LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2022 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO NR. 11V-97(1.2) „DĖL PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR PASKIRTŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m. spalio 31 d. Nr. 11V-207-(1.2)

Vilnius

 

 

1.Pakeičiu Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2022 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. 11V-97(1.2) „Dėl Planinių ir neplaninių ūkio subjektų ir paskirtųjų įstaigų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“  ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

DĖL PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi ir  Lietuvos metrologijos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies  1 punktu ir 25 straipsnio 2 dalimi:

1.Tvirtinu Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (prideda).

2. Įpareigoju  Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija) valstybės tarnautojus vadovautis Apraše įtvirtintomis nuostatomis.

3. Pripažįstu netekusiais galios Inspekcijos viršininko:

3.1. 2020 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. 11V-57 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos veiklos optimizavimo ir vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo“;

3.2. 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 11V-244 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos teisinės metrologinės priežiūros veiksmų aprašo patvirtinimo“ su visais papildymais ir pakeitimais;

3.3. 2021 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 11V-9 „Dėl Metrologijos srities teisės aktų laikymosi patikrinimo akto ir Pavedimo atlikti patikrinimą formų patvirtinimo“.“

2. Pavedu:

2.1. Inspekcijos valstybės tarnautojams paskirtųjų įstaigų veiklos patikrinimus atlikti vadovaujantis šiuo Aprašu iki bus parengtas naujas tvarkos aprašas.

2.2. Bendrųjų reikalų skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainėje.

3.Nustatau, kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d.

3.2. iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtos patikrinimų procedūros tęsiamos ir baigiamos pagal patikrinimų pradžios metu galiojusio Aprašo nuostatas.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                             Vaidas Gricius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko

2022 m. gegužės 10 d.

įsakymu Nr. 11V-97(1.2)

(Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko

2023 m. spalio 31 d.

įsakymo Nr. 11V-207-(1.2) redakcija)

 

 

PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija) atliekamų ūkio subjektų teisinės metrologinės priežiūros planinių ir neplaninių patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ nuostatomis.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1.Privalomasis nurodymas – rašytinės formos Inspekcijos įgalioto pareigūno įpareigojimas ūkio subjektui laikinai, iki bus pašalintas metrologijos sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas, uždrausti naudoti ar tiekti rinkai teisinės metrologinės priežiūros srities objektus.

3.2.Veiklos patikrinimas teisės aktų reglamentuoti Inspekcijos įgaliotų pareigūnų veiksmai, kuriais tikrinama ūkio subjektų veikla teisinės metrologinės priežiūros srityse.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ RŪŠYS IR INICIJAVIMO PAGRINDAI

 

5. Vykdydama metrologijos sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę, Inspekcija pagal kompetenciją atlieka ūkio subjektų veiklos patikrinimus:

5.1. planinius;

5.2. neplaninius.

6. Planiniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai vykdomi pagal Inspekcijos viršininko patvirtintus ketvirtinius teisinės metrologijos patikrinimų planus (toliau – Ketvirtinis planas), kurie rengiami vadovaujantis Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2021 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 11V-218 „Dėl Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų metrologinės veiklos patikrinimų atrankos ir patikrinimų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. Inspekcijos interneto svetainės rubrikoje „Ūkio subjektų priežiūra“ skelbiami Ketvirtiniai planai ir jų pakeitimai, taip pat kita ūkio subjektams aktuali informacija.

8. Neplaniniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai gali būti vykdomi:

8.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

8.2. įvertinus turimą informaciją ir kilus įtarimų dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali kelti grėsmę teisės normų saugomoms vertybėms;

8.3. gavus anoniminį skundą dėl konkretaus ūkio subjekto veiksmų ar neveikimo, kai įvertinus turimą informaciją kyla įtarimų, kad ūkio subjekto veikla gali kelti grėsmę teisės normų saugomoms vertybėms;

8.4. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ūkio subjekto veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;

8.5. siekiant atlikti kontrolinį pirkimą pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos kontrolinių pirkimų atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2023 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 11V-205-(1.2) „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos kontrolinių pirkimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kontrolinių pirkimų aprašas).

