baltos zuvys

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. balandžio 12 D. SPRENDIMO nR. T-60 „DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 22 d. Nr. T-205

Švenčionys

 

 

 

Švenčionių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Pakeisti Švenčionių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T-60 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.    Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

SAVIVALDYBĖS MERAS                                                                         RIMANTAS KLIPČIUS