LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2022 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 1K-237 „DĖL 2021–2027 metų EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS IR EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANO „Naujos KARTOS lIETUVA“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 1K-301

Vilnius

 

 

1.       Pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“:

1.1.    Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“ 1.1.1 ir 5.2.1 papunkčiais, Vadovaujančiosios, administruojančiosios ir audito institucijų funkcijų, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, paskirstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“, 4.1.1 papunkčiu, Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 133 punktu ir įgyvendindama 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. gruodžio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2022/2434, 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2023/435, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/1056, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/1057, kuriuo nustatomas „Europos socialinis fondas +“ (ESF+) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. spalio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2022/2039, 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/648, 2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2022/129, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2115 nustatomos su aliejingosiomis sėklomis, medvilne ir vyno gamybos šalutiniais produktais susijusių intervencinių priemonių rūšių ir informavimo, viešinimo ir matomumo reikalavimų, susijusių su Sąjungos parama ir BŽŪP strateginiais planais, taisyklės:“.

1.2.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisykles:

1.2.1.   Pakeičiu 3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.5. Prašymas Europos Komisijai sumokėti finansinį įnašą – įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“ administruojančiosios institucijos, atliekančios Vadovaujančiosios, administruojančiosios ir audito institucijų funkcijų, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, paskirstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“, 6.13 papunktyje ir 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, su visais pakeitimais 22 straipsnio 2 dalies c punkte ir 24 straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas, rengiamas ir Europos Komisijai teikiamas prašymas išmokėti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšas.“

1.2.2.   Pakeičiu 91 punktą ir jį išdėstau taip:

91. Pareiškėjais, projektų vykdytojais ir partneriais gali būti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos įgyvendinimo Lietuvoje bendrųjų nuostatų, patvirtintų funkcijų paskirstymo įsakymu, 2.11 ir 2.15 papunkčiuose ir Plano „Naujos kartos Lietuva“ funkcijų paskirstymo taisyklių 2.5 ir 2.7 papunkčiuose nurodyti asmenys. Jungtiniam projektui ir jungtinio projekto projektui įgyvendinti partneriai nepasitelkiami.

1.2.3. Pakeičiu 269 punktą ir jį išdėstau taip:

269. IKG sudaroma iš vadovaujančiosios institucijos, Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, tarpinės institucijos VRM, administruojančiųjų institucijų ir nacionalinės plėtros įstaigos atstovų, atsakingų už informavimą ir komunikaciją, į jos veiklą gali būti kviečiami partneriai (regionų, vietos, miesto ir kitų viešojo sektoriaus institucijų atstovai, socialiniai ir ekonominiai partneriai, nevyriausybinių organizacijų ir subjektų, atsakingų už socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, neįgaliųjų teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą atstovai, EK atstovybės ir Europos Parlamento ryšių biuro atstovai, „Europe Direct“ informacijos centrų, švietimo ir mokslinių tyrimų organizacijų atstovai, ekspertai, paslaugų teikėjai ir pan.).“

1.2.4. Pakeičiu 5 priedo III skyrių:

1.2.4.1.          Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. Finansuojamos veiklos ir siekiami stebėsenos rodikliai (Pildoma, jeigu pagal finansavimo šaltinio, iš kurio finansuojama regioninė pažangos priemonė, reikalavimus turi būti siekiama kitų arba papildomų rodiklių nei NPP numatyti ir regioninei pažangos priemonei priskirti rodikliai. Jeigu regioninė pažangos priemonė finansuojama pagal Investicijų programą, nurodomos regioninei pažangos priemonei priskiriamos finansuojamos veiklos (veiksmų rūšys), tikslinės grupės ir stebėsenos rodikliai, kurie nustatyti Investicijų programoje. Prireikus turi būti pateikiamos apibrėžtos Investicijų programoje vartojamos sąvokos, Investicijų programos nuostatų paaiškinimai. Investicijų programos nuostatos, susijusios su finansuojamomis veiklomis ir jų tikslinėmis grupėmis, negali būti aiškinamos siauriau, nei apibrėžta Investicijų programoje.)

Eil. Nr.

Finansuojamos veiklos

Tikslinės grupės

Nurodomas finansuojamos veiklos eilės numeris.

Nurodomos pagal regioninę pažangos priemonę galimos finansuoti veiklos. Jeigu regioninė pažangos priemonė finansuojama pagal Investicijų programą, gali būti nurodomos tik Investicijų programoje nustatytos veiklos (Investicijų programos lentelėje „Įgyvendinamos veiklos“). Kiekviena pagal regioninę pažangos priemonę galima finansuoti veikla ir visa su ja susijusi informacija nurodoma atskiroje eilutėje.

Nurodomos galimos tikslinės grupės pagal kiekvieną galimą finansuoti veiklą. Jeigu regioninė pažangos priemonė finansuojama pagal Investicijų programą, gali būti nurodomos tik Investicijų programoje nurodytos tikslinės grupės.

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio kodas

(-ai)

Matavimo vienetai

Siektina reikšmė

Veiklų, kurias vykdant turi būti siekiama rodiklio, numeriai

Nurodomas stebėsenos rodiklio, taikomo pagal regioninę pažangos priemonę finansuojamų veiklų stebėsenai, pavadinimas. Jeigu regioninė pažangos priemonė finansuojama pagal Investicijų programą, gali būti nurodomi tik Investicijų programoje nustatyti stebėsenos rodikliai. Kiekvienas pagal regioninę pažangos priemonę finansuojamoms veikloms taikytinas stebėsenos rodiklis ir jam pasiekti aktuali informacija nurodomi atskiroje eilutėje.

Nurodomas stebėsenos rodiklio, taikomo pagal regioninę pažangos priemonę finansuojamų veiklų stebėsenai, kodas (-ai) (kodas, suteiktas vadovaujantis Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 1 ar 3 priedu ir, kai taikoma, vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 13 priedu).

Nurodomas stebėsenos rodiklio, taikomo pagal regioninę pažangos priemonę finansuojamų veiklų stebėsenai, matavimo vienetas.

Nurodoma įgyvendinant regioninę pažangos priemonę siektina stebėsenos rodiklio reikšmė.

Nurodomi finansuojamų veiklų, kurias vykdant turi būti siekiama stebėsenos rodiklio siektinos reikšmės, numeriai (perkeliama iš lentelės viršuje).

Pateikiama nuoroda į ministerijos interneto svetainėje paviešintas stebėsenos rodiklių aprašymo korteles.

 

1.2.4.2.  Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Horizontaliųjų principų laikymosi reikalavimai

Nurodomi horizontaliųjų principų (darnus vystymasis, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygios galimybės ir nediskriminavimas (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumas (kūrybingumas) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.)) laikymuisi taikomi reikalavimai. Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimai pateikiami Regioninės pažangos priemonės finansavimo gairių (toliau – Gairės) priede. Regiono plėtros taryba regiono plėtros plane gali nustatyti papildomus horizontaliųjų principų įgyvendinimui taikomus reikalavimus, nei nustatyta Gairėse.

3.1. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai

Nurodomi atitinkamų Chartijos nuostatų laikymuisi taikomi reikalavimai. Šie reikalavimai nustatomi, įvertinus pagal Gaires finansuojamų veiklų atitiktį Chartijai pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą.

 

1.3.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Projektų administravimo ir finansavimo taisykles:

1.3.1.   Pakeičiu 3.19 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.19. Nepiniginis įnašas – turtas ar veikla, kuriais projekto vykdytojas, partneris ar jungtinio projekto projekto vykdytojas prisideda prie projekto įgyvendinimo ir už kuriuos nėra sumokama iš projektui skiriamų finansavimo lėšų. Nepiniginis įnašas projekto biudžete išreiškiamas pinigine verte.

1.3.2.   Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Kartu su PĮP, įskaitant PĮP patikslinimus, projekto sutartimi, susitarimais dėl projekto sutarties keitimo, veiklos ataskaitomis papildomi dokumentai teikiami kvietime nurodytomis priemonėmis, kaip ir pagrindiniai dokumentai, išskyrus Taisyklių 17 punkte nustatytas išimtis.“

1.3.3.   Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Kai Taisyklių 16 punkte nurodytų papildomų dokumentų negalima pateikti kvietime nurodytomis priemonėmis, šie dokumentai teikiami su pasirašytu (kvalifikuotu elektroniniu parašu) lydraščiu, kuriame nurodomi teikiamų dokumentų pavadinimai, sudarymo datos, numeriai, dokumentų pateikimo forma arba būdas (nuoroda į interneto svetainę, kur skelbiamas teikiamas dokumentas).“

1.3.4.   Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Pareiškėjo ar projekto vykdytojo neturi būti prašoma pateikti informacijos ir (ar) dokumentų, jeigu šią informaciją ir (ar) dokumentus pareiškėjas ar projekto vykdytojas jau yra pateikęs administruojančiajai institucijai (pareiškėjas ar projekto vykdytojas turi nurodyti, kada, kam, kokią informaciją yra pateikęs), taip pat kitos informacijos ir (ar) dokumentų, kurie valdomi administruojančiosioms institucijoms prieinamuose Lietuvos Respublikos valstybės institucijų viešuose registruose ir informacinėse sistemose.“

