LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2010 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-1131 „DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2023 m. lapkričio 29 d. Nr. V-1234

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Vienam gyventojui tenkanti metinė lėšų suma GMP paslaugoms apmokėti apskaičiuojama planuojamas skirti metines lėšas GMP paslaugoms dalijant iš nuolatinių gyventojų skaičiaus metų pradžioje Valstybės duomenų agentūros patikslintais duomenimis (toliau – nuolatinių gyventojų skaičius). Ši vienam gyventojui tenkanti metinė lėšų suma tikslinama keičiantis planuojamos skirti metinės lėšų sumos dydžiui.“

1.2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Už GMP paslaugas viešajai įstaigai Greitosios medicinos pagalbos tarnybai (toliau – GMP tarnyba) mokėtina vieno mėnesio lėšų suma apskaičiuojama metinę vienam gyventojui tenkančią lėšų sumą dalijant iš 12 ir dauginant iš nuolatinių gyventojų skaičiaus, pagal kurį buvo nustatoma vienam gyventojui tenkanti lėšų suma GMP paslaugoms apmokėti.“

1.3. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. GMP tarnyba galutinę sąskaitą už praėjusį mėnesį suteiktas GMP paslaugas pateikia teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) iki kiekvieno mėnesio 10 dienos.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. vienam gyventojui tenkanti metinė lėšų suma greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugoms apmokėti yra lygi 37,8 Eur;

2.2. šio įsakymo nuostatos taikomos atsiskaitant už GMP paslaugas, suteiktas nuo 2023 m. lapkričio 1 d.;

2.3. 2023 m. prireikus viešoji įstaiga Greitosios medicinos pagalbos tarnyba (toliau – GMP tarnyba) gali pateikti Kauno teritorinei ligonių kasai sąskaitą už dalį einamąjį mėnesį suteiktų GMP paslaugų.

3. P a v e d u:

3.1. GMP tarnybai iki 2023 m. gruodžio 15 d. (imtinai) pateikti Kauno teritorinei ligonių kasai sąskaitą už 2023 m. gruodžio mėn. teikiamas GMP paslaugas;

3.2. Kauno teritorinei ligonių kasai iki 2023 m. gruodžio 22 d. (imtinai) atsiskaityti už 2023 m. gruodžio mėn. teikiamas GMP paslaugas pagal GMP tarnybos pateiktą sąskaitą.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys