LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GALIMO INTERESŲ KONFLIKTO LIETUVOS MOKSLO TARYBOJE VENGIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 22 d. Nr. V-32

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XIII-499 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“, 23.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Lietuvos mokslo tarybos valdybos 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimą Nr. 8V-76 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos narių viešų ir privačių interesų konflikto vengimo principų“:

1. Tvirtinu Galimo interesų konflikto Lietuvos mokslo taryboje vengimo aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos mokslo tarybos 2016 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. VIII‑14 „Dėl galimo interesų konflikto Lietuvos mokslo taryboje vengimo aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                          Dainius H. Pauža

 

Patvirtinta

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2018 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-32

 

Galimo interesų konflikto LIETUVOS MOKSLO TARYBOJE vengimO APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios Nuostatos

 

1. Galimo interesų konflikto Lietuvos mokslo taryboje vengimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos mokslo tarybos (toliau – LMT) narių, kitų Apraše išvardytų funkcinių grupių narių galimybes dalyvauti šių grupių veikloje, siekiant išvengti galimo interesų konflikto arba jį padaryti mažai tikėtinu.

2. Rengiant ir įgyvendinant mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) programas, paremiant tyrėjų judumą, mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą, patariant mokslo politikos klausimais pagal vaidmenį ir galimus interesus procesų dalyviai išskiriami į šias funkcines grupes:

2.1. ekspertų komisijos nariai (išskyrus vadovą) – asmenys, kuriems LMT teisės aktų nustatyta tvarka yra pavesta atlikti MTEP konkursinio finansavimo vertinamųjų objektų ekspertinį vertinimą; ekspertų komisijos nariui interesų konflikto vengimo požiūriu prilyginamas pavienis ar papildomas ekspertas;

2.2. ekspertų komisijos vadovas – asmuo, kuris teisės aktų nustatyta tvarka yra paskirtas vadovauti ekspertų komisijos darbui ir už jį atsiskaityti;

2.3. LMT darbuotojai – LMT Mokslo fonde ir (arba) LMT, kaip pareiškėjo, partnerio ar koordinatoriaus įgyvendinamuose Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų bei iš kitų teisėtų finansinės paramos šaltinių finansuojamuose projektuose dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;

2.4. LMT komitetų nariai (išskyrus pirmininkus) – LMT nariai, dirbantys Humanitarinių ir socialinių mokslų komitete ir Gamtos ir technikos mokslų komitete;

2.5LMT vadovai ir mokslinis sekretorius – LMT pirmininkas, LMT pirmininko pavaduotojai – Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininkas ir Gamtos ir technikos mokslų komiteto pirmininkas, LMT mokslinis sekretorius;

2.6LMT valdybos nariai – LMT nariai, dirbantys LMT valdyboje;

2.7. nuolatinės komisijos nariai – asmenys, kurie dalyvauja LMT teisės aktų nustatyta tvarka sudarytų MTEP programų specializuotų komitetų, MTEP programų darbo grupių, nuolatinių komisijų, nuolatinių darbo grupių veikloje ir kolegialiai pataria LMT ar LMT pirmininkui jiems pavestais mokslo politikos klausimais pagal kompetenciją;

2.8. projektų dalyviai, gaunantys naudą – asmenys, kurie dalyvauja įgyvendinant projektus bei gauna tiesioginę ir (ar) netiesioginę finansinę naudą – darbo užmokestį, pajamas už suteiktas paslaugas (įskaitant autorinį atlyginimą), su komandiruote ar stažuote susijusias išmokas;

2.9. programos projekto rengimo grupės nariai – asmenys, LMT teisės aktų nustatyta tvarka mokslo ir studijų politiką formuojančios ir (ar) įgyvendinančios institucijos pavedimu rengiantys mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros programos, kurią administruoti įgaliota LMT, projektą;

2.10. programos vykdymo grupės nariai – asmenys, kuriems LMT teisės aktų nustatyta tvarka pavesta vadovauti MTEP programos vykdymui, ją koordinuoti ir prižiūrėti, kad būtų pasiekti programos tikslai ir įgyvendinti jos uždaviniai;

3. Siekiant išvengti galimo interesų konflikto arba, nesant galimybės išvengti, jį padaryti mažai tikėtinu, tam pačiam asmeniui ne visada leidžiama būti kelių funkcinių grupių nariu.

 

II SKYRIUS

Galimo interesų konflikto vengimo schema LMT, IŠSKYRUS aTVEJUS, KAI VEIKIA NUOLATINĖ KOMISIJA

 

4. Rengiant ir įgyvendinant LMT remiamos veiklos krypčių priemonę pagal vaidmenį ir galimus interesus išskiriamos devynios funkcinės grupės:

4.1. LMT vadovai ir mokslinis sekretorius,

4.2. LMT valdybos nariai,

4.3. LMT komitetų nariai (išskyrus pirmininkus),

4.4. programos projekto rengimo grupės nariai,

4.5. ekspertų komisijos vadovas,

4.6. ekspertų komisijos nariai (išskyrus vadovą),

4.7. projektų dalyviai, gaunantys naudą,

4.8. programos vykdymo grupės nariai,

4.9. LMT darbuotojai.

5. Jeigu asmuo patenka į bent vieną iš 4 punkte išskirtų funkcinių grupių, jis privalo laikytis galimo interesų konflikto vengimo tvarkos, nustatytos Aprašo 1 priedo schemoje. Jei schemoje:

5.1. nurodytas draudimas, asmuo privalo arba atsisakyti tapti kitos funkcinės grupės nariu, arba atsistatydinti iš tos grupės, kurios nariu jis jau yra;

5.2. nurodytas santykinis draudimas, asmuo privalo arba atsisakyti tapti kitos funkcinės grupės nariu, arba atsistatydinti iš tos grupės, kurios nariu jis jau yra, jei viena iš šių grupių teikia siūlymus ar priima sprendimus dėl kitos funkcinės grupės, ir neprivalo, jei neteikia siūlymų ar nepriima sprendimų.

