ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-171 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 7 d. Nr. T-254

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-171 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-171

(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2021 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-254 redakcija)

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) gyventojų (toliau – gyventojai) įtraukimo į Savivaldybės biudžeto projekto rengimą tvarką: gyventojų inicijuotų projektų idėjų pasiūlymų teikimą, pasiūlymų vertinimą ir atranką, lėšų skyrimą ir projektų įgyvendinimą.

2. Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tikslas – didinti piliečių įtraukimo į Savivaldybės biudžeto formavimą galimybes.

3. Pagrindiniai uždaviniai:

3.1. skatinti piliečių iniciatyvą rajone, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti gyvenamąją ir rekreacinę aplinką, viešąją ir socialinę infrastruktūrą;

3.2. aktyvinti rajono gyventojų dalyvavimą atnaujinant gyvenamąją ir rekreacinę aplinką, viešąją ir socialinę infrastruktūrą;

3.3. skatinti diskusijas rajono plėtros tema.

4. Gyventojų iniciatyvos, skirtos gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti, įgyvendinamos kasmet, lėšas planuojant Savivaldybės biudžeto projekte.

5. Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. balsavimas – Šiaulių rajono gyventojų balsavimas už pateiktas gyventojų iniciatyvų projektų idėjas, organizuojamas pagal Aprašo ir kitų teisės aktų nuostatas;

5.2. darbo grupė (toliau – Darbo grupė) – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Darbo grupė sudaroma iš 9 narių dvejų metų kadencijai: Savivaldybės mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Architektūros ir paveldosaugos, Finansų, Informacinių technologijų, Investicijų ir projektų valdymo, Ekonomikos ir verslo plėtros, Turto valdymo skyrių darbuotojų ir jaunimo reikalų koordinatoriaus. Darbo grupė veiklą vykdo vadovaudamasi Aprašu ir veiklos reglamentu, kurį tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Darbo grupę techniškai aptarnauja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Darbo grupės sekretorius, neturinti balsavimo teisės;

5.3. kvietimas teikti pasiūlymus (toliau – kvietimas) – Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt ir (ar) Savivaldybės socialiniuose tinkluose pateiktas skelbimas, kuriame nurodama projektų idėjų pasiūlymų pateikimo sąlygos ir terminai;

5.4. pareiškėjas – Šiaulių rajone gyvenamąją vietą deklaravęs fizinis asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų ir siūlantis iniciatyvų, skirtų gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjas. Vieno pareiškėjo teikiamų projektų idėjų pasiūlymų skaičius nėra ribojamas;

5.5. pasiūlymas – pagal specialią formą parengtas dokumentas su priedais, kurį pateikia pareiškėjas, išdėstydamas projekto idėją;

5.6. projektas – laiku apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, įgyvendinama vadovaujantis Aprašo ir kitų teisės aktų nuostatomis. Savivaldybės administracijos ne ilgiau kaip per vienerius metus įgyvendinamas nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 30 tūkst. eurų.

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA

 

6. Kvietimas teikti projektų idėjų pasiūlymus gyventojų inciatyvoms, skirtoms gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti, paskelbiamas kiekvienais metais Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt ir (ar) Savivaldybės socialiniuose tinkluose Darbo grupės nustatyta tvarka ir terminais. Kvietimo ir kitų su kvietimo paskelbimu susijusių dokumentų projektus, kuriems pritarimą teikia Darbo grupė, rengia Darbo grupės sekretorius.

7. Pareiškėjas siekdamas pateikti projekto idėjos pasiūlymą turi užpildyti kvietime teikti pasiūlymus nurodytą pavyzdinę Projekto idėjos pasiūlymo formą (Aprašo priedas). Pavyzdinė Projekto idėjos pasiūlymo forma pagal poreikį gali būti keičiama, tikslinama ir (ar) papildoma Darbo grupės sprendimu.

8. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami vadovaujantis Aprašu ir kvietime nustatyta tvarka ir terminais. Projektų idėjų pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis nei 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt ir (ar) Savivaldybės socialiniuose tinkluose. Pareiškėjas savo iniciatyva turi teisę atsiimti savo projekto idėjos pasiūlymą iki viešos atrankos paskelbimo pradžios.

9. Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

9.1. projektas turi būti įgyvendinamas Šiaulių rajone, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;

9.2. projektas turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis (išskyrus gatvių / kelių, geriamojo vandens ir nuotekų tinklų statybą, rekonstrukciją ir remontą) projektas, skirtas gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti;

9.3. projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;

9.4. projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei.