9. Sprendimą dėl neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo priima Inspekcijos viršininkas arba jo įgaliotas asmuo atsižvelgiant į turimą infromaciją, kuris fiksuojamas Dokumentų valdymo bendrojoje informacinėje sistemoje (toliau - DBSIS).

10. Jeigu atsiranda pagrindas atlikti neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą, o ūkio subjekte jau nustatyta atlikti planinį ūkio subjekto veiklos patikrinimą, atliekamas tik vienas planinis ar neplaninis ūkio subjekto veiklos patikrinimas.

11. Kai paaiškėja, kad gautuose dokumentuose nurodytuose Aprašo 8.1 ir 8.3 papunkčiuose nurodyti klausimai yra priskirtini kitų institucijų kompetencijai, Inspekcija prašymą ar skundą pagal kompetenciją persiunčia kitoms institucijoms nagrinėti vadovaujantis Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Skundų nagrinėjimo taisyklės) nustatytą tvarką.

12. Baigus neplaninį patikrinimą informuojamas prašymo ar skundo pareiškėjas pagal Skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatytą tvarką.

 

III SKYRIUS

PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

13. Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų tikslas – informacijos apie ūkio subjekto veiklą surinkimas, pagal surinktą informaciją ūkio subjekto veiklos atitikties metrologijos sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams vertinimas, metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas.

14. Planiniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai gali būti atliekami:

14.1. atvykus į ūkio subjekto veiklos vykdymo vietą;

14.2. nuotoliniu būdu, nevykstant į ūkio subjekto veiklos vykdymo vietą, kai galima ūkio subjekto veiklos duomenis patikrinti naudojant administracines priemones (pvz.: gaunant dokumentus, sertifikatus, vaizdinę medžiagą ir kt. vertinimui reikalingą informaciją elektroninių ryšių priemonėmis).

15. Neplaniniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai atliekami atvykus į ūkio subjekto veiklos vykdymo vietą.

16. Tiesioginio vadovo pavedimu, įgalioti pareigūnai privalo ūkio subjektus apie planinius jų veiklos patikrinimus likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų iki planinio patikrinimo pradžios, informuoti Pranešimu apie planinį patikrinimą (forma, Aprašo 1 priedas).

17. Pranešimas apie planinį patikrinimą (toliau – Pranešimas) registruojamas DBSIS ir e. pristatymo sistema ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (joms nesant paštu) siunčiamas ūkio subjekto deklaruotu registracijos arba kitu žinomu veiklos adresu.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PAVEDIMAI ATLIKTI PATIKRINIMĄ

 

18. Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimo atlikimo teisinis pagrindas yra TMP IS suformuotas ir DBSIS Inspekcijos viršininko ar jo įgalioto asmens arba įgalioto pareigūno tiesioginio vadovo, pasirašytas ir užregistruotas Pavedimas atlikti planinį/neplaninį patikrinimą (toliau – Pavedimas) (forma, Aprašo 2 priedas).

19. Jei TMP IS suformuotas Pavedimas neatitinka Aprašo 2 priedo reikalavimų, tai Pavedimą išrašantis asmuo turi jį patikslinti pagal Aprašo 2 priedo formą.

20. Tais atvejais kai į planinį ar neplaninį ūkio subjektų veiklos patikrinimą vyksta:

20.1. skirtingų skyrių įgalioti pareigūnai, jiems išrašomas vienas (bendras) pavedimas, kurį pasirašo tiesioginis įgalioto pareigūno vadovas, kurio veikimo teritorijoje tikrinama ūkio subjekto veikla;

20.2. skyriaus vedėjas ir / ar įgalioti pareigūnai, jiems išrašomas vienas (bendras) pavedimas, kurį pasirašo Inspekcijos viršininkas ar jo įgaliotas asmuo.

21. Planiniame ir neplaniniame ūkio subjektų veiklos patikrinime gali dalyvauti ir kiti asmenys kaip nustatyta Metrologijos įstatymo 26 straispnio 1 dalies 5 punkte stebėtojo teisėmis.