1.3.5.   Pakeičiu 47.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

47.1. projektų bendruosius atrankos kriterijus, išdėstytus Taisyklių 2 priede. Projektams, kuriems suteiktas pažangumo ženklas, kaip jis apibrėžtas 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, su visais pakeitimais 2 straipsnio 45 dalyje (toliau – pažangumo ženklas), arba projektams, kurie atrinkti, bet nefinansuoti arba bendrai finansuojami pagal programą, bendrai finansuojamą bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (toliau – programa „Europos horizontas“), įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, lėšomis, ir kuriuos planuojama finansuoti iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) arba „Europos socialinio fondo +“ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas (toliau – ESF+) lėšų, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/1060 73 straipsnio 4 dalyje, netaikomi Taisyklių 2 priedo 2.3, 2.5, 4.2.4, 4.2.5, 6.2  ir 6.3 papunkčiai. Projektai, kuriems suteiktas pažangumo ženklas, arba projektai, kurie atrinkti, bet nefinansuoti arba bendrai finansuojami pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, lėšomis, pagal Taisyklių 2 priedo 4.2.1–4.2.3, 4.21, 4.3, 4.5, 4.7 papunkčiuose ir 5, 7–8 punktuose nustatytus kriterijus pakartotinai nevertinami, jei jie buvo įvertinti EK. Projektams, kurie bendrai finansuojami pagal Skaitmeninės Europos programą ir Planą „Naujos kartos Lietuva“, netaikomi Taisyklių 2 priedo 2.5, 4.3, 4.4, 6.2 ir 6.3 papunkčiai.“

1.3.6.   Pakeičiu 148.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

148.2.1. neteikia jokių dokumentų, jei išlaidos apmokamos pagal fiksuotąją normą (išskyrus atvejus, jeigu Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo apraše yra nustatytas reikalavimas teikti pagal fiksuotąją normą apmokamo rezultato įrodymo dokumentus);“.

1.3.7.   Pakeičiu 152 punktą ir jį išdėstau taip:

152. Jei projektui finansuoti numatoma išmokėti avansą, prieš sudarant projekto sutartį, projekto vykdytojas turi turėti kredito įstaigoje specialiai tam projektui atidarytą sąskaitą. Kai projekto vykdytojas gautą avansą paskirsto partneriams ar JP vykdytojas – JP projekto vykdytojams, partneriai ir JP projekto vykdytojai turi turėti kredito įstaigoje specialiai tam projektui ar JP projektui atidarytą sąskaitą. Kai projekto vykdytojas, partneris arba JP projekto vykdytojas yra biudžetinė įstaiga, ji gali vienoje kredito įstaigos sąskaitoje laikyti keliems projektams, finansuojamiems pagal Taisykles, skiriamas finansavimo lėšas, užtikrindama atskirų projektų arba JP projektų lėšų apskaitos atskyrimą.“

1.3.8.   Pakeičiu 180 punktą ir jį išdėstau taip:

180. Iš ESF+, EGADP arba TPF, kai projektai finansuojami pagal Reglamento (ES) 2021/1056 8 straipsnio 2 dalies k, l ir m punktus, lėšų finansuojamo projekto vykdytojas kartu su veiklos ataskaitomis, kuriose deklaruojamos su ESF+ projekto dalyviais arba EGADP projekto dalyviais, arba iš TPF lėšų pagal Reglamento (ES) 2021/1056 8 straipsnio 2 dalies k, l ir m punktus finansuojamo projekto dalyviais (toliau – TPF projekto dalyvis) susijusios išlaidos ir pasiektos stebėsenos rodiklių reikšmės, teikia administruojančiajai institucijai informaciją apie ESF+ projekto dalyvius, EGADP projekto dalyvius arba TPF projekto dalyvius, pradėjusius dalyvauti projekto veiklose iki veiklos ataskaitos ataskaitinio laikotarpio pabaigos (jei tokių dalyvių esama), pagal dalyvio apklausos anketos formą, mokymo (-ų) dalyvių sąrašų ir dalyvių ataskaitos formas, kurioms pritarė darbo grupė ir kurios skelbiamos svetainėje esinvesticijos.lt. Kai įgyvendinami JP, informaciją apie ESF+ projekto dalyvius, EGADP projekto dalyvius arba TPF projekto dalyvius JP projekto vykdytojas pateikia JP vykdytojui. Su ESF+ projekto dalyviais, EGADP projekto dalyviais arba TPF projekto dalyviais susijusios deklaruojamos išlaidos pripažįstamos netinkamomis finansuoti, jei nepateikiama informacijos apie ESF+ projekto dalyvius, EGADP projekto dalyvius arba TPF projekto dalyvius, pradėjusius dalyvauti projekto veiklose, arba pateikiama neteisinga ar netiksli informacija ir projekto vykdytojas jos neištaiso iki administruojančiosios institucijos nurodyto termino. Ištaisius nurodytus trūkumus, projekto vykdytojas gali išlaidas, susijusias su ESF+ projekto dalyviais, EGADP projekto dalyviais arba TPF projekto dalyviais, įtraukti į veiklos ataskaitą. ESF+ projekto dalyvių, EGADP projekto dalyvių ir TPF projekto dalyvių duomenys įtraukiami ir įskaičiuojami į Investicijų programos stebėsenos ar Plano „Naujos kartos Lietuva“ bendrąjį stebėsenos rodiklį, nustatytą projekto sutartyje.“

1.3.9.   Pakeičiu 246 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

246.   Po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas, t. y. iš ERPF, Sanglaudos fondo, TPF (išskyrus, kai finansuojami projektai pagal Reglamento (ES) 2021/1056 8 straipsnio 2 dalies k, l ir m punktų reikalavimus) lėšų finansuojamų projektų, kurių veiklos susijusios su investicijomis į infrastruktūrą arba gamybą (prekių ar paslaugų kūrimą), vykdytojai (partneriai, JP projektų vykdytojai) per 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos (kai įgyvendinami JP projektai, – nuo JP finansavimo pabaigos) arba projektų, kuriems taikomos valstybės pagalbos taisyklės, vykdytojai (partneriai, JP projektų vykdytojai) per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį negali:“.

1.3.10. Pakeičiu 248.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

248.2.  Kitais atvejais, nenurodytais Taisyklių 248.1 papunktyje, kai investuojama į infrastruktūrą, 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos (kai įgyvendinami JP projektai, – nuo JP finansavimo pabaigos) projektų vykdytojams (partneriams, JP projektų vykdytojams) taikomi Taisyklių 246.2 ir 246.3 papunkčiuose nustatyti reikalavimai. Infrastruktūros objekto nuosavybės teisės arba veiklos, kuriai vykdyti buvo skirta investicijų, pobūdis, tikslai arba vykdymo sąlygos nesibaigus investicijų tęstinumo laikotarpiui gali būti keičiamos nesilaikant Taisyklių 246.2 ir 246.3 papunkčių reikalavimų tik esant administruojančiosios institucijos sutikimui ir už pažangos priemonę atsakingos ministerijos sutikimui raštu.“

1.3.11. Pakeičiu 260 punktą ir jį išdėstau taip:

260. JP ir JP projektui įgyvendinti partneriai nepasitelkiami.“

1.3.12. Papildau 2651 punktu:

2651. JP vykdytojas turi rinkti ir saugoti informaciją apie JP projekto pareiškėjo, kuris yra juridinis asmuo, tikrąjį (-uosius) savininką (-us), kuris (-ie) yra užsienyje registruotas (-i) fizinis (-iai) asmuo (-enys): vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą (-as) ir PVM mokėtojo kodą (-us) arba mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (-ius).“

1.3.13. Pakeičiu 294.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

294.2.1.  Kai projektai finansuojami įgyvendinant Investicijų programą:

294.2.1.1. Projekto išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2029 m. gruodžio 31 d. (kai veiklos finansuojamos pagal Reglamento (ES) 2021/1056 4 straipsnį, – iki 2026 m. gruodžio 31 d.).

294.2.1.2.   Veiklos, kurių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba su išlaidomis nesiejamą projekto finansavimą, gali būti vykdomos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2029 m. gruodžio 31 d. (kai veiklos finansuojamos pagal Reglamento (ES) 2021/1056 4 straipsnį, – iki 2026 m. gruodžio 31 d.).

294.2.1.3.   Visos projekto veiklos negali būti baigtos iki pareiškėjui pateikiant PĮP (netaikoma teikiant paraišką finansuoti JP projektą).

