visagino savivaldybės administracijos

direktorius

 

Įsakymas

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS administracijos DIREKTORIAUS

2020 M. KOVO 3 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-E-86 „DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 21 d. Nr. ĮV-E-41

Visaginas

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

1. Pakeičiu Visagino savivaldybės aplinkosauginio švietimo projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020  m.  kovo 3 d. įsakymu Nr. ĮV-E-86 „Dėl Visagino savivaldybės aplinkosauginio švietimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Pavedu Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                               Virginijus Andrius Bukauskas

 

 

Visagino savivaldybės aplinkosauginio švietimo

projektų finansavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

VERTINIMO KOMISIJOS VERTINAMŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ

VERTINIMO FORMA

 

 

Projekto pavadinimas                                                                                                                    

 

Vertinimo komisijos nario vardas ir pavardė                                                                                

 

Eil. Nr.

Projekto vertinimo kriterijai

Vertinimo skalė

Maksimalus galimų balų skaičius

Įvertinimas balais

1.

Projekto atitiktis reikalavimams ir remiamoms aplinkosauginio švietimo projektų veiklos sritims (paraiškos forma, finansuojamos veiklos sritys)

Atitinka reikalavimus – 10

Iš dalies atitinka reikalavimus – 5

Neatitinka – 0

10

 

2.

Projekto įgyvendinimas (nuoseklus ir gerai parengtas projekto įgyvendinimo planas)

Nuoseklus ir detalus – 10

Trūksta detalumo, nepakankamai argumentuota veikla – 5

Nedetalus – 2

Nėra plano – 0

10

 

3.

Projekto biudžeto lėšų panaudojimo sąmata

Pagrįstas ir gerai argumentuotas lėšų panaudojimas, yra kitų lėšų šaltinių – 10

Pagrįstas ir gerai argumentuotas lėšų panaudojimas, nėra kitų lėšų šaltinių – 7

Nepakankamas išlaidų pagrįstumas, yra kitų lėšų šaltinių – 4

Nėra sąmatos – 0

10

 

4.

Projekto dalyvių / naudos gavėjų skaičius ir tikslinė grupė

Dalyvių virš 100 – 10

Dalyvių daugiau nei 20 – 6

Mažas dalyvių skaičius (iki 20) – 5

Nenurodytas dalyvių skaičius – 0

10

 

5.

Projekto vykdymo perspektyvumas ir tęstinumas

Perspektyvus ir tęstinis – 10

Nenumatytas tęstinumas – 5

10

 

 

Maksimali galimų balų suma

 

50

X

 

Įvertinimo balų suma

 

X

 

 

 

Projekto privalumai

(daug dalyvių, konkrečios argumentuotos veiklos, atitinka prioritetines sritis ir t. t.)

 

Projekto trūkumai

(mažas dalyvių skaičius, neargumentuotas veiklos planas, nepagrįstas biudžetas ir t. t.)

 

Projekto veiklos, išlaidos, kurių siūloma nefinansuoti arba finansuoti iš dalies, pasiūlymas sumažinti projekto išlaidas, išbraukti netinkamas ar nepagrįstas išlaidas arba sumažinti prašomų išlaidų sumą

 

Vertinimo komisijos nario išvada (projektą remti, atmesti), siūloma projektui įgyvendinti suma

 

 

Projektas įvertintas nuo 31 iki 50 balų – remtinas, 30 ir mažiau balų – atmestinas.

 

 

Komisijos narys

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)