LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į EUROPOS SĄJUNGOS IR KITAS TARPTAUTINES DARBO GRUPES, KOMITETUS, KOMISIJAS, SUSIJUSIAS SU MOKSLINIAIS TYRIMAIS IR EKSPERIMENTINE (SOCIALINE, KULTŪRINE) PLĖTRA, NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 7 d. Nr. V-107

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti sklandų atstovavimą Lietuvos interesams tarptautinėse darbo grupėse, komitetuose, komisijose, susijusiose su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra:

1.    T v i r t i n u Atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra, nuostatus (pridedama).

2.    P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. V-14 „Dėl atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                             Dainius H. Pauža

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2018 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-107

 

 

ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į EUROPOS SĄJUNGOS IR KITAS TARPTAUTINES DARBO GRUPES, KOMITETUS, KOMISIJAS, SUSIJUSIAS SU MOKSLINIAIS TYRIMAIS IR EKSPERIMENTINE (SOCIALINE, KULTŪRINE) PLĖTRA, NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Atstovų delegavimo į Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra (toliau – MTEP), nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos mokslo tarybos ir kitų Lietuvos atstovų (toliau – Atstovai), kurių veiklą koordinuoti pavesta Lietuvos mokslo tarybai (toliau – Taryba), delegavimo į ES ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su MTEP (toliau – Darbo grupės), atstovavimo įgaliojimų Darbo grupėse suteikimo ir panaikinimo tvarką, Atstovų funkcijas ir jų veiklos finansavimą.

2.    Šie Nuostatai netaikomi Tarybos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros valstybės tarnautojams ir darbuotojams bei Tarybos nariams.

3.    Atstovai yra asmenys, oficialiai atstovaujantys Lietuvos interesams MTEP srityje pagal Tarybos kompetenciją.

4.    Atstovais gali būti mokslininkai, taip pat kiti tyrėjai ir verslininkai, turintys kompetencijos MTEP srityje.

 

II SKYRIUS

ATSTOVŲ SKYRIMAS IR ATŠAUKIMAS

 

5.    Atstovus skiria ir atšaukia Tarybos pirmininkas.

6.    Atstovus Tarybos pirmininkui pasiūlo Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų arba Gamtos ir technikos mokslų komitetas (toliau – Komitetas) pagal kompetencijos sritis.

7.    Tarybos pirmininkas turi teisę nepritarti Komiteto pasiūlytoms kandidatūroms.

8.    Atstovas gali būti atšauktas Tarybos pirmininko sprendimu, jeigu:

8.1. praleidžia Darbo grupės posėdžius be objektyvių priežasčių;

8.2. savo noru atsisako jam suteiktų įgaliojimų, apie tai raštu pranešdamas Tarybai. Atstovas prašyme nurodo konkrečią datą, nuo kada atsisako jam suteiktų įgaliojimų. Ši data turi būti ne ankstesnė kaip 14 darbo dienų nuo prašymo padavimo dienos. Šis įspėjimo terminas netaikomas, kai atstovas atsisako jam suteiktų įgaliojimų dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių;

8.3. baigiasi jo kadencija darbo grupėje;

8.4. nevykdo arba netinkamai vykdo Nuostatų 10 punkte nurodytas funkcijas;

8.5. atsiranda kitų aplinkybių, dėl kurių atstovavimas tampa negalimu.

9.    Atstovus ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „HORIZONTAS 2020“ (toliau – H2020) komitetuose skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-77 „Dėl Lietuvos atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra, nuostatų patvirtinimo ir kai kurių švietimo ir mokslo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtintais Lietuvos atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra, nuostatais (toliau – ŠMM nuostatai).

