http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 1 d. Nr. 1K-105

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-414 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

1.  P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“, po eilute „01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 1 / Gydytojų specialistų konsultacijos, į kurias įeina ir paciento, sergančio lėtine liga, mokymas“, po paslaugos, žymimos kodu „3458“, pavadinimo „Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacija, į kurią įeina ir paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas“, įrašau šias eilutes:

 

 

„1

Odontologijos paslaugos

3463

Gydytojo vaikų odontologo išplėstinė konsultacija

 

 

1

Radiologijos paslaugos, kai atliekami branduolinės medicinos tyrimai

3464

Radiologo konsultacija, kai atliekamas scintigrafijos tyrimas“

 

2.  N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2016 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Kainų ir klasifikacijų departamento direktorius,

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas                                              Gintaras Kacevičius