LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2021 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 3D-626 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDASĮGYVENDINIMO PEREINAMUOJU 2021–2022 METŲ LAIKOTARPIU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 16 d. Nr. 3D-159

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo pereinamuoju 2021–2022 metų laikotarpiu taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 3D-626 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo pereinamuoju 2021–2022 metų laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Projekto, įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti 36 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Paskutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.“

1.2. Pakeičiu 31.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.1. naujoms pieno ūkio fermoms – fermos ploto vieno kvadratinio metro (1 m2) statybos fiksuotasis įkainis yra:

31.1.1. nuo 2021 metų lapkričio 3 d. iki 2022 m. vasario 28 d. priimtoms paramos paraiškoms 208,95 Eur už 1 m2 (fiksuotasis įkainis nustatytas statybos darbams, kuriems priskiriamos šios darbų grupės: žemės darbai, pamatų, grindų, sienų (įskaitant duris, langus ir vartus) ir stogo įrengimas, aplinkos tvarkymo darbai, vandentiekio ir elektros įrengimo darbai). Darbų grupėms nustatyti fiksuotieji įkainiai yra: žemės darbai – 7,48 Eur už 1 m2; pamatai – 19,61 Eur už 1 m2; grindys – 45,76 Eur už 1 m2; sienos (įskaitant duris, langus ir vartus) – 62,20 Eur už 1 m2; stogo įrengimas – 52,17 Eur už 1 m2; aplinkos tvarkymo darbai – 5,64 Eur už 1 m2; vandentiekio įrengimas – 4,37 Eur už 1 m2; elektros įrengimas – 11,72 Eur už 1 m2;

31.1.2. nuo 2022 metų kovo 1 d. iki 2023 m. vasario 28 d. priimtoms paramos paraiškoms 227,13 Eur už 1 m2 (fiksuotasis įkainis nustatytas statybos darbams, kuriems priskiriamos šios darbų grupės: žemės darbai, pamatų, grindų, sienų (įskaitant duris, langus ir vartus) ir stogo įrengimas, aplinkos tvarkymo darbai, vandentiekio ir elektros įrengimo darbai). Darbų grupėms nustatyti fiksuotieji įkainiai yra: žemės darbai – 8,13 Eur už 1 m2; pamatai – 21,32 Eur už 1 m2; grindys – 49,74 Eur už 1 m2; sienos (įskaitant duris, langus ir vartus) – 67,61 Eur už 1 m2; stogo įrengimas – 56,71 Eur už 1 m2; aplinkos tvarkymo darbai – 6,13 Eur už 1 m2; vandentiekio įrengimas – 4,75 Eur už 1 m2; elektros įrengimas – 12,74 Eur už 1 m2;“.

1.3. Pakeičiu 35.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.6. projekte numatytai veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių (išskyrus šių Taisyklių 35.9 papunktyje nurodytus statinius) nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ar paprastas remontas. Paprastas remontas remiamas tik tuo atveju, kai saulės energijos šviesos elektrinės (nepriklausomai nuo jos įrengtosios galios) elementai, kurie yra montuojami ant esamo (užbaigto statyti) pastato stogo, yra tinkami kaip paprastasis remontas (ši nuostata taikoma ir nuo 2021 metų lapkričio 3 d. iki 2022 metų rugpjūčio 1 d. pagal Taisykles pateiktoms paraiškoms). Statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje turi sudaryti ne mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM). Naujų žieminių šiltnamių statyba yra remiama tik tuo atveju, jei pareiškėjo valdoje yra pastatytų žieminių šiltnamių, kuriuose vykdoma veikla ne mažiau kaip 10 mėnesių per kalendorinius metus (žieminis šiltnamis – pagal nustatyta tvarka parengtą projektą pastatytas statinys, registruotas Nekilnojamojo turto registre ir (arba) Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, uždengtas stiklo, polietileno arba polikarbonato danga su sumontuota veikiančia stacionaria šildymo ir automatine laistymo ir tręšimo sistema). Statiniai klasifikuojami pagal jų naudojimo paskirtį, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;“.

