baltos zuvys

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS

DĖL švenčionių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. T-38

Švenčionys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir įgyvendindama Švenčionių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-7 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės strateginio planavimo“, 19 punkto nuostatas, Švenčionių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Rimantas Klipčius