt. grafinių) kodų spausdinimo funkcinė galimybė

 

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Kitos aktualios funkcinės savybės

 

 

 

3.1.

 

PREKIŲ GRĄŽINIMO (paslaugų atsisakymo) registravimo ir suminės apskaitos funkcijos:

 

3.1.1.

 

ar yra prekių ar paslaugų (toliau bendrai – prekių) grąžinimo registravimo kvite funkcija

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

 

 

dienos grąžinimo operacijų bendra suma

 

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

3.2.

 

PREKIŲ SUPIRKIMO (fiskalinis kvitas) registravimo ir suminės apskaitos funkcijos:

 

 

 

3.2.1.

 

ar yra prekių supirkimo registravimo kvite funkcija (fiskalinis kvitas)

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

3.2.2.

 

ar yra galimybė supirkimo operacijas skaidyti į atskiras nusistatomas rūšis-tipus, kurie būtų atskirai išskirti ataskaitose

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

3.2.3.

 

ar yra iš superkamos prekės (prekių) išskaičiuojamo pajamų mokesčio (GPM) išskaičiavimo registravimo kvite funkcija

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

3.3.

 

GRYNŲJŲ PINIGŲ ĮDĖJIMO registravimo ir suminės apskaitos funkcijos:

 

 

 

3.3.1.

 

ar yra grynųjų pinigų įdėjimo registravimo kvite funkcija (nefiskalinis kvitas)
(grynųjų pinigų įdėjimo registravimo funkcija kvite pagal kiekvieną valiutą, įskaitant nacionalinę)

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

3.4.

 

GRYNŲJŲ PINIGŲ IŠĖMIMO registravimo ir suminės apskaitos funkcijos:

 

 

 

3.4.1.

 

ar yra grynųjų pinigų išėmimo registravimo kvite funkcija (nefiskalinis kvitas)
(grynųjų pinigų išėmimo registravimo funkcija kvite pagal kiekvieną valiutą, įskaitant nacionalinę)

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

3.5.

 

UŽSTATO UŽ PAKUOTES GRĄŽINIMO registravimo ir suminės apskaitos funkcijos:

 

 

 

3.5.1.

 

ar yra užstato už pakuotes grąžinimo registravimo kvite funkcija (nefiskalinis kvitas)

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

3.5.2.

 

ar yra galimybė viename kvite registruoti kartu ir prekių pardavimą, ir užstato už pakuotes grąžinimą
(t. y. ne kaip atsiskaitymo būdą-tipą, o būtent kaip užstato grąžinimo operaciją)

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

3.6.

 

ĮMOKŲ (pvz., įvairios paskirties užstato, trečiųjų šalių įmokos, avanso ir kt.) registravimo ir suminės apskaitos funkcijos:

 

 

 

3.6.1.

 

ar yra įmokos registravimo kvite funkcija

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

3.6.2.

 

ar yra galimybė įmokų operacijas skaidyti į atskiras nusistatomas rūšis-tipus, kurie būtų atskirai išskirti ataskaitose (pvz., užstatai, avansai, kito tipo įmokos ir pan.)

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

3.6.3.

 

ar yra galimybė viename kvite registruoti kartu  prekių pardavimą ir įmoką

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

3.6.4.

 

atsiskaitymo grynaisiais už įmokas registravimo funkcija:

 

 

 

 

 

ar yra atsiskaitymo grynaisiais už įmokas
registravimo kvite funkcija

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

3.6.5.

 

atsiskaitymo NEgrynaisiais už įmokas registravimo funkcija:

 

 

 

 

 

ar yra atsiskaitymo negrynaisiais už įmokas
registravimo kvite funkcija

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

3.7.

 

IŠMOKŲ (pvz., užstato grąžinimo, avanso grąžinimo ir kt.) registravimo ir suminės apskaitos funkcijos:

 

 

 

3.7.1.

 

ar yra išmokos registravimo kvite funkcija

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

3.7.2.

 

ar yra galimybė išmokos operacijas skaidyti į atskiras nusistatomas rūšis-tipus (pvz., užstato grąžinimai, avanso grąžinimai, kito tipo išmokos ir pan.)

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

3.7.3.

 

ar yra galimybė viename kvite registruoti kartu ir prekių pardavimą, ir išmoką

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

3.7.4.

 

ar yra galimybė viename kvite registruoti kartu ir prekių grąžinimą (paslaugų atsisakymą), ir išmoką

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

3.7.5.

 

atsiskaitymo grynaisiais už išmokas registravimo funkcija:

 

 

 

 

 

ar yra atsiskaitymo grynaisiais už išmokas
registravimo kvite funkcija

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

3.7.6.

 

atsiskaitymo NEgrynaisiais už išmokas registravimo funkcija:

 

 

 

 

 

ar yra atsiskaitymo negrynaisiais už išmokas
registravimo kvite funkcija

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

3.8.

 

VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOMS skirtų operacijų registravimo ir suminės apskaitos funkcijos:

 

 

 

3.8.1.

 

įgyvendintų VŠMĮ funkcijų rinkinys:

 

 

 

 

 

ar yra kliento sąskaitos atidarymo

 

<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

 

 

ar yra kliento sąskaitos tvarkymo
(užsakymo įvedimo, užsakymo tikslinimo ir pan.)

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

 

 

ar yra kliento sąskaitų išskaidymo, apjungimo ar (ir) tam tikrų užsakymo dalių (prekių) perkėlimo iš vieno kliento sąskaitos į kito

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

 

 

išankstinės sąskaitos spausdinimo funkcija

 

<<Naudojama ARBA Nenaudojama>>

 

 

 

 

 

užtikrinamas fiskalinio kvito spausdinimas arba formavimas, uždarant išankstinę sąskaitą

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

uždarant išankstinę sąskaitą fiskaliniu kvitu, kvite nurodomas išankstinės sąskaitos numeris (išskaidytos išankstinės sąskaitos numeris)

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

išankstinės sąskaitos turinio įrašymo elektroninėje kontrolinėje juostoje, nedidinant pardavimo sumos, funkcija

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

išankstinėje sąskaitoje yra nurodyta:

 

 

 

bendras dokumento eilės numeris;

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

saugos modulio identifikacinis numeris;

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

dokumento parašas;

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

dokumento kodas (skaitomos formos kvito parašas, užšifruotas saugos modulio simetriniu AES raktu skirtu išankstinėms sąskaitoms).

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

3.8.2.

 

dienos fiskaline ataskaita (Z) pateikiama:

 

 

 

 

 

neapmokėtų klientų sąskaitų bendras skaičius

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

neapmokėtų klientų sąskaitų bendra suma

 

 

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

3.9.

 

VAISTINĖMS, parduodančioms kompensuojamus vaistus (ir medicinos pagalbos priemones) (toliau – kompensuojami vaistai), skirtų operacijų registravimo ir suminės apskaitos funkcijos:

 

 

 

3.9.1.

 

 

 

 

 

 

 

ar yra kompensuojamų  (ar dalinai kompensuojamų) vaistų registravimo kvite (-uose) funkcija už kiekvieną vaistą atskirai

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

visos vienam pirkėjui suteikiamos kompensacijos už vienu metu vaistinėje išduodamus kompensuojamus vaistus registruojamos vienam kvite

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

nekompensuojamų vaistų bei vaistinių prekių, visa sumokėta suma registruojama antrame kasos aparato kvite arba atskirame kasos aparato skyriuje

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

užtikrinama kompensuojamo receptinio vaisto ir / arba medicinos pagalbos priemonės išdavimas, nurodant, kokia jo suma kompensuotina valstybės biudžeto lėšomis

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

 

 

užtikrinama valstybės biudžeto lėšomis kompensuojamų receptinių vaistų ir / arba medicinos pagalbos priemonių išdavimo registravimas atskirai nuo kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

3.9.2.

 

dienos fiskalinėje ataskaitoje (Z) pateikiama:

 

 

 

 

 

dienos kompensacijų vaistams bendras kiekis (skaičius)

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

dienos kompensacijų vaistams bendra suma

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

dienos kompensacijų vaistams kiekiai (skaičiai) pagal kiekvieną kompensacijos rūšį-tipą (jei yra rūšys-tipai ir jų daugiau nei 1)

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

dienos kompensacijų sumos pagal kiekvieną kompensacijos rūšį-tipą
(jei yra rūšys-tipai ir jų daugiau nei 1)

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

3.10.

 

DEGALŲ PARDAVIMO registravimo ir suminės apskaitos funkcijos: skirtų operacijų registravimo ir suminės apskaitos funkcijos:

 

 

 

ar yra degalų pardavimo registravimo kvite funkcija

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

ar yra nuolaidos degalams registravimo kvite funkcija

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

ar yra antkainio degalams registravimo kvite funkcija 

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

3.10.1.

degalų pardavimo dienos bendros suminės apskaitos funkcija:

 

 

 

 

dienos parduotų degalų kiekiai pagal degalų rūšis

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

dienos parduotų degalų sumos pagal rūšis

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

dienos parduotų degalų bendras kiekis

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

dienos parduotų degalų bendra suma

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

3.10.2.

 

DEGALŲ GRĄŽINIMO (degalų pardavimo operacijos vėlesnio atšaukimo-taisymo, toliau – degalų GPA) registravimo ir suminės apskaitos funkcijos:

 

 

 

 

 

ar yra degalų GPA registravimo kvite funkcija 

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

 

degalų GPA dienos bendros suminės apskaitos funkcija:

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

dienos degalų GPA kiekiai pagal degalų rūšis

 

<<Yra ARBA Nėra ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

 

dienos degalų GPA sumos pagal rūšis

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

 

dienos degalų GPA bendras kiekis

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

 

dienos degalų GPA bendra suma

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

3.10.3.

DEGALŲ TECHNINIO PYLIMO registravimo ir suminės apskaitos funkcijos:

 

 

 

 

ar yra degalų techninių pylimų registravimo kvite funkcija 

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

3.10.4.

degalų techninių pylimų dienos bendros suminės apskaitos funkcija:

 

 

 

 

dienos degalų techninių pylimų kiekiai pagal degalų rūšis

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

 

dienos degalų techninių pylimų sumos pagal degalų rūšis

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

 

dienos degalų techninių pylimų operacijų skaičiai pagal degalų rūšis

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

 

dienos degalų techninių pylimų bendras kiekis

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

 

dienos degalų techninių pylimų bendra suma

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

 

dienos degalų techninių pylimų operacijų bendras skaičius

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

 

dienos degalų techninių pylimų operacijų skaičiai pagal degalų rūšis

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

3.11.

Kasos aparato RYŠIO TRŪKIŲ (sutrikimų) su degalų kolonėlėmis (toliau – ryšio trūkis) registravimo ir suminės apskaitos funkcijos:

 

 

 

 

ar yra ryšio trūkio registravimo funkcija 

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

3.11.1.

ryšio trūkių dienos bendros suminės apskaitos funkcija:

 

 

 

dienos bendras ryšio trūkių skaičius

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

kiekvieno ryšio trūkio atskiras įrašas (-ai)

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

3.12.

 

Kvito pateikimo pirkėjui būdai:

 

 

 

3.12.1.

 

ar yra galimybė pirkėjui tiesiogiai iš betarpiškai pateikti originalų popieriuje spausdintą kvitą

 

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

3.12.2.

 

ar yra galimybė pirkėjui tiesiogiai betarpiškai pateikti (nusiųsti) elektroninį kvitą

 

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Konstrukcijos tipas

 

 

 

 

 

4.1.

