VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 23 d. Nr. 1K-390

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-1839 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“:

1. P a k e i č i u  Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų  paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 01 02 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, už kurias mokamas skatinamasis priedas / 14 / Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir akušerių papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3960“, pavadinimo „Asmenų skiepijimas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos): slaugytojo ar akušerio paslauga (skyrimas ir atlikimas)“ šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

 

„4137

Ankstyvoji širdies nepakankamumo diagnostika (atliekamas natriuretinio peptido tyrimas)

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atitinkamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, suteiktoms nuo 2023 m. sausio 1 d.

3. S k e l b i u  šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                           Gintaras Kacevičius