LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-356 „DĖL INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS TEIKIMO (DEKLARAVIMO) VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 24 d. Nr. EV-60

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjo – vyriausiojo darbo inspektoriaus 2023 m. kovo 16 d. tarnybinį pranešimą Nr. EPR-157 „Dėl ūkio subjektų patikrinimo kontrolinių klausimynų atnaujinimo“:

1. P a k e i č i u Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedą „Klausimynas“:

1.1. Papildau klausimyno skyriaus „2. Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai“ poskyrį „Darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos organizavimas įmonėse“ 2.3.5 ir 2.3.6 klausimais:

2.3.5.

Ar įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas vykdo asmuo (-enys), atitinkantis (ys) teisės aktuose nustatytus reikalavimus (atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų kvalifikacijai keliamus reikalavimus arba apmokyti ir jų žinios patikrintos Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų nustatyta tvarka)? ([2.1.] 12 str. 2, 3 d.; [2.25.] 1.1.1, 1.1.2. p.; [2.26.])

2.3.6.

Ar darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto kompetencija patvirtinama aukštojo mokslo studijų programos diplomo priedėliu arba aukštojo mokslo studijų pažymėjimu, patvirtinančiu darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto kompetenciją? ([2.25.] 1.1.2.1, 1.1.2.2,  1.1.2.3 p.)

 

1.2. Papildau klausimyno Teisės aktų sąrašą 2.25 ir 2.26 papunkčiais:

2.25. Kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu A1-60;

2.26. Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-276“.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

3. N u r o d a u VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti:

3.1. šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

3.2. klausimyno „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“ pakeitimą VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje.

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę VDI kancleriui.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                                     Jonas Gricius