LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

Įsakymas

DĖL LIETUVOS mokslo tarybos ĮSIJUNGIMO Į TARPTAUTINES nacionalinių mokslo programų koordinavimo INICIATYVAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 26 d. Nr. V-81

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XIII-499 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“, 23.19 papunkčiu ir įvertinęs Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto 2018 m. vasario 12 d. protokoliniu sprendimu Nr. HSM-N-4 08, Tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto 2018 m. vasario 12 d. protokoliniu sprendimu Nr. GTM-P-7 bei Tarybos valdybos 2018 m. vasario 21 d. protokoliniu sprendimu Nr. 12V-2 pateiktus siūlymus:

1. T v i r t i n u pridedamą Lietuvos mokslo tarybos įsijungimo į tarptautines nacionalinių mokslo programų koordinavimo iniciatyvas tvarkos aprašą.

2P r i p a ž į s t u netekusiu galios Tarybos 2012 m. sausio 30 d. Nr. nutarimą VII-96 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos įsijungimo į tarptautines nacionalinių mokslo programų koordinavimo iniciatyvas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                    Dainius H. Pauža

 

PATVIRTINTA
Lietuvos mokslo tarybos pirmininko
2018 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-81

 

LIETUVOS mokslo tarybos ĮSIJUNGIMO Į TARPTAUTINES nacionalinių mokslo programų koordinavimo INICIATYVAS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Lietuvos mokslo tarybos įsijungimo į tarptautines nacionalinių mokslo programų koordinavimo iniciatyvas tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja sprendimo dėl įsijungimo į tarptautines nacionalinių mokslo programų koordinavimo iniciatyvas (toliau – tarptautinės iniciatyvos) priėmimo Lietuvos mokslo taryboje (toliau – Taryba) tvarką.

2Apraše vartojamos sąvokos:

tarptautinė iniciatyva – Europos Komisijos inicijuotos iniciatyvos, skirtos nacionalinėms mokslo programoms koordinuoti, pavyzdžiui, ERA-NET COFUND projektai, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 185-ojo straipsnio iniciatyvos ir kitos.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos mokslo tarybos nuostatuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PASIŪLYMAI DĖL TARPTAUTINIŲ INICIATYVŲ

 

3. Tarybos Mokslo fondas priima trečiųjų šalių kvietimus įsijungti į tarptautines iniciatyvas.

4. Kvietimą įsijungti į tarptautinę iniciatyvą raštu gali teikti Lietuvos ir užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys.

5. Kvietimo įsijungti į tarptautinę iniciatyvą, kuri yra inicijuojama pagal Europos Komisijos skelbiamą kvietimą teikti paraiškas, vertinimas, šio aprašo nustatyta tvarka, organizuojamas ir sprendimas priimamas likus ne mažiau kaip 15 dienų iki Europos Komisijos kvietimo teikti paraiškas pabaigos.

6. Kvietimo įsijungti į kitokią nei 5 punkte įvardintą tarptautinę iniciatyvą vertinimas atliekamas ir sprendimas priimamas gavus pasiūlymą įsijungti.

 

III SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL ĮSIJUNGIMO Į TARPTAUTINĘ INICIATYVĄ

 

7. Gavus kvietimą įsijungti į tarptautinę iniciatyvą:

7.1. Tarybos Mokslo fondas parengia informaciją apie tarptautinę iniciatyvą pagal Tarptautinės iniciatyvos vertinimo formą (1 priedas) ir teikia ją Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetui arba Gamtos ir technikos mokslų komitetui (toliau – Komitetas) vertinti;

7.2. Komitetas išnagrinėja Tarybos Mokslo fondo pateiktą informaciją apie tarptautinę iniciatyvą ir vadovaudamasis tarptautinės iniciatyvos įvertinimo kriterijais (1 priedas), įvertina Tarybos galimybes ir tikslingumą dalyvauti tarptautinėje iniciatyvoje. Komitetas, nagrinėdamas pasiūlymą dėl įsijungimo į tarptautinę iniciatyvą, gali pasitelkti ekspertus;