22. Sprendimą atlikti planinį ar neplaninį ūkio subjektų veiklos patikrinimą nuotoliniu būdu priima Pavedimą išrašantis asmuo, įvertinęs aplinkybių visumą:

22.1. atstumas iki ūkio subjekto tikrinimo vietos;

22.2. ūkio subjekto veikloje naudojamų teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių skaičius, tipai;

22.3. ūkio subjekto veiklos ankstesnių patikrinimų nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti sprendimai;

22.4. po Pranešimo per 10 (dešimt) darbo dienų iš ūkio subjekto gautą informaciją – teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių sąrašas, naudojamų matavimo priemonių patikros sertifikatų kopijos (ar kiti patikrą patvirtinantys dokumentai), kiti dokumentai (fotonuotraukos) įrodantys, kad matavimo priemonių ženklinimas ir/ar plombavimas nėra pažeistas;

22.5. ar įgaliotam pareigūnui kartu su ūkio subjekto atstovu (pasitelkus elektroninio ryšio bendravimo priemones) bei remiantis ūkio subjekto pateikta informacija, pavyko užpildyti kontrolinį klausimyną.

23. Pavedimą išrašantis asmuo, nustatęs planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimo tikslus, papildomai Pavedime nurodo kokie veiksmai turi būti:

23.1. atliktas kontrolinis pirkimas pagal Kontrolonių pirkimų aprašą;

23.2. gaminių bandinių, mėginių paėmimas teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti pagal Gaminių bandinių paėmimo teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti, grąžinimo bei apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 11V-241(1.2) „Dėl Gaminių bandinių paėmimo teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti, grąžinimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Gaminių bandinių paėmimo aprašas);

23.3. degalinėse parduodamo degalų kiekio patikrinimas pagal Degalinėse parduodant dozuojamų degalų kiekio patikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2023 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 11V-34(1.2) „Dėl Degalinėse parduodant dozuojamų degalų kiekio patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

23.4. ar kitas teisinis pagrindas..

24. Kai pavedimas duotas keliems įgaliotiems pareigūnams:

24.1. pirmasis pavedime nurodytas įgaliotas pareigūnas organizuoja pavedimo vykdymą ir kontroliuoja planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimo procedūrų tinkamą ir nustatytais terminais atlikimą;

24.2. už planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimą ir reikiamų dokumentų įforminimą atsako tikrinimą atlikę ir dokumentus įforminę įgalioti pareigūnai.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PATIKRINIMŲ ATLIKIMAS

 

25. Siekiant užkardyti galimą korupcijos pasireiškimą planinį ir neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą atlieka ne mažiau negu du įgalioti pareigūnai. Išimtiniais atvejais, kai dėl nedarbingumo, atostogų ar kitų aplinkybių sumažėja žmogiškųjų išteklių ir nėra galimybių planinį ūkio subjekto veiklos patikrinimą atlikti ne mažiau kaip dviem įgaliotiems pareigūnams, Inspekcijos viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimu (fiksuojamas DBSIS) gali pavesti planinį ūkio subjekto veiklos patikrinimą atlikti vienam įgaliotam pareigūnui atsižvelgiant į motyvuotą tiesioginio vadovo siūlymą, pateiktą per DBSIS.

26. Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimai atliekami įgaliotiems pareigūnams pateikus ūkio subjektui valstybės tarnautojo pažymėjimus (ši nuostata netaikoma atliekant nuotolinį patikrinimą) ir Pavedimą atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimą (atliekant neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą, kai vykdomas kontrolinis pirkimas, įgalioti pareigūnai turi prisistatyti ūkio subjekto atsakingam asmeniui pateikdami valstybės tarnautojo pažymėjimus ir  Pavedimo atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimą elektroninio dokumento nuorašą Kontrolinių pirkimų aprašo nustatyta tvarka).

27. Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimu metu pildomi Inspekcijos viršininko įsakymu patvirtinti kontroliniai klausimynai, išskyrus, kai vykdomas neplaninis ūkio subjekto veiklos patikrinimas su tikslu išsiaiškinti ar pašalinti ūkio subjekto veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai.

