VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2015 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 260-15-V DĖL DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRUI, JŲ ĮRAŠYMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 21 d. Nr. V-91

Kaunas

 

 

P a k e i č i u Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui, jų įrašymo ir keitimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 260-15-V „Dėl duomenų teikimo Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui, jų įrašymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Papildau nauju 6.1.10. papunkčiu:

6.1.10. kai turimų duomenų ir dokumentų pakanka atsisakyti išregistruoti Kadastro objektą.“

2. Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. Duomenų patikrinimą vietoje per 10 darbo dienų nuo duomenų bei dokumentų gavimo dienos, vadovaudamasis Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, atlieka Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus patarėjo paskirtas specialistas, kuris užbaigia pildyti iš Miškų kadastro skyriaus gautą Tikslinamų kadastro duomenų patikrinimo aktą (Tvarkos aprašo 3 priedas). Miškų ūkio priežiūros skyriaus patarėjo paskirtas specialistas atsako už faktinį nagrinėjamos teritorijos atitikties Miškų įstatymo miškui keliamiems reikalavimams įvertinimą, sklypinės miškų inventorizacijos klaidų pobūdžio nustatymą, inventorizuotojo pateiktų duomenų atitikties faktiniai padėčiai įvertinimą, teisingą pagal kompetenciją priskirtos Tikslinamų kadastro duomenų patikrinimo akto dalies užpildymą. Užpildytas patikrinimo aktas turi būti suderintas su Miškų ūkio priežiūros ir Miškų kadastro skyrių patarėjais ir patvirtintas patikrinimą vietoje atlikusio specialisto, ir elektroninėmis priemonėmis grąžinamas Miškų kadastro skyriui.“.

3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Gavus informacijos, kad Kadastro duomenys yra galimai netikslūs, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus sprendimu, gali būti atliekamas Kadastro duomenų patikrinimas vietoje, siekiant išsiaiškinti, ar Kadastre registruoti plotai atitinka Miškų įstatymo 2 straipsnyje nustatytus miškui ir miško žemei keliamus reikalavimus. Patikrinimą atlieka Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymu paskirti Valstybinės miškų tarnybos specialistai (toliau – Komisija) pagal poreikį dalyvaujant ir kitų institucijų atstovams. Jei patikrinimas atliekamas miesto teritorijoje, į tokį patikrinimą papildomai kviečiami dalyvauti atitinkamo Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos skyriaus bei vietos savivaldybės administracijos atstovai. Patikrinimo rezultatai įforminami Kadastro duomenų patikrinimo vietoje aktu (Tvarkos aprašo 5 priedas). Komisija atsako už faktinį nagrinėjamos teritorijos atitikties Miškų įstatymo miškui keliamiems reikalavimams įvertinimą, sklypinės miškų inventorizacijos klaidų pobūdžio nustatymą, duomenų teikėjų pateiktų duomenų atitikties faktiniai padėčiai įvertinimą, teisingą Kadastro duomenų patikrinimo vietoje akto užpildymą. Vadovaujantis Komisijos išvadomis, sprendimas priimamas 12 punkte nustatyta tvarka.“.

4. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Sprendimas dėl Kadastro duomenų įrašymo bei keitimo įforminamas nustatytos formos sprendimu dėl Kadastro duomenų įrašymo / keitimo (Tvarkos aprašo 6 priedas), išskyrus Tvarkos aprašo 6.1.9. papunktyje numatytus atvejus. Sprendimas dėl Kadastro duomenų įrašymo bei keitimo yra laikomas priimtu, kai jį parengia, patikrina, suderina ir patvirtina visi Tvarkos aprašo 13 punkte nurodyti asmenys.“.

5. Papildau nauju 13 punktu:

13. Sprendimą rengia prašymą ar kitą informaciją dėl Kadastro duomenų keitimo išnagrinėjęs Valstybinės miškų tarnybos specialistas, patikrina sprendimą rengusio specialisto skyriaus vedėjas, o tvirtina Valstybinės miškų tarnybos direktorius. Prieš tvirtinant sprendimą, jo projektas turi būti suderintas su Valstybinės miškų tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus valstybės tarnautoju“.

6. Papildau nauju 14 punktu:

14. Sprendimą rengiantis specialistas atsakingas už išsamų duomenų, informacijos ir dokumentų, kurių pagrindu inicijuojamas Kadastro duomenų keitimas, išnagrinėjimą, jų atitiktį Tvarkos aprašo reikalavimams. Sprendimą tikrinantis skyriaus vedėjas vertina sprendimo turinio kokybę bei jo atitiktį Tvarkos aprašo reikalavimams ir yra atsakingas už pateiktų duomenų, informacijos ir dokumentų pakankamumą sprendimui priimti. Sprendimo projektą derinantis Bendrųjų reikalų skyriaus valstybės tarnautojas atsakingas už sprendimo projekto atitikimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme administraciniams sprendimams nustatytiems reikalavimams“.

7. Buvusius 13-14 punktus laikau atitinkamai 15-16 punktais.

8. Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                Saulius Gintas Cironka

 


 

Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos miškų

valstybės kadastrui, jų įrašymo ir keitimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

 

VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRO

DUOMENŲ ĮRAŠYMO / KEITIMO

 

20...... m. ......................... d. Nr. .........

Kaunas

 

Išnagrinėjus............................................................................................................................., nustatyta, kad .................................................................., todėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys ............................tikslintini.

(yra / nėra)

 

Sprendimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatų ........ punktu, nuspręsta ................................. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre ...................................................

(įrašyti / keisti / nekeisti)

................................................................................................................................................................

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas). Skundo forma ir turinys turi atitikti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytus reikalavimus. 

 

 

PRIDEDAMA:

1.................................................

2..................................................

3...................................................

 

Sprendimą parengė:

Pareigos, vardas, pavardė, parašas

 

Sprendimą patikrino:

Pareigos, vardas, pavardė, parašas

 

Sprendimą patvirtino:

Pareigos, vardas, pavardė, parašas

 

 

______________

part_98e57834c79d45e38f3a8fecac1fbf8d_end