herbas

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ASMENIS AR ŠEIMAS NUOMOS PAGRINDAIS APRŪPINTI BŪSTAIS, NUOMOJAMŲ BŪSTŲ SĄRAŠO PASKELBIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 7 d. Nr. D-507 (2.12E)

Kalvarija

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 6 punktu, 17 straipsnio 5 dalimi, Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-12 „Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 35 punktu:

 

1. T v i r t i n u Informacijos apie fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių asmenis ar šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstais, nuomojamų būstų sąrašo paskelbimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Kalvarijos savivaldybės interneto svetainėje www.kalvarija.lt.

 

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                       Kęstas Spūdys

 

PATVIRTINTA

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus

2021 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D-507 (2.12E)

 

INFORMACIJOS APIE FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ASMENIS AR ŠEIMAS NUOMOS PAGRINDAIS APRŪPINTI BŪSTAIS, NUOMOJAMŲ BŪSTŲ SĄRAŠO PASKELBIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių asmenis ar šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstais, nuomojamų būstų sąrašo paskelbimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių asmenis ar šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstais Kalvarijos savivaldybės teritorijoje, nuomojamų būstų sąrašo paskelbimo tvarką pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą (toliau – Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas).

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ASMENIS AR ŠEIMAS NUOMOS PAGRINDAIS APRŪPINTI BŪSTAIS, NUOMOJAMŲ BŪSTŲ SĄRAŠO PASKELBIMO TVARKA

 

3. Savivaldybės interneto svetainėje www.kalvarija.lt skelbiamas fizinių ir juridinių asmenų, pageidaujančių asmenis ar šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstais (toliau – fiziniai ir juridiniai asmenys) ir turinčių asmeninės nuosavybės teise būstą arba dokumentus, įrodančius teisę nuomoti būstą, nuomojamų būstų sąrašas.

4. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pageidaujantys nuomojamų būstų duomenis paskelbti savivaldybės interneto svetainėje, savivaldybės administracijai pateikia prašymą, kuriame nurodo būsto duomenis (adresą, bendrą naudingą plotą, kambarių skaičių, informacijos skelbimo laikotarpį bei kitą informaciją apie būstą).

5. Prašymas bei dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, paštu bei elektroniniu paštu priimamasis@kalvarija.lt:

5.1. Jei prašymas teikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai, asmuo kartu su prašymu savivaldybės administracijai pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą teikia įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

5.2. Prašymus teikiant paštu arba elektroniniu paštu, kartu teikiama notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (jeigu prašymą teikia įgaliotas atstovas, – ir atstovavimo teisę patvirtinančio dokumento) kopija.

6. Fiziniai ir juridiniai asmenys savivaldybės administracijai kartu su prašymu pateikia dokumentus, įrodančius teisę nuomoti būstą:

6.1. Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą būstą.

6.2. Kitus dokumentus, įrodančius teisę į būsto nuomą.

7. Jeigu kartu su prašymu pateikti ne visi dokumentai, fiziniai ar juridiniai asmenys apie tai informuojami per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo savivaldybės administracijoje dienos.

8. Esant fizinių ir juridinių asmenų raštiškam sutikimui, teisės aktų nustatyta tvarka iš valstybės ir žinybų registrų bei valstybės informacinių sistemų aprašo 6 punkte numatytus dokumentus gauna savivaldybės administracijos darbuotojas.

9. Informacija apie fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių asmenis ar šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstais Kalvarijos savivaldybės teritorijoje, nuomojamus būstus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.kalvarija.lt nurodant būsto adresą, namo, kuriame yra būstas, aukštą, bendrą naudingą plotą, kambarių skaičių ir kitą fizinio ar juridinio asmens pageidaujamą skelbti informaciją apie būstą. Fiziniam ar juridiniam asmeniui pageidaujant gali būti skelbiami kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninis paštas). 

10. Informacija savivaldybės interneto svetainėje skelbiama pagal prašyme nurodytą informacijos skelbimo laikotarpį arba kol fizinis ar juridinis asmuo pateikia prašymą tokios informacijos nebeskelbti.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Ginčai dėl informacijos apie fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių asmenis ar šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstais Kalvarijos savivaldybės teritorijoje, nuomojamų būstų sąrašo paskelbimo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12. Šis aprašas keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

 

_________________________