28. Planinio ir neplaninio ūkio subjektų veiklos patikrinimo metu įgaliotas pareigūnas padeda ūkio subjekto atstovui užpildyti kontrolinį klausimyną.

29. Siekiant padėti ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių teisinę metrologiją, įgalioti pareigūnai planinio ir neplaninio ūkio subjektų veiklos patikrinimo metu teikia nesudėtingas konsultacijas.

30. Atliekant planinį ir neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą įgaliotas pareigūnas pildo TMP IS Metrologijos srities teisės aktų laikymosi patikrinimo aktą (toliau – Patikrinimo aktas) ir ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo planinio ir neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo atlikimo datos, išskyrus atvejus kai paimami bandiniai pagal Gaminių bandinių paėmimo aprašą (šiuo atveju Patikrinimo aktas surašomas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rezultatų gavimo dienos), pasirašo DBSIS.

31. Nenustačius teisinės metrologijos srityje teisės aktų reikalavimų pažeidimų, įgaliotas pareigūnas Patikrinimo akte:

31.1. nurodo pagrindinę informaciją apie atliktą planinį ar neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą (kokią veiklą vykdo ūkio subjektas, kokie metrologijos srities objektai buvo tikrinti, atlikto Patikrinimo apimtis pagal kontrolinį klausimyną), atskirai nurodoma, jei Patikrinimas atliktas nuotoliniu būdu;

31.2. nurodo, kad planinio ar neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu pažeidimai nenustatyti;

31.3. prideda užpildytą ir pasirašytą kontrolinį klausimyną;

31.4. nuotolinio patikrinimo atveju prideda iš ūkio subjekto surinktą visą būtiną informaciją, reikalingą pagrįsti, kad nepažeisti teisinės metrologijos reikalavimai;

31.5. nurodo kitus priedus (pvz.: bandinių svėrimo protokolą; poėmio aktą, privalomąjį nurodymą, kontrolonių pirkimo aktą ir kt.).

32. Nustačius teisinės metrologijos srityje teisės aktų reikalavimų pažeidimą (-us), įgaliotas pareigūnas Patikrinimo akte:

32.1. nurodo pagrindinę informaciją apie atliktą planinį ir neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą (kokią veiklą vykdo ūkio subjektas, kokie metrologijos srities objektai buvo tikrinti (-os), atlikto patikrinimo apimtis pagal kontrolinį klausimyną, ūkio subjekto atsakingus asmenis);

32.2. nurodo nustatytus teisinės metrologijos srityje teisės aktų reikalavimų pažeidimus, nurodant konkretų Metrologijos įstatymo straispnį, jo dalį ar punktą. Jei pažeidimas, kuris vertinamas kaip mažareikšmis metrologijos srities teisės aktų pažeidimas pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos poveikio priemonių taikymo ir sankcijų skyrimo ūkio subjektams tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2020 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 11V-74(1.2) „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos poveikio priemonių taikymo ir sankcijų skyrimo ūkio subjektams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Poveikio priemonių aprašas), nurodyti konkretų šio Poveikio priemonių aprašo 9 punkto papunktį. Taip pat mažareikšmio metrologijos srities teisės akto pažeidimo atveju turi būti nurodoma pareikšta pastaba ūkio subjektui.

32.3. prideda užpildytą privalomąjį nurodymą (forma, Aprašo 3 priedas), kuriuo laikinai, iki bus pašalintas pažeidimas, uždraudžiami naudoti ar tiekti rinkai teisinės metrologinės priežiūros srities objektai, neatitinkantys teisinio metrologinio reglamentavimo, jei Patikrinimo aktas surašomas ne planinio ir neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu;

32.4. prideda užpildytą ir pasirašytą kontrolinį klausimyną ir kitus dokumentus pagrindžiančius Metrologijos įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimo padarymo faktą ir aplinkybes;

32.5. nurodo kitus priedus (pvz.: bandinių svėrimo protokolą; poėmio aktą, privalomąjį nurodymą, kontrolonių pirkimo aktą ir kt.).