294.2.1.4.     Išlaidos, kurios tampa tinkamos finansuoti keičiant Investicijų programą, laikomos atitinkančiomis finansavimo reikalavimus nuo tos dienos, kurią EK pateikiamas prašymas peržiūrėti Investicijų programą, jeigu EK pritaria Investicijų programos pakeitimui. Ši nuostata taikoma ERPF, Sanglaudos fondo ir TPF investicijoms, kai į Investicijų programą įtraukiamas Reglamento (ES) 2021/1060 I priedo 1 lentelėje nurodytas naujas intervencijų kodas. Kai Investicijų programa keičiama siekiant reaguoti į gaivalines nelaimes, Investicijų programoje gali būti nustatyta, kad su tokiu pakeitimu susijusių išlaidų tinkamumas finansuoti pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai įvyksta gaivalinė nelaimė.“

1.3.14. Pakeičiu 294.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

294.3. Išlaidos turi būti patirtos projekto vykdytojų, partnerių ir (ar) JP projektų vykdytojų. Kai projektai finansuojami ESF+ lėšomis, EGADP lėšomis, nepanaudotomis EGADP lėšomis ir (arba) kitomis valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis projektams, įgyvendinamiems iš ES lėšų, bendrai finansuoti, išlaidos taip pat gali būti patirtos trečiųjų šalių, kai jos projekto dalyviams išmoka išmokas ar atlyginimus. Kai EGADP lėšomis, nepanaudotomis EGADP lėšomis ir (arba) kitomis valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis projektams, įgyvendinamiems iš ES lėšų, bendrai finansuoti, finansuojami projektai, kurie yra tiesiogiai susiję su finansine priemone ir būtini finansinei priemonei įgyvendinti, išlaidos taip pat gali būti patirtos trečiųjų šalių, jei šiomis išlaidomis prisidedama prie projekto įgyvendinimo. Kai projektas įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, privataus subjekto, su kuriuo sudaryta viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis, patirtos ir apmokėtos išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis.“

1.3.15. Pakeičiu 2971 punktą ir jį išdėstau taip:

2971. Kai EGADP lėšomis finansuojamas projektas, kuris bendrai finansuojamas pagal Skaitmeninės Europos programą arba programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, arba projektas, pateiktas pagal programos „Europos horizontas“ veiksmus ir pripažintas tinkamu finansuoti, tačiau negavęs EK finansavimo dėl lėšų trūkumo, įskaitant EK pažangumo ženklą gavusius projektus, tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos visos išlaidos, numatytos su EK sudarytoje dotacijos sutartyje arba programos „Europos horizontas“ paraiškoje, nepažeidžiant Taisyklių 294.2.2, 294.5, 294.6, 294.7, 308.7 papunkčiuose nustatytų reikalavimų bei laikantis Taisyklių 312 punkto ir VII skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatų.“

1.3.16. Papildau 2982 punktu:

2982. Ilgalaikio materialiojo turto, išskyrus turtą, nurodytą Taisyklių 309 punkte, pirkimo išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti iš ESF+ lėšų, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

2982.1. įgyvendinant projektą nurodytos šio turto pirkimo išlaidos yra mažesnės nei tokio paties turto nuomos išlaidos projekto (ar jo veiklos, kuriai vykdyti reikalingas turtas) įgyvendinimo laikotarpiu;

2982.2. finansuojama šio turto pirkimo išlaidų dalis yra lygi įsigyto turto nusidėvėjimo vertei per laikotarpį nuo turto įsigijimo iki projekto įgyvendinimo pabaigos;

2982.3. užbaigus projektą šio turto likutinė vertė yra nereikšminga, t. y. sudaro ne daugiau kaip 250 eurų bendros šio turto vertės;

2982.4. užbaigus projektą šis turtas ne trumpiau kaip iki jo nusidėvėjimo arba bent 5 metus bus naudojamas tam pačiam tikslui, kurio buvo siekiama įgyvendinant projektą, ir šio turto naudojimas būtinas projekto tikslo tęstinumui užtikrinti;

2982.5. projektas skirtas šiam turtui įsigyti, kai tai leidžiama ES reglamentuose ir Taisyklėse.“

1.3.17. Pakeičiu 309 punktą ir jį išdėstau taip:

309.   Be Taisyklių 308 punkte nurodytų išlaidų, ESF+ finansavimo reikalavimų neatitinkančiomis išlaidomis taip pat laikomos:

309.1. infrastruktūros, žemės ir kito nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos;

309.2. pastatų, kitų statinių ir patalpų statybos, rekonstravimo, remonto ir panašios išlaidos.“

1.3.18. Pakeičiu 339 punktą ir jį išdėstau taip:

339. Projekto vykdytojas, partneris, taip pat JP projekto vykdytojas turi užtikrinti galimybę ES institucijų, organų, tarnybų ar agentūrų prašymu susipažinti su komunikacijos ir matomumo medžiaga, taip pat užtikrinti, kad ES būtų suteikta nemokama, neišimtinė ir neatšaukiama licencija naudoti tokią medžiagą ir visas su ja susijusias ankstesnes teises pagal Reglamento (ES) 2021/1060 49 straipsnio 6 dalį ir IX priedą ir pagal EGADP finansinio susitarimo tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos (toliau – finansinis susitarimas) 10 straipsnio 6 punktą. Pagal Reglamento (ES) 2021/1060 49 straipsnio 3 ir 5 dalis, 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2023/435, 25a straipsnį ir finansinio susitarimo 10 straipsnio 2 dalies c punktą svetainėje esinvesticijos.lt, Finansų ministerijos interneto svetainėje finmin.lrv.lt, EK interneto svetainėje kohesio.eu ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse bus skelbiama:

339.1. projekto vykdytojo, partnerio ir JP projekto vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, fizinio asmens vardas ir pavardė (vardas ir pavardė skelbiami 2 metus nuo šios informacijos paskelbimo dienos), jeigu JP projekto vykdytojas yra fizinis asmuo;

339.2. projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos data, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir ES lėšų šaltinio (fondo) finansavimo dydis, projekto veiklų įgyvendinimo regionas ir regionui skirto finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto šalies ir vietos nuoroda arba geografinė padėtis;

339.3. paraiškos finansuoti JP projektą įvertinimo patvirtinimo data, bendra JP projektui skiriamų finansavimo lėšų suma, JP projekto veiklų vykdymo vieta;

339.4. informacija apie projekto lėšomis visa apimtimi ar iš dalies finansuojamus viešuosius pirkimus ir ne perkančiųjų organizacijų pirkimus (toliau – pirkimai): rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ir subteikėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas arba, jei jis jo neturi, kitas identifikacinis kodas;

339.5. informacija apie pagal Planą „Naujos kartos Lietuva“ 100 didžiausią finansavimą gaunančių juridinių ir fizinių asmenų, kurių asmens duomenys iš svetainės esinvesticijos.lt pašalinami po 2 metų nuo finansinių metų, kuriais lėšos buvo išmokėtos galutiniam gavėjui, pabaigos. Skelbiama Reglamento (ES) 2021/241 25a straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija apie galutinius gavėjus, išskyrus Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 38 straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus, kai informacija neskelbiama;

339.6. kita informacija apie projektą ir JP projektą, kurios viešinimas neprieštarauja teisės aktams dėl su ES investicijomis susijusių duomenų viešinimo.“

1.3.19. Pakeičiu 340 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

340. Projekto vykdytojas, partneris ir JP projekto vykdytojas, įgyvendindami informavimo apie projektą veiklą ar kitas komunikacijos veiklas, susijusias su ES finansavimu, visuomenei, žiniasklaidai ir kitoms tikslinėms auditorijoms turi pranešti apie ES finansavimą taip, kaip nurodyta EK leidinyje „ES emblemos naudojimas vykdant 2021–2027 m. ES programas“ (leidinys skelbiamas adresu 2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/es-emblemos-naudojimas-vykdant-2021-2027-m-es-programas), Finansų ministerijos leidinyje „ES investicijų stiliaus knyga“ ir CPVA leidinyje „Komunikacijos vadovas projektų vykdytojams“ (leidiniai skelbiami adresu 2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas), t. y. privalomai panaudodami:“.

1.3.20. Pakeičiu 340.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

340.2.3. „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“, kai projektas finansuojamas EGADP lėšomis arba kai projektas finansuojamas EGADP lėšomis ir 2021–2027 metų ES fondų lėšomis. Taip pat projekto vykdytojas, partneris ir JP projekto vykdytojas turi matomai pranešti apie projekto finansavimą pagal planą „Naujos kartos Lietuva“.“

1.3.21. Pakeičiu 341.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

341.3.2. ESF+, TPF lėšomis finansuojamas projektas, kurio visos išlaidos viršija 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) eurų.“

1.3.22. Pakeičiu 345 punktą ir jį išdėstau taip:

345. Taisyklėse nustatyti minimalūs projektų reikalavimai taikomi atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2021/241 28, 32 konstatuojamąsias dalis, 5 straipsnio 2 dalį ir 17 straipsnio 4 dalį (taikoma EGADP), Reglamento (ES) 2021/1056 6 ir 15 konstatuojamąsias dalis (taikoma TPF), 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1057, kuriuo nustatomas „Europos socialinis fondas +“ (ESF+) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013, 6 ir 28 straipsnius (taikoma ESF+), Reglamento (ES) 2021/1058 5 ir 6 konstatuojamąsias dalis (taikoma ERPF ir Sanglaudos fondui) ir Reglamento (ES) 2021/1060 6 konstatuojamąją dalį ir 9 straipsnį (taikoma ERPF, TPF, Sanglaudos fondui ir ESF+).“

1.3.23. Pakeičiu 1 priedą:

1.3.23.1.   Pakeičiu V skyrių:

1.3.23.1.1. Papildau nauju 8 punktu:

8.

Informacija apie pareiškėjo (partnerio) užsienio tikruosius savininkus (teikiama tik tuo atveju, kai pareiškėjo (partnerio (-ių)) tikrasis savininkas yra užsienyje registruotas fizinis asmuo).

