PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

sprendimas

Dėl PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 19 D. sprendimo NR. T-526 „dĖL PAGĖGIŲ savivaldybės KONTROLIERIAUS Tarnybos PAVADINIMO PAKEITIMO IR NAUJOS REDAKCIJOS NUOSTATŲ PATvIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 20 d. Nr. T-34

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 27 straipsnio 2 dalimi, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-526 „Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus tarnybos pavadinimo pakeitimo ir naujos redakcijos nuostatų patvirtinimo“ 3 punktą ir išdėstyti jį taip:

3. Nustatyti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių skaičių – 2“.

2.               Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                     Virginijus Komskis