33. Kai nustatyti pažeidimai, ūkio subjekto veiklos vykdymo vietoje surašomas privalomasis nurodymas (forma, Aprašo 3 priedas) su kuriuo ūkio subjektas (jo atstovas) supažindinamas. Jeigu nėra techninių galimybių surašyti ūkio subjekto veiklos vykdymo vietoje privalomojo nurodymo, jis surašomas ir tą pačią dieną išsiunčiamas e. pristatymo sistema ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis. ?

34. Baigus planinį ir neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą, ūkio subjektui įteikiamas arba išsiunčiamas Patikrinimo aktas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo užregistravimo DBSIS dienos.

35. Ūkio subjektui pirmaisiais jo veiklos, dėl kurios atliekama priežiūra, metais už pirmojo planinio ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus ar ūkio subjektas vadovaujasi Inspekcijos patvirtinta rašytine arba viešai paskelbta konsultacija, kuri vėlesne konsultacija, aukštesniojo pagal pavaldumą viešojo administravimo subjekto konsultacija ar kitu administraciniu sprendimu arba teismo sprendimu pripažįstama kaip neatitinkanti teisės aktų reikalavimų (klaidinga) procedūros ir poveikio priemonės taikomos kaip numatyta Poveikio priemonių apraše.

36. Esant teisės aktų reikalavimų pažeidimams metrologijos srityje:

36.1. fiziniams asmenims ir juridinių asmenų, jų filialų vadovams arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems jų paskirtiems atsakingiems asmenims taikoma Administracinių nusižengimų kodekso 140 straipsnyje numatyta atsakomybė;

36.2. juridiniams asmenims taikoma atsakomybė ir skiriamos sankcijos atitinkamai kaip numatyta Metrologijos įstatymo 32 ir 33 straipsniuose.

37. Esant teisės aktų reikalavimų pažeidimams metrologijos srityje, per 30 kalendorinių dienų nuo planinio ir neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo atlikimo datos, įgaliotas pareigūnas surašo metrologijos srities teisės aktų pažeidimo protokolą (toliau – Protokolas) dėl ūkio subjekto Metrologijos įstatymo pažeidimo, kurį registruoja DBSIS.

38. Už planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimo metu nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus taikomos teisės aktų nustatytos poveikio priemonės kaip numatyta Poveikio priemonių apraše.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PAŽEIDIMŲ ŠALINIMO KONTROLĖ

 

39. Jeigu tikrinant ūkio subjekto veiklą nustatyti pažeidimai, pirmasis pavedime nurodytas įgaliotas pareigūnas yra atsakingas už pažeidimų šalinimo kontrolės vykdymą.

40. Įgalioti pareigūnai privalo ūkio subjekto paprašyti pateikti informaciją apie pažeidimų pašalinimo eigą, ir nurodyti informacijos pateikimo būdą ir terminą. Terminas negali būti ilgesnis kaip 20 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai nustatomas protingas terminas atsižvelgiant į trūkumų pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes.

41. Pažeidimams pašalinti nustatytas terminas gali būti pratęstas. Sprendimą dėl termino pratęsimo priima pavedimą išrašęs asmuo, įvertinęs įgalioto pareigūno pateiktą iš ūkio subjekto surinktą informaciją, reikalingą įvertinti kokiam laikui turi būti pratęstas terminas pažeidimams pašalinti.

42. Jeigu įgalioti pareigūnai, pagal Aprašo 40 punkte nustatytą ūkio subjekto vertinimą, nustato, kad ūkio subjektas planinio ir neplaninio jo veiklos patikrinimo metu nustatytų trūkumų galimai nepašalino, pašalino netinkamai ar ne visus, arba jeigu ūkio subjektas per nustatytą terminą nepateikia Aprašo 40 punkte nustatyto pranešimo ir dokumentų, Inspekcijos viršininkas arba viršininko įgaliotas asmuo, įvertinę nustatytų trūkumų pobūdį ir mastą, per 20 darbo dienų priima sprendimą atlikti patikrinimą.