Nurodoma pareiškėjo (partnerio (-ių)) užsienio tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (-os) ir PVM mokėtojo kodas (-ai) arba mokesčių mokėtojo identifikacinis (-iai) numeris (-iai).

 

 

1.3.23.1.2. Buvusį 8 punktą laikau 9 punktu.

1.3.23.2.   Pakeičiu VI skyrių:

1.3.23.2.1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Mano atstovaujamas pareiškėjas įsipareigoja 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos (arba kitą laikotarpį, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše arba Gairėse) nenutraukti gamybinės veiklos arba neperkelti jos už konkretaus Investicijų programos regiono ribų, taip pat už Lietuvos ribų (taikoma, kai projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo, ERPF arba TPF ir investuojama į infrastruktūrą arba gamybą (prekių ar paslaugų kūrimą). Netaikoma, jei projektui suteiktas pažangumo ženklas, apibrėžtas 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, su visais pakeitimais (toliau – BNR reglamentas) 2 straipsnio 45 dalyje (toliau – pažangumo ženklas), arba jei projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą, bendrai finansuojamą bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (toliau – programa „Europos horizontas“) lėšomis, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, ir jį planuojama finansuoti iš ERPF arba ESF+ lėšų).“

1.3.23.2.2. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

81. Mano atstovaujamas pareiškėjas nėra perkėlęs (kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais 2 straipsnio 61a punkte ir 14 straipsnio 16 dalyje) PĮP nurodytai veiklai tapačios veiklos arba jos dalies ar panašios veiklos iš kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje esančios įmonės į Lietuvos Respublikoje esančią įmonę, kuriai prašoma suteikti finansavimą, ir įsipareigoja to nedaryti projekto įgyvendinimo metu bei 2 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos (reikalavimas taikomas, kai projektui teikiama valstybės pagalba (įskaitant „de minimis“ pagalbą). Netaikoma, jei projektui suteiktas pažangumo ženklas arba jei projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, ir jį planuojama finansuoti iš ERPF arba ESF+ lėšų).“

1.3.23.2.3. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad vadovaujantis BNR reglamento 70 straipsnio 3 dalimi, 71 straipsnio 3 dalimi, 74 straipsniu, Finansinio reglamento 129 straipsniu, 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, su visais pakeitimais (toliau – EGADP reglamentas) 22 straipsnio 2 dalies e punktu, Vadovaujančiosios, administruojančiosios ir audito institucijos funkcijų, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, paskirstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“ (toliau – Funkcijų paskirstymo taisyklės), 4.9, 5.6, 6.6, 6.9, 6.17, 7.2, 9.2 papunkčiais, 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administruojančiosios institucijos ir tarpinės institucijos funkcijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ (toliau – Funkcijų sąrašas), 4.3, 4.4, 5.3, 5.4 papunkčiais, 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos vadovaujančiosios institucijos funkcijų paskirstymo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administracijos padaliniams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ (toliau – Aprašas), 6.5 papunkčiu Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos prokuratūros, vadovaujančiosios institucijos, ministerijų, tarpinės institucijos, administruojančiųjų institucijų, audito institucijos, kuriai pavesta atlikti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės audito institucijos funkcijas, Viešųjų pirkimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys turi teisę audituoti ir kontroliuoti mano atstovaujamo pareiškėjo ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji susijusi su projekto įgyvendinimu. Esu informuotas (-a), kad turiu visapusiškai bendradarbiauti su šiomis institucijomis Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos klausimu, užtikrinti su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų (įskaitant elektroninius dokumentus, pateiktus informacinių technologijų priemonėmis ir elektroninėse laikmenose) saugumą ir prieinamumą šių institucijų atstovams ir (ar) jų įgaliotiems asmenims projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos teisės aktuose nurodytu dokumentų saugojimo laikotarpiu.“

1.3.23.2.4. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenis, nurodytus mano atstovaujamo pareiškėjo PĮP ir kituose administruojančiajai institucijai pateiktuose dokumentuose, Europos Komisija, vadovaujančioji, administruojančioji, audito institucijos tvarkys stebėsenos, ataskaitų teikimo, komunikacijos, skelbimo, vertinimo, finansų valdymo, patikrinimų ir audito, taip pat, kai taikytina, dalyvių atitikties nustatymo vykdymo tikslais (teisinis pagrindas – BNR reglamento 4 straipsnis, 69 straipsnio 2 dalis, 71 straipsnio 1 ir 3 dalys, 72 straipsnio 1 dalies e punktas, Funkcijų sąrašo 4.20, 5.14 papunkčiai ir 6 punktas) ir (arba) lėšų naudojimo, susijusio su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytomis reformų ir investicinių projektų įgyvendinimo priemonėmis, įvykdymo, audito ir kontrolės tikslais (teisinis pagrindas – EGADP reglamento 22 straipsnio 2 dalies d punktas ir 3 dalis, Funkcijų paskirstymo taisyklių 6.2 papunktis). Asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) arba 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų taikytinas, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

1.3.23.3.   Pakeičiu 1 priedą:

1.3.23.3.1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Mano atstovaujamas partneris įsipareigoja 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos (arba kitą laikotarpį, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše arba Gairėse) nenutraukti gamybinės veiklos arba neperkelti jos už konkretaus Investicijų programos regiono ribų, taip pat už Lietuvos ribų (taikoma, kai projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo, Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) arba Teisingos pertvarkos fondo ir investuojama į infrastruktūrą arba gamybą (prekių ar paslaugų kūrimą). Netaikoma, jei projektui suteiktas pažangumo ženklas, apibrėžtas 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, su visais pakeitimais (toliau – BNR reglamentas) 2 straipsnio 45 dalyje (toliau – pažangumo ženklas), arba jei projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą, bendrai finansuojamą bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (toliau – programa „Europos horizontas“) lėšomis, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, ir jį planuojama finansuoti iš ERPF arba „Europos socialinio fondo +“ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas (toliau – ESF+), lėšų).“

1.3.23.3.2. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

81. Mano atstovaujamas partneris nėra perkėlęs (kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais 2 straipsnio 61a punkte ir 14 straipsnio 16 dalyje) PĮP nurodytai veiklai tapačios veiklos arba jos dalies ar panašios veiklos iš kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje esančios įmonės į Lietuvos Respublikoje esančią įmonę, kuriai prašoma suteikti finansavimą, ir įsipareigoja to nedaryti projekto įgyvendinimo metu bei 2 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos (reikalavimas taikomas, kai projektui teikiama valstybės pagalba (įskaitant „de minimis“ pagalbą). Netaikoma, jei projektui suteiktas pažangumo ženklas arba jei projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, ir jį planuojama finansuoti iš ERPF arba ESF+ lėšų).“

1.3.23.3.3. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Mano atstovaujamam partneriui žinoma, kad vadovaujantis BNR reglamento 70 straipsnio 3 dalimi, 71 straipsnio 3 dalimi, 74 straipsniu, Finansinio reglamento 129 straipsniu, 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, su visais pakeitimais (toliau – EGADP reglamentas) 22 straipsnio 2 dalies e punktu, Vadovaujančiosios, administruojančiosios ir audito institucijos funkcijų, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, paskirstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“ (toliau – Funkcijų paskirstymo taisyklės), 4.9, 5.6, 6.6, 6.9, 6.17, 7.2, 9.2 papunkčiais, 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administruojančiosios institucijos ir tarpinės institucijos funkcijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ (toliau – Funkcijų sąrašas), 4.3, 4.4, 5.3, 5.4 papunkčiais, 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos vadovaujančiosios institucijos funkcijų paskirstymo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administracijos padaliniams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ (toliau – Aprašas), 6.5 papunkčiu Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos prokuratūros, vadovaujančiosios institucijos, ministerijų ir tarpinės institucijos, administruojančiųjų institucijų, audito institucijos, kuriai pavesta atlikti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės audito institucijos funkcijas, Viešųjų pirkimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys turi teisę audituoti ir kontroliuoti mano atstovaujamo juridinio asmens ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su projekto įgyvendinimu. Esu informuotas (-a), kad turiu visapusiškai bendradarbiauti su šiomis institucijomis Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos klausimu, užtikrinti su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų (įskaitant elektroninius dokumentus, pateiktus informacinių technologijų priemonėmis ir elektroninėse laikmenose) saugumą ir prieinamumą šių institucijų atstovams ir (ar) jų įgaliotiems asmenims projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos teisės aktuose nurodytu dokumentų saugojimo laikotarpiu.“

1.3.23.3.4. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenis, nurodytus pareiškėjo PĮP ir projekto sutartyje, mokėjimo prašyme, išlaidų pagrindimo dokumentuose ir kituose administruojančiajai institucijai pateiktuose dokumentuose, Europos Komisija, vadovaujančioji, administruojančioji, audito institucijos tvarkys stebėsenos, ataskaitų teikimo, komunikacijos, skelbimo, vertinimo, finansų valdymo, patikrinimų ir audito, taip pat, kai taikytina, dalyvių atitikties nustatymo vykdymo tikslais (teisinis pagrindas – BNR reglamento 4 straipsnis, 69 straipsnio 2 dalis, 71 straipsnio 1 ir 3 dalys, 72 straipsnio 1 dalies e punktas, Funkcijų sąrašo 4.20, 5.14 papunkčiai ir 6 punktas) ir (arba) lėšų naudojimo, susijusio su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytomis reformų ir investicijų projektų įgyvendinimo priemonėmis, įvykdymo, audito ir kontrolės tikslais (teisinis pagrindas – EGADP reglamento 22 straipsnio 2 dalies d punktas ir 3 dalis, Funkcijų paskirstymo taisyklių 6.2 papunktis). Asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) arba 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų taikytinas, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

1.3.24. Pakeičiu 2 priedą:

1.3.24.1.   Pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.3.

Projektas atitinka Teritorinės teisingos pertvarkos planą.