1.4. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Kai naujo pastato statyba vykdoma pagal Taisyklių 31.1 papunktyje nustatytus fiksuotuosius įkainius, ji gali būti vykdoma vienu etapu arba keliais etapais ir mokėjimo prašymas gali būti pateikiamas užbaigus atitinkamai darbų grupei, kuriai nustatyti fiksuotieji įkainiai, priskirtus darbus. Statybos darbų užbaigimo dokumentai, kai jie privalomi pagal teisės aktų reikalavimus, turi būti pateikti su mokėjimo prašymu. Tuo atveju, kai naujo statinio statyba vykdoma pagal Taisyklių 31.2 papunktyje nustatytus fiksuotuosius įkainius, statyba turi būti vykdoma vienu etapu be tarpinių mokėjimų. Mokėjimo prašymas pateikiamas užbaigus statinio statybą. Statybos darbų užbaigimo dokumentai, kai jie privalomi pagal teisės aktų reikalavimus, turi būti pateikti su mokėjimo prašymu (šis punktas taikomas ir nuo 2021 metų lapkričio 3 d. iki 2023 m. vasario 28 d. pateiktoms paramos paraiškoms).“

1.5. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Kai tinkamų finansuoti išlaidų vertė nustatoma pagal Taisyklių 31 papunktyje atitinkamų išlaidų kategorijai patvirtintą fiksuotąjį įkainį, paramos lėšos išmokamos taikant Taisyklių 56.1 papunktyje nustatytą būdą. Mokėjimo prašymas per ŽŪMIS pateikiamas užbaigus atitinkamai darbų grupei priskirtus darbus, kai statyba vykdoma pagal Taisyklių 31.1 papunktyje nustatytus fiksuotuosius įkainius, arba tik užbaigus įgyvendinti investicijas. Su mokėjimo prašymu paramos gavėjas turi pateikti statybos ar statybos etapo, kai statyba vykdoma pagal Taisyklių 31.1 papunktyje darbų grupei nustatytus fiksuotuosius įkainius, užbaigimo dokumentus (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka pateikiamas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą. Jei šie dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti registruoti informacinėje sistemoje „Infostatyba“, jų Agentūrai pateikti nereikia) ar jų kopijas, kuriais įrodomas projekto kiekybinio rezultato (pvz.: pastatyta pieno ūkio ferma, plokščiadugnis grūdų saugojimo bokštas) ar statybos etapo darbų pasiekimas. Prieš išmokėdama paramos lėšas Agentūra turi atlikti patikrą vietoje ir įsitikinti, kad projekto kiekybinis rezultatas pasiektas. Jei paramos lėšos buvo mokamos pagal tarpinius mokėjimus, Agentūra, išmokėdama galutinę paramos sumą, turi įsitikinti, kad tinkamų finansuoti išlaidų vertei, nustatytai pagal fiksuotąjį įkainį, apskaičiuota paramos suma nebūtų viršyta. Išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų pateikti nereikia (šis punktas taikomas ir nuo 2021 metų lapkričio 3 d. iki 2023 m. vasario 28 d. pateiktoms paramos paraiškoms).“

1.6. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Paramos gavėjas gali pateikti:

59.1. iki 10 mokėjimo prašymų, įskaitant atvejus, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų pastatų ir (arba) statinių statybą arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus;

59.2. iki 10 mokėjimo prašymų, kai pareiškėjas paramos paraiškoje nurodo, kad projekte numatytas įsigyti turtas (visa įranga, visi įrengimai ir visos transporto priemonės) bus įsigyjamas finansinės nuomos (lizingo) būdu.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunktis ir 1.6 papunktis taikomi ir paramos paraiškoms, kurios pateiktos iki šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                Kęstutis Navickas