 

IV SKYRIUS

NUSIŠALINIMAS NUO PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ

 

43. Įgalioti pareigūnai negali atlikti planinio ir neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo ir privalo nusišalinti, jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais. Įgalioti pareigūnai privalo nedelsiant raštu informuoti Inspekcijos viršininką ir tiesioginį vadovą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti planiniame ir neplaniniame ūkio subjekto veiklos patikrinime.

44. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įgalioto pareigūno, raštu pranešusio apie nusišalinimą, sprendimą, įformintą rezoliucija, dėl nušalinimo, priima Inspekcijos viršininkas.

 

V SKYRIUS

ĮGALIOTŲ PAREIGŪNŲ ROTACIJA

 

45. Inspekcijoje rotacija vykdoma pavedant įgaliotam pareigūnui, atlikti ūkio subjekto veiklos

planinį ir neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą, teritorijoje, kuri apima kito skyriaus veikimo ribas.

46. Organizuojant planinius ir neplaninius ūkio subjekto veiklos patikrinimus įgaliotų pareigūnų rotacija gali būti vykdoma esant šioms sąlygoms:

46.1. kitų įgaliotų pareigūnų kasmetinių ar tikslinių atostogų metu, komandiruočių ar nedarbingumo laikotarpiu;

46.2. atliekant planinius ir neplaninius ūkio subjekto veiklos patikrinimus mokantis iš kitų asmenų bei adaptacijų laikotarpiu;

46.3. šio Aprašo 43 punkto atveju;

46.4. organizuojant neplaninius patikrinimus;

46.5. kitais atvejais Inspekcijos viršininko sprendimu.

47. Įgaliotas pareigūnas, kurio skyriaus veikimo teritorijoje yra ūkio subjektas, planinį ir neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą atliekančiam rotaciniu principu įgaliotam pareigūnui sudaro sąlygas susipažinti su turimais ūkio subjekto dokumentais, prireikus sudaro sąlygas naudotis kompiuterine ir spausdinimo technika bei kt.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

48. Įgaliotų pareigūnų, atliekančių planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimus, ir ūkio subjektų teisės ir pareigos nustatytos Poveikio priemonių apraše.

49. Inspekcijos interneto svetainės rubrikoje „Ūkio subjektų priežiūra“ skelbiami ūkio subjektams aktuali informacija.

50. Inpekcija gali inicijuoti bendrą kartu su kitomis priežiūros institucijomis planinį ir neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą, jeigu jų priežiūros dalykas ir forma yra tarpusavyje susiję ir taip bus sumažinama priežiūros našta ūkio subjektui.

51. Informacija apie planinį ir neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms, kitiems su juo nesusijusiems asmenims neteikiama tol, kol planinis ar neplaninis ūkio subjekto veiklos patikrinimas nėra baigtas.

52. Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos metrologijos inspekcijoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Asmens duomenys, pateikti Inspekcijai planinio ir neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu, tvarkomi Inspekcijos funkcijų vykdymo ir vidaus administravimo kontrolės tikslais.

53. Dokumentų valdymas (Patikrinimo aktai, pavedimai atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą, administracinių nusižengimų protokolai ir kiti dokumentai) organizuojamas Inspekcijos darbo reglamento, patvirtinto Inspekcijos viršininko 2020 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 11V-237 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos darbo reglamento patvirtinimo“ ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

54. Su šiuo Aprašu Inspekcijos darbuotojai supažindinami DBSIS. Darbuotojo susipažinimas šioje sistemoje paspaudus mygtuką „susipažinau“ prilyginamas rašytiniam parašui.

55. Inspekcijos darbuotojai, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

PRIEDAI:

1 priedas - Pranešimas apie planinį patikrinimą (forma);

2 priedas  – Pavedimas atlikti [planinį / neplaninį] patikrinimą ( forma);

3 priedas  – Privalomasis nurodymas (forma).