7.3. Komitetas parengia siūlymą Tarybos Valdybai dėl įsijungimo į tarptautinę iniciatyvą ir rekomenduoja skirtinas lėšas, reikalingas tarptautinei iniciatyvai įgyvendinti ir dalyvavimui joje užtikrinti;

7.4. Tarybos Valdyba išnagrinėjusi Komiteto siūlymą dėl Tarybos dalyvavimo tarptautinėje iniciatyvoje, teikia išvadas Tarybos pirmininkui;

7.5. Tarybos pirmininkas, įvertinęs Valdybos siūlymą, priima sprendimą dėl įsijungimo į tarptautinę iniciatyvą bei lėšų, reikalingų tarptautinei iniciatyvai įgyvendinti, skyrimo.

8. Gavus kvietimą dalyvauti naujame tarptautinės iniciatyvos, kurioje Taryba dalyvauja (dalyvavo), etape:

8.1. Tarybos Mokslo fondas parengia informaciją apie Lietuvos dalyvavimo Tarptautinėje iniciatyvoje rezultatus ir teikia ją atitinkamam Komitetui svarstyti;

8.2. Komitetas apsvarsto pateiktą informaciją ir parengia siūlymą Tarybos pirmininkui dėl dalyvavimo naujame tarptautinės iniciatyvos etape bei lėšų reikalingų tarptautinei iniciatyvai įgyvendinti ir dalyvavimui joje užtikrinti skyrimo;

8.3. Tarybos pirmininkas, įvertinęs Komiteto siūlymą, priima sprendimą dėl dalyvavimo naujame tarptautinės iniciatyvos etape bei lėšų, reikalingų tarptautinei iniciatyvai įgyvendinti, skyrimo.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9 Tarybos Mokslo fondo darbuotojai atsako už savalaikį Tarybos pirmininko sprendimo dėl įsijungimo į tarptautines iniciatyvas įvykdymą.

10. Tuo atveju, jei sprendimus dėl įsijungimo į tarptautines iniciatyvas reguliuoja atskiri teisės aktai, šis aprašas netaikomas.

 

_________________________

 

Lietuvos mokslo tarybos įsijungimo į tarptautines nacionalinių mokslo programų koordinavimo iniciatyvas tvarkos aprašo priedas

 

(Tarptautinės iniciatyvos ekspertinio įvertinimo pavyzdinė forma)

 

TARPTAUTINĖS INICIATYVOS EKSPERTINIO ĮVERTINIMO FORMA

 

_____________

data

 

Tarptautinės iniciatyvos pavadinimas

(pildo Mokslo fondas)

Tarptautinės iniciatyvos trukmė

(pildo Mokslo fondas)

Tarptautinės iniciatyvos koordinatorius

(pildo Mokslo fondas)

Tarptautinės iniciatyvos tikslas (trumpas aprašymas)

(pildo Mokslo fondas)

 

 

Vertinimo kriterijus

Komiteto komentaras (privalomas)

1. Lietuvoje yra tarptautinę iniciatyvą atitinkanti nacionalinė mokslinių tyrimų programa ar panaši iniciatyva

 

2. Lietuvoje planuojama sukurti tarptautinę iniciatyvą atitinkančią nacionalinę mokslinių tyrimų programą ar panašią iniciatyvą

 

3. Tarptautinė iniciatyva atitinka Lietuvos prioritetus

 

4. Tarptautinė iniciatyva padėtų sustiprinti Lietuvos mokslo kompetencijas bei žinias atitinkamoje srityje

 

5. Numanoma tarptautinės iniciatyvos nauda Lietuvai (įvertinus dalyvavimą ir kitose tarptautinėse iniciatyvose)

 

 

 

Komiteto pirmininkas

 

 

Parašas

 

 

V., pavardė