 

Pagal įrenginio sudėtingumą

 

{pvz., Kompiuterinis}

 

 

 

4.2.

 

Pagal įrenginio moduliškumą

 

{pvz., su integruotu saugos moduliu}

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Pagrindinis valdymo modulis

 

 

 

5.1.

 

Kompiuterio (-ių) savybės:

 

 

 

 

 

5.1.1.

 

tipas (apibūdinimas)

 

{Kompiuterio apibūdinimas bendrais bruožais}

 

 

 

5.1.2.

 

modelis ar serija (jei konkretūs)

 

{Kompiuterio modelis (ar serija – modelių grupė), jei konkretūs}

 

 

 

5.1.3.

 

gamintojas ir jo šalis (jei modelis (serija) konkretus)

 

{Kompiuterio modulio gamintojas ir jo šalis, jei konkretūs}

 

 

 

5.1.4.

 

operacinė sistema (-os)

 

{Operacinių sistemų (konkrečių arba jų šeimų) sąrašas, kuriose pritaikyta dirbti kompiuterinė taikomoji kasos aparato funkcijų valdymo darbo programa}

 

 

 

5.1.5.

 

programinė įranga, kuri užtikrina kasos aparatų operacijų ir funkcijų vykdymą

 

 

 

 

 

5.1.5.1.

 

programinės įrangos versija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Saugos modulis (toliau – SM)

 

 

 

6.1.

 

Modelis

 

 

 

 

 

6.2.

 

Gamintojas ir jo šalis

 

 

 

 

 

6.3.

 

Saugos modulio tipas

 

 

 

 

 

6.4.

 

Aparatinės įrangos versija

 

 

 

 

 

6.5.

 

Programinės įrangos versija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

SAUGOS MODULio savybės

 

 

 

7.1.

 

Kiekvienam piniginių sumų skaitikliui saugoti atmintyje išskirtų skilčių (išreikštų dešimtainiais skaitmenimis) skaičius

 

{Kiekvienam piniginių sumų skaitikliui saugoti atmintyje išskirta vieta, išreikšta dešimtainėmis skiltimis (pvz., jeigu galima didžiausia suma yra 9999,99, tuomet skilčių skaičius yra „6“)

 

 

 

7.2.

 

Maksimalus galimas dokumento eilės numeris
(po kurio jis vėl pradedamas skaičiuoti nuo 1)

 

{Maksimalus galimas spausdinamo dokumento eilės numeris (po kurio šis numeris vėl pradedamas skaičiuoti nuo 1), pvz., 99999}

 

 

 

7.3.

 

Bendrai saugos modulyje apskaitytai (įskaitant mokesčius) sumai (GT) saugoti atmintyje išskirtų skilčių (išreikštų dešimtainiais skaitmenimis) skaičius

 

{Atmintyje saugomam vadinamajam visų pardavimų skaitikliui (GT). Gali būti atskirai nurodyta kiek skilčių tame skaitiklyje yra skirta eurams ir kiek centams, pvz., „10 ir 2“)}

 

 

 

7.4.

 

Bendrai saugos modulyje apskaitytai pardavimų mokesčių sumai (GT skaitiklis) saugoti atmintyje išskirtų skilčių (išreikštų dešimtainiais skaitmenimis) skaičius

 

{Atmintyje saugomam vadinamajam visų pardavimų skaitikliui (GT). Gali būti atskirai nurodyta kiek skilčių tame skaitiklyje yra skirta eurams ir kiek centams, pvz., „10 ir 2“)}

 

 

 

7.5.

 

Bendrai saugos modulyje apskaitytai už supirktas prekes išmokėtai sumai (GT skaitiklis) saugoti atmintyje išskirtų skilčių (išreikštų dešimtainiais skaitmenimis) skaičius

 

{Atmintyje saugomam vadinamajam visų pardavimų skaitikliui (GT). Gali būti atskirai nurodyta kiek skilčių tame skaitiklyje yra skirta eurams ir kiek centams, pvz., „10 ir 2“)}

 

 

 

7.6.

 

Saugos modulio gamintojo suteiktas unikalaus numerio ilgis (nuo, iki)

 


iki {SM unikalaus numerio maksimalus galimas ilgis}

 

 

 

7.7.

 

kasos aparato registracijos metu i.EKA suteiktas saugos modulio identifikacinis numeris

 

iki {SM unikalaus numerio maksimalus galimas ilgis}

 

 

 

7.8.

 

maksimalus galimas ženklų skaičius PVM mokėtojo (ar įmonės) kode

 

{Maksimalus galimas ženklų skaičius PVM mokėtojo (ar įmonės) kode}

 

 

 

7.9.

 

kasos aparato, su kuriuo susietas saugos modulis, suteikto i.EKA unikalaus numerio ilgis

 

{KKA unikalaus numerio maksimalus galimas ilgis}

 

 

 

7.10.

 

naujai pasirašomam dokumentui leistinas maksimalus ankstesnis laikas sekundėmis nei paskutinio pasirašyto dokumento laikas

 

 

 

 

 

7.11.

 

maksimali leistina laiko trukmė sekundėmis pasirašyti fiskalinius kvitus, neperdavus jų i.EKA

 

 

 

 

 

7.12.

 

maksimalus leistinas pasirašyti i.EKA neperduotų fiskalinių kvitų skaičius

 

 

 

 

 

7.13.

 

maksimalus leistinas pasirašyti i.EKA neperduotų ataskaitų (Z) skaičius

 

 

 

 

 

7.14.

 

maksimalus leistinas pasirašyti i.EKA neperduotų nefiskalinių kasos aparato dokumentų skaičius

 

 

 

 

 

7.15.

maksimali leistina per dieną (pamainą) saugos modulyje apskaitytų pardavimų (įskaitant mokesčius) suma

 

 

 

 

 

7.16.

maksimali leistina per dieną (pamainą) saugos modulyje apskaityta už supirktas prekes išmokėta suma

 

 

 

 

 

7.17.

maksimalus leistinas saugos modulyje pasirašytų fiskalinių kvitų kiekis

 

 

 

 

 

7.18.

maksimalus leistinas saugos modulyje pasirašytų nefiskalinių kvitų kiekis

 

 

 

 

 

7.19.

maksimalus leistinas saugos modulyje pasirašytų ataskaitų (Z) kiekis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Kontrolinė juosta spausdinamų/formuojamų dokumentų turinio kopijos

 

8.1.

 

EKJ-os nuolatinio saugojimo laikmena:

 

8.1.1.

 

tipas

 

{Laikmenos tipas (pvz., SD kortelė, CompactFlash kortelė, standusis diskas (HDD, SSD) ar pan.)}

 

 

 

8.1.2.

 

numatytasis kelias iki EKJ failų
(jeigu yra failų sistema)

 

{Numatytasis kelias iki EKJ failų, jeigu yra failų sistema}

 

 

 

8.1.3.

 

vieta kasos aparate

 

{Šios laikmenos fizinė vieta KKA-e}

 

 

 

8.2.

 

EKJ-os antroji nuolatinio saugojimo laikmena, esanti kitoje laikmenoje:

 

8.2.1.

 

tipas

 

{Laikmenos tipas (pvz., SD kortelė, CompactFlash kortelė, standusis diskas (HDD, SSD) ar pan.)}

 

 

 

8.2.2.

 

numatytasis kelias iki EKJ failų

 

{Numatytasis kelias iki EKJ failų}

 

 

 

8.2.3.

 

vieta kasos aparato atžvilgiu

 

{Šios laikmenos fizinė vieta}

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

DUOMENŲ PERDAVIMO MODULIS

 

9.1.

 

Duomenų perdavimo modulis yra vieno kasos aparato komponentas

 

 

 

 

 

9.2.

 

Duomenų perdavimo modulis yra kelių kasos aparatų komponentas

 

<<Taip ARBA Ne ARBA {Papildomas paaiškinimas}>>

 

 

 

9.3.

 

Maksimalus nustatytas duomenų perdavimo i.EKA periodiškumas

 

 

 

 

 

9.4.

 

Maksimalus nustatytas kriptogramų gavimo iš i.EKA periodiškumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

Kvitų spausdintuvas (jei modelis konkretus)

 

 

 

10.1.

 

Tipas (apibūdinimas)

 

{pvz., adatinis ar terminis ar pan.}

 

 

 

10.2.

 

Modelis (jei konkretus)

 

 

 

 

 

10.3.

 

Gamintojas, šalis (jei modelis konkretus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

Kasininko-operatoriaus vaizduoklis

 

 

 

11.1.

 

Tipas (apibūdinimas)

 

{Kasininko vaizduoklio apibūdinimas bendrais bruožais (LCD, jutiklinis ar pan.)}

 

 

 

11.2.

 

Modelis (jei konkretus)

 

 

 

 

 

11.3.

 

Gamintojas, šalis (jei modelis konkretus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Pirkėjo vaizduoklis

 

 

 

 

 

12.1.

 

Tipas (apibūdinimas)

 

{Pirkėjo vaizduoklio apibūdinimas bendrais bruožais (VFD, LCD, galima nurodyti eilučių skaičių ir kitas savybes ar pan.)}

 

 

 

12.2.

 

Modelis (jei konkretus)

 

 

 

 

 

12.3.

 

Gamintojas ir jo šalis (jei modelis konkretus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

Klaviatūra ar analogiškas įvesties įrenginys

 

 

 

13.1.

 

Tipas (apibūdinimas)

 

{Klaviatūros (ar jos atitikmens) apibūdinimas bendrais bruožais (pvz., klavišinė, membraninė, jutiklinė (kasininko ekrane) ar pan.)}

 

 

 

13.2.

 

Modelis (jei konkretus)

 

 

 

 

 

13.3.

 

Gamintojas ir jo šalis (jei modelis konkretus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

Galimybė prijungti kitus papildomus komponentus

 

 

 

14.1.

 

Grynųjų pinigų įrangos prijungimo galimybės:

 

 

 

 

 

14.1.1.

 

ar yra galimybė prijungti pinigų stalčių

 

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

14.1.2.

 

ar yra galimybė prijungti automatinę grynųjų pinigų priėmimo ir saugojimo įrangą:

 

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

14.2.

 

Ar yra galimybė prijungti banko mokėjimo kortelių įrangą (terminalą, skaitytuvą)

 

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

14.3.

 

Ar yra galimybė prijungti ne banko mokėjimo kortelių skaitytuvą

 

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

14.4.

 

Ar yra galimybė prijungti brūkšninių (ir kt. grafinių) kodų skaitytuvą

 

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

14.5.

 

Ar yra galimybė prijungti svarstykles

 

<<Yra ARBA Nėra>>

 

 

 

14.6.

 

Kiti papildomai prijungiami aktualūs įrenginiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

Sąsajos (jungtys, protokolai)

 

 

 

 

 

15.1.

 

Pagrindinio valdymo modulio
(kompiuterio, terminalo ir pan.) sąsajų duomenis

 

Sąsajos (jungties) tipas

 

Sąsajos (jungties) paskirtis
(kas prijungiamas)

 

Patikslinimai ir pastabos

 

 

 

 

 

{Sąsajos (jungties) tipas (pvz., miniUSB, DE-9F (RS232), RJ11, RJ45 (RS232) ar pan.)}

 

{Glaustas sąsajos aprašymas, pvz., „jungimui su pirkėjo ekranu“}

 

 

 

15.2.

