Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2022 M. KOVO 4 D. NUTARIMO NR. 195 „Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS PAKARTOTINIO SVEIKATOS DUOMENŲ NAUDOJIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 662

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.         Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 4 d. nutarimą Nr. 195 „Dėl Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo įgyvendinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo  įstatymo 2 straipsnio 11 dalimi, 3 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 3 ir 9 dalimis, 10 dalies 5 punktu ir 15 dalimi, 6 straipsnio 3 dalimi, 7 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis ir 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

1.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1.       Įgalioti Valstybės duomenų agentūrą atlikti Pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatyme nustatytas Vyriausybės įgaliotos institucijos funkcijas ir veiksmus.“

1.3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Leidimų pakartotinai naudoti sveikatos duomenis išdavimo ir sveikatos duomenų teikimo pakartotinai naudoti tvarkos aprašą:

1.3.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1.   Leidimų pakartotinai naudoti sveikatos duomenis išdavimo ir sveikatos duomenų teikimo pakartotinai naudoti tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato leidimų pakartotinai naudoti sveikatos duomenis (toliau – leidimas) Lietuvos Respublikos teritorijoje ūkinę veiklą vykdantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms, juridinių asmenų ir kitų organizacijų padaliniams (toliau – fizinis ar juridinis asmuo) išdavimo, tikslinimo, leidimų galiojimo sustabdymo ir sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo, leidimų sąlygų laikymosi priežiūros, informacijos apie sveikatos duomenis ir šių duomenų surinkimo iš sveikatos duomenų valdytojų, sveikatos duomenų valdytojų sveikatos duomenų teikimo į Valstybės sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo platformą sąnaudų (toliau – sąnaudos) atlyginimo, atlyginimo už sveikatos duomenų atranką, surinkimą, apdorojimą, sujungimą, nuasmeninimą, pseudoniminimą ir naudojimąsi Valstybės sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo platforma (toliau – atlyginimas už sveikatos duomenų parengimą ir naudojimąsi platforma) apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarką, kvalifikacijos ir patirties asmens duomenų tvarkymo srityje reikalavimus, kuriuos turi atitikti pareiškėjas, siekiantis pats nuasmeninti rezultatus, gautus remiantis pakartotinai naudojamais duomenimis (toliau – rezultatai), sveikatos duomenų teikimo pakartotinai naudoti ir rezultatų teikimo patikrinti, ar jie nuasmeninti tinkamai, tvarką.“

1.3.2. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Vyriausybės įgaliota institucija sprendimą dėl leidimo išdavimo ir informaciją apie atlyginimą už sveikatos duomenų parengimą ir naudojimąsi platforma, apskaičiuotą aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka, ir jo sumokėjimo terminą, nurodytą aprašo 12 punkte, arba sprendimą dėl atsisakymo išduoti leidimą pareiškėjui pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.“

1.3.3. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Vyriausybės įgaliota institucija, nustačiusi, kad leidimo turėtojas per 5 darbo dienas nuo leidimo išdavimo nesumokėjo atlyginimo už sveikatos duomenų parengimą ir naudojimąsi platforma arba aprašo V skyriuje nustatyta tvarka nustačiusi aplinkybes, nurodytas įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, sustabdo leidimo galiojimą įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

1.3.4. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Jeigu sveikatos duomenų valdytojo duomenų parengimą ir pateikimą atlieka paslaugų teikėjas, sveikatos duomenų valdytojas Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikia paslaugos teikėjo išrašytos sąskaitos kopiją. Vyriausybės įgaliota institucija sveikatos duomenų valdytojo nurodytą sąnaudų sumą perveda į sveikatos duomenų valdytojo nurodytą kredito įstaigos sąskaitą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sveikatos duomenų pateikimo į Valstybės sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo platformą, o jei sveikatos duomenų valdytojo duomenų parengimą ir pateikimą atliko paslaugų teikėjas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paslaugų teikėjo išrašytos sąskaitos kopijos pateikimo Vyriausybės įgaliotai institucijai dienos, tačiau ne anksčiau nei į Valstybės sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo platformą pateikiami sveikatos duomenys. Abiem šiame punkte nurodytais atvejais sąnaudų suma pervedama ne anksčiau nei pareiškėjas sumoka atlyginimą už sveikatos duomenų parengimą ir naudojimąsi platforma.

1.3.5. Pakeisti 25 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

25. Vyriausybės įgaliota institucija, leidimo turėtojui sumokėjus atlyginimą už sveikatos duomenų parengimą ir naudojimąsi platforma, sveikatos duomenis, kuriems naudoti pakartotinai išdavė leidimą, šiuo Vyriausybės nutarimu patvirtintame Sveikatos duomenų, kurie teikiami naudoti pakartotinai, nuasmeninimo ir pseudoniminimo tvarkos apraše (toliau – Duomenų nuasmeninimo ir pseudoniminimo aprašas) nustatyta tvarka nuasmenina arba pseudonimina, jeigu šie sveikatos duomenys, surinkti iš skirtingų registrų ir (arba) informacinių sistemų, sudaro duomenų rinkinius, ir per įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą:“.