 

_______________

 

Planinių ir neplaninių ūkio subjektų

veiklos patikrinimo taisyklių aprašo

1 priedas

 

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

 

(adresatas)

202 - -

 

PRANEŠIMAS APIE PLANINĮ PATIKRINIMĄ

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 1 punktu,
25 straipsnio 2 dalimi, 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
33 straipsnio 6 dalimi,
Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko ______ m. _______ d. įsakymu
Nr. 11V-_______ „Dėl Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos metrologijos inspekcijos ______ ___ ketvirčio teisinės metrologijos patikrinimų planu, patvirtintu Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko ______ m. _____ d. įsakymu Nr. 11V-________ „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos ______ ketvirčio teisinės metrologijos patikrinimų plano patvirtinimo”, numatoma atlikti planinį [ūkio subjekto pavadinimas], [JAR kodas], [adresas], veiklos atitikties metrologijos sritį reglamentuojančių teisės aktų laikymosi patikrinimą.

Patikrinimas mumatomas atlikti: (mėnuo).

Patikrinimo tikslas: padėti Jums tobulinti veiklą teisinės metrologijos srityse, įvertinti veiklos atlikimą teisės aktų reikalavimams bei suteikti metodinę pagalbą.

Patikrinimas bus atliekamas Jūsų įmonėje pagal kontrolinius klausimynus, kurie viešai skelbiami Teisės aktų registre bei Inspekcijos interneto svetainėje.

Patikrinimo metu prašome pateikti šiuos dokumentus (sąrašas preliminarus):

1. 

2. 

Patikrinimas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu, jei po pranešimo gavimo per 10 darbo dienų pateiksite, teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių sąrašą, naudojamų matavimo priemonių patikros sertifikatų (ar kitus patikrą patvirtinančius dokumentus, jei tokie yra) kopijas bei kitus dokumentus (fotonuotraukos) įrodančius, kad matavimo priemonių ženklinimas ir/ar plombavimas nėra pažeistas ir įgaliotas pareigūnas elektroninio ryšio bendravimo priemonėmis kartu su Jumis, galės tinkamai užpildyti kontrolinį klausimyną. Jei atliekant patikrinimą nuotoliniu būdu nepavyksta surinkti visų reikalingų įrodymų, pagrindžiančių, kad nepažeisti teisinės metrologijos reikalavimai, patikrinimas bus atliekamas nenuotoliniu būdu.

Prašome paskirti įmonės įgaliotą atstovą, atsakingą už patikrinimo sritį, kuris užtikrintų galimybę įgaliotiems pareigūnams pamatyti / patikrinti teisinei metrologijai naudojamas matavimo priemones ir / ar fasuotas prekes, lydėtų arba galėtų elektroninio ryšio priemonėmis bendrauti su įgaliotu (-ais) pareigūnu (-ais) patikrinimo metu.

Informacija apie įgaliotų pareigūnų, tikrinamo ūkio subjekto teises ir pareigas, ūkio subjektui taikomą administracinę atsakomybę, už atsisakymą teikti informaciją ir (ar) netinkamą elgesį įgalioto pareigūno atžvilgiu skelbiama Inspekcijos interneto svetainėje.

Kilus klausimams, prašome Jūsų kreiptis į Inspekcijos [nurodyti įgalioto pareigūno pareigas, vardą ir pavardę,  tel. nr. +370 0000000, el. p adresą vardas.pavarde@metrinsp.lt]. Konsultuotis taip pat galite konsultavimo tel. nr. 8 706 68 013 darbo dienomis nuo 7.30-15.00 val. bei interneto svetainėje  rubrikoje „DUK“ pateikus užklausimą arba atvykus į Inspekciją adresu A. Goštauto g. 9, Vilnius.

Būsime dėkingi, jei patvirtinsite, kad gavote šį pranešimą.

................................................                 _____________                                                                

_________________________

 

Planinių ir neplaninių ūkio subjektų

veiklos patikrinimo taisyklių aprašo

2 priedas

 

lietuvos metrologijos inspekcijos

[NURODYTI SKYRIAUS PAVADINIMĄ]

 

 

PAVEDIMAS

ATLIKTI [PLANINĮ / NEPLANINĮ] PATIKRINIMĄ

 

202  m.           d. Nr. P-                   

_____________

(surašymo vieta)

 

 

Vadovaudamasi Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių aprašu, patvirtintu Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2022 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 11V-97 „Dėl Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“,

p a v e d u  ................. ...................... patikrinti, ar ........................, juridinio asmens kodas: ....., adresas: ........, laikosi metrologijos srities teisės aktų reikalavimų.

