LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. GEGUŽĖS 24 D. ĮSAKYMO NR V-829 „DĖL 2022–2025 mETŲ paramos studijuojantiems pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams skyrimo prioritetų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 20 d. Nr. V-352

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 24 d. įsakymą Nr. V-829 „Dėl 2022–2025 metų paramos studijuojantiems pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams skyrimo prioritetų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2022–2025 mETŲ paramos studijuojantiems pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams skyrimo prioritetų patvirtinimo

 

 

Vadovaudamasi Paramos skyrimo prioritetines specializacijas studijuojantiems pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, 6.1 papunkčiu, 

t v i r t i n u 2022–2025 metų paramos studijuojantiems pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams skyrimo prioritetus (pridedama).“

2.    N u s t a t a u, kad asmenims, priimtiems studijuoti į aukštąsias mokyklas iki šio įsakymo įsigaliojimo, taikomi iki šio įsakymo įsigaliojimo galioję 2022–2025 metų paramos  studijuojantiems pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams skyrimo prioritetai.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                   Jurgita Šiugždinienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro 2022 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. V-829 (Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2023 m. kovo 20 d.

įsakymo Nr. V-352 redakcija)

 

2022–2025 METŲ PARAMOS STUDIJUOJANTIEMS PIRMOSIOS PAKOPOS PEDAGOGIKOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ, KURIAS BAIGUS SUTEIKIAMA PEDAGOGO KVALIFIKACIJA, STUDENTAMS, PIRMOSIOS PAKOPOS NE PEDAGOGIKOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ STUDENTAMS, GRETA STUDIJUOJANTIEMS PEDAGOGIKOS STUDIJŲ MODULĮ, IR PEDAGOGINIŲ PROFESINIŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ STUDENTAMS SKYRIMO PRIORITETAI

 

1. Pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programos, pagal kurias rengiami:

1.1. pradinio ugdymo pedagogai;

1.2. specialieji pedagogai;

1.3. mokomojo dalyko pedagogai pagal matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, fizikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų, istorijos, geografijos, vokiečių kalbos ir prancūzų kalbos dalyko specializacijas.

2. Pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programos, kurių studentai greta studijuoja pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programos, kurias baigus galima mokyti matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos, geografijos, informacinių technologijų, vokiečių kalbos ir prancūzų kalbos bendrojo ugdymo dalykų.

______________________________

part_94b8eb63a7dd4299b848f718c6be13ba_end