Paveikslėlis, kuriame yra eskizas, piešimas, Linijinis piešimas, iliustracija  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2022 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3D-716 „DĖL PARAMOS LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2021–2027 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ IR / ARBA PRIEMONIŲ VEIKLOS SRIČIŲ KVIETIMŲ 2022–2023 METAIS TEIKTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANUS IR PRAŠYMUS SKIRTI KOMPENSACIJĄ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. spalio 27 d. Nr. 3D-706

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paramos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos priemonių ir / arba priemonių veiklos sričių kvietimų 2022–2023 metais teikti projektų įgyvendinimo planus ir prašymus skirti kompensaciją planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-716 „Dėl Paramos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos priemonių ir / arba priemonių veiklos sričių kvietimų 2022–2023 metais teikti projektų įgyvendinimo planus ir prašymus skirti kompensaciją plano patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                    Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2022 m. lapkričio 23 d.

įsakymu Nr. 3D-716

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2023 m. spalio 27 d.

įsakymo Nr. 3D-706

redakcija)

 

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2021–2027 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ IR / ARBA PRIEMONIŲ VEIKLOS SRIČIŲ KVIETIMŲ 2022–2023 METAIS TEIKTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANUS IR PRAŠYMUS SKIRTI KOMPENSACIJĄ PLANAS

 

Eilės Nr.

Kvieti-mo

Nr.

Konkre- taus tikslo Nr.

Geografinė vietovė, kurią apima kvietimas

Pažangos priemonės Nr.

Reikalavi-

mus atitinkančių pareiškėjų rūšis*

Priemonė / priemonės veiklos srities pavadinimas

Planuojama kvietimo pradžios data

Planuojama kvietimo pabaigos data

Kvietimui finansuoti skirta viešojo įnašo lėšų suma, Eur

Iš viso

Iš jų EJRŽAF

1.

22-01-P

1.4.

Visa

Lietuva

Tęstinė priemonė

07

Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas

2022 m.

lapkričio 25 d.

2023 m.

sausio 31 d.

7 200 000

5 040 000

2.

22-02-P

1.4.

Visa

Lietuva

Tęstinė priemonė

07

Duomenų rinkimas

2023 m.

sausio 3 d.

2023 m.

kovo 31 d.

6 660 000

4 662 000

3.

23-01-K

2.2.

Visa

Lietuva

15-001-01-14-03

01;02

Gamintojų organizacijų veiklos skatinimas

2023 m.

sausio 18 d.

2023 m.

vasario 21 d.

1 800 000

1 260 000

4.

23-02-K

3.1.

Visa

Lietuva

15-001-01-14-03

11

Vietos plėtros strategijų rengimas

2023 m.

sausio 19 d.

2023 m.

kovo 30 d.

220 000

154 000

5.

21EK-23-03-S

2.1.

Visa

Lietuva

15-001-02-12-01

04; 05; 06; 15

Ekologinė akvakultūros gamyba

2023 m.

lapkričio 20 d.

2024 m.

sausio 2 d. 

4 200 000

2 940 000

6.

14PI-23-04-K

1.4.

Visa

Lietuva

Tęstinė priemonė

04; 05; 06

Reikalingų sistemų ir prietaisų įsigijimas ir įrengimas laivuose

2023 m. lapkričio 7 d.

2023 m. gruodžio 21 d.

500 000

350 000

7.

21GT-23-05-S

2.1.

Visa

Lietuva

15-001-06 -02-04

04; 05; 06; 15

Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas

2023 m. gruodžio 11 d. 

2024 m.

sausio 12 d.

8 500 000

5 950 000

8.

31SI-23-06-K

3.1.

Visa

Lietuva

15-001-01-14-03

11

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas 

2023 m. birželio 5 d.

2023 m.

spalio 23 d.

2 838 000

1 986 600

9.

21SP-23-08-K

2.1.

Visa

Lietuva

15-001-06 -02 -04

04; 05; 06; 15

Gyvūnų ir visuomenės sveikatos priemonės

2023 m. gruodžio 21 d.

2024 m. vasario 27 d.

730 000

511 000

10.

11MZ-23-09-K

2.1.

Visa

Lietuva

15-001-06 -02 -04

01-10; 13; 16

Mokslo atstovų ir žvejų bendradarbiavimo veiklos

2023 m. gruodžio 16 d.

2024 m. vasario 19 d.

140 000

98 000

11.

12VK-23-10-K

1.2.

Visa

Lietuva

15-001-06 -02 -04

04; 05

Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas

2023 m. gruodžio 4 d.

2024 m. vasario 1 d.

50 000

35 000

12

41IB-23-11-P

4.1.

Visa

Lietuva

Tęstinė priemonė

07

Pakrančių apsaugos funkcijas atliekančių institucijų bendradarbiavimas

2023 m.

spalio 16 d.

2023 m. lapkričio 30 d.

2 000 000

1 400 000

13.

31SR-23-12-K

3.1.

Visa

Lietuva

15-001-01-14-03

11

Vietos plėtros strategijų rengimas

2023 m.

spalio 2 d.

2023 m. lapkričio 4 d.

103 800

72 6

*Pareiškėjų rūšys pagal kodus: 01 Gamintojų organizacija (angl. santrumpa PO), 02 Gamintojų organizacijų asociacija (angl. santrumpa APO), 03 Tarpšakinė organizacija (angl. santrumpa IBO), 04 Privati įmonė – labai maža, 05 Privati įmonė – MVĮ (mažoji ar vidutinė įmonė), 06 Privati įmonė – didelė, 07 Viešasis subjektas, 08 Mokslinių tyrimų centras / universitetas / mokslininkai, 09 Nevyriausybinė organizacija (NVO) / asociacija, 10 Švietimo įstaiga, 11 Vietos veiklos grupė (angl. santrumpa LAG), 12 Juridinio asmens statuso neturintis subjektas, 13 Tarptautinė organizacija, 14 Komisijos įstaigos ir agentūros, 15 Fiziniai asmenys, 16 Kita

______________________