(Taikoma, kai projektas finansuojamas iš Teisingos pertvarkos fondo lėšų. Netaikoma, jei projektui suteiktas pažangumo ženklas, apibrėžtas 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, su visais pakeitimais 2 straipsnio 45 dalyje (toliau – pažangumo ženklas), arba projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą, bendrai finansuojamą bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (toliau – programa „Europos horizontas“) lėšomis, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, ir jį planuojama finansuoti iš  Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) ar „Europos socialinio fondo +“ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas (toliau – ESF+), lėšų)“.

 

 

1.3.24.2.   Pakeičiu 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.5.

Projekto veiklos nėra tokios veiklos, dėl kurių Europos Komisija Lietuvos Respublikai buvo pateikusi pagrįstą nuomonę dėl pažeidimo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau –SESV) 258 straipsnį.

(Netaikoma, jei projektui suteiktas pažangumo ženklas, projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, ir jį planuojama finansuoti iš ERPF arba ESF+ lėšų, arba projektas bendrai finansuojamas pagal Skaitmeninės Europos programą)“.

 

 

1.3.24.3.   Papildau 3.2 papunkčiu:

„3.2.

Projekto tikslai, veiklos (poveiklės) atitinka bent vieną PFSA, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – Gairėse nurodytą veiklą (poveiklę).

(Netaikoma projektams, apimantiems finansines priemones)“.

 

 

1.3.24.4.   Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.2.

Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą (vertinant atitiktį šiam kriterijui vadovaujamasi pareiškėjo ir partnerio pateiktomis deklaracijomis. Pareiškėjo ir partnerio deklaracijose pateiktų teiginių dėl šiame papunktyje nurodytų apribojimų tikrumas tikrinamas atrankos būdu:

 

 

4.2.1.

pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms). Pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, t. y. vadovui, naudos gavėjui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje (toliau – naudos gavėjas), ar savininkui, ūkinės bendrijos tikrajam nariui (-iams) ar mažosios bendrijos atstovui (-ams), turinčiam (-iems) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar finansinę apskaitą (toliau – apskaita) tvarkančiam asmeniui (asmenims), ar kitam (kitiems) asmeniui (asmenims), turinčiam (-tiems) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, arba jungtinio projekto projekto pareiškėjui, kuris yra fizinis asmuo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos. Jungtinio projekto projekto pareiškėjui, kuris yra fizinis asmuo, nėra iškelta byla dėl bankroto;

(Vertinama projekto įgyvendinimo plano vertinimo metu nuo projekto įgyvendinimo plano pateikimo dienos nepažeidžiant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – PAFT), 48 punkto nuostatų. Pakartotinai nevertinama, jei kriterijus buvo įvertintas projektui suteikiant pažangumo ženklą arba projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, nepažeidžiant PAFT 48 punkto nuostatų)

 

4.2.2.

pareiškėjas ir partneris (-iai) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruoti juridiniai asmenys arba jungtinio projekto projekto pareiškėjas – užsienyje gyvenantis fizinis asmuo;

(Netaikoma biudžetinėms įstaigoms ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai.

Vertinama projekto įgyvendinimo plano vertinimo metu nuo projekto įgyvendinimo plano pateikimo dienos, nepažeidžiant PAFT 48 punkto nuostatų. Pakartotinai nevertinama, jei kriterijus buvo įvertintas projektui suteikiant pažangumo ženklą arba projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, nepažeidžiant PAFT 48 punkto nuostatų)

 

4.2.3.

pareiškėjas ir partneris (-iai) neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos finansiniams interesams, t. y. pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, naudos gavėjas ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar apskaitą tvarkantis asmuo (asmenys), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbą ar kitas su prekyba žmonėmis susijusias nusikalstamas veikas, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą ar realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos finansiniams interesams, arba nėra subjektas, kuriam taikomos sankcijos, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje;

(Netaikoma biudžetinėms įstaigoms.

Vertinama projekto įgyvendinimo plano vertinimo metu nuo projekto įgyvendinimo plano pateikimo dienos, nepažeidžiant PAFT 48 punkto nuostatų. Pakartotinai nevertinama, jei kriterijus buvo įvertintas projektui suteikiant pažangumo ženklą arba projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, nepažeidžiant PAFT 48 punkto nuostatų)

 

4.2.4.

pareiškėjo ir partnerio (-ių) planuojamos veiklos nėra tokios, kurias vykdant per PAFT 246–247 punktuose nustatytą investicijų tęstinumo laikotarpį būtų nutraukta gamybinė veikla arba ji būtų perkelta už konkretaus ESF investicijų programos regiono ribų, taip pat už Lietuvos ribų;

(Taikoma, kai vertinami ESF investicijų programos projektų įgyvendinimo planai, jei projektams, vadovaujantis PAFT 246–247 ir 250–252 punktais, taikomas reikalavimas per investicijų tęstinumo laikotarpį nenutraukti gamybinės veiklos arba neperkelti jos už konkretaus ESF investicijų programos regiono ribų, taip pat už Lietuvos ribų.

Vertinama projekto įgyvendinimo plano vertinimo metu nuo projekto įgyvendinimo plano pateikimo dienos, nepažeidžiant PAFT 48 punkto nuostatų. Netaikoma, jei projektui suteiktas pažangumo ženklas arba projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, ir jį planuojama finansuoti iš ERPF arba ESF+ lėšų)

 

4.2.5.

per 2 metus iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo pareiškėjas ir partneris nėra perkėlę (kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais 2 straipsnio 61a punkte ir 14 straipsnio 16 dalyje) projekto įgyvendinimo plane nurodytai veiklai tapačios veiklos arba jos dalies ar panašios veiklos iš kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje esančios įmonės į Lietuvos Respublikoje esančią įmonę, kuriai prašoma suteikti finansavimą, ir įsipareigoja to nedaryti projekto įgyvendinimo metu bei 2 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos, kai įgyvendinami jungtinio projekto projektai, – jungtinio projekto įgyvendinimo metu bei 2 metus po jungtinio projekto įgyvendinimo pabaigos;

(Reikalavimas taikomas, kai projektui teikiama valstybės pagalba (įskaitant „de minimis“ pagalbą). Netaikoma, jei projektui suteiktas pažangumo ženklas arba projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, ir jį planuojama finansuoti iš ERPF arba ESF+ lėšų)

 

4.2.6.

pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo;

(Netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims. Vertinama projekto įgyvendinimo plano vertinimo metu nuo projekto įgyvendinimo plano pateikimo dienos, nepažeidžiant PAFT 48 punkto nuostatų)“.

 

 

1.3.24.5.   Pakeičiu 4.21 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.21.

pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“.

(Netaikoma biudžetinėms įstaigoms ir kai jungtinio projekto projekto pareiškėjas yra fizinis asmuo. Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui Vertinama projekto įgyvendinimo plano vertinimo metu nuo projekto įgyvendinimo plano pateikimo dienos, nepažeidžiant PAFT 48 punkto nuostatų. Pakartotinai nevertinama, jei kriterijus buvo įvertintas projektui suteikiant pažangumo ženklą arba projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, nepažeidžiant PAFT 48 punkto nuostatų)“.

 

 

1.3.24.6.   Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.3.

Projektui įgyvendinti sudaryta komanda ir tinkamai paskirstytos jos funkcijos ir atsakomybės.

(Vertinant jungtinio projekto projektus ir projektus, finansuojamus pagal Skaitmeninės Europos programą, šis vertinimo aspektas netaikomas. Pakartotinai nevertinama, jei kriterijus buvo įvertintas projektui suteikiant pažangumo ženklą arba projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, nepažeidžiant PAFT 48 punkto nuostatų)“.

 

 

1.3.24.7.   Pakeičiu 4.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.5.

Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

 

(Netaikoma, kai pagal PFSA, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – Gaires nėra reikalavimo užtikrinti finansinį projekto veiklų tęstinumą. Pakartotinai nevertinama, jei kriterijus buvo įvertintas projektui suteikiant pažangumo ženklą arba projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, nepažeidžiant PAFT 48 punkto nuostatų)“.

 

 

1.3.24.8.   Pakeičiu 4.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.7.

Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

(Vertinant jungtinio projekto projektus, šis vertinimo aspektas netaikomas. Pakartotinai nevertinama, jei kriterijus buvo įvertintas projektui suteikiant pažangumo ženklą arba projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, nepažeidžiant PAFT 48 punkto nuostatų)“.