1.3.6. Papildyti nauju VIII skyriumi:

VIII SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ SVEIKATOS DUOMENŲ PARENGIMĄ IR NAUDOJIMĄSI PLATFORMA APSKAIČIAVIMAS

 

28.     Atlyginimas už sveikatos duomenų parengimą ir naudojimąsi platforma apskaičiuojamas pagal formulę (kiekvienas iš formulėje nurodytų dėmenų apvalinamas iki dviejų skaičių po kablelio):

, kur

A – atlyginimas už sveikatos duomenų parengimą ir naudojimąsi platforma;

visų konkrečiam prašymui duomenis teikiančių sveikatos duomenų valdytojų sąnaudų suma. Konkretaus valdytojo sąnaudos nurodytos sveikatos duomenų valdytojo pateiktoje aprašo priede nurodytoje Informacijos apie sveikatos duomenų valdytojų sąnaudas formoje;

atlyginimas už Vyriausybės įgaliotos institucijos sąnaudas atliekant sveikatos duomenų atranką, surinkimą, apdorojimą, sujungimą, nuasmeninimą ir pseudoniminimą (toliau – Vyriausybės įgaliotos institucijos darbas);

– atlyginimas už naudojimąsi Valstybės sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo platformos resursais (toliau – resursai). Šio dėmens reikšmė lygi 0, jei duomenys teikiami kitoje sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo aplinkoje.

29.     Atlyginimas už Vyriausybės įgaliotos institucijos darbą () apskaičiuojamas sudedant visų aprašo 30 punkte nurodytų Vyriausybės įgaliotos institucijos darbų grupių (y) kainas pagal šią formulę:

, kur

 

konkrečios darbų grupės darbo valandos įkainis, Eur;

konkrečios darbų grupės darbo valandų kiekis, val.;

y – Vyriausybės įgaliotos institucijos darbų grupė.

30Vyriausybės įgaliotos institucijos darbų grupės (y):

30.1.    Sveikatos duomenų atrankos ir surinkimo darbų, kuriuos atlieka Vyriausybės įgaliotos institucijos padalinio (-ių), kurio (-ių) uždavinys yra užtikrinti sveikatos duomenų gavimą įgyvendinant įstatymą, darbuotojai, grupė (darbo valandos įkainis ).

30.2.    Sveikatos duomenų apdorojimo, sujungimo, nuasmeninimo ir pseudoniminimo darbų, kuriuos atlieka Vyriausybės įgaliotos institucijos padalinio (-ių), kurio (-ių) uždavinys yra atlikti duomenų apdorojimo, sujungimo, nuasmeninimo ir pseudoniminimo darbus, darbuotojai, grupė (darbo valandos įkainis ).

31.     Konkrečios darbų grupės darbo valandos įkainis () apskaičiuojamas einamųjų n-tųjų metų pabaigoje ateinantiems (n+1) metams pagal šią formulę:

aprašo 30 punkte nurodytos konkrečios darbų grupės darbuotojų mėnesinių nustatytųjų bruto darbo užmokesčių suma gruodžio pirmą dieną (skaičiuojama užimtoms pareigybėms (nuolatinės Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigybės). Neįtraukiamos pareigybės, apmokamos ne iš valstybės biudžeto lėšų);

aprašo 30 punkte nurodytos konkrečios darbų grupės darbuotojų užimtų pareigybių dydžių suma (užimtų pareigybių skaičius gruodžio pirmą dieną (nuolatinės Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigybės). Neįtraukiamos pareigybės, apmokamos ne iš valstybės biudžeto lėšų);

EDV einamųjų (n-tųjų) metų efektyvios darbo valandos, apskaičiuotos aprašo 33 punkte nustatyta tvarka;

einamųjų (n-tųjų) metų IIII ketvirčių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos  mėnesinio darbo užmokesčio indekso (palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu šalies ūkio su individualiosiomis įmonėmis) vidurkis;

NS – netiesioginių sąnaudų koeficientas, apskaičiuojamas aprašo 32 punkte nurodyta tvarka.

32Netiesioginių sąnaudų koeficientas (NS) apskaičiuojamas naudojant aprašo 33 punkto lentelės dydžius pagal šią formulę:

NS = , kur

NDV – netiesioginės darbo valandos (netiesioginę veiklą vykdančių padalinių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovas), apskaičiuojamos pagal šią formulę:

NDV = NEDV + PS * (DV – EDV), kur

NEDV – netiesioginių efektyvių darbo valandų suma, apskaičiuojama efektyvių darbo valandų per metus skaičių (EDV) padauginus iš netiesioginę veiklą vykdančių padalinių pareigybių skaičiaus;

PS – pareigybių dydžių suma, gaunama sudėjus visų Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigybių skaičių;

DV – darbo valandos;

EDV – efektyvios darbo valandos per metus;

TEDV Vyriausybės įgaliotos institucijos tiesioginių efektyvių darbo valandų suma. Tiesioginių efektyvių darbo valandų suma apskaičiuojama EDV padauginus iš tiesioginę veiklą vykdančių padalinių užimtų pareigybių skaičiaus. Tiesioginę veiklą vykdančių padalinių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovas;