 

Saugos modulio sąsajų duomenys

 

Saugos modulio sąsajos (jungties) tipas

 

Saugos modulio sąsajos (jungties) paskirtis

 

Patikslinimai ir pastabos

 

 

 

 

 

{Sąsajos (jungties) tipas (pvz., miniUSB, DE-9F (RS232), RJ11, RJ45 (RS232) ar pan.)}

 

{Glaustas sąsajos aprašymas, pvz., „jungimui su kasos aparatu“}

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

Elektros maitinimo šaltiniai

 

 

 

 

 

16.1.

 

Pagrindinio valdymo modulio, saugos modulio ir duomenų perdavimo modulio (kompiuterio, terminalo ir pan.):

 

16.1.1.

 

elektros tinklo parametrai
(įtampa (V), dažnis (Hz) ir kt.)

 

{Elektros tinklo parametrai (įtampa (V), dažnis (Hz) ir kt.)}

 

 

 

16.1.2.

 

AC/DC adapterio parametrai
(įtampa (V), srovės stipris (A) ir kt.)
(jeigu toks naudojamas)

 

{AC/DC adapterio parametrai (įtampa (V), srovės stipris (A) ir kt.), jei toks naudojamas}

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

Eksploatavimo sąlygos

 

 

 

 

 

17.1.

 

Temperatūra

 

Nuo {laipsniai} °C iki {laipsniai} °C

 

 

 

17.2.

 

Santykinis oro drėgnumas

 

Nuo {procentai} % iki {procentai} %

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

Matmenys

 

 

 

 

 

18.1.

 

Pagrindinio valdymo modulio
(terminalo, kompiuterio ar pan.) matmenys
((P) plotis × (A) aukštis × (G) gylis) (mm)
(jei jo modelis konkretus)

 

(P) {Plotis} × (A) {aukštis} × (G) {gylis}
{PASTABA. Nurodoma, jei pagrindinio valdymo modulio modelis konkretus}

 

 

 

18.2.

 

Saugos mudulio matmenys (plotis × aukštis × gylis) (mm)

 

(P) {Plotis} × (A) {aukštis} × (G) {gylis}

 

 

 

 

 

 

 

{Vadovo pareigos}                                                                                               {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                      (parašas)

 

_______

 

part_8a83648f5c9549a191db237a1079bfa5_end


Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

 

(Kasos aparato darbo programos perdavimo akto formos pavyzdys)

 

 

kasos aparato
darbo programos perdavimo aktas

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

1. Modelio identifikaciniai duomenys

 

 

Gamintojas, šalis

 

{Gamintojo įmonės pavadinimas}, {šalis}

 

Modelis

 

{Visas tikslus KA modelio pavadinimas}

 

 

2. Darbo programos pagrindinės savybės

 

Ekspertizei dėl įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų tiekimo) automatų modelių sąrašą pateiktame kasos aparate „{visas tikslus KA modelio pavadinimas}“ yra įdiegta darbo programa (programinė įranga), kurios pagrindinės identifikacinės savybės aprašytos toliau šiame skyriuje. Kasos aparato darbo programos aktualiosios dalies kopijos pateiktos Ekspertinei įmonei (Lietuvos metrologijos inspekcijai). Ekspertinė įmonė turi teisę šias kopijas perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

 

 

2.1. Kompiuterinės taikomosios kasos aparato funkcijų valdymo darbo programos savybės

 

 

Bendrosios šios programos savybės

 

Programos pavadinimas

 

{Programos pavadinimas}

 

Oficialus programos kūrėjas ir jo šalis

 

{Oficialaus programos kūrėjo įmonės pavadinimas}, {šalis}

 

Oficialus programos platintojas (-ai) LR

 

{Oficialaus programos platintojo Lietuvos Respublikoje įmonės pavadinimas}

 

Kūrėjo suteiktas programos bendrosios versijos žymuo (jei suteiktas)

 

{Visos programos versijos numeris (žymuo), jeigu toks suteiktas visai programai; jeigu nesuteiktas, tai įrašykite brūkšniukus: „----“}

 

Būdas, kaip peržiūrėti šį kūrėjo suteiktą versijos žymenį (jei suteiktas)

 

{Kur ir kaip pateikiamas programos versijos numeris (žymuo) – kaip jį galima peržiūrėti; jeigu nesuteiktas, tai įrašykite brūkšniukus: „----“}

 

Laikmenos, kurioje įrašyta programa, tipas

 

{Laikmenos, kurioje įrašyta programa, tipas (pvz., HDD, Flash ar pan.)}

 

Katalogai, kuriuose įprastai diegiami programos failai

 

{Išvardinti visi katalogai, kuriuose diegiami visi programos failai (įskaitant: vykdomuosius failus, bibliotekas, darbo nuostatų konfigūracinius failus, duomenų failus, įvykių ir pan. žurnalų failus ir pan.)}

 

 

 

Šios programos sudėtiniai sutartiniai „aktualūs“ failai

 

Tokių failų skaičius

 

{Toliau išvardintų sutartinių „aktualių“ failų skaičius}

 

Failo duomenys:

 

 

 

eilės numeris

 

1

 

vardas

 

{Failo vardas}

 

kūrėjo suteiktas versijos žymuo (numeris)

 

{Versijos žymuo (numeris), jeigu toks suteiktas failui, o jei nesuteiktas, tuomet įrašyti brūkšn. „----“}

 

paskutinio keitimo (išleidimo) data

 

{Failo paskutinio keitimo (atnaujinimo) data}

 

dydis baitais

 

{Failo dydis baitais}

 

kontrolinė suma (SHA-256)

 

{Failo kontrolinė suma (pagal SHA-256 algoritmą)}

 

kelias iki failo (įprastas-numatytasis)

 

{Kelias iki failo (įprastas-numatytasis (default))}

 

paskirties aprašymas

 

{Glaustas apibūdinimas, kokia šio failo paskirtis programoje; kas šiame faile yra įgyvendinta ir pan.}

 

2.2. Duomenų perdavimo modulio darbo programos savybės

 

 

Bendrosios šios programos savybės

 

Programos pavadinimas

 

{Programos pavadinimas}

 

Oficialus programos kūrėjas ir jo šalis

 

{Oficialaus programos kūrėjo įmonės pavadinimas}, {šalis}

 

Oficialus programos platintojas (-ai) LR

 

{Oficialaus programos platintojo Lietuvos Respublikoje įmonės pavadinimas}

 

Kūrėjo suteiktas programos bendrosios versijos žymuo (jei suteiktas)

 

{Visos programos versijos numeris (žymuo), jeigu toks suteiktas visai programai; jeigu nesuteiktas, tai įrašykite brūkšniukus: „----“}

 

Būdas, kaip peržiūrėti šį kūrėjo suteiktą versijos žymenį (jei suteiktas)

 

{Kur ir kaip pateikiamas programos versijos numeris (žymuo) – kaip jį galima peržiūrėti; jeigu nesuteiktas, tai įrašykite brūkšniukus: „----“}

 

Laikmenos, kurioje įrašyta programa, tipas

 

{Laikmenos, kurioje įrašyta programa, tipas (pvz., HDD, Flash ar pan.)}

 

Katalogai, kuriuose įprastai diegiami programos failai

 

{Išvardinti visi katalogai, kuriuose diegiami visi programos failai (įskaitant: vykdomuosius failus, bibliotekas, darbo nuostatų konfigūracinius failus, duomenų failus, įvykių ir pan. žurnalų failus ir pan.)}

 

Šios programos sudėtiniai sutartiniai „aktualūs“ failai

 

Failo duomenys:

 

 

 

eilės numeris

 

1

 

vardas

 

{Failo vardas}

 

kūrėjo suteiktas versijos žymuo (numeris)

 

{Versijos žymuo (numeris), jeigu toks suteiktas failui, o jei nesuteiktas, tuomet įrašyti brūkšn. „----“}

 

paskutinio keitimo (išleidimo) data

 

{Failo paskutinio keitimo (atnaujinimo) data}

 

dydis baitais

 

{Failo dydis baitais}

 

kontrolinė suma (SHA-256)

 

{Failo kontrolinė suma (pagal SHA-256 algoritmą)}

 

kelias iki failo (įprastas-numatytasis)

 

{Kelias iki failo (įprastas-numatytasis (default))}

 

paskirties aprašymas

 

{Glaustas apibūdinimas, kokia šio failo paskirtis programoje; kas šiame faile yra įgyvendinta ir pan.}

 

{Jeigu Jums reikia nurodyti daugiau failų, tuomet devynių eilučių grupę su pavadinimu „Failo duomenys“ (žr. lentelę aukščiau) galite nukopijuoti (pridėti apačioje), ir tose nukopijuotuose eilutėse tuomet atitinkamai įvesti dar kito failo duomenis – kiekvienoje eilutėje „eilės numeris“ nurodykite didėjantį tos programos failo eilės numerį.}

 

3. pareiškėjo garantijos

 

{Įmonės (Pareiškėjo) pavadinimas} (toliau – Pareiškėjas) garantuoja, kad visuose jos Lietuvos rinkai tiekiamuose {gamintojo įmonės pavadinimas}, {šalis}, gaminamuose kasos aparatuose „{visas tikslus KA modelio pavadinimas}“ ir duomenų perdavimo moduliuose bus diegiama ir naudojama tik tokia programinė įranga (darbo programa), kuri yra suderinta su Ekspertine įmone ir įteisinta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.

 

 

 

{Vadovo pareigos}                                                                                               {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                      (parašas)

 

_______

part_250c323eb73141ba9b0fba38d2110a30_end


Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

 

(Saugos modulio darbo programos perdavimo akto formos pavyzdys)

 

 

SAUGOS MODULIO
darbo programos perdavimo aktas

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

1. Modelio identifikaciniai duomenys

 

 

Gamintojas, šalis

 

{Gamintojo įmonės pavadinimas}, {šalis}

 

Modelis

 

{Visas tikslus saugos modulio modelio pavadinimas}

 

2. Darbo programos pagrindinės savybės

 

Ekspertizei dėl įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų tiekimo) automatų modelių sąrašą pateiktame saugos modulyje yra įdiegta darbo programa (programinė įranga), kurios pagrindinės identifikacinės savybės aprašytos toliau šiame skyriuje. Ekspertinė įmonė turi teisę šį įrašą ar jo kopiją perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

 

 

2.1. Saugos modulio darbo programos savybės

 

 

Bendrosios programos savybės

 

Eilės numeris

 

1

 

Programos modulio apibūdinimas

 

{Jeigu saugos modulis turi kelis modulius ir atskiras tų modulių darbo programas, tuomet čia pateikiamas šio modulio paskirties apibūdinimas}

 

Gamintojo suteiktas versijos žymuo

 

{Programos versija (numeris, žymuo)}

 

Paskutinio keitimo (išleidimo) data

 

{Šios programos versijos sukūrimo (išleidimo ar pan.) data}

 

Laikmenos, kurioje įrašyta darbo programa:

 

gamintojas ir jo šalis

 

{Saugos modulio laikmenos, kurioje įrašyta darbo programa, gamintojas ir jo šalis}

 

tipas ir modelis

 

{Saugos modulio laikmenos, kurioje įrašyta darbo programa, tipas

 

dydis (talpa) baitais

 

{ Saugos modulio laikmenos laikmenos, kurioje įrašyta darbo programa, visas dydis (talpa) baitais}

 

 

 

programos „atvaizdo“ failo duomenys

 

Failo vardas

 

{Failo vardas}

 

Failo dydis baitais

 

{Failo dydis baitais}

 

Failo kontrolinė suma (pagal SHA-256)

 

{Failo kontrolinė suma (pagal SHA-256 algoritmą), galima skaičiuoti, pvz., su Implbits HashTab}}

 

{Jeigu Jums reikia nurodyti daugiau failų, tuomet devynių eilučių grupę su pavadinimu „Failo duomenys“ (žr. lentelę aukščiau) galite nukopijuoti (pridėti apačioje), ir tose nukopijuotuose eilutėse tuomet atitinkamai įvesti dar kito failo duomenis – kiekvienoje eilutėje „eilės numeris“ nurodykite didėjantį tos programos failo eilės numerį.}

 

3. pareiškėjo garantijos

 

{Įmonės (Pareiškėjo) pavadinimas} (toliau – Pareiškėjas) garantuoja, kad visuose jos Lietuvos rinkai tiekiamuose {gamintojo įmonės pavadinimas}, {šalis}, gaminamuose saugos moduliuose „{visas tikslus modelio pavadinimas}“ bus diegiama ir naudojama tik tokia programinė įranga (darbo programa), kuri yra suderinta su Ekspertine įmone ir įteisinta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.

