LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-1877 „DĖL 2021–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS ŠVIETIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 12-003-03-06-01 „PIRMIAUSIA – MOKYTOJAS“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 25 d. Nr. V-1100

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-1877 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ aprašo patvirtinimo“, ir 3 priedo 2.5 papunktį išdėstau taip:

2.5. Projekto metu finansuojamos nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos apimtis – 135–270 akademinių valandų, magistrantūros studijų apimtis – 90–120 kreditų.

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                        Gintautas Jakštas