 

 

1.3.24.9.   Pakeičiu 5 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

5.

Projekto veiklos yra aiškios, realios, pamatuojamos ir jas įgyvendinus bus pasiekti projekto rezultatai.

(Vertinant jungtinio projekto projektus, šis bendrasis atrankos kriterijus netaikomas. Pakartotinai nevertinama, jei kriterijus buvo įvertintas projektui suteikiant pažangumo ženklą arba projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, nepažeidžiant PAFT 48 punkto nuostatų)“.

 

 

1.3.24.10. Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.2.

Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos arba sąnaudų veiksmingumo analizės rezultatais.

(Taikoma, kai projekto investicijų projektas teikiamas kartu su investicijų skaičiuokle. Vertinant jungtinio projekto projektus ir projektus, apimančius finansines priemones, šis vertinimo aspektas netaikomas. Netaikoma, jei projektui suteiktas pažangumo ženklas, projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, ir jį planuojama finansuoti iš ERPF arba ESF+

lėšų, arba projektas bendrai finansuojamas pagal Skaitmeninės Europos programą)“.

 

 

1.3.24.11. Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.3.

Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

(Jeigu taikoma. Vertinant jungtinio projekto projektus ir pagal Skaitmeninės Europos programą bendrai finansuojamus projektus arba jei projektui suteiktas pažangumo ženklas, projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“,  ir jį planuojama finansuoti iš ERPF arba ESF+

lėšų, šis vertinimo aspektas netaikomas)“.

 

 

1.3.24.12. Pakeičiu 7 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

7.

Projektas atitinka Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatas.

(Pakartotinai nevertinama, jei kriterijus buvo įvertintas projektui suteikiant pažangumo ženklą arba projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, nepažeidžiant PAFT 48 punkto nuostatų)“.

 

 

1.3.24.13. Pakeičiu 8 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

8.

Projektas atitinka horizontaliuosius principus (toliau – HP) ir atitinkamas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) nuostatas.

(Pakartotinai nevertinama, jei kriterijus buvo įvertintas projektui suteikiant pažangumo ženklą, projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, nepažeidžiant PAFT 48 punkto nuostatų)“.

 

 

1.3.25. Pakeičiu 3 priedą:

1.3.25.1.   Pakeičiu preambulės pildymo instrukciją ir ją išdėstau taip:

(Nurodomas administruojančiosios institucijos pavadinimas arba vadovaujančiosios institucijos pavadinimas, kai įgyvendinamos finansinės priemonės. Kai projekto sutartis rengiama Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinėje sistemoje (toliau – INVESTIS), šis duomenų laukas užpildomas automatiškai), atstovaujama (nurodomos atstovaujančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal (nurodomas atstovavimo pagrindas), (nurodomas ministerijos (įstaigos, kurios vadovas yra asignavimų valdytojas) pavadinimas, kai įgyvendinamos finansinės priemonės), atstovaujama (nurodomos atstovaujančio asmens pareigos vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal (nurodomas atstovavimo pagrindas), ir (nurodomas projekto vykdytojo pavadinimas. Kai projekto sutartis rengiama INVESTIS, šis duomenų laukas užpildomas automatiškai) (toliau – projekto vykdytojas), atstovaujamas (-a) (nurodomos atstovaujančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal (nurodomas atstovavimo pagrindas), (toliau kartu – Šalys), sudaro šią projekto „(nurodomas projekto pavadinimas. Kai projekto sutartis rengiama INVESTIS, šis duomenų laukas užpildomas automatiškai)“ Nr. (nurodomas projekto kodas. Kai projekto sutartis rengiama INVESTIS, šis duomenų laukas užpildomas automatiškai) sutartį (toliau – Sutartis).“

1.3.25.2.   Pakeičiu 6 punkto lentelės 6.3 papunkčio skilties „Projekto veiklos“ stulpelio „Metai ir mėnuo, kai pradedama vykdyti veikla“ pildymo instrukciją ir ją išdėstau taip:

Sutarties rengimo metu informacija užpildoma pagal projekto veiklų vykdymo pradžią, nurodytą 6.1 papunktyje, arba Sutarties įsigaliojimo datą ir informaciją, nurodytą projekto įgyvendinimo plano 3.1 papunktyje (stulpelyje „Projekto sutarties mėnuo, kai pradedama vykdyti veikla“, atsižvelgiant į požymį, nurodytą stulpelyje „Pradėta iki projekto sutarties pasirašymo“). Nurodoma formatu MMMM-MM. Nurodyti privaloma.

1.3.25.3.   Pakeičiu 7 punkto lentelės 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Nuosavas įnašas, eurais

 

2.1. Nacionalinės viešosios lėšos

2.2. Privačios lėšos

2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos

2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos

2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai

2.1.4. Nacionalinės viešosios lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti

2.2.1. Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) JP projekto vykdytojo lėšos

2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai

2.2.3. Privačios lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti

Susumuojama stulpelio suma

Susumuojama stulpelio suma

Susumuojama stulpelio suma

Susumuojama stulpelio suma

Susumuojama stulpelio suma

Susumuojama stulpelio suma

 

Susumuojama stulpelio suma

 

Nurodoma

konkrečiai projekto veiklai

finansuoti

būtina lėšų suma, kurią užtikrins projekto vykdytojas, partneris (-iai) ir (ar) JP projekto vykdytojas ir kurios šaltinis yra valstybės biudžeto lėšos.

Sutarties rengimo metu informacija automatiškai perkeliama iš projekto įgyvendinimo plano.

 

Nurodoma konkrečiai projekto veiklai

finansuoti

būtina lėšų suma, kurią užtikrins projekto vykdytojas, partneris (-iai) ir (ar) JP projekto vykdytojas ir kurios šaltinis yra savivaldybių biudžetų lėšos.

Sutarties rengimo metu informacija automatiškai perkeliama iš projekto įgyvendinimo plano.

 

Nurodoma

konkrečiai projekto veiklai

finansuoti

būtina

lėšų suma, kurią užtikrins projekto vykdytojas, partneris (-iai) ir (ar) JP projekto vykdytojas ir kurios šaltinis yra kiti viešųjų lėšų šaltiniai.

Sutarties rengimo metu informacija automatiškai perkeliama iš projekto įgyvendinimo plano.

 

Nurodoma konkrečiai projekto veiklai finansuoti būtina

lėšų suma, kurią užtikrins

projekto vykdytojas, partneris

(-iai) ir (ar) JP projekto vykdytojas ir kurios šaltinis yra viešosios lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti.

Sutarties rengimo metu informacija automatiškai perkeliama iš projekto įgyvendinimo plano.

 

Nurodoma

konkrečiai projekto veiklai finansuoti būtina

lėšų suma, kurią užtikrins

projekto vykdytojas, partneris

(-iai) ir (ar) JP projekto vykdytojas ir kurios nėra viešosios lėšos.

Sutarties rengimo metu informacija automatiškai perkeliama iš projekto įgyvendinimo plano.

 

Nurodoma

konkrečiai projekto veiklai

finansuoti

būtina

lėšų suma, kurią užtikrins projekto vykdytojas, partneris

(-iai) ir (ar) JP projekto vykdytojas ir kurios šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai, pvz., banko paskola.

Sutarties rengimo metu informacija automatiškai perkeliama iš projekto įgyvendinimo plano.

 

Nurodoma

konkrečiai projekto veiklai finansuoti būtina

lėšų suma, kurią užtikrins

projekto vykdytojas, partneris

(-iai) ir (ar) JP projekto vykdytojas ir kurios šaltinis yra privačios lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti.

Sutarties rengimo metu informacija automatiškai perkeliama iš projekto įgyvendinimo plano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3

2.1.4

2.2.1 + 2.2.2

2.2.3

2.1

2.2“.

 

 

1.3.25.4.   Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Stebėsenos rodikliai (kai rengiama INVESTIS, informacija užpildoma automatiškai)

(Perkeliama informacija, nurodyta projekto įgyvendinimo plano II skyriaus „Projekto iniciavimas“ 2.5 papunktyje. Kai įgyvendinamos finansinės priemonės, informacija pildoma Sutarties rengimo metu.)

Prie projekto privaloma nurodyti bent vieną produkto ar rezultato stebėsenos rodiklį įgyvendinant PFSA arba RPPl reikalavimus. 

 

Pažangos priemonės poveiklės numeris 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Stebėsenos rodiklio kodas

Matavimo vienetas

Pradinė reikšmė

Siektina reikšmė

 

8.1. Produkto stebėsenos rodikliai

Iš projekto įgyvendinimo plano nurodomas pažangos priemonės poveiklės numeris. 

Kai įgyvendinamos finansinės priemonės, pasirenkama iš kvietime nurodytų pažangos priemonių poveiklių (kvietimo finansuojamų projekto veiklų) sąrašo.

Iš projekto įgyvendinimo plano nurodomas produkto stebėsenos rodiklio pavadinimas pagal PFSA arba RPPl nurodytus stebėsenos rodiklių duomenis.

