VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL elektroninio pristatymo paslaugų teikimo NACIONALINĖS ELEKTRONINIŲ SIUNTŲ PRISTATYMO, NAUDOJANT PAŠTO TINKLĄ, INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS SUTARTIES IR SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. VE-888 (1.3 E)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 914 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų, elektroninio pristatymo paslaugų teikimo šios sistemos priemonėmis taisyklių patvirtinimo ir tarifo nustatymo“, 12.3 papunkčiu ir 15 punktu:

1.  T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties formą;

1.2. Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties specialiųjų sąlygų formą.

2.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. NVE-2 (1.3 E) „Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties specialiųjų sąlygų patvirtinimo" su visais pakeitimais ir papildymais.

3.  N u s t a t a u, kad:

3.1. šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2022 m. sausio 5 d.;

3.2. šio įsakymo 1.2 papunktis ir 2 punktas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

 

Generalinis direktorius                                             Saulius Urbanavičius