Paveikslėlis, kuriame yra logotipas  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-256 „DĖL GINČŲ TARP VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR PAREIŠKĖJŲ DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ KAINYNO PROJEKTE NURODYTŲ KAINŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 20 d. Nr. 1K-84

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Ginčų tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir pareiškėjų dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno projekte nurodytų kainų nagrinėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-256 „Dėl Ginčų tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir pareiškėjų dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno projekte nurodytų kainų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Ginčų tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir pareiškėjų dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno projekte nurodytų kainų nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ginčų tarp VLK ir pareiškėjų dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno (toliau – kainynas) projekte nurodytų jų atstovaujamų vaistinių preparatų bazinių kainų, kurios apskaičiuojamos pagal mažiausias to paties bendrinio pavadinimo vaistinių preparatų kainas trijose arba penkiose Europos Sąjungos valstybėse (imamas šalių skaičius priklauso nuo vaistinio preparato grupės), skelbiamas tarptautinėje duomenų bazėje EURIPID (toliau – EURIPID), nagrinėjimo tvarką.

1.2. Pakeičiu 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4. Pareiškėjas, nesutikdamas su kainyno projekte nurodyta jo atstovaujamo vaistinio preparato bazine kaina dėl jo požiūriu neteisingų EURIPID duomenų, pagal kuriuos ši bazinė kaina buvo skaičiuojama, turi per 3 darbo dienas pateikti VLK tai pagrindžiančią informaciją:“.

1.3. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. Europos Sąjungos valstybės (-ių) kompetentingos (-ų) institucijos (-ų), kuri (-ios) teikia duomenis EURIPID apie šioje (-se) šalyje (-se) deklaruotas vaistinių preparatų kainas, išduotą dokumentą, įrodantį, kad EURIPID skelbiama atitinkamo vaistinio preparato kaina neatitinka tuo pačiu laikotarpiu tos (-ų) Europos Sąjungos valstybės (-ių) kompetentingos (ų) institucijos (-ų) oficialiai skelbiamos šio vaistinio preparato kainos, arba duomenis iš viešai prieinamo informacijos šaltinio, kuriame skelbiama oficiali Europos Sąjungos valstybės kompetentingos institucijos informacija apie vaistinių preparatų kainas;“.

1.4. Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.4. informaciją, kad atitinkamo vaistinio preparato toje (-se) šalyje (-se) kaina yra daugiau kaip 15 procentų mažesnė nei antra mažiausia šio vaistinio preparato kaina Europos Sąjungos valstybėse.

2. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                           Gintaras Kacevičius