 

Kai keičiama sutartis, produkto stebėsenos rodiklio pavadinimas nurodomas (DMS – pasirenkamas iš sąrašo, suformuojamo iš kvietimo informacijos pagal veiklą (poveiklę)) pagal PFSA arba RPPl nurodytus stebėsenos rodiklių duomenis. Kai įgyvendinamos finansinės priemonės, INVESTIS užpildoma automatiškai pagal pasirinktą stebėsenos rodiklio kodą. 

Iš projekto įgyvendinimo plano nurodomas produkto stebėsenos rodiklio kodas pagal PFSA arba RPPl nurodytus stebėsenos rodiklių duomenis.

 

Kai keičiama sutartis, produkto stebėsenos rodiklio kodas nurodomas (DMS – pasirenkamas iš sąrašo, suformuojamo iš kvietimo informacijos pagal veiklą (poveiklę)) pagal PFSA arba RPPl nurodytus stebėsenos rodiklių duomenis. Kai įgyvendinamos finansinės priemonės, pasirenkama iš kvietime nurodytų stebėsenos rodiklių kodų pagal pasirinktą pažangos priemonės poveiklę (kvietimo finansuojamą projekto veiklą) sąrašo. 

Pasirinkus stebėsenos rodiklį, nurodomas jo matavimo vienetas, pvz., kilometrai (km), valandos (h) ir pan. Matavimo vienetai nurodomi pagal stebėsenos rodikliui priskirtus duomenis. 

Nurodyti privaloma, jeigu pasirinktas produkto 

stebėsenos rodiklis.

 

 

 

Nepildoma produkto rodikliams

Nurodoma siektina produkto stebėsenos rodiklio reikšmė, kurią planuojama pasiekti iki stebėsenos rodiklio aprašymo kortelėje, kurios informacija pateikiama stebėsenos rodiklių aprašymo kortelių suvestinėje, skelbiamoje ES investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt, nurodyto pasiekimo momento.

Nurodyti privaloma, jeigu pasirinktas produkto stebėsenos rodiklis.

 

 

 

 

 

8.2. Rezultato stebėsenos rodikliai

Iš projekto įgyvendinimo plano nurodomas pažangos priemonės poveiklės numeris. Kai įgyvendinamos finansinės priemonės, pasirenkama iš kvietime nurodytų pažangos priemonių poveiklių (kvietimo finansuojamų projekto veiklų) sąrašo.

Iš projekto įgyvendinimo plano nurodomas rezultato stebėsenos rodiklio pavadinimas pagal PFSA arba RPPl nurodytus stebėsenos rodiklių duomenis.

 

Kai keičiama sutartis, rezultato stebėsenos rodiklio pavadinimas nurodomas (DMS – pasirenkamas iš sąrašo, suformuojamo iš kvietimo informacijos pagal veiklą (poveiklę)) pagal PFSA arba RPPl nurodytus stebėsenos rodiklių duomenis. Kai įgyvendinamos finansinės priemonės, INVESTIS užpildoma automatiškai pagal pasirinktą stebėsenos rodiklio kodą.

 

 

Iš projekto įgyvendinimo plano nurodomas rezultato stebėsenos rodiklio kodas pagal PFSA arba RPPl nurodytus stebėsenos rodiklių duomenis.

Pasirinkus procentais matuojamą stebėsenos rodiklį, taip pat automatiškai nurodomi bazinis ir pokyčio stebėsenos rodikliai.

 

Kai keičiama sutartis, rezultato stebėsenos rodiklio kodas nurodomas (DMS – pasirenkamas iš sąrašo, suformuojamo iš kvietimo informacijos pagal veiklą (poveiklę)) pagal PFSA arba RPPl nurodytus stebėsenos rodiklių duomenis. Kai įgyvendinamos finansinės priemonės, pasirenkama iš kvietime nurodytų stebėsenos rodiklių kodų pagal pasirinktą pažangos priemonės poveiklę (kvietimo finansuojamą projekto veiklą) sąrašo.

Pasirinkus stebėsenos rodiklį, nurodomas jo matavimo vienetas, pvz., kilometrai (km), valandos (h) ir pan. Matavimo vienetai nurodomi pagal stebėsenos rodikliui priskirtus duomenis.

Nurodyti privaloma, jeigu pasirinktas rezultato 

stebėsenos rodiklis.

 

 

 

Pildyti privaloma. Iš projekto įgyvendinimo plano nurodoma pradinė rezultato stebėsenos rodiklio reikšmė.

Kai įgyvendinamos finansinės priemonės, pildoma Sutarties rengimo metu. 

Nurodoma siektina rezultato stebėsenos rodiklio reikšmė, kurią planuojama pasiekti iki stebėsenos rodiklio aprašymo kortelėje, kurios informacija pateikiama stebėsenos rodiklių aprašymo kortelių suvestinėje, skelbiamoje ES investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt, nurodyto pasiekimo momento.

Nurodyti privaloma, jeigu pasirinktas rezultato stebėsenos rodiklis.

 

1.3.25.5.   Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Horizontalieji principai (toliau – HP) ir atitinkamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) nuostatos (kai rengiama INVESTIS, informacija užpildoma automatiškai)

(Perkeliama informacija, nurodyta projekto įgyvendinimo plano III skyriaus „Projekto įgyvendinimo detalizacija“ 3.8 papunktyje. Informacija gali būti tikslinama Sutarties rengimo, keitimo metu. Kai įgyvendinamos finansinės priemonės, informacija pildoma Sutarties rengimo metu).

 

10.1. Projekto įgyvendinimo metu nepažeidžiami HP ir atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas

HP – darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą, principai.

Reikalavimai dėl HP nuostatų laikymosi nustatyti PFSA, o kai įgyvendinami RPPl projektai, Gairėse ir (ar) RPPl. Privaloma pažymėti langelį.

 

10.2. Projekto įgyvendinimo metu nepažeidžiami PFSA arba, kai įgyvendinami RPPl projektai, – Gairėse ir (ar) RPPl nustatyti reikalavimai dėl atitinkamų Chartijos nuostatų laikymosi

 

Privaloma pažymėti langelį.

 

10.3. Projektu tiesiogiai (projekto tikslas, tikslinė grupė, projekto veiklos, projekto vykdytojai, rodikliai, siekiami rezultatai) prisidedama prie HP įgyvendinimo:

Darnus vystymasis, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą

 

Langelio žymėti neprivaloma. 

Nurodoma, kaip įgyvendinant projektą bus tiesiogiai įgyvendinami PFSA, o kai įgyvendinami RPPl projektai, Gairėse ir (ar) RPPl nurodyti reikalavimai dėl darnaus vystymosi. Remiamos aplinkos atžvilgiu tvarios veiklos, kurias vykdant laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, kaip tai suprantama 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, šiose srityse:

-       aplinkosaugos srityje;

-       socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

-       ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

-       teritorijų vystymo srityje (aplinkosaugos, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

Turi būti pagrindžiama, kaip principas bus įgyvendinamas.

Lygios galimybės ir nediskriminavimas

 

Langelio žymėti neprivaloma. 

 

Nurodoma, kaip įgyvendinant projektą bus tiesiogiai vykdomi PFSA, o kai įgyvendinami RPPl projektai, Gairėse ir (ar) RPPl nurodyti reikalavimai dėl lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą, ir pagrindžiama, kaip principas bus įgyvendinamas.

Inovatyvumas (kūrybingumas)

 

Langelio žymėti neprivaloma. 

Jei pasirenkama, nurodoma, kaip įgyvendinant projektą bus vykdomi PFSA, o kai įgyvendinami RPPl projektai, Gairėse ir (ar) RPPl nurodyti reikalavimai dėl įsipareigojimų inovatyvumui (kūrybingumui) skatinti.

 

1.3.26. Pakeičiu 6 priedą:

1.3.26.1.   Pakeičiu monochrominės Europos Sąjungos emblemos ir šalia jos pasirinkto teiginio paaiškinimą ir jį išdėstau taip:

(Monochrominė Europos Sąjungos emblema ir šalia jos pasirinktas teiginys: Finansuoja Europos Sąjunga“ (kai jungtinio projekto projektas 100 procentų finansuojamas 20212027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis) arba „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“ (kai jungtinio projekto projektas ne 100 procentų finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis), arba „Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU“ (kai jungtinio projekto projektas finansuojamas 20212027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis arba Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis)“.

1.3.26.2.   Pakeičiu II skyriaus 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4.

Pagrindinė interneto svetainė, kurioje bus skelbiamas JP projekto aprašymas (jei tokia yra)

Nurodoma JP projekto vykdytojo pagrindinė interneto svetainė (jeigu tokia yra), kurioje per 20 darbo dienų nuo informacijos dėl paraiškos patvirtinimo gavimo dienos bus paskelbiamas trumpas JP projekto aprašymas, kuriame pristatomos įgyvendinant JP projektą suplanuotos veiklos ir rezultatai ir informuojama apie gautą Europos Sąjungos finansavimą (taikoma tik juridiniams asmenims). JP projekto aprašymas interneto svetainėje turi būti lengvai randamas ir aiškiai matomas bent iki JP projekto pabaigos (ilgalaikiam matomumui užtikrinti naujienų rubrika nenaudojama).

