LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDRADARBIAVIMO SVEIKATINIMO VEIKLOS KLAUSIMAIS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. vasario 28 d. Nr. V-273

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 4 ir 6 punktais, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.8.1 papunktį:

1. T v i r t i n u Bendradarbiavimo sveikatinimo veiklos klausimais organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Bendradarbiavimo sveikatinimo veiklos klausimais organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nuostatos dėl sveikatos centrų taikomos nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d.;

3.2. šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Aprašo 3 punktas taikomas nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Arūnas Dulkys


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro vasario 28 d.

įsakymu Nr. V-273

 

BENDRADARBIAVIMO SVEIKATINIMO VEIKLOS KLAUSIMAIS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendradarbiavimo sveikatinimo veiklos klausimais organizavimo tvarkos aprašas (toliau  – Aprašas) nustato viešojo administravimo subjektų ir sveikatinimo veikloje dalyvaujančių įstaigų bendradarbiavimo nacionaliniu, regiono ir savivaldybės lygiais organizavimo principus ir tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Bendradarbiavimas sveikatinimo klausimais nacionaliniu lygiu (toliau – bendradarbiavimas nacionaliniu lygiu) – reguliarūs šalies sveikatinimo veiklos politiką formuojančių viešojo administravimo subjektų ir šioje veikloje dalyvaujančių įstaigų posėdžiai sveikatos politikos formavimo, įgyvendinimo ir aktualiems asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos ir sveikatos draudimo klausimams pristatyti ar aptarti.

2.2. Bendradarbiavimas sveikatinimo klausimais regiono lygiu (toliau – bendradarbiavimas regiono lygiu) – reguliarūs Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos regiono bendradarbiavimą organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos organizuojami šalies ir (ar) regiono viešojo administravimo subjektų ir regione esančių sveikatinimo veikloje dalyvaujančių įstaigų posėdžiai sveikatos politikos įgyvendinimo regione ir bendradarbiavimo tarp regione esančių įstaigų klausimams pristatyti ar aptarti.

2.3. Bendradarbiavimas sveikatinimo klausimais savivaldybės lygiu (toliau – bendradarbiavimas savivaldybės  lygiu) – reguliarūs savivaldybės mero paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos organizuojami šalies ir (ar) regiono, ir (ar) savivaldybės ir besiribojančios savivaldybės, viešojo administravimo subjektų ir savivaldybės teritorijoje (ar besiribojančioje savivaldybėje) esančių sveikatos priežiūros įstaigų posėdžiai sveikatos politikos įgyvendinimo savivaldybėje klausimams pristatyti ar aptarti.

2.4. Regioninės funkcinės sveikatos priežiūros teritorija (toliau – regionas) – Aprašo priede nustatyta teritorija, kurioje vykdoma regioninė funkcinė sveikatos priežiūra.

2.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Šio Aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek bendradarbiavimo sveikatinimo klausimais teisiniai santykiai nereguliuojami įgyvendinant Sveikatos sistemos įstatymo 121 straipsnį sveikatos apsaugos ministro įsakymais nustatytas bendradarbiavimas teikiant atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

 

II SKYRIUS

BENDRADARBIAVIMO SVEIKATINIMO VEIKLOS KLAUSIMAIS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

I SKIRSNIS

BENDRADARBIAVIMAS NACIONALINIU LYGIU

 

4. Už bendradarbiavimo nacionaliniu lygiu organizavimą atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija (koordinuoja Asmens sveikatos departamentas).

5. Bendradarbiavimo nacionaliniu lygiu veikloje dalyvauja:

5.1. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai;

5.2. Vyriausybės kanceliarijos atstovai;

5.3. biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių valstybės, kaip įstaigų savininko (dalininko), teises ir pareigas įgyvendina Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios įstaigos), teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atstovai;

5.4. Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų, neteikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, atstovai (priklausomai nuo svarstomo klausimo);

5.5. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos regiono bendradarbiavimą organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – regiono bendradarbiavimą organizuojanti įstaiga) ir jų teritorijoje esančios aktyvaus stacionarinio gydymo paslaugas ir (ar) specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų (Aprašo priedas) atstovai;

5.6. savivaldybių merai ar jų įgalioti asmenys;

5.7. savivaldybių gydytojai;

5.8. savivaldybių teritorijoje esančių biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė (dalininkė) yra savivaldybė (toliau – savivaldybei pavaldžios sveikatos priežiūros įstaigos), ir privačių sveikatos priežiūros įstaigų atstovai (priklausomai nuo svarstomo klausimo);

5.9. Lietuvos vaistinių asociacijos atstovai;

5.10. kitų sveikatinimo veikloje dalyvaujančių įstaigų, institucijų, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų, kurios yra kviečiamos dalyvauti (priklausomai nuo svarstomo klausimo), atstovai.

