VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2015 METŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO

 

2015 m. gegužės 26 d. Nr. T-VIII-23

Varėna

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti 2015 metų neapmokestinamuosius žemės sklypų dydžius privačios žemės savininkams, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, kai minėtų savininkų šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų: kaimo vietovėje – iki 3 ha, mieste – iki 0,1 ha.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Algis Kašėta