 

 

 

{Vadovo pareigos}                                                                                               {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                      (parašas)

 

 

_______

part_ad751c026e394f52ace4c78e260c2595_end


Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

 

 

(Kasos aparato gamintojo įgaliojimų, garantijų ir įsipareigojimų pagrindiniam tiekėjui formos pavyzdys)

 

{Ši dokumento versija pildoma ir teikiama tik tuomet (pildo gamintojas), kai Pareiškėjas pats nėra KA (kompiuterinio kasos aparato) oficialus gamintojas, o yra gamintojo atstovas ir įgaliotas pagrindinis tiekėjas Lietuvos Respublikoje. O angliškas šio dokumento atitikmuo pateiktas kitame šablone (žr. šiek tiek toliau).}

 

kasos aparato gamintojo
įgaliojimai, garantijos ir įsipareigojimai pagrindiniam tiekėjui

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

{KA gamintojo įmonės (toliau – ) pavadinimas} (įmonės kodas {GĮ įmonės kodas (registre ar pan.)}, {GĮ buveinės adresas}, tel. {GĮ telefonas}, faks. {GĮ faksas}, {GĮ atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė}), kuri yra kompiuterinių kasos aparatų „{KA modelio pavadinimas}“ ir su jais susijusios įrangos gamintojas (toliau – GAMINTOJAS), patvirtina, kad įmonė {įmonės (Pareiškėjo) pavadinimas} (įmonės kodas {įmonės (Pareiškėjo) kodas}, {įmonės (Pareiškėjo) adresas}) (toliau – ĮGALIOTAS TIEKĖJAS), yra GAMINTOJO įgaliotas atstovas ir kompiuterinių kasos aparatų „{visas tikslus KKA modelio pavadinimas}“ pagrindinis tiekėjas Lietuvos Respublikoje.

 

1. GAMINTOJAS suteikia ĮGALIOTAM TIEKĖJUI šias teises ir įgaliojimus (toliau – įgaliojimai):

 

1.1. <<importuoti ir prekiauti ARBA prekiauti>> GAMINTOJO gaminamais kompiuteriniais kasos aparatais „{visas tikslus KA modelio pavadinimas}“ ir susijusia įranga (toliau bendrai – APARATAS) Lietuvos Respublikoje;

 

1.2. teikti APARATĄ atsakingoms Lietuvos Respublikos institucijoms pagal Lietuvos Respublikoje numatytą tvarką dėl APARATO modelio ekspertizės dėl įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, dėl pakeitimų (modifikacijų) įteisinimo ir kitoms galimoms patikroms;

 

1.3. vykdyti APARATŲ garantinę ir pogarantinę techninę priežiūrą ir remontą;

 

1.4. steigti Lietuvos Respublikoje APARATŲ įgaliotų platintojų bei techninės priežiūros ir remonto įmonių tinklą;

 

1.5. {galima nurodyti kitus papildomus įgaliojimus, jeigu tokie suteikti};

 

1.6. šie įgaliojimai suteikiami {nurodyti metų skaičių, bet nemažiau kaip 5 (rekomenduojama – 10)} m. GAMINTOJUI nutraukus šiuos įgaliojimus, pratęsus šiuos įgaliojimus (pasibaigus čia nurodytam galiojimo terminui) ar pasikeitus jų sąlygoms, GAMINTOJAS įsipareigoja pats ir kartu įpareigoja ĮGALIOTĄ TIEKĖJĄ nedelsiant apie tai raštu informuoti atitinkamas Lietuvos Respublikos institucijas – Ekspertinę įmonę (ar kitas teisės aktų numatyta tvarka atsakingas institucijas).

 

 

2. GAMINTOJAS patvirtina, kad toliau nurodyti ĮGALIOTO TIEKĖJO įmonės darbuotojai (-as) yra tinkamai parengti, turi tinkamą kvalifikaciją (kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai pridedami atskirai) ir teisę patys atlikti APARATŲ priežiūros specialistų apmokymus dėl APARATŲ techninės priežiūros ir remonto:

 

2.1. {pirmojo darbuotojo vardas ir pavardė};

 

2.2. {antrojo darbuotojo vardas ir pavardė, jeigu toks yra};

 

2.3. {ir t. t.}.

 

{SVARBU. Šis visas 2 punktas (aukščiau) ir darbuotojų sąrašas (papunkčiuose) pateikiami tik tuo atveju, jeigu Gamintojas tikrai įgalioja ir parengia Pareiškėjo įmonės darbuotojus pačius atlikti KKA kitų techninės priežiūros specialistų mokymus. Jeigu Gamintojas tik pats atlieka KKA techninės priežiūros specialistų mokymus, o ne įgalioja tai atlikti Pareiškėjo įmonę, tuomet šią pastraipą ir darbuotojų sąrašą ištrinkite.}

 

3. GAMINTOJAS patvirtina, kad APARATAI yra gaminami 20{du paskutiniai einamųjų metų skaitmenys} metais ir artimiausius {metų skaičius} m. šios gamybos nenumatoma nutraukti. Nutraukus APARATŲ gamybą GAMINTOJAS įsipareigoja apie tai raštu nedelsiant (arba iš anksto) informuoti ĮGALIOTĄ TIEKĖJĄ ir įpareigoja jį ne ilgiau kaip per vieną mėnesį apie tai raštu informuoti atitinkamas Lietuvos Respublikos institucijas – Ekspertinę įmonę ir Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (ar kitas teisės aktų numatyta tvarka atsakingas institucijas).

 

 

4. GAMINTOJAS garantuoja:

 

4.1. atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų tiekimą ĮGALIOTAM TIEKĖJUI ne mažiau kaip {metų skaičius, ne mažesnis už 10} m. nuo paskutinio APARATO pardavimo dienos ir ne mažiau kaip {metų skaičius, ne mažesnis už 10} m. nuo APARATŲ serijinės gamybos nutraukimo;

 

4.2. teikti APARATAMS {mėnesių skaičius, ne mažesnis už 24} mėn. garantiją.

 

 

5. GAMINTOJAS įsipareigoja:

 

5.1. aprūpinti ĮGALIOTĄ TIEKĖJĄ visa reikiama APARATŲ eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto bei kita susijusia dokumentacija, teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas eksploatavimo, techninės priežiūros, remonto ir kt. susijusiais klausimais;

 

5.2. aprūpinti ĮGALIOTĄ TIEKĖJĄ visa reikiama technine dokumentacija, kuri reikalinga APARATO modelio ekspertizei dėl įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, dėl pakeitimų (modifikacijų) įteisinimo ir kitoms galimoms patikroms;

 

5.3. nedelsiant (arba iš anksto) informuoti ĮGALIOTĄ TIEKĖJĄ apie visus APARATŲ konstrukcijos (techninės įrangos) ir programinės įrangos pakeitimus (modifikacijas), kad ĮGALIOTAS TIEKĖJAS galėtų operatyviai šiuos pakeitimus (modifikacijas) suderinti su atitinkamomis Lietuvos Respublikos institucijomis – Ekspertine įmone (ar kitomis teisės aktų numatyta tvarka atsakingomis institucijomis), siekiant šiuos pakeitimus (modifikacijas) įvertinti ir įteisinti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.

 

 

{Gali būti nurodomi ir kiti įsipareigojimai, garantijos ar sąlygos. Jeigu nenurodomi, šį punktą ištrinkite}.

 

 

 

 

{GĮ vadovo pareigos}                                                                                       {GĮ vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                      (parašas)

 

_______

 

part_970c2a9752d246f3b962cb25e9402137_end


Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo

9 priedas

 

 

(Kasos aparato funkcijų valdymo darbo programos kūrėjo garantinis raštas dėl programos atitikties keliamiems reikalavimams ir įrangos, informacijos bei dokumentacijos teikimo patikroms

formos pavyzdys)

{Šios formos dokumentas pildomas ir teikiamas ekspertinei įmonei tik tuomet kai pats Pareiškėjas nėra KAFVDP kūrėjas.}

 

kasos aparato funkcijų valdymo
darbo programos kūrėjo
garantinis raštas dėl programos atitikties keliamiems reikalavimams ir įrangos, informacijos bei dokumentacijos teikimo patikroms

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

{Kūrėjo (įmonės ar subjekto) pavadinimas} (įmonės kodas {kūrėjo (įmonės) kodas (registre ar pan.)}, {kūrėjo buveinės adresas}, tel. {kūrėjo telefonas}, {kūrėjo atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė}) (toliau – KŪRĖJAS) vadinamoji kompiuterinė taikomoji kasos aparato funkcijų valdymo darbo programa (toliau – KAFVDP) „{KAFVDP tikslus formalus pavadinimas}“ gali būti diegiama ir naudojama {KA gamintojo įmonės pavadinimas}, {šalis}, gamintojo kompiuteriniame kasos aparate „{KA modelio pavadinimas}“ (toliau – APARATO), kuris naudoja {saugos modulio gamintojo įmonės pavadinimas}, {šalis}, gamintojo saugos modulį „{Saugos modulio pavadinimas}“ (toliau – SAUGOS MODULIS).

 

KAFVDP „{KTKAFVDP tikslus formalus pavadinimas}“ įprastai naudojama šiose prekybos srityse: {bendrais bruožais išvardinkite prekybos (verslo) sritis}.

 

 

Pareiškėjas dėl APARATO modelio įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą ir APARATO konstrukcijos (komplektacijos) bei programinės įrangos pakeitimų suderinimo su Lietuvos metrologijos inspekcija (toliau – EKSPERTINĖ ĮMONĖ) – {Pareiškėjo (įmonės) pavadinimas} (toliau – PAREIŠKĖJAS).

 

 

PAREIŠKĖJO ekspertizei EKSPERTINEI ĮMONEI pateiktame pavyzdiniame APARATE privalo būti įdiegta patikrai teikiama KTKAFVDP ir tiesiogiai susijusi programinė įranga. Ši visa su APARATU teikiama programinė įranga turi būti tinkamai suderinta, parengta darbui ir išsamiems bandymams.

