LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 1999 M. RUGSĖJO 17 D. ĮSAKYMO NR. 39 „DĖL KIETŲJŲ NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ IŠTEKLIŲ KLASIFIKACIJOS“ PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 20 d. Nr. 1-180

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 1999 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 39 „Dėl kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių klasifikacijos“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Lietuvos Respublikos kietųjų naudingųjų iškasenų (toliau – naudingųjų iškasenų) išteklių klasifikacija (toliau – Klasifikacija) nustato naudingųjų iškasenų klasifikavimo reikalavimus.“

2. Pripažįstu netekusiu galios V skyrių.

 

 

Direktorius                                                                                Giedrius Giparas