Zenklas_j

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ GENERALINIO DIREKTORIAUS 2013 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-223 DĖL MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS VALDYMO ĮGŪDŽIŲ IR GEBĖJIMŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BEI METODŲ APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 16 d. Nr. 1V-40

Vilnius

 

 

1Pakeičiu Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašą, patvirtintą valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-223 „Dėl Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. BKK – susidūrimas. Tai situacija, kai egzaminuojamojo vairuojama transporto priemonė susiduria (užvažiuoja) su kitu objektu arba (A1, A2, A kategorijos) kliudo objektą savo kūnu. Ši BKK taip pat vertinama užvažiavus vienu arba daugiau ratų ant šaligatvio krašto.“

1.2. Pakeičiu 2 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Specialieji važiavimo manevrai (toliau – manevrai) atliekami specialioje tam pritaikytoje aikštelėje (toliau – aikštelė) ir (arba) kelyje. Kelyje pastatymo į laikiną stovėjimo vietą manevrai turi būti atliekami ten, kur leidžiama sustoti ir stovėti. Specialiųjų važiavimo manevrų atlikimo vietą ir seką parenka egzaminuotojas.

1.3. Pakeičiu 2 priedo 3.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.8. važiuoti atbulomis dviejų automobilių ilgio atstumą su posūkiu į dešinę ne toliau kaip 1 m atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Po posūkio važiuoti atbulomis iki dviejų automobilių ilgio atstumą, jei nėra kliūčių (stovinčių automobilių ir pan.). Atliekant šį manevrą kelyje, gali būti manevruojama įvažiavimuose į šalia kelio esančias teritorijas, kelio išlankas arba sankryžose, kuriose tikimybė sutikti kitą transporto priemonę būtų kuo mažesnė.“

2.Pavedu:

2.1. valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – Įmonė) Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Įmonės Klientų aptarnavimo skyriaus vadovą ir filialų direktorius, Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūną bei pavaldžius darbuotojus;

2.2. Įmonės Klientų aptarnavimo skyriaus vadovui ir filialų direktoriams su šiuo įsakymu supažindinti pavaldžius darbuotojus.

3. Nustatau, kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir valstybės įmonės „Regitra“ internetiniame puslapyje.

 

 

 

Finansų skyriaus vadovas,

laikinai atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                        Eugenijus Kaziliūnas