 

III SKYRIUS

Galimo interesų konflikto vengimo schema LMT, TAIKOMA VEIKIANT NUOLATINEI KOMISIJAI

 

6. Veikiant nuolatinėms komisijoms pagal vaidmenį ir galimus interesus išskiriamos penkios funkcinės grupės:

6.1. LMT vadovai ir mokslinis sekretorius,

6.2. LMT valdybos nariai,

6.3. LMT komitetų nariai (išskyrus pirmininkus),

6.4. nuolatinės komisijos nariai,

6.5. LMT darbuotojai.

7. Jeigu asmuo patenka į bent vieną iš 6 punkte išskirtų funkcinių grupių, jis privalo laikytis galimo interesų konflikto vengimo tvarkos, nustatytos Aprašo 2 priedo schemoje. Jei schemoje nurodytas draudimas, asmuo privalo arba atsisakyti tapti kitos funkcinės grupės nariu, arba atsistatydinti iš tos grupės, kurios nariu jis jau yra.

 

IV SKYRIUS

Galimo interesų konflikto vengimo PRINCIPAI DĖL SANTYKIŲ NE LMT

 

8. Ekspertų komisijos vadovas ar kitas jos narys negali individualiai vertinti MTEP konkursinio finansavimo vertinamojo objekto:

8.1. jei bent vienas iš projekto dalyvių, gaunančių naudą, yra mokslinės veiklos rezultatų, kurie yra ne senesni kaip 10 metų, skaičiuojant metų tikslumu, bendraautorius;

8.2. jei bent vienas iš projekto dalyvių, gaunančių naudą, ne daugiau kaip prieš penkerius metus kartu su ekspertų komisijos nariu buvo kito projekto dalyviais, gaunančiais naudą;

8.3. jei bent su vienu iš projekto dalyvių, gaunančių naudą, yra susijęs tiesioginio arba vieno ar dviejų aukštesnių lygių netiesioginio administracinio pavaldumo ryšiais bent viename juridiniame asmenyje;

8.4. jei bent su vienu iš projekto dalyvių, gaunančių naudą, dirba bent vieno juridinio asmens tame pačiame smulkiausiame administraciniame vienete.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. LMT remiamos veiklos krypčių priemonėse funkcinių grupių pavadinimai gali skirtis. Pagal jų funkcijas nustatomi atitikmenys ir apribojimai taikomi visa apimtimi. Jeigu kurios nors funkcinės grupės nėra, jinai praleidžiama.

10. Aprašas neapibrėžia visų situacijų, kuriose asmeniui gali iškilti interesų konfliktas. Asmuo, laikydamasis Aprašo nuostatų, nėra atleidžiamas nuo prievolės deklaruoti kitus galimus interesų konfliktus, taip pat nusišalinti nuo sprendimų priėmimo, kai gali iškilti interesų konflikto grėsmė.

 

_________________

 

Galimo interesų konflikto Lietuvos mokslo

taryboje vengimo aprašo

1 priedas

 

Galimo interesų konflikto vengimo schema LMT, išskyrus atvejus, kai veikia nuolatinė komisija

 

A funkcinė grupė

B funkcinė grupė

LMT vadovai ir mokslinis sekretorius

LMT valdybos nariai

LMT komitetų nariai (išskyrus pirmininkus)

programos projekto rengimo grupės nariai

ekspertų komisijos vadovas

ekspertų komisijos nariai (išskyrus vadovą)

projektų dalyviai, gaunantys naudą

programos vykdymo grupės nariai

LMT darbuotojai

LMT vadovai ir mokslinis sekretorius

n

n

n

n

LMT valdybos nariai

n

n

n

n

LMT komitetų nariai (išskyrus pirmininkus)

n

n

n

+

+

+

n

programos projekto rengimo grupės nariai

+

+

+

n

±

±

±

+

ekspertų komisijos vadovas

+

n

n

n

±

±

ekspertų komisijos nariai (išskyrus vadovą)

n

n

n

±

±

projektų dalyviai, gaunantys naudą

+

+

+

n

n

n

n

±

programos vykdymo grupės nariai

+

+

n

±

±

±

n

LMT darbuotojai

n

n

n

n

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pliuso ženklas reiškia leidimą A funkcinės grupės nariui tapti B grupės nariu, minuso – draudimą, pliuso ir minuso – santykinį draudimą, „n“ raidė reiškia nieko nereguliuojantį arba neįmanomą atvejį.

 

 

_________________

 

Galimo interesų konflikto Lietuvos mokslo

taryboje vengimo aprašo

2 priedas

 

Galimo interesų konflikto vengimo schema LMT, taikoma veikiant nuolatinei komisijai

 

A funkcinė grupė

B funkcinė grupė

LMT vadovai ir mokslinis sekretorius

LMT valdybos nariai

LMT komitetų nariai (išskyrus pirmininkus)

nuolatinės komisijos nariai

LMT darbuotojai

LMT vadovai ir mokslinis sekretorius

n

n

n

n

LMT valdybos nariai

n

n

n

+

n

LMT komitetų nariai (išskyrus pirmininkus)

n

n

n

+

n

nuolatinės komisijos nariai

+

+

n

+

LMT darbuotojai

n

n

n

+

n

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pliuso ženklas reiškia leidimą A funkcinės grupės nariui tapti B grupės nariu, minuso – draudimą, „n“ raidė reiškia nieko nereguliuojantį arba neįmanomą atvejį.

 

 

_________________