10. Visas išlaidas, susijusias su projekto idėjos pasiūlymo rengimu ir pateikimu, padengia pareiškėjas. Su projekto idėjos pasiūlymu galima pateikti projekto eskizus ir (ar) vizualizaciją, kuri vėliau bus naudojama projekto viešinimui.

11. Konsultacijas ir metodinę pagalbą pareiškėjams teikia kvietime nurodyti Savivaldybės administracijos darbuotojai iki paskutinės projektų idėjų pasiūlymų pateikimo dienos. Esant poreikiui Darbo grupės sprendimu gali būti organizuojama vieša konsultacija.

III SKYRIUS

PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

12. Savivaldybės administracijai pateiktų projektų idėjų pasiūlymų vertinimas vykdomas trimis etapais:

12.1. administracinės atitikties vertinimas;

12.2. projektų idėjų pasiūlymų atranka;

12.3. vieša atranka (balsavimas).

13. Projektų idėjų pasiūlymų administracinės atitikties vertinimą atlieka Darbo grupės sekretorius. Administracinės atitikties vertinimas atliekamas per 10 darbo dienų nuo kvietime nurodytos paskutinės projektų idėjų pasiūlymų pateikimo dienos.

14. Administracinės atitikties vertinimo metu vertinama, ar:

14.1. projekto idėjos pasiūlymas ir prie jo pridedami dokumentai gauti iki projektų idėjų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Projektų idėjų pasiūlymai, pateikti pasibaigus kvietime nurodytam terminui, nebus vertinami;

14.2. projekto idėjos pasiūlymas užpildytas pagal kvietime pateiktą projekto idėjos pasiūlymo formą ir yra užpildytas tinkamai, t. y. lietuvių kalba, kompiuteriu, užpildytos visos formos grafos;

14.3. pateikti visi projekto idėjos pasiūlyme nurodyti dokumentai;

14.4. projekto idėjos pasiūlyme projektui nurodytos išlaidos neviršija 30 tūkst. eurų;

14.5. pareiškėjas yra Šiaulių rajone gyvenamąją vietą deklaravęs ne jaunesnis kaip 18 metų gyventojas (tikrinama pagal Valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro duomenų bazės duomenis).

15. Jei projekto idėjos pasiūlyme pateikta neišsami ar netiksli informacija ir dėl to negalima tinkamai įvertinti pasiūlymo administracinės atitikties, Darbo grupės sekretorius turi teisę projekto idėjos pasiūlyme nurodytu elektroniniu paštu paprašyti pareiškėjo per 5 darbo dienas pateikti trūkstamą informaciją ir dokumentus, papildyti ar patikslinti projekto idėjos pasiūlyme pateiktą informaciją. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą prašomos informacijos ir (ar) dokumentų nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, pasiūlymo administracinė atitiktis vertinama remiantis pateiktais dokumentais. Terminas, per kurį pareiškėjas privalo pateikti informaciją ir (ar) dokumentus dėl projekto idėjos pasiūlymo, į administracinės atitikties vertinimo terminą neįskaičiuojamas.

16. Laikoma, kad projektų idėjų pasiūlymai įvertinti teigiamai, jeigu tenkina visus administracinės atitikties vertinimo punktus, nurodytus šio Aprašo 14.1–14.5 papunkčiuose. Pareiškėjai, kurių projektų idėjų pasiūlymų administracinė atitiktis įvertinta neigiamai, per 5 darbo dienas informuojami projekto idėjos pasiūlyme nurodytu elektroniniu paštu, nurodant konkrečias neatitikimo dėl administracinės atitikties priežastis. Pareiškėjai, kurių projektų idėjų pasiūlymai buvo pateikti pasibaigus kvietime nurodytam terminui ir dėl to nevertinti, apie tai informuojami per 3 darbo dienas projekto idėjos pasiūlyme nurodytu elektroniniu paštu.

17. Apibendrinti projektų idėjų pasiūlymai ir administracinės atitikties vertinimo rezultatai (laisva forma) pateikiami Darbo grupei, kuri turi atlikti projektų idėjų pasiūlymų atranką, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo administracinės atitikties vertinimo atlikimo.

18. Darbo grupė, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo apibendrintų projektų idėjų pasiūlymų ir administracinės atitikties vertinimo rezultatų pateikimo įvertina, ar:

18.1. projekto idėjos pasiūlymas atitinka Aprašo 9 punkte nustatytus būtinuosius reikalavimus;

18.2. projekto veiklomis sukurti rezultatai (infrastruktūra) nebus naudojami komerciniais tikslais ir negeneruos pajamų;

18.3. projekto idėjos techniškai gali būti įgyvendinamos projekto idėjos pasiūlyme pateiktoje vietoje;

18.4. projekto idėjos neprieštarauja esamų projektų, vykdomų ar suprojektuotų toje pačioje teritorijoje, sprendiniams ir nepažeidžia projektuotojų autorinių teisių;

18.5. projekto idėjos pasiūlyme pateiktas išlaidų pagrįstumas yra realus, skirtas projekto rezultatams pasiekti;

18.6. projekto įgyvendinimui būtina parengti techninį projektą ar kitą dokumentaciją, po projekto įgyvendinimo bus reikalinga užtikrinti projekto rezultatų (įrengtos ir (ar) patobulintos infrastruktūros) priežiūrą.