6. Bendradarbiavimo nacionaliniu lygiu veiklos forma – posėdžiai (įskaitant nuotolinius ir išvažiuojamuosius), organizuojami ne rečiau kaip kartą per mėnesį (paprastai kiekvieną paskutinį mėnesio pirmadienį) Sveikatos apsaugos ministerijos nurodytu laiku.

7. Kvietimas (jeigu posėdis nuotolinis – ir prisijungimo nuoroda) dalyvauti posėdyje kartu  su posėdžio darbotvarke siunčiamas įstaigos interneto svetainėje skelbiamu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio. Jeigu posėdis organizuojamas skubos tvarka, kvietimas gali būti siunčiamas prieš 1 darbo dieną iki posėdžio.

8. Bendradarbiavimo nacionaliniu lygiu posėdžiuose pristatomi ir aptariami:

8.1. sveikatinimo veiklos politikos formavimo klausimai (sveikatos sistemos veiklos pokyčiai, investicijų tvarka, planuojamas teisinis reguliavimas, priimti nauji teisės aktai, ir kt.);

8.2. sveikatinimo veiklos politikos įgyvendinimo klausimai (teisės aktų įgyvendinimo stebėsenos rezultatai, atliktų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės patikrinimų rezultatai ir kt.);

8.3. aktualūs asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos, sveikatos draudimo klausimai (gerosios praktikos pavyzdžiai, paslaugų finansavimo aktualijos, paslaugų prieinamumo užtikrinimas, tobulinimo pasiūlymai ir kt.);

8.4. kiti klausimai, kuriuos būtina pristatyti ar aptarti bendradarbiavimo nacionaliniu lygiu posėdžiuose.

9. Nuotolinių posėdžių metu skaitomi pranešimai skelbiami Sveikatos apsaugos ministerijos interneto puslapyje.

10. Jeigu organizuojamas išvažiuojamasis posėdis, Sveikatos apsaugos ministerija suderina posėdžio organizavimo detales su įstaigos, į kurią vykstama, administracija.

 

II SKIRSNIS

BENDRADARBIAVIMAS REGIONO LYGIU

 

11. Už bendradarbiavimo regiono lygiu organizavimą atsakinga regiono bendradarbiavimą organizuojanti įstaiga, nurodyta Aprašo priede. Priklausomai nuo svarstomo klausimo, Sveikatos apsaugos ministerija gali pavesti organizuoti posėdį konkrečia tema ir kitai įstaigai. Posėdžiuose privalo dalyvauti teritorinė ligonių kasa. Regiono teritorijoje esančių savivaldybių gydytojai padeda regiono bendradarbiavimą organizuojančiai įstaigai organizuoti bendradarbiavimo regiono lygiu posėdžius.

12. Bendradarbiavimo regiono lygiu veikloje dalyvauja:

12.1. regiono bendradarbiavimą organizuojančios įstaigos atstovai;

12.2. teritorinės ligonių kasos, kurios aptarnaujamoje teritorijoje veiklą vykdo Aprašo 12.1 ir 12.4 papunkčiuose nurodytos įstaigos, atstovai;

12.3. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai;

12.4. regiono bendradarbiavimą organizuojančios įstaigos teritorijoje esančių aktyvaus stacionarinio gydymo paslaugas ir (ar) specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų atstovai;

12.5. regiono teritorijoje esančių savivaldybių merai ar jų įgalioti asmenys;

12.6. savivaldybių gydytojai;

12.7. Lietuvos vaistinių asociacijos atstovai;

12.8. regiono savivaldybių teritorijoje esančių savivaldybėms pavaldžių ir (ar) privačių sveikatos priežiūros įstaigų atstovai (priklausomai nuo svarstomo klausimo);

12.9. kitų sveikatinimo veikloje dalyvaujančių įstaigų, institucijų, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų, kurios yra kviečiamos dalyvauti (priklausomai nuo svarstomo klausimo), atstovai.