 

 

1. KŪRĖJAS pažymi, kad:

 

1.1. yra susipažinęs su Lietuvos Respublikoje galiojančiais APARATŲ fizinei ir programinei įrangai bei dokumentacijai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintais keliamais techniniais reikalavimais (toliau – REIKALAVIMAI);

 

1.2. yra nuodugniai susipažinęs su SAUGOS MODULIO ir tiesiogiai susijusios kompiuterinės programinės įrangos, jei tokia yra (per kurią KTKAFVDP integruojama su SAUGOS MODULIU) programinės sąsajos specifikacija – ryšio ir komandų (funkcijų) protokolu;

 

1.3. savo kompetencijos ribose KŪRĖJAS laiko, kad kruopščiai ir tinkamai įgyvendino KTKAFVDP su SAUGOS MODULIO integraciją:

 

1.3.1. griežtai laikydamasis keliamų REIKALAVIMŲ,

 

1.3.2. griežtai laikydamasis SAUGOS MODULIO ir susisijusios kompiuterinės programinės įrangos programinės sąsajos specifikacijos – ryšio ir komandų (funkcijų) protokolo,

 

1.3.3. griežtai laikydamasis šio protokolo kūrėjo-sudarytojo nurodymų bei pačio PAREIŠKĖJO nurodymų.

 

 

2. KŪRĖJAS garantuoja, kad:

 

2.1. teiks visą reikiamą įrangą (įskaitant KAFVDP), informaciją bei dokumentaciją PAREIŠKĖJUI, kad PAREIŠKĖJAS ir pats galėtų savo kompetencijos ribose atlikti KTKAFVDP ir APARATO bandymus ir preliminariai įvertinti KAFVDP atitiktį (ar neatitiktį) REIKALAVIMAMS;

 

2.2. griežtai laikysis visų APARATO gamintojo ir PAREIŠKĖJO nurodymų, nedelsiant atsižvelgs į pastabas, šalins trūkumus ir neatitiktis, siekiant, kad KTKAFVDP atitiktų REIKALAVIMUS;

 

2.3. PAREIŠKĖJO ekspertizei EKSPERTINEI ĮMONEI teikiamame pavyzdiniame APARATE KŪRĖJAS padės PAREIŠKĖJUI įdiegti patikrai teikiamą KTKAFVDP ir papildomą reikalingą tiesiogiai susijusią programinę įrangą. Ši visa su APARATU EKSPERTINEI ĮMONEI teikiama programinė įranga bus tinkamai suderinta, parengta darbui ir išsamiems bandymams;

 

2.4. teiks PAREIŠKĖJUI ir EKSPERTINEI ĮMONEI jos reikalaujamą tvarkingai parengtą dokumentaciją ir reikalaujamą susijusią informaciją;

 

2.5. laikysis EKSPERTINĖS ĮMONĖS nurodymų, atsižvelgs į pastabas, šalins trūkumus ir neatitiktis, siekdamas, kad KAFVDP atitiktų REIKALAVIMUS;

 

2.6. stengsis laikytis visų šių PAREIŠKĖJO, EKSPERTINĖS ĮMONĖS ir kt. nurodymų, rekomendacijų bei REIKALAVIMŲ ir ateityje savo veikloje – teikdamas PAREIŠKĖJUI ir APARATŲ naudotojams savo KTKAFVDP.

 

 

KŪRĖJAS supranta, kad nesilaikant šių reikalavimų ir garantijų, neteikiant informacijos, sąmoningai teikiant klaidinančią informaciją, sąmoningai nuslepiant reikšmingą informaciją ar teikiant melagingą informaciją (dokumentaciją ir kt.), kuri klaidintų EKSPERTINĘ ĮMONĘ ir PAREIŠKĖJĄ, toks APARATO modelis gali būti neįtrauktas į MODELIŲ SĄRAŠĄ ar iš jo išbrauktas, neįteisinta KAFVDP, neįteisinti APARATO pakeitimai, taip pat, ekspertizė gali būti atidėta arba nutraukta.

 

 

 

 

{KŪRĖJO (įmonės) vadovo pareigos}                                                  {KŪRĖJO (įmonės) vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                      (parašas)

 

_______

part_72edae32c6c94045965a6fc6790c7419_end


Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo

10 priedas

 

(Ekspertizės pažymos dėl Kasos aparato ar Automato modelio įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą formos pavyzdys)

 

Ekspertizės pažyma

 

Dėl kasos aparato ar automato modelio įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

I. Bendroji dalis

 

 

 

1.

Pareiškėjo įmonės duomenys

 

 

1.1.

 

Pavadinimas

 

 

 

 

1.2.

 

Adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

 

Kiti kontaktiniai duomenys

 

Įmonės vadovas

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

El. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

Interneto svetainės adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

 

Registravimo duomenys

 

Įmonės kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

PVM mokėtojo kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmojo įregistravimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro tvarkytojas

 

 

 

 

 

 

2.

Paraiškos objektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Aparato modelio duomenys

 

 

3.1.

 

Sutrumpintas modelio pavadinimas

 

 

 

 

3.2.

 

Gamintojo pavadinimas

 

 

 

 

3.3.

 

Gamintojo šalis

 

 

 

 

3.4.

 

Pilnas modelio pavadinimas

 

 

 

 

3.5.

 

Glaustas įrenginio apibūdinimas

 

 

 

3.6.

 

Kategorija modelių Sąraše

 

 

 

3.7.

 

Tipas

 

Kasos aparatas su saugos moduliu

 

 

3.6.

Saugos modulis

Integruotas             Neintegruotas       HSM

 

3.7.

Požymis

Įrenginys dirbantis savitarnos rėžimu     Nešiojamas įrenginys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ekspertizės atlikimui pateikta ir / ar naudota

 

 

4.1.

 

Bendrieji dokumentai:

 

 

 

 

 

 

 


4.2.

 

Dokumentai dėl elektrosaugos ir elektromagnetinio suderinamumo atitikties:

 

 

 

 

 

 

 


4.3.

 

Techninė dokumentacija:

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

 

Pateikta pagrindinė ir susijusi techninė (aparatinė) įranga:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulio apibūdinimas

 

Gamintojas ir šalis

 

Modelis ir modifikacijos žymuo

 

Serijinis Nr.

 

Vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.

 

Pagrindinė programinė įranga:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendrosios savybės:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kūrėjas

 

 

 

 

 

 

 

 

Versija (žymuo)

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacinė sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskirtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.

 

Pareiškėjo pateiktų dokumentų ir techninės bei programinės įrangos rinkinys atitinka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

pagrindinio tiekėjo (pareiškėjo) garantijos

 

 

5.1.

 

Garantijos dėl aparato tapatumo:

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

 

Garantijos dėl aparato eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių tiekimo, techninės priežiūros ir remonto:

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

 

Garantijos dėl aparato finansinių duomenų nepakeičiamumo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

gamintojo įgaliojimai, įsipareigojimai ir garantijos

 

6.1.

 

Aparato gamintojo pagrindiniai duomenys:

 

6.1.1.

 

Pavadinimas

 

 

 

6.1.2.

 

Šalis

 

 

 

6.1.3.

 

Įmonės kodas

 

 

 

6.1.4.

 

Adresas

 

 

 

6.2.

 

Aparato gamintojo suteikti įgaliojimai (teisės) pagrindiniam tiekėjui Lietuvoje (Pareiškėjui):

 

 

 

 

 

6.3.

 

Aparato gamintojo garantijos dėl aparato gamybos:

 

 

 

 

 

6.4.

 

Aparato gamintojo garantijos ir įsipareigojimai pagrindiniam tiekėjui Lietuvoje (Pareiškėjui):

 

 

 

 

 

II. kasos aprato ar prekybos (paslaugų teikimo) automato modelio techninės eksploatacinės savybės ir
atitikimo techninius reikalavimus duomenys

 

 

1 pastaba. Šiame skyriuje pateikiama detali aparato techninių eksploatacinių savybių ir atitikimo techninius reikalavimus duomenų bendra lentelė..

 

2 pastaba. Stulpelyje „Atitinkantys punktai“ yra žymimi Techninių reikalavimų ir kitų teisės aktų punktai.

 

 

 

Eil. Nr.

 

Atitinkantys punktai

 

Savybės pavadinimas

 

Savybės aprašymas

 

 

1.

Aparato identifikaciniai duomenys

 

 

1.1.

 

 

 

Modelio pavadinimas

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

Gamintojo pavadinimas

 

 

 

 

1.3.

 

 

 

Gamintojo šalis

 

 

 

 

1.4.

 

 

 

Pilnas modelio pavadinimas

 

 

 

 

1.5.

 

 

 

Glaustas įrenginio apibūdinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Konstrukcijos klasifikacija (tipas)

 

 

2.1.

 

 

 

Klasifikacija pagal įrenginio sudėtingumą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Bendrosios savybės

 

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

4.

Aktuali sudėtis

 

 

4.1.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

5.

Aktuali programinės įrangos dalis

 

 

5.1.

 

 

 

Darbo programos savybės:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

 

 

 

Darbo programos diegimo failo savybės:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kitos savybės pagal techninius reikalavimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Išliekamoji elektroninė atmintis ir apskaitos duomenys

 

 

7.1.

 

 

 

Laikmenos, kurioje kaupiami suminiai apskaitos duomenys, savybės:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Kvitų pateikimas pirkėjui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Sukauptų apskaitos duomenų pateikimo būdai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Sąsajos (jungtys, prievadai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Elektros maitinimo šaltiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Eksploatavimo sąlygos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Matmenys ir masė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Aparato identifikaciniai duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

naudotojo identifikaciniai duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Išvada

 

 

 

Kasos aparatų ekspertizės skyriaus specialistas                                                                            Vardas, pavardė

 

Kasos aparatų ekspertizės skyriaus vedėjas                                                                                               Vardas, pavardė

_______

 

part_2bf4f64f0c0642c3bee83fabdbabea56_end


Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo

11 priedas

 

 

 

(Kasos aparato ir susijusios įrangos perdavimo-priėmimo akto formos pavyzdys)

 

KASOS APARATO IR SUSIJUSIOS ĮRANGOS

 

PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD}

 

{Dokumento sudarymo vieta}

 

 

 

 

 

 

Lietuvos metrologijos inspekcijos Kasos aparatų ekspertizės skyriui buvo perduota žemiau išvardinti įrenginiai:

 

Įrenginio

tipas

Gamintojas ir šalis

Modelis (modifikacija)

Serijinis Nr.

Vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perdavė

 

                                                                       

                                  ( įmonės pavadinimas

 

                                                                        

            (atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)

 

                                                                       

 

                                                                        

 

 

 

20___  m.                                                 d.

 

Priėmė

 

Lietuvos metrologijos inspekcijos                      

 

Kasos aparatų ekspertizės skyriaus                     

(atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)

 

                                                                        

 

                                                                        

                                                

 

 

20___  m.                                                  d.

_______

part_83b6fc4680fe449cbbb8896d05ba7a2e_end


 

Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo

12 priedas

 

(Kasos aparato ir susijusios įrangos perdavimo-priėmimo akto formos pavyzdys)

KASOS APARATO IR SUSIJUSIOS ĮRANGOS

PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

{Dokumento data MMMM-mm-DD}

{Dokumento sudarymo vieta}

 

 

 

Lietuvos metrologijos inspekcijos Kasos aparatų ekspertizės skyrius grąžino žemiau išvardintus įrenginius:

Įrenginio

tipas

Gamintojas ir šalis

Modelis (modifikacija)

Serijinis Nr.

Vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERDAVĖ

 

Lietuvos metrologijos inspekcijos                      

 

Kasos aparatų ekspertizės skyriaus                     

(atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)

 

                                                                        

 

                                                                        

                                                

 

20___  m.                                                  d.

Priėmė

 

                                                                       

                                  ( įmonės pavadinimas

 

                                                                        

            (atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)

 

                                                                       

 

                                                                        

 

 

20___  m.                                                        d.

_______

part_8020855278f5466783b8be1efccc2e57_end


PATVIRTINTA

Lietuvos metrologijos inspekcijos

viršininko 2023 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 11V-79-(1.2)       

 

 

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS KASOS APARATŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ SERTIFIKATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų sertifikatų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prašymų su dokumentais pateikimą ekspertinei įmonei, ekspertizės tikslą, jos atlikimo terminus, ekspertizę atliekančio specialisto teises ir pareigas, aptarnavimo įmonės teises ir pareigas, kasos aparatų ekspertizės skyriaus funkcijas, atliekant ekspertizę, siekiant įmonėms išduoti, panaikinti, atnaujinti ir papildyti sertifikatus ir specialistams išduoti, panaikinti ir papildyti sertifikatus.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-198 „Dėl Kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių  techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Sertifikavimo taisyklės), Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-137 „Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas).

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Aptarnavimo įmonė juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai, įregistruoti Lietuvos Respublikoje, teikiantys prašymą ekspertinei įmonei dėl įmonės sertifikato išdavimo, panaikinimo, atnaujinimo ir papildymo bei specialisto sertifikato išdavimo, panaikinimo ir papildymo;

3.2. Ekspertizė – patikra, kurios metu ekspertinėje įmonėje atliekama Aptarnavimo įmonės pateiktų su prašymu dokumentų atitikties vertinimas Sertifikavimo taisyklių nustatytiems reikalavimams.

3.3. Ekspertizės objektas – visi įmonės ar specialisto sertifikatui išduoti reikalingi dokumentai, kuriuos privaloma pateikti ekspertinei įmonei;

3.4. Ekspertizės pažyma – tai ekspertinės įmonės nustatytos formos (Aprašo 11 priedas) parengtas dokumentas, liudijantis, kad Aptarnavimo įmonės pateiktam ekspertizės objektui atlikta ekspertizė;

3.5. Ekspertizę atliekantis specialistas – ekspertinės įmonės Kasos aparatų ekspertizės skyriaus darbuotojas, kuriam pavesta atlikti ekspertizę;

3.6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Sertifikavimo taisyklėse vartojamas sąvokas.

 

 

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ SU DOKUMENTAIS PATEIKIMAS EKSPERTINEI ĮMONEI

 

4. Aptarnavimo įmonė, pageidaujanti, kad būtų atlikta įmonės ir/ar specialisto sertifikatų išdavimo ekspertizė, ekspertinei įmonei privalo pateikti šio Aprašo 1 priede patvirtintos formos prašymą ir šio Aprašo prieduose nustatytos formos dokumentus elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu metrinsp@metrinsp.lt arba e. pristatymu), tiesiogiai ar paštu (per pašto paslaugų teikėjus) adresu A. Goštauto g. 9, 01108 Vilnius. Už prašyme ir kartu su juo pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų teisingumą atsako Aptarnavimo įmonė.

5. Aptarnavimo įmonės prašymai dėl ekspertizės atlikimo su dokumentais registruojami ekspertinės įmonės dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DBSIS) ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo gavimo.

 

III SKYRIUS

ATLIKIMO TERMINAI

 

6. Ekspertizės tikslas – patikrinti ir įvertinti Aptarnavimo įmonės pateiktus ekspertinei įmonei dokumentus dėl įmonei ir / ar specialistui sertifikato išdavimo, vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Sertifikavimo taisyklėmis, Sąrašo duomenimis ir šiuo Aprašu.

7. Ekspertizė turi būti atlikta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo ekspertizės pradžios. Ekspertizės pradžia laikoma, kai ekspertinė įmonė užregistruoja Aptarnavimo įmonės prašymą šio Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka.

 

 

IV SKYRIUS

EKSPERTIZĘ ATLIEKANČIO SPECIALISTO TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Ekspertizę atliekantis specialistas turi teisę:

8.1. gauti paaiškinimus žodžiu, raštu ir elektroninio ryšio priemonėmis iš Aptarnavimo įmonės atstovų ar įgaliotų asmenų;

8.2. gauti su ekspertizės veikla susijusius visus reikalingus dokumentus;

8.3. ekspertizės metu pareikalauti iš Aptarnavimo įmonės pateikti papildomus dokumentus, susijusius su ekspertize;

8.4. inicijuoti ekspertizės sustabdymą, šio Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka.

9. Ekspertizę atliekantis specialistas, vykdydamas pareigas privalo:

9.1. patikrinti ar Aptarnavimo įmonė pateikė prašymą ekspertinei įmonei vadovaudamasi šio Aprašo 2 punkte nurodytais teisės aktais ir šiuo Aprašu;

9.2. informuoti Aptarnavimo įmonę raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis dėl ekspertizės sustabdymo;

9.3. kreiptis į Aptarnavimo įmonę raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis dėl šio Aprašo 13 punkte nustatytų trūkumų pašalinimo;

9.4. informuoti Aptarnavimo įmonę raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis apie ekspertizės sustabdymo panaikinimą;

9.5. parengti įmonės ir / ar specialisto sertifikatus išdavimui;

9.6. įvesti duomenis į VMI prie FM Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemį (toliau – i.EKA);

9.7. informuoti Aptarnavimo įmonę apie sertifikavimo rezultatus.

 

 

V SKYRIUS

APTARNAVIMO ĮMONĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

10. Aptarnavimo įmonė turi teisę:

10.1. teikti nuomonę, pastabas bei paaiškinimus ekspertinei įmonei dėl sertifikavimo;

10.2. reikalauti, kad ekspertizę atliekantis specialistas atliktų ekspertizę šio Aprašo nustatyta tvarka;

10.3. informuoti ekspertinės įmonės Kasos aparatų ekspertizės skyriaus vedėją apie galimai neteisėtus ekspertizę atliekančio specialisto veiksmus.

11. Aptarnavimo įmonė privalo:

11.1. paskirti atsakingą asmenį, kuris bendradarbiautų su ekspertizę atliekančiu specialistu ir suteiktų jam visą reikiamą informaciją, atliekant ekspertizę;

11.2. teikti ekspertinei įmonei prašymą su dokumentais ekspertizei atlikti vadovaudamasi šio Aprašo 2 punkte nurodytais teisės aktais ir šiuo Aprašu;

11.3. pašalinti ekspertinės įmonės nurodytą Aptarnavimo įmonės prašyme ir / arba kituose ekspertinei įmonei pateiktuose dokumentuose netikslią, neišsamią informaciją, klaidingus duomenis ar redakcinio pobūdžio neatitikimus dėl ekspertizės objekto, kai ekspertizė sustabdyta ir apie tai informuoti ekspertizę atliekantį specialistą;

11.4. vykdyti ekspertizę atliekančio specialisto nurodymus, susijusius su ekspertizės atlikimu ir netrukdyti jam įgyvendinti pavestų funkcijų.

 

VI SKYRIUS

KASOS APARATŲ EKSPERTIZĖS SKYRIAUS FUNKCIJOS, ATLIEKANT EKSPERTIZĘ

 

12. Ekspertizę atliekantis specialistas, ekspertizę atlieka vadovaudamasis šio Aprašo 2 punkte nurodytais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

13. Ekspertizę atliekantis specialistas, gavęs šio Aprašo 5 punkte registruotą Aptarnavimo įmonės prašymą dėl ekspertizės atlikimo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, patikrina ar Aptarnavimo įmonės prašyme ir / ar kituose pateiktuose dokumentuose apie ekspertizės objektą pateikta tiksli, išsami informacija, nėra klaidingų duomenų, ar pateikti visi privalomi dokumentai nurodyti šio Aprašo priedų formose, ar nėra redakcinio pobūdžio neatitikimų.

14. Ekspertizę atliekantis specialistas, aptikęs šio Aprašo 13 punkte nurodytus neatitikimus, sustabdo ekspertizę (tai fiksuodamas DBSIS) ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sustabdymo dienos raštu ir/ar elektroninio ryšio priemonėmis informuoja Aptarnavimo įmonę apie ekspertizės atlikimo sustabdymą, nurodo sustabdymo priežastis bei prašo patikslinti pateiktus dokumentus. Nuo ekspertizės sustabdymo dienos ekspertizės atlikimo terminas neskaičiuojamas.

15. Aptarnavimo įmonė gavusi iš ekspertinės įmonės šio aprašo 14 punkte nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos, turi kreiptis į ekspertinę įmonę dėl neatitikimų pašalinimo eigos ir termino suderinimo, kuris turi būti ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų.

16. Jei per 10 darbo dienų Aptarnavimo įmonė nesikreipia į ekspertinę įmonę dėl neatitikimų pašalinimo eigos ir termino suderinimo, ekspertinė įmonė ekspertizės atlikimą nutraukia (tai fiksuodama DBSIS) ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu ir/ar elektroninio ryšio priemonėmis informuoja Aptarnavimo įmonę.

17. Jei Aptarnavimo įmonė per suderintą su ekspertine įmone terminą neatitikimų nepašalina, ekspertinė įmonė ekspertizės atlikimą nutraukia (tai fiksuodama DBSIS) ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu ir/ar elektroninio ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar paštu (per pašto paslaugų teikėjus) informuoja Aptarnavimo įmonę.

18. Ekspertizę atliekantis specialistas, gavęs iš Aptarnavimo įmonės neatitikimų pašalinimą patvirtinančius dokumentus, tęsia ekspertizės atlikimą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja Aptarnavimo įmonę apie ekspertizės sustabdymo panaikinimą. Nuo ekspertizės sustabdymo panaikinimo dienos ekspertizės atlikimo terminas skaičiuojamas toliau.

19. Ekspertizę atliekantis specialistas, baigęs ekspertizę:

19.1. parengia Ekspertizės pažymą (Aprašo 11 priedas) ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ją suderinęs su Kasos aparatų ekspertizės skyriaus vedėju, registruoja ekspertinės įmonės DBSIS;

19.2. parengia ekspertinės įmonės viršininko įsakymo projektą dėl įmonės sertifikato išdavimo, panaikinimo, atnaujinimo ir papildymo ir / ar specialisto sertifikato išdavimo, panaikinimo ir papildymo, ir Kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto asmeninio plombavimo įrankio žymės brėžinio patvirtinimo, jį suderina nustatyta tvarka ir registruoja ekspertinės įmonės DBSIS;

19.3. užpildo VMI prie FM patvirtintos formos sertifikatus, kuriuos pasirašytus ekspertinės įmonės viršininko ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčia paštu (per pašto paslaugų teikėjus) Aptarnavimo įmonei ar tiesiogiai perduoda atsakingam Aptarnavimo įmonės atstovui, atvykus į Lietuvos metrologijos inspekciją (adresu A. Goštauto g. 9, 01108 Vilnius);

19.4. išduotų sertifikatų duomenis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įveda į i.EKA.

