baltos zuvys

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JAUNIMO PROBLEMŲ SPRENDIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2020–2023 PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 29 d. Nr. T-208

Švenčionys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 22 punktu,  Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Švenčionių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Jaunimo problemų sprendimo Švenčionių rajono savivaldybėje 2020–2023 planą (pridedama).

2. Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

SAVIVALDYBĖS MERAS                                                                         RIMANTAS KLIPČIUS