13. Bendradarbiavimo regiono lygiu veiklos forma – posėdžiai (įskaitant nuotolinius ir išvažiuojamuosius), kurie organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį nustatytą mėnesio dieną ir valandą.

14. Kvietimas (jeigu posėdis nuotolinis – ir prisijungimo nuoroda) dalyvauti posėdyje kartu su posėdžio darbotvarke siunčiamas įstaigos interneto svetainėje skelbiamu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio. Jeigu posėdis organizuojamas skubos tvarka, kvietimas gali būti siunčiamas prieš 1 darbo dieną iki posėdžio. 

Savivaldybės administracija privalo nedelsdama persiųsti kvietimą visoms jos teritorijoje esančioms savivaldybei pavaldžioms įstaigoms, kitoms savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms ir organizacijoms – pagal poreikį, jeigu jų dalyvavimas būtinas svarstant darbotvarkės klausimus.

15. Bendradarbiavimo regiono lygiu posėdžiuose pristatomi ir aptariami:

15.1. sveikatinimo veiklos politikos įgyvendinimo regione klausimai (paslaugų teikimo apimtys, pokyčiai, problemos, teisės aktų įgyvendinimo stebėsenos rezultatai, atliktų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės patikrinimų rezultatai ir kt.);

15.2. regione esančių įstaigų bendradarbiavimo klausimai (bendradarbiavimo organizavimas, bendradarbiavimo sutartys, atitinkamų paslaugų organizavimo klausimai (pvz., skubi pagalba, klasterių paslaugos (insulto, infarkto, traumų ir kt.) ir kt.), pacientų srautų valdymas, kylantys iššūkiai, sutarti sprendimo būdai ir kt.);

15.3. aktualūs asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos regione klausimai (gerosios praktikos pavyzdžiai, paslaugų finansavimo aktualijos, paslaugų prieinamumo užtikrinimas, tobulinimo pasiūlymai ir kt.);

15.4. kiti klausimai, kuriuos būtina pristatyti ar aptarti bendradarbiavimo regiono lygiu posėdžiuose.

16. Nuotolinio posėdžio metu pristatyta informacija, pranešimai išsiunčiami posėdyje dalyvavusiems asmenims elektroniniu paštu.

17. Jeigu organizuojamas išvažiuojamasis posėdis, posėdžio organizatorius suderina posėdžio organizavimo detales su įstaigos, į kurią vykstama, administracija.

18. Regiono bendradarbiavimą organizuojanti įstaiga turi teisę gauti informaciją apie teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, jų apimtis, pacientų srautus, turimą infrastruktūrą, kitus resursus ir kitą informaciją, reikalingą klausimams bendradarbiavimo regiono lygiu posėdžiuose pristatyti ir aptarti, iš regione esančių sveikatos priežiūros įstaigų, teritorinės ligonių kasos ir kitų įstaigų, organizacijų ir institucijų, o pastarosios privalo suteikti visokeriopą pagalbą ir informaciją regiono bendradarbiavimą organizuojančiai įstaigai.

19. Bendradarbiavimo regiono lygiu posėdžiuose priimti sprendimai įforminami protokoliniu sprendimu.

20. Už bendradarbiavimo regiono lygiu posėdžiuose priimtų sprendimų įgyvendinimą atsako protokoliniame sprendime nurodytos įstaigos ar institucijos vadovas pagal savo kompetenciją.

 

III SKIRSNIS

BENDRADARBIAVIMAS SAVIVALDYBĖS LYGIU

 

21. Už bendradarbiavimo savivaldybės lygiu veiklos organizavimą atsakingas savivaldybės meras ar jo įgaliotas asmuo. Bendradarbiavimą organizuoja savivaldybės mero įgaliotas asmuo arba mero paskirta savivaldybės pavaldi sveikatos priežiūros įstaiga.

22. Bendradarbiavimo savivaldybės lygiu veikloje dalyvauja:

22.1. savivaldybės meras ir (ar) jo įgaliotas (-i) asmuo (-ys);

22.2. savivaldybės gydytojas;

22.3. savivaldybės teritorijoje esančių savivaldybei pavaldžių sveikatinimo veikloje dalyvaujančių įstaigų, privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos centrą (struktūrinį ar funkcinį) sudarančių sveikatos priežiūros įstaigų atstovai;

22.4. jeigu teikia paslaugas savivaldybės gyventojams – besiribojančios (-ių) savivaldybės (-ių) atstovai ir (ar) merai, ir (ar) jų įgalioti asmenys arba jų teritorijoje esančių sveikatos priežiūros įstaigų atstovai (priklausomai nuo svarstomo klausimo);

22.5. teritorinė ligonių kasa, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra savivaldybė;

22.6. kitų sveikatinimo veikloje dalyvaujančių įstaigų, institucijų, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų, kurios yra kviečiamos dalyvauti (priklausomai nuo svarstomo klausimo), atstovai.

23. Bendradarbiavimo savivaldybės lygiu veiklos forma – posėdžiai (įskaitant nuotolinius ir išvažiuojamuosius), kurie organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per metų ketvirtį nustatytą mėnesio dieną ir valandą.

24. Kvietimas (jeigu posėdis nuotolinis – ir prisijungimo nuoroda) dalyvauti posėdyje kartu  su posėdžio darbotvarke siunčiamas įstaigos interneto svetainėje skelbiamu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio. Jeigu posėdis organizuojamas skubos tvarka, kvietimas gali būti siunčiamas prieš 1 darbo dieną iki posėdžio. Kvietimą į posėdį siunčia mero įgaliotas asmuo arba mero paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas.

25. Bendradarbiavimo savivaldybės lygiu posėdžiuose pristatomi ir aptariami:

25.1. savivaldybei pavaldžių viešųjų ir biudžetinių įstaigų, privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos centro veikimo klausimai (paslaugų teikimo vykdymas (pvz., prevencinės programos, slauga ir kt.), apimtys, pokyčiai, problemos, teisės aktų įgyvendinimo stebėsenos rezultatai, atliktų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės patikrinimų rezultatai ir kt.);

25.2. bendradarbiavimo tarp savivaldybės teritorijoje esančių sveikatinimo veiklą vykdančių įstaigų klausimai (bendradarbiavimo organizavimas, bendradarbiavimo sutartys, atitinkamų paslaugų organizavimo klausimai, paslaugų kokybės rezultatai (pvz., skubi pagalba, klasterių paslaugos (insulto, infarkto, traumų ir kt.) ir kt.), pacientų srautų valdymas, kylantys iššūkiai, sutarti sprendimo būdai ir kt.);

25.3. aktualūs savivaldybėje asmens sveikatos priežiūros ir (ar) visuomenės sveikatos priežiūros klausimai (gerosios praktikos pavyzdžiai, paslaugų finansavimo aktualijos, paslaugų prieinamumo užtikrinimas, tobulinimo pasiūlymai ir kt.);

25.4. planuojami ir vykdomi projektai, aktualūs savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigoms;

25.5. kiti sveikatinimo veiklos klausimai, kuriuos būtina pristatyti ar aptarti bendradarbiavimo savivaldybės lygiu posėdžiuose.

26. Savivaldybės mero paskirta savivaldybės pavaldi sveikatos priežiūros įstaiga turi teisę gauti informaciją apie teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, jų apimtis, pacientų srautus, turimą infrastruktūrą, kitus resursus ir kitą informaciją, reikalingą klausimams bendradarbiavimo savivaldybės lygiu posėdžiuose pristatyti ir aptarti, iš savivaldybėje (ir (ar) besiribojančioje savivaldybėje) esančių sveikatos priežiūros įstaigų, teritorinės ligonių kasos ir kitų įstaigų, organizacijų ir institucijų, o pastarosios privalo suteikti visokeriopą pagalbą ir informaciją paskirtai įstaigai.

27. Bendradarbiavimo savivaldybės lygiu posėdžiuose priimti sprendimai įforminami protokoliniu sprendimu.

28. Už bendradarbiavimo savivaldybės lygiu posėdžiuose priimtų sprendimų įgyvendinimą atsako protokoliniame sprendime nurodytos įstaigos ar institucijos vadovas pagal savo kompetenciją.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Praėjusių kalendorinių metų bendradarbiavimo nacionaliniu, regiono ir savivaldybės lygiu rezultatai ir bendradarbiavimo tobulinimo galimybės pirmąjį einamųjų kalendorinių metų ketvirtį pristatomi ir aptariami Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamame bendrame pasitarime.

 

___________________________

part_c973a874a497401b895488b2c43a484f_end