20. Ekspertizę atliekantis specialistas, ekspertizės metu nustatęs, kad Aptarnavimo įmonės darbuotojas turi galiojančią administracinę nuobaudą už kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto darbų reikalavimų, nustatytų Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklėse, patvirtintose VMI prie FM viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pažeidimus, ekspertizės atlikimą nutraukia (tai fiksuodamas DBSIS) ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu ir/ar elektroninio ryšio priemonėmis informuoja Aptarnavimo įmonę.

 

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Šio aprašo nuostatų turi laikytis Aptarnavimo įmonė ir ekspertinė įmonė tiek, kiek tai susiję su vykdomomis funkcijomis.

22. Asmenys, pažeidę šio aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

____________

 

part_bb78e0a7aec6410abc460345633c5006_end


 

Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

Lietuvos metrologijos inspekcijai
A. Goštauto g. 9

01108 Vilnius

 

 

(Prašymo dėl Kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės sertifikavimo formos pavyzdys)

 

Prašymas
dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto
įmonės sertifikavimo

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD formatu} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

Prašome atlikti pateiktų dokumentų ekspertizę ir išduoti kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės sertifikatą, į jį įrašant šiuos kasos aparatų modelius:

 

 

Gamintojas, šalis

 

Kasos aparatų modeliai

 

{Gamintojo įmonės pavadinimas}, {šalis}

 

{KA modelių pavadinimai (-as) (atskirti kableliais)}

 

{Gamintojo įmonės pavadinimas}, {šalis}

 

{KA modelių pavadinimai (-as) (atskirti kableliais)}

 

{ir t. t.}

 

 

 

Įsipareigojame atlikti į mūsų įmonės sertifikatą įrašomų modelių kasos aparatų įrengimo, paruošimo naudoti, programavimo, naudotojų apmokymo, garantinės ir pogarantinės techninės priežiūros ir remonto, profilaktinės apžiūros (iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų sąrašo išbrauktų modelių kasos aparatų), techninės kontrolės darbus pagal Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus.

 

Išdavus, kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės bei specialisto sertifikatus, prašome prašymą „Dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto asmeninio plombavimo įrankio brėžinio patvirtinimo“ ir „Asmeninio plombavimo įrankio žymės brėžinį“ perduoti Valstybinei mokesčių prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos asmeninio plombavimo įrankio žymės brėžinio patvirtinimui.

 

SU ŠIUO PRAŠYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI PRIDEDAMA:

1.  Pažyma apie įmonę (formos pavyzdys 2 priedas);

2.  Kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės įsipareigojimas (formos pavyzdys 3 priedas);

3.         Garantinis raštas dėl kasos aparatų garantinio laikotarpio, techninės priežiūros ir remonto (formos pavyzdys 4 priedas);

4.         Gamintojo arba pagrindinio tiekėjo įgaliojimai ir įsipareigojimai kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonei (formos pavyzdys 5 priedas);

5.         Prašymas-rekomendacija dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto sertifikavimo (formos pavyzdys 6 priedas);

6.         Kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto įsipareigojimas (formos pavyzdys 7 priedas);

7.         Prašymas dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto asmeninio plombavimo įrankio žymės brėžinio patvirtinimo (formos pavyzdys 8 priedas);

8.         Kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto asmeninio plombavimo įrankio žymės brėžinys (formos pavyzdys 9 priedas).

 

 

Vadovo pareigos}                                                                                                 {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                    (parašas)

____________

 

part_2ef6bcf9ecc7469da3ef90d259c14f5a_end


Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pažymos apie įmonę formos pavyzdys)

Pažyma apie įmonę

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

I. Bendrieji įmonės duomenys

 

 

Pavadinimas

 

{Visas įmonės pavadinimas}

 

Įmonės kodas

 

{Įmonės kodas}

 

 

 

Registravimo adresas

 

{Registravimo adresas Juridinių asmenų registre}

 

Buveinės adresas

 

{Faktinis buveinės adresas}

 

Įmonės filialai (padaliniai) Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse (įskaitant pagrindinį-centrinį filialą (-us)):

 

 

Filialas (padalinys)

 

Adresas

 

Kontaktiniai duomenys

 

{Filialo (padalinio) pavadinimas}

 

{Adresas}

 

Telefonas (-ai) – {telefono numeris (-iai)}

 

El. pašto adresas – {pagrindinis el. pašto adresas (-ai)}

 

Interneto svetainė – {interneto svetainės adresas}

 

{ir t. t.}

 

 

 

 

{Neužpildytas lentelės eilutes iš viso ištrinkite, šią pastabą irgi.}

 

Įmonės vadovybė bei kiti pagrindiniai asmenys, kurie atsakingi už įmonės veiklą, susijusią su kasos aparatų technine priežiūra ir remontu:

 

 

Vardas ir pavadė

 

Pareigos

 

Kontaktiniai duomenys

 

{Vardas ir pavardė}

 

{Pareigos}

 

Telefonas (-ai) – {telefono numeris (-iai)}

 

El. pašto adresas – {pagrindinis el. pašto adresas (-ai)}

 

{ir t. t.}

 

 

 

 

{Neužpildytas lentelės eilutes iš viso ištrinkite, šią pastabą irgi.}

 

II. Įmonės veikla

 

 

Veiklos kryptys

 

{Čia nurodomos pagrindinės veiklos kryptys, pagal įmonės įstatus, pavyzdžiui, didmeninė prekyba elektronikos ar kompiuteriniais įrenginiais (kasos aparatai), elektroninės technikos-aparatūros priežiūra, remontas ir pan.}

 

III. Įmonės darbuotojų, parengtų vykdyti su kasos aparatais susijusią veiklą, skaičius vnt.

 

 

 

{Vadovo pareigos}                                                                                               {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                    (parašas)

____________

 

part_0fe1e66d26cd4884925feeb1da87eb1d_end


Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės įsipareigojimo formos pavyzdys)

 

kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės
įsipareigojimas

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD formatu} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

{Įmonės pavadinimas} (toliau – Priežiūros įmonė), gaudama kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto sertifikatą, įsipareigoja:

 

·    Priežiūros įmonei nutraukiant veiklą ar Priežiūros įmonę reorganizuojant (pakeitus Priežiūros įmonės pavadinimą, teisinę formą ar pan.) nedelsiant:

 

·    informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), Lietuvos metrologijos inspekciją (toliau – LMI) bei pagrindinius tiekėjus (suteikusius Priežiūros įmonei įgaliojimus ir teises atlikti kasos aparatų techninę priežiūrą ir remontą bei susijusius darbus) ir, jeigu Priežiūros įmonė nutraukia veiklą, tuomet pagal jų visų rekomendacijas perduoti (arba neperduoti) kitai kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonei Įmonės įrengtų kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto darbų vykdymą, o tokį perdavimą-priėmimą įforminti dvišaliu aktu su darbus perimančia techninės priežiūros ir remonto įmone;

 

·    kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto sertifikatus išduodančiai įstaigai (LMI) grąžinti kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės sertifikatą;

 

·    surinkti kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialistų sertifikatus ir grąžinti juos sertifikatus išduodančiai įstaigai (LMI);

 

·    surinkti iš kasos aparatų priežiūros specialistų jų asmeninius plombavimo įrankius (išskyrus LMI nurodymu tam tikrus atvejus, kai to daryti nebūtina, susijusius su Įmonės reorganizavimu bei įmonės ir specialistų sertifikatų perrašymu naujos-reorganizuotos Priežiūros įmonės vardu).

 

·    pasikeitus Priežiūros įmonės duomenims, tokiems kaip: pagrindinės buveinės adresui, pagrindiniams kontaktiniams duomenims (telefono, el. p. ir kt.), apie tai nedelsiant informuoti LMI;

 

·    kasos aparatų priežiūros specialistui netekus (pametus, praradus ar pan.) specialisto sertifikato arba asmeninio plombavimo įrankio, apie tai nedelsiant informuoti sertifikatus išduodančią įstaigą (LMI);

 

·    nutraukus sutartis (panaikinus suteiktus įgaliojimus, pasibaigus jų galiojimo terminui ir jo nepratęsus) tarp Priežiūros įmonės ir gamintojų ar (ir) pagrindinių tiekėjų, suteikusių Priežiūros įmonei įgaliojimus ir teises atlikti kasos aparatų techninę priežiūrą ir remontą, arba atnaujinus tokias sutartis (pratęsus galiojimo terminą), arba pasikeitus tokių sutarčių (suteiktų įgaliojimų, įsipareigojimų ir pan.) sąlygoms – apie nutraukimą, atnaujinimą arba sąlygų pasikeitimą nedelsiant informuoti LMI;

 

·    teikti techninę pagalbą VMI ir LMI.

 

 

 

{Vadovo pareigos}                                                                                               {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                    (parašas)

____________ 

 

 

part_dfe719cd253340fa9704b4cb83c3caad_end

part_a6aadbce63d94024ab4fd4a1f35e4a20_end

Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Garantinio rašto dėl Kasos aparatų garantinio laikotarpio, techninės priežiūros ir remonto formos pavyzdys)

 

Garantinis raštas
dėl kasos aparatų garantinio laikotarpio, techninės priežiūros ir remonto

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

{Įmonės (Pareiškėjo) pavadinimas} (toliau – Pareiškėjas):

 

·    visiems Pareiškėjo parduotiems kasos aparatams suteikia toliau nurodytą garantiją, jei nepažeisti naudotojo reikalavimai:

 

·    ne trumpiau kaip 24 mėn. garantiją, jei kasos aparatas parduotas (išnuomotas ar pan.) fiziniam asmeniui;

 

·    ne trumpiau kaip 12 mėn. garantiją, jei kasos aparatas parduotas (išnuomotas ar pan.) juridiniam asmeniui.

 

·    visiems Pareiškėjo parduotiems kasos aparatams garantuoja garantinės ir pogarantinės techninės priežiūros ir remonto darbų vykdymą ne trumpiau kaip {metų skaičius, ne trumpesnis nei 5} m. nuo pardavimo dienos;

 

·    jei kasos aparato remontas užtruktų ilgiau nei 72 valandas, garantuoja iš savo atsargų laikinai pakeisti sugedusį kasos aparatą kitu;

 

·    įsipareigoja kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto darbus vykdyti pagal Lietuvos Respublikoje šią veiklą reglamentuojančius norminius dokumentus.

 

 

 

 

 

{Vadovo pareigos}                                                                                               {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                    (parašas)

____________

 


 

Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Gamintojo arba pagrindinio tiekėjo įgaliojimai ir įsipareigojimai kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonei formos pavyzdys)

 

Gamintojo arba Pagrindinio tiekėjo Įgaliojimai IR ĮSIPAREIGOJIMAI
kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonei

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD formatu} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

{Gamintojo arba pagrindinio tiekėjo įmonės (toliau – PTĮ) pavadinimas}, kuri yra oficialus toliau 1.1 punkte nurodytų modelių kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių pagrindinis tiekėjas Lietuvos Respublikoje (įmonės kodas {PTĮ įmonės kodas}, {PTĮ pagrindinės buveinės adresas}, tel. {PTĮ telefono numeris (-iai)},{PTĮ el. pašto adresas (-ai)}):

 

·    suteikia {įmonės (Pareiškėjo) pavadinimas} (toliau – Įgaliotoji įmonė) (įmonės kodas {įmonės (Pareiškėjo) kodas}, {įmonės (Pareiškėjo) adresas}) įgaliojimus:

 

1.1.     atlikti toliau lentelėje nurodytų modelių kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių įrengimo, paruošimo naudoti, programavimo, naudotojų apmokymo, garantinės ir pogarantinės techninės priežiūros ir remonto, techninės kontrolės darbus:

 

 

Gamintojas, šalis

 

Kasos aparatų modeliai

 

{Gamintojo įmonės pavadinimas}, {šalis}

 

{KA modelių pavadinimai (-as) (atskirti kableliais)}

 

{ir t. t.}

 

 

 

 

Šis įgaliojimas suteikiamas {metų skaičius, ne trumpiau kaip 5} m.

 

Pasibaigus šiam terminui (arba dar iki jo pasibaigimo) įsipareigojame nedelsiant informuoti Lietuvos metrologijos inspekciją apie šių įgaliojimų pratęsimą, nutraukimą ir kitą tuo metu galiosiančią būseną.

 

1.2.     vykdyti 1.1 papunktyje išvardintus darbus, savarankiškai juos įteisinus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytą tvarką;

 

1.3.     {kiti įgaliojimai, jų galiojimo terminai ir sąlygos, jeigu tokie įgaliojimai nurodomi}.

 

garantuoja atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų tiekimą Įgaliotajai įmonei ne trumpiau kaip
{metų skaičius, netrumpiau kaip 5} m. nuo kasos aparato pardavimo dienos ir netrumpiau kaip
{metų skaičius, netrumpiau kaip 5} m. nuo šių kasos aparatų serijinės gamybos nutraukimo;

 

įsipareigoja:

 

1.4.     aprūpinti Įgaliotąją įmonę technine dokumentacija, teikti jai metodinę pagalbą kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto klausimais;

 

1.5.     apmokyti Įgaliotosios įmonės kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialistus.

{Kiti įsipareigojimai ar garantijos, jeigu tokių yra}.

 

{Gamintojo arba PTĮ vadovo pareigos}                                    {Gamintojo arba PTĮ vadovo vardas, pavardė}

 

A. V.     (parašas)

____________

 

part_ac1e2c7cdd8f44568a0d4a9491853f1c_end


 

Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

 

Lietuvos metrologijos inspekcijai
A. Goštauto g. 9

01108 Vilnius

 

 

 

(Prašymo-rekomendacijos dėl Kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto (-ų) sertifikavimo formos pavyzdys)

 

PrašymaS-rekomendacija
dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto
specialistO (-Ų) sertifikaVIMO

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD formatu} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

Prašome atlikti pateiktų dokumentų ekspertizę dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialistų (-o) sertifikavimo. Rekomenduojame toliau lentelėje išvardintiems mūsų įmonės darbuotojams išduoti kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialistų sertifikatus į juos įrašant toliau atitinkamai nurodytus kasos aparatų modelius:

 

 

Eil. Nr.

 

Vardas, pavardė,
gimimo data

 

Adresas, telefonas ir el. paštas

 

Asmeninio plombavimo įrankio (žymės) Nr.

 

Kasos aparatų modeliai, įrašomi į specialisto sertifikatą

 

1.

 

{Vardas, pavardė}
({gimimo data})

 

{Adresas}

 

Tel. {telefono numeris}

{el. paštas}

 

{Plombavimo įrankio (žymės) numeris}

 

{Gamintojo įmonės pavadinimas}:
{KA modelių pavadinimai (-as) (atskirti kableliais)};

 

{Gamintojo įmonės pavadinimas}:
{KA modelių pavadinimai (-as) (atskirti kableliais)};

 

{ir t. t.}

 

 

 

{Vadovo pareigos}                                                                                               {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                    (parašas)

____________

 

part_a902892bdc9f4a8cb189077bcf7b44d5_end


 

Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

 

(Kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto įsipareigojimo formos pavyzdys)

 

kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto
įsipareigojimas

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD formatu} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

Aš, {specialisto vardas ir pavardė}, būdamas {įmonės pavadinimas} (toliau – Įmonė) darbuotoju ir gaudamas kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto sertifikatą, įsipareigoju griežtai laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir sertifikuotos kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės, kurioje dirbu, darbo su kasos aparatais reikalavimų, taisyklių ir nurodymų bei kasos aparatų gamintojo techninių reikalavimų.

 

Aš žinau, jog pažeidus šiuos reikalavimus, mano kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto sertifikatas gali būti panaikintas ir atimta teisė atlikti kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus.

 

Esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais šią veiklos sritį, bei priežiūros specialisto atsakomybe pažeidus šiuos teisės aktus.

 

Nutraukus darbo sutartį su Įmone įsipareigoju šiai įmonei nedelsiant grąžinti kasos aparatų priežiūros ir remonto specialisto sertifikatą ir asmeninį plombavimo įrankį.

 

 

 

{Specialisto vardas, pavardė}

 

                                                                                                           (parašas)

____________

part_4214670fb5d74f30a94d73ff07028f94_end


 

Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

 

Lietuvos metrologijos inspekcijai

A. Goštauto g. 9

01108 Vilnius

 

 

 

(Prašymo dėl Kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto (-ų) asmeninių plombavimo įrankių brėžinio (-ių) patvirtinimo formos pavyzdys)

 

Prašymas
dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialistO (-Ų)
asmeninių plombavimo įrankių žymės (-IŲ) brėžiniO (-IŲ) patvirtinimo

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD formatu} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

Prašome patvirtinti toliau lentelėje išvardintų kasos aparatų priežiūros specialistų asmeninių plombavimo įrankių (įrankių paliekamos žymės) brėžinius:

 

 

Eil. Nr.

 

Vardas, pavardė

 

Asmeninio plombavimo įrankio (žymės) Nr.

 

1.

 

{Vardas, pavardė}

 

{Plombavimo įrankio (žymės) numeris}

 

 

 

{Vadovo pareigos}                                                                                               {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                    (parašas)

 

____________

 

part_deeaaae9207c47149e9924497387582e_end


 

Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo

9 priedas

 

 

 

(Kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto asmeninio plombavimo įrankio žymės brėžinio formos pavyzdys)

 

PATVIRTINTA

Lietuvos metrologijos inspekcijos

viršininko 20 m. d.

įsakymu Nr.

 

 

{Įmonės pavadinimas}

 

Kasos aparatų techninĖs priežiūros ir remonto specialisto

 

{Specialisto vardas, pavardė}

 

asmeninio plombavimo įrankio žymės brėžinys

{Dokumento sudarymo vieta}

 

 

 

 

 

Asmeninio plombavimo įrankio paliekamos žymės brėžinys: turi būti pateiktos dvi jo versijos (tame pačiame lape):

 

○   masteliu 1:1, ir

 

○   masteliu X:1 (vietoj X čia įrašomas atitinkamas skaičius);

 

Jei plombavimo įrankis yra vadinamojo žnyplinio tipo, tuomet šiame lape turi būti pateikti averso ir reverso brėžiniai (tiek X:1, tiek 1:1 masteliais).

 

Brėžinys turi būti tikslus. T. y. realus asmeninio plombavimo įrankio įspaudas ir jo brėžinys turi visiškai atitikti vienas kitą – privalo sutapti teksto šriftas, kitų naudojamų ženklų, formų ar pan. tarpusavio proporcijos, išdėstymas.

 

Be to, šiame lape privalo būti nurodytas plombavimo įrankio paliekamos žymės skersmuo (taip pat, papildomai gali būti nurodyti ir žymėje pateiktų ženklų, formų ar pan. matmenys).

 

 

 

{Įmonės pavadinimas}
{Vadovo pareigos}                                                                                               {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                    (parašas)

____________

 

part_e9fe87be91e7457db6c864768d8e3bd6_end


 

Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo

10 priedas

 

 

 

(Prašymo dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto (-ų) sertifikato (-ų) panaikinimo formos pavyzdys)

 

Prašymas
dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto
specialistO (-Ų) sertifikatO (-Ų) panaikinimo

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD formatu} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

Prašome Lietuvos metrologijos inspekcijos panaikinti toliau išvardintų mūsų įmonės (toliau – Priežiūros įmonė) darbuotojų (ar buvusių darbuotojų) kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialistų sertifikatus:

 

 

Eil. Nr.

 

1

 

Vardas ir pavardė

 

{Vadas ir pavardė}

 

Specialisto sertifikato Nr.

 

{Sertifikato numeris}

 

Asmeninio plombavimo įrankio (žymės) Nr.

 

{Plombavimo įrankio (žymės) numeris}

 

Specialisto sertifikato panaikinimo priežastis

 

<<Nebedirba Priežiūros įmonėje ARBA {Kokia nors kita priežastis}>>

 

Specialisto sertifikato būsena

 

<<Grąžintas priežiūros įmonei A ARBA Priežiūros įmonei negrąžintas, nes {priežastis}>>

 

Asmeninio plombavimo įrankio būsena

 

<<Grąžintas priežiūros įmonei ARBA Priežiūros įmonei negrąžintas, nes {priežastis} ARBA

 

____________

 

part_a39556c33d1241f997f9ebacd76d43c4_end


 

Lietuvos metrologijos inspekcijos kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo

11 priedas

 

(Ekspertizės pažyma dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės bei specialisto (-ų) sertifikatų išdavimo ar papildymo ir / ar atnaujinimo, ir / ar panaikinimo formos pavyzdys)

 

 

 

Ekspertizės pažyma
dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto
įmonės bei specialisto(-ų) sertifikatų išdavimo arba papildymo ir / ar atnaujinimo  ir    / ar panaikinimo

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD formatu} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

 

 

 

1.

 

Pareiškėjo (įmonės) duomenys

 

1.1.

 

Įmonės pavadinimas

 

 

 

1.2.

 

Adresas

 

Registravimo ir buveinės adresas

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai

 

 

 

 

 

 

1.3.

 

Kiti kontaktiniai duomenys

 

Vadovas

 

 

 

 

 

 

 

Tel. numeris

 

 

 

 

 

 

 

El. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

 

Registravimo duomenys

 

Įmonės kodas

 

 

 

 

 

 

 

PVM mokėtojo kodas

 

 

 

 

 

 

 

Pirmojo įregistravimo data

 

 

 

 

 

 

 

Registro tvarkytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Ekspertizės objektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Ekspertizei pateikta

 

3.1.

 

Dokumentai:

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

Pateikti dokumentai atitinka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Kasos aparatų modeliai, kurie įrašomi į kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės sertifikatą

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.

 

Kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės duomenys

 

5.1.

 

Pagrindiniai įmonės duomenys

 

 

 

5.2.

 

Pagrindinės veiklos kryptys

 

 

 

5.3.

 

Darbuotojai, parengti vykdyti su kasos aparatais susijusią veiklą

 

 

 

5.4.

 

Informacija apie patalpas, kurios skirtos kasos aparatų veiklai vystyti

 

 

 

 

 

6.

 

Kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės Įsipareigojimai ir garantijos

 

6.1.

 

Įmonės įsipareigojimai:

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

 

Įmonės garantijos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto sertifikato išdavimas

 

7.1.

 

 

 

 

 

Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

Gimimo data

 

 

 

 

 

Specialus pasirengimas

 

 

 

 

 

Suteikiamas sertifikato Nr.

 

 

 

 

 

Sertifikate įrašomi modeliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IšvadA

 

 

Kasos aparatų ekspertizės skyriaus specialistas                                                                            Vardas, pavardė

 

Kasos aparatų ekspertizės skyriaus vedėjas                                                                                               Vardas, pavardė

____________

part_4f026456b3a14fd88ce244e2d8e6e302_end