 

1.3.26.3.   Pakeičiu II skyriaus 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5.

Socialiniai tinklai, kuriuose bus viešinamas JP projekto aprašymas

Nurodoma, kuriuose socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo informacijos dėl paraiškos patvirtinimo gavimo dienos bus paskelbiamas trumpas JP projekto aprašymas, kuriame pristatomos įgyvendinant JP projektą suplanuotos veiklos ir rezultatai ir informuojama apie gautą Europos Sąjungos finansavimą (taikoma tik juridiniams asmenims).

 

1.3.26.4.   Pakeičiu III skyrių:

1.3.26.4.1. Papildau nauju 1 punktu:

1.

Informacija apie JP projekto pareiškėjo, kuris yra juridinis asmuo, užsienio tikruosius savininkus (teikiama tik tuo atveju, kai JP projekto pareiškėjo tikrasis savininkas yra užsienyje registruotas fizinis asmuo).

Nurodoma JP projekto pareiškėjo, kuris yra juridinis asmuo, užsienio tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (-os) ir PVM mokėtojo kodas (-ai) arba mokesčių mokėtojo identifikacinis (-iai) numeris (-iai).

 

1.3.26.4.2. Buvusį 1 punktą laikau 2 punktu.

1.3.26.5.   Pakeičiu IV skyrių:

1.3.26.5.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Aš įsipareigoju ar mano atstovaujamas JP projekto pareiškėjas įsipareigoja JP projekto įgyvendinimo metu prisidėti nuosavu įnašu, apmokėdamas (-a) JP projekto tinkamas finansuoti išlaidas, kurios nepadengiamos JP projekto finansavimo lėšomis, ir visas kitas JP projektui įgyvendinti reikalingas išlaidas (įskaitant netinkamas finansuoti išlaidas).

1.3.26.5.2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Aš įsipareigoju ar mano atstovaujamas JP projekto pareiškėjas įsipareigoja 5 metus nuo JP finansavimo pabaigos (arba kitą laikotarpį, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše) nenutraukti gamybinės veiklos arba neperkelti jos už konkretaus 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos regiono ribų, taip pat už Lietuvos ribų (taikoma, kai JP finansuojamas iš Sanglaudos fondo, Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) arba Teisingos pertvarkos fondo ir investuojama į infrastruktūrą arba gamybą (prekių ar paslaugų kūrimą). Netaikoma, jei JP projektui suteiktas pažangumo ženklas, apibrėžtas 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, su visais pakeitimais (toliau – BNR reglamentas) 2 straipsnio 45 dalyje (toliau – pažangumo ženklas), arba jei JP projektas  atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą, bendrai finansuojamą bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (toliau – programa „Europos horizontas“) lėšomis, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, ir jį planuojama finansuoti iš ERPF arba „Europos socialinio fondo +“ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas (toliau – ESF+), lėšų). Esu informuotas (-a), kad šiame punkte nurodytų asmenų duomenys tvarkomi vykdant BNR reglamento 73 straipsnio 2 punkto h dalyje nustatytą pareigą.

1.3.26.5.3. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

81. Aš arba mano atstovaujamas JP projekto pareiškėjas nesu (nėra) perkėlęs (kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais 2 straipsnio 61a punkte ir 14 straipsnio 16 dalyje) paraiškoje nurodytai veiklai tapačios veiklos arba jos dalies ar panašios veiklos iš kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje esančios įmonės į Lietuvos Respublikoje esančią įmonę, kuriai prašoma suteikti finansavimą, ir įsipareigoju (-a) to nedaryti JP įgyvendinimo metu bei 2 metus po JP įgyvendinimo pabaigos (reikalavimas taikomas, kai JP projektui teikiama valstybės pagalba (įskaitant „de minimis“ pagalbą). Netaikoma, jei JP projektui suteiktas pažangumo ženklas arba jei JP projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, ir jį planuojama finansuoti iš ERPF arba ESF+ lėšų). Esu informuotas (-a), kad šiame punkte nurodytų asmenų duomenys tvarkomi vykdant BNR reglamento 73 straipsnio 2 punkto h dalyje nustatytą pareigą.

1.3.26.5.4. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Man ar mano atstovaujamam JP projekto pareiškėjui yra žinoma, kad jeigu JP projekto lėšomis apmokėta PVM suma bus įtraukta į PVM ataskaitą arba JP projekto įgyvendinimo metu, kai JP projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės arba 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų ir JP bendra vertė kartu su PVM viršija 5 mln. eurų, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus bus įgyta teisė į PVM atskaitą, apie tai nedelsdamas (-a) informuosiu JP vykdytoją ir tą sumą privalėsiu sugrąžinti.

1.3.26.5.5. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Esu informuotas (-a) arba mano atstovaujamas JP projekto pareiškėjas yra informuotas, kad vadovaujantis BNR reglamento 70 straipsnio 3 dalimi, 71 straipsnio 3 dalimi, 74 straipsniu, 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2013, su visais pakeitimais (toliau – Finansinis reglamentas) 129 straipsniu, 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, su visais pakeitimais (toliau – EGADP reglamentas) 22 straipsnio 2 dalies e punktu, Vadovaujančiosios, administruojančiosios ir audito institucijos funkcijų, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, paskirstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“ (toliau – Funkcijų paskirstymo taisyklės), 4.9, 5.6, 6.6, 6.9, 6.17, 7.2, 9.2 papunkčiais, 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administruojančiosios institucijos ir tarpinės institucijos funkcijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ (toliau – Funkcijų sąrašas), 4.3, 4.4, 5.3, 5.4 papunkčiais, 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos vadovaujančiosios institucijos funkcijų paskirstymo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administracijos padaliniams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ (toliau – Aprašas), 6.5 papunkčiu Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos prokuratūros, vadovaujančiosios institucijos, ministerijų, tarpinės institucijos, administruojančiųjų institucijų, audito institucijos, kuriai pavesta atlikti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės audito institucijos funkcijas, Viešųjų pirkimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys turi teisę audituoti ir kontroliuoti mano arba mano atstovaujamo JP projekto pareiškėjo ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji susijusi su JP projekto įgyvendinimu. Esu informuotas (-a), kad turiu visapusiškai bendradarbiauti su šiomis institucijomis Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos klausimu, užtikrinti su JP projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų (įskaitant elektroninius dokumentus, pateiktus informacinių technologijų priemonėmis ir elektroninėse laikmenose) saugumą ir prieinamumą šių institucijų atstovams ir (ar) jų įgaliotiems asmenims JP projekto įgyvendinimo metu ir po JP projekto finansavimo pabaigos teisės aktuose nurodytu dokumentų saugojimo laikotarpiu.“

1.3.26.5.6. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenis, nurodytus paraiškoje ir kituose JP vykdytojui pateiktuose dokumentuose, JP vykdytojas, Europos Komisija, vadovaujančioji, administruojančioji, audito institucijos tvarkys stebėsenos, ataskaitų teikimo, komunikacijos, skelbimo, vertinimo, finansų valdymo, patikrinimų ir audito, taip pat, kai taikytina, dalyvių atitikties nustatymo vykdymo tikslais (teisinis pagrindas – BNR reglamento 4 straipsnis, 69 straipsnio 2 dalis, 71 straipsnio 1 ir 3 dalys, 72 straipsnio 1 dalies e punktas, Funkcijų sąrašo 4.20, 5.14 papunkčiai ir 6 punktas) ir (arba) lėšų naudojimo, susijusio su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytomis reformų ir investicijų projektų įgyvendinimo priemonėmis, įvykdymo, audito ir kontrolės tikslais (teisinis pagrindas – EGADP reglamento 22 straipsnio 2 dalies d punktas ir 3 dalis, Funkcijų paskirstymo taisyklių 6.2 papunktis). Asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) arba 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų taikytinas, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

1.3.27. Pakeičiu 7 priedo 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9.     NPO statusas turėtų būti nustatomas kiekvieniems finansiniams metams tų finansinių metų pradžioje, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos. Administruojančioji institucija, finansiniais metais tikrindama pirmąjį pirkimą, įvertina, ar NPO tinkamai nustatė tiems finansiniams metams suplanuotų pirkimų būdus ir ar nėra rizikos, kad tais metais gali pasikeisti NPO statusas.“

2.  N u s t a t a u, kad:

2.1.    regioninės pažangos priemonės finansavimo gairių projektai, parengti ir pradėti derinti iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, gali būti tvirtinami pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos galiojusią formą;

2.2.    jeigu įsigaliojus šiam įsakymui iki kvietime teikti projektų įgyvendinimo planus nustatyto projektų įgyvendinimo planų pateikimo termino liko mažiau negu 20 darbo dienų, projektų įgyvendinimo planai gali būti teikiami ir vertinami pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos galiojusią formą;

2.3.    jeigu įsigaliojus šiam įsakymui iki kvietime teikti paraiškas finansuoti jungtinio projekto projektus nustatyto paraiškų finansuoti jungtinio projekto projektus pateikimo termino liko mažiau negu 20 darbo dienų, paraiškos finansuoti jungtinio projekto projektus gali būti teikiamos ir vertinamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos galiojusią formą;

2.4.    projektų, kurių projektų sutartys sudarytos iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, trečiųjų šalių išlaidų tinkamumas finansuoti gali būti vertinamas pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos galiojusias Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 294.3 papunkčio nuostatas.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė