VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 8 d. Nr. 1K-341

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. V-2463 „Dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), simptominio gydymo paslaugų organizavimo palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose:

1.   P a k e i č i u  Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų

paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 03 01/ Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms / 11 / Stacionarinės slaugos paslaugos“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3907“, pavadinimo „Slauga ir palaikomasis gydymas (užsieniečių, neteisėtai kirtusių Lietuvos Respublikos valstybės sieną, izoliavimo dėl Covid-19 ligos paslauga) šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

 

„3913

Simptominis gydymas, taikomas palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuose pacientams, susirgusiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atitinkamoms paslaugoms, suteiktoms nuo 2021 m. lapkričio 3 d.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Gintaras Kacevičius