 

III SKYRIUS

ATSTOVŲ FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

10.  Atstovai atlieka šias funkcijas:

10.1.    dalyvauja darbo grupių veikloje, pagal jiems suteiktus įgaliojimus atstovauja Lietuvos interesams MTEP srityje Darbo grupių posėdžiuose bei susijusiuose renginiuose ir juose pasisako;

10.2.    teikia Tarybai ataskaitas apie dalyvavimą Darbo grupės posėdžiuose ir susijusiuose renginiuose;

10.3.    analizuoja, kaupia ir teikia Tarybai Darbo grupės veiklos informaciją;

10.4.    teikia Tarybai siūlymus dėl Lietuvos MTEP politikos formavimo Darbo grupės veiklos srityje ir, Tarybai paprašius, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos, rengiant ES teisės aktus ir kitus ES dokumentus;

10.5.    pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus, pristato Tarybai atitinkamos Darbo grupės veiklą ir šios veiklos rezultatus, teikia informaciją, reikalingą viešinimui, dalyvauja bei daro pranešimus kituose renginiuose pagal jiems suteiktus įgaliojimus;

10.6.    populiarina atitinkamos darbo grupės veiklos sritį Lietuvoje;

10.7.    Tarybai paprašius, pristato savo veiklos Darbo grupėje rezultatus;

10.8.    dalyvauja informaciniuose ir (arba) mokymo renginiuose, susijusiuose su atstovaujama MTEP sritimi;

10.9.    bendradarbiauja su kitais Lietuvos atstovais atstovaujamoje Darbo grupėje (jei jie paskirti);

10.10atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas.

11.     Atstovai turi teisę:

11.1teikti siūlymus Tarybos pirmininkui dėl Nuostatų tobulinimo;

11.2išsakyti nuomonę jį delegavusioms institucijoms apie Darbo grupės veiklą;

11.3gauti reikiamą informaciją, susijusią su atliekamų funkcijų vykdymu.

 

IV SKYRIUS

ATSTOVŲ VEIKLOS FINANSAVIMAS

 

12.  Lėšos Atstovo veiklai Darbo grupėje užtikrinti skiriamos iš Tarybai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

13.  Taryba sudaro trišalę Tarybos pirmininko patvirtintos formos sutartį su institucija, kurioje dirba Atstovas, ir su Atstovu dėl jo veiklos Darbo grupėje užtikrinimo (toliau – Sutartis).

14.  Atstovo veiklai užtikrinti skiriamas lėšas sudaro:

14.1.  kelionės išlaidos;

14.2.  vietos transporto išlaidos;

14.3.  gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;

14.4.  institucijos, kurioje dirba Atstovas, išlaidos, susijusios su jo dienpinigių kompensavimu;

14.5.  kitos su Atstovo veikla susijusios išlaidos.

15.     Šių nuostatų 14.2 ir 14.3 papunkčiuose nurodytos išlaidos negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ nustatytų maksimalių dienpinigių dydžių bei gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų.

16.  Tais atvejais, kai Atstovo veiklos išlaidas visiškai arba iš dalies kompensuoja Darbo grupės organizatoriai, Sutartį sudariusi institucija, kurioje dirba atstovas, turi:

16.1.  naudoti Darbo grupės organizatorių institucijai pervedamas lėšas, skirtas Atstovo veiklos išlaidoms padengti, tik Sutarčiai vykdyti;

16.2.  nenaudoti pagal Sutartį Tarybos pervestų lėšų, skirtų Atstovo veiklai vykdyti, jei turi lėšų, nurodytų Nuostatų 16.1 papunktyje;

16.3.  grąžinti Tarybai tokią pagal Sutartį pervestų lėšų dalį, kokią institucijai kompensavo Darbo grupės organizatoriai, ir pervesti jas į Sutartyje nurodytą Tarybos sąskaitą.

17.     Esant Nuostatų 9 punkte nurodytiems atvejams, Atstovų veikla finansuojama vadovaujantis Nuostatuose ir ŠMM nuostatuose nustatyta tvarka.

18.       Sutartį sudariusi institucija turi teikti Tarybai ataskaitas už panaudotas lėšas Sutartyje nustatyta tvarka.

 

______________________________