VSVyriausybės įgaliotos institucijos n+1 metų planuojamos veiklos išlaidos (paprastosios), įskaitant n-tųjų metų nusidėvėjimo ir amortizacijos sumą. Įtraukiamos visos planuojamos paprastosios išlaidos, išskyrus priskirtas statistiniams tyrimams, ilgalaikiam turtui įsigyti, socialinio draudimo įmokoms bei Valstybės sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo platformos resursams užtikrinti reikalingas išlaidas. Jeigu skaičiavimo metu einamųjų metų nusidėvėjimo ir amortizacijos bendra suma nėra žinoma, ši suma apskaičiuojama pagal einamųjų metų tarpinėse finansinėse ataskaitose nurodytą amortizacijos ir nusidėvėjimo sumą (einamųjų metų finansinėse ataskaitose nurodyta amortizacijos ir nusidėvėjimo suma dalijama iš mėnesių skaičiaus, už kuriuos yra einamųjų metų finansinės ataskaitos, ir dauginama iš 12);

Vyriausybės įgaliotos institucijos n+1 metų valstybės biudžeto asignavimai, neįskaitant pajamų.

33Efektyvių darbo valandų apskaičiavimo tvarka:

 

1 etatui per kalendorinius metus

(1) Kalendorinių dienų n+1 metais

D

(2) Savaitgalių dienų skaičius n+1 metais

S

(3) Švenčių dienų, nesutampančių su savaitgaliais, skaičius n+1 metais

Š

(4) Darbo dienos iš viso (1) – (2) – (3)

DD

(5) Darbo valandos iš viso (4) * 8

DV

(6) Kasmetinės atostogos (vidutinė visų Vyriausybės įgaliotos institucijos darbuotojų norma skaičiavimo dieną)

A

(7) Laikinojo nedarbingumo laikotarpiai (n–1 metais Vyriausybės įgaliotos institucijos darbuotojų laikinojo nedarbingumo dienų skaičius, tenkantis vienai pareigybei; pareigybių skaičius apskaičiuojamas kaip vidutinis užimtų pareigybių dydis n–1 metų pradžioje ir pabaigoje).

N

(8) Efektyvios darbo dienos: (4) – (6) – (7)

EDD

(9) Efektyvios darbo valandos: (8) * 8

EDV

 

34.       Atlyginimas už naudojimąsi resursais () padengia Valstybės sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo platformos skaičiavimo resursų sąnaudas, įskaitant procesoriaus naudojimo laiką, duomenų saugojimo vietą ir kitus kompiuterinius resursus, reikalingus leidimo turėtojui pakartotinai naudoti leidime nurodytus sveikatos duomenis. Resursų tipų sąrašas ir vienetų įkainiai tvirtinami Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovo, vadovaujantis pasirašyta sutartimi su Valstybės sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo platformos licencijos tiekėju. Atlyginimas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

, kur  

– resursų kiekis, reikalingas leidimo turėtojui pakartotinai naudoti leidime nurodytus sveikatos duomenis, paremtas sunaudotų resursų pagal leidimus, išduotus pagal analogiškus per paskutinius vienus metus iki prašymo gavimo priimtus prašymus, kiekiu;

– resurso vieneto įkainis;

k – resurso tipas.

35Vyriausybės įgaliota institucija per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią leidimo turėtojas išnaudojo 90 procentų resursų kiekio, už kurį sumokėtas atlyginimas už sveikatos duomenų parengimą ir naudojimąsi platforma, suderina su leidimo turėtoju papildomų resursų poreikį, šiame skyriuje nustatyta tvarka perskaičiuoja mokėtiną atlyginimą ir apie mokėtiną sumą (sumokėto atlyginimo už sveikatos duomenų parengimą ir naudojimąsi platforma ir šiame punkte nustatyta tvarka perskaičiuoto atlyginimo už sveikatos duomenų parengimą ir naudojimąsi platforma skirtumą) informuoja leidimo turėtoją. Leidimo turėtojas atlyginimo skirtumą turi sumokėti per 5 darbo dienas nuo šiame punkte nurodyto Vyriausybės įgaliotos institucijos pranešimo gavimo dienos.“

1.3.7. Buvusį VIII skyrių ir 28 ir 29 punktus laikyti atitinkamai IX skyriumi ir 36 ir 37 punktais.

2. Nustatyti, kad:

2.1. šis nutarimas įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

2.2. konkrečios darbų grupės darbo valandos įkainis (), taikomas 2023 m., apskaičiuojamas šiuo nutarimu pakeisto aprašo 31 punkte nustatyta tvarka, naudojant 2023 m.  turimus naujausius duomenis (apskaičiuoti kintamiesiems, kuriuos apskaičiuojant reikia naudoti n+1 metų duomenis, naudojami n-tųjų metų duomenys) ir patvirtinamas 2023 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                               Ingrida Šimonytė

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė,

pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą                                             Monika Navickienė