19. Darbo grupės nariai turi nusišalinti nuo projektų idėjų pasiūlymų, kuriuos pateikė Darbo grupės nario tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktiniai, sugyventiniai, taip pat Darbo grupės nario sutuoktinių, sugyventinių vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai, vertinimo.

20. Darbo grupė nustačiusi, kad pareiškėjui būtina patikslinti projekto idėjos pasiūlyme nurodytus projekto tikslus, rezultatus, įvardintą problemą, projekto įgyvendinimo vietą, preliminarią projekto sąmatą ar kitą informaciją, rekomenduoja pareiškėjui per 5 darbo dienas patikslinti projekto idėjos pasiūlymą. Pareiškėjui per nurodytą terminą nepatikslinus projekto idėjos pasiūlymo, jis neteikiamas viešai atrankai.

21. Darbo grupė iš visų projektų idėjų pasiūlymų, atitikusių Aprašo 18.1–18.6 papunkčių reikalavimus, sudaro Aprašą atitikusių projektų idėjų pasiūlymų sąrašą, kuris (be projekto idėjos pareiškėjų asmens duomenų) skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt, nurodant projekto įgyvendinimo vietą, trumpą projekto aprašymą ir įgyvendinimo vertę.

22. Savivaldybės administracija, Darbo grupės siūlymu ir (ar) pareiškėjams pageidaujant, sudaro sąlygas organizuoti viešą projektų idėjų pasiūlymų pristatymą.

 

IV SKYRIUS

GYVENTOJŲ BALSAVIMAS IR PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

 

23. Šiaulių rajone gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, ne jaunesni kaip 18 metų, savo nuomonę dėl poreikio įgyvendinti projektą išreiškia balsavimu.

24. Balsavimas organizuojamas vadovaujantis projektų idėjų pasiūlymų viešos atrankos tvarkos aprašu, kurį tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Viešos atrankos tvarkos aprašo projektą, kuriam pritarimą teikia Darbo grupė, rengia Darbo grupės sekretorius.

25. Balsavimas vyksta ne trumpiau kaip dvi savaites nuo projektų idėjų pasiūlymų paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje dienos.

26. Pasibaigus balsavimui per 10 darbo dienų Darbo grupė įvertina balsavimo rezultatus ir teikia pasiūlymą Savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinti minimalų gyventojų balsų skaičių (ne mažiau kaip 0,3 proc. nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo Savivaldybės nuolatinių gyventojų skaičiaus metų pradžioje) surinkusių projektų idėjų sąrašą. Balsavimo rezultatų įvertinimo terminas esant poreikiui gali būti pratęstas Darbo grupės sprendimu.

27. Finansavimas skiriamas ne daugiau kaip 3 (trims) daugiausiai gyventojų balsų surinkusiems projektams įgyvendinti, kai projektas surenka minimalų balsų skaičių. Šiems projektams numatomas finansavimas kitų metų Savivaldybės biudžete. Projektai 100 proc. finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis ir įgyvendinami Savivaldybės administracijos. Projektui įgyvendinti reikalingų techninių projektų parengimo ir projekto rezultatų (įrengtos ir (ar) patobulintos infrastruktūros) priežiūros išlaidos finansuojamos Savivaldybės biudžeto lėšomis.

28. Nei vienai projekto idėjai nesurinkus minimalaus gyventojų balsų skaičius, rengiamas naujas kvietimas teikti projektų idėjų pasiūlymus.

29. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių daugiausiai gyventojų balsų surinkusio projekto įgyvendinti neįmanoma (po viešųjų pirkimų procedūrų nepakanka numatytų Savivaldybės biudžeto lėšų, pasikeitė techninės projekto įgyvendinimo sąlygos, projekto įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai, dėl nenumatytų aplinkybių projekto neįmanoma įgyvendinti per vienerių metų laikotarpį), Darbo grupė gali siūlyti:

29.1. Savivaldybės tarybai skirti papildomą finansavimą projektui;

29.2. Savivaldybės administracijai įgyvendinti kitą daugiausiai gyventojų balsų surinkusį projektą;

29.3. įgyvendinti projektą mažesne apimtimi ir (ar) kitoje vietoje, gavus pareiškėjo pritarimą;

29.4. atsižvelgiant į projektui įgyvendinti reikalingas procedūras ir jų atlikimo terminus, projekto įgyvendinimą pratęsti ne ilgiau kaip dvejiems metams.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Projektų, kurių įgyvendinimui skirtas finansavimas, aprašymai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt .Savivaldybės interneto svetainėje per vieną mėnesį po projekto įgyvendinimo pateikiama informacija apie įgyvendintą projektą, įgyvendinimui skirtą lėšų sumą bei pasiektus rezultatus.

31. Projektų vykdymo ir lėšų panaudojimo vertinimą atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba, vadovaudamosi jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

32. Aprašo įgyvendinimą organizuoja Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius, o įgyvendinimo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos direktorius.

33. Lėšas techniniams projektams parengti ir projektams įgyvendinti planuoja Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius Komunalinio ūkio plėtros, savivaldybės turto valdymo, vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros programoje (kodas 10). Projekto rezultatų (įrengtos ir (ar) patobulintos infrastruktūros) priežiūros išlaidas planuoja Savivaldybės administracijos seniūnijos Seniūnijų veiklos programoje (kodas 06).

34. Asmens duomenys, gauti įgyvendinant Aprašo nuostatas, tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

35. Su projektų idėjų pateikimu ir įgyvendinimu susijusius dokumentus Savivaldybės administracija saugo ne trumpiau nei 1 metus arba kol bus įgyvendintas projektas, jeigu kiti teisės aktai nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino.

36. Šis Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

___________________________________

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto

rengimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Pavyzdinė Projekto idėjos pasiūlymo forma)

 

PROJEKTO IDĖJOS PASIŪLYMAS

 

_____________________

 

(Data)

 

1. Bendra informacija apie projektą ir pareiškėją

1.1. Projekto pavadinimas

 

 

1.2. Pareiškėjas (Šiaulių rajono gyventojas, turintis 18 metų ir deklaravęs gyvenamąją vietą Šiaulių rajone)

Vardas ir pavardė

 

Gimimo data

 

Deklaruota gyvenamoji vieta

 

El. paštas (privaloma)

 

Telefonas (pasirinktinai)

 

1.3. Projekto įgyvendinimo vieta

(Nurodyti tikslią vietą (adresą ir /ar kitus rekvizitus pagal NTR)

 

 

2. Projekto aprašymas (santrauka)

2.1. Projekto tikslas, tikslinė grupė, sprendžiama problema (ne daugiau kaip 0,5 psl.)

 

 

 

2.2. Projekto rezultatai, jų nauda rajonui (ne daugiau kaip 0,5 psl.)

 

 

 

 

 

3.Preliminari projekto sąmata*

Išlaidų pavadinimas

Planuojama išlaidų suma, Eur

Išlaidų pagrindimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

Techninio projekto parengimo išlaidos

 

 

 

* Jeigu projektui įgyvendinti būtina parengti techninį projektą, techninio projekto parengimui reikalingos lėšos nurodomos atskirai ir nėra įtraukiamos į bendrą projekto sąmatą.

4. Pasiūlymo priedai

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas (pvz., nuotraukos, ekspertų nuomonės, rekomendacijos, vizualizacijos, brėžiniai, schemos, žemėlapiai ar kita informacija, papildanti projekto aprašymą)

Priedo lapų skaičius

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

5.   Tvirtinu:

5.1. Šiame pasiūlyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

5.2. Sutinku, kad informacija apie mano pateiktą pasiūlymą būtų skelbiama Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt ir (ar) kitoje viešoje erdvėje.

 

Informuojame, kad:

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), buveinės adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, el. pašto adresas prim@siauliuraj.lt, Jūsų asmens duomenis tvarkys organizuodama gyventojų inicijuotų projektų idėjų pasiūlymų teikimą, pasiūlymų vertinimą ir atranką, lėšų skyrimą ir projektų įgyvendinimą.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 6 straipsnio 1 dalies e punktu.

3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

3.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);

3.2. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

4.  Jūsų asmens duomenys bus saugomi 1 metų laikotarpį. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

5. Jūs turite teisę susipažinti su Administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis. Daugiau informacijos apie Jūsų teises galite rasti www.siauliuraj.lt pasirinkdami asmens duomenų apsaugos skiltį.

6. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą (duomenų apsaugai) šiais kontaktais: tel. +370 612 93 407, el. pašto adresu dap@siauliuraj.lt, adresu – Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai.

7. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių.

 

 

______________    _____________________________      

(parašas)                             (vardas ir pavardė)