LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2018 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-70 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ PAREIGYBIŲ STEIGIMO SAVIVALDYBĖSE“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 1 d. Nr. V-1801

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. V-70 „Dėl rekomenduojamų visuomenės sveikatos specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse“ ir 1 punktą išdėstau taip:

1. savivaldybėje steigiant visuomenės sveikatos specialisto (sveikatos priežiūrai mokykloje) pareigybę taikyti šiuos normatyvus:

1.1. vienam visuomenės sveikatos specialistui miesto gyvenamosiose vietovėse (daugiau kaip 3 000 gyventojų) priskirti 650 mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;

1.2. vienam visuomenės sveikatos specialistui kaimo gyvenamosiose ir miesto gyvenamosiose vietovėse (iki 3 000 gyventojų) priskirti 315 mokinių, ugdomų pagal  ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;“.

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu nustatyti rekomenduojami normatyvai taikomi 2023 ir vėlesniais metais.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                            Arūnas Dulkys