 

Kiti atstovai patikrinime:

dalyvauja

 

nedalyvauja

 

Patikrinimo atlikimo pagrindas:

planinis [Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas]

 

neplaninis [Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko sprendimas].

 

Patikrinimo atlikimo būdas:

atvykus į ūkio subjekto veiklos vykdymo vietą

 

nuotoliniu būdu

 

 

 

Patikrinimo metu atliekami papildomi veiksmai:

atliekamas kontrolinis pirkimas

Kontrolinio pirkimo aprašo 10 punktas:

1.   apimtis

2.   lėšos

3.   matavimo priemones ir procedūras

 

gaminių bandinių, mėginių paėmimas teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti

 

atlikti degalinėse parduodamo degalų kiekio patikrinimą

 

kitas ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantis ir Inspekcijos priimtas teisės aktas dėl papildomų veiksmų atlikimo

 

Patikrinimo atlikimo terminas:

patikrinimo pradžia _______

 

patikrinimo pradžia _______

 

................................................             _____________                ....................................................

 

________________

 

Planinių ir neplaninių ūkio subjektų

veiklos patikrinimo taisyklių aprašo

3 priedas

 

lietuvos metrologijos inspekcijos

[NURODYTI SKYRIAUS PAVADINIMĄ]

 

 

PRIVALOMASIS NURODYMAS

 

202 m. d. Nr. [nurodomas pavedimo numeris]

_____________

(surašymo vieta)

 

1.______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Nurodoma Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija) įgalioto pareigūno, duodančio privalomąjį nurodymą, pareigos (padalinys, kuriame jis dirba), vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas)

 

2._____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Ūkio subjekto, kuriam duodamas privalomasis nurodymas, pavadinimas, JAR kodas, buveinės adresas. Jei privalomasis nurodymas duodamas fiziniam asmeniui – jo vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija – tel. nr., el. paštas)

 

3._____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Pažeidimo (-ų) ar veikos, dėl kurios gali atsirasti pažeidimas (-ai), padarymo vieta, data, laikas, esmė ir nustatytos aplinkybės, kokie pažeisti ar gali būti pažeisti teisės aktai (nurodant jų str., dalis, punktus) ir jų reikalavimai (jei reikia), kita reikalinga informacija)

 

4. Nurodau:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Nurodomas, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 26 str. 2 d. 2 arba 3 punktas (-ai), pagal kurį duodamas privalomasis nurodymas; Nurodoma kokias (-ius) konkrečiai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus uždraudžiama naudoti ar tiekti rinkai; Nurodoma kokius pažeidimus ir iki kada turi pašalinti)

 

5. Įvykdęs privalomojo nurodymo reikalavimus, ūkio subjektas apie šio nurodymo įvykdymą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pažeidimo nustatymo dienos turi pranešti raštu (pateikdamas tiesiogiai, paštu, el.paštu)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(Nurodomi el. paštų adresai, telefonai pasiteirauti, Inspekcijos padalinių adresai – nurodo pareigūnas)

 

6. Šis privalomasis nurodymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

 

7._____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(Informacija apie asmens, kuriam duotas privalomasis nurodymas, atsisakymą pasirašytinai priimti šį dokumentą ir kita susijusi informacija. Jeigu ūkio subjektas atsisako pasirašyti ar yra kitos aplinkybės, dėl kurių asmuo nepriėmė privalomojo nurodymo, tai įrašoma privalomajame nurodyme ir privalomasis nurodymas išsiunčiamas šiems asmenims registruotu laišku)

 

8.__________________________________________________________________________                       ___________________________________________________________________________

(duodančio privalomąjį nurodymą pareigūno pareigos)               (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

9. Privalomojo nurodymo egzempliorių gavau:

 

_______________________________

(Parašas)

 

________________________________

(Vardas ir pavardė)

 

_________________________________

(Data)

 

 

 

______________________