A black and white logo of a knight on a horse  Description automatically generated

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

dėl ekonomikos ir inovacijų ministro

2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-886 „DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS EKONOMIKOS TRANSFORMACIJOS IR KONKURENCINGUMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS

NR. 05-001-01-06-03 „GERINTI KONKURENCINĘ INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO APLINKĄ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 4-463

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 4-886 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ aprašo patvirtinimo“, 1 priedą:

1. Pripažįstu netekusiu galios 2.5.4 papunktį.

2. Papildau 2.5.24 papunkčiu:

2.5.24. Informaciją apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 3 priede pateiktą formą.“ 

3. Papildau 5.9.4 papunkčiu:

5.9.4. tinkamų finansuoti išlaidų finansuojamoji dalis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 neturi viršyti 85 proc.“

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                 Aušrinė Armonaitė