Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 M. SAUSIO 23 D. NUTARIMO NR. 85 „DĖL SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO PROPORCIJŲ, SPORTO RĖMIMO FONDO ADMINISTRAVIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ DALIES NUSTATYMO IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 22 d. Nr. 706

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria :

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.1. Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijas šioms finansuojamų veiklų sritims:

1.1.1. fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą – 40 procentų;

1.1.2. sporto inventoriui ir įrangai įsigyti – 20 procentų;

1.1.3. sporto renginiams organizuoti – 15 procentų;

1.1.4asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijai tobulinti ir sporto informacijos sklaidai – 5 procentus;

1.1.5. esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui – 20 procentų.“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Sporto rėmimo fondo lėšos skiriamos Lietuvos Respublikos sporto įstatymo (toliau – Sporto įstatymas) 17 straipsnio 1 dalyje nurodytiems sporto projektams, orientuotiems į finansuojamų veiklų sritis, finansuoti.“

2.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Sporto rėmimo fondo lėšas sporto projektams, orientuotiems į Sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytas finansuojamas veiklų sritis, išmoka Švietimo mainų paramos fondas, sporto projektams, orientuotiems į Sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą finansuojamą veiklos sritį – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – atsakinga institucija, toliau kartu – atsakingos institucijos).“

2.3. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras (toliau – ministras) tvirtina Aprašo nuostatas detalizuojančias ar, tiesiogiai Apraše nurodytais atvejais, Aprašo nuostatas įgyvendinančias taisykles (toliau – Taisyklės).“

2.4. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ministerija) parengtas kvietimas lietuvių kalba ir su kvietimu susijusi informacija skelbiama ministerijos ir atsakingų institucijų interneto svetainėse ir, prireikus, vienoje ar keliose visuomenės informavimo priemonėse, pasirinktose vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Kvietime nurodomas laikotarpis, per kurį pareiškėjai gali teikti paraiškas pagal Apraše ir Taisyklėse nurodytas sąlygas, ministro nustatytus prioritetus ir patvirtintus specialiuosius sporto projektų vertinimo kriterijus.“

2.5. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. Atsakingos institucijos po paraiškų teikimo termino pabaigos pagal Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas veiklų sritis savo interneto svetainėse viešina pateiktų ir užregistruotų paraiškų Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sąrašą, kuriame nurodomi pareiškėjų ir sporto projektų pavadinimai, projektų turinio vertinimo rezultatai, prašomų skirti ir sporto projektams skirtų Sporto rėmimo fondo lėšų dydžiai, projektų trukmė, nustatytus reikalavimus atitinkančių sporto projektų turinio santraukos.“

2.6. Pakeisti 57 punktą ir jį išdėstyti taip:

57. Ministrui ar ministro įgaliotos institucijos vadovui priėmus sprendimus dėl Sporto rėmimo fondo lėšų skyrimo sporto projektams, ministerija savo interneto svetainėje viešina: sprendimus dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) ir šių sprendimų motyvus, sporto projektų turinio vertinimo rezultatus, vertinimų balus, paraiškų, kurioms įgyvendinti skirtos Sporto rėmimo fondo lėšos, sąrašą, kuriame nurodomas kiekvieno finansuojamo sporto projekto pareiškėjas, sporto projekto pavadinimas, prašomų skirti ir sporto projektams skirtų Sporto rėmimo fondo lėšų dydžiai, sporto projektų trukmė ir sporto projekto turinio santrauka, atsakingų institucijų darbuotojų, vertinusių sporto projektus, ir ekspertų, kurie buvo pasitelkti sporto projektams vertinti, sąrašą (sąraše nurodomi šių asmenų vardai ir pavardės). Sporto projektų įgyvendinimo laikotarpiu atsakinga institucija interneto svetainėje taip pat skelbia informaciją apie sporto projektų įgyvendinimo rezultatus, Sporto rėmimo fondo lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą.“

3. Nustatau, kad šio nutarimo 1 punktas taikomas 2021 metų ir vėlesniems kvietimams teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                              Algirdas Monkevičius