LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2023 M. KOVO 30 D. ĮSAKYME NR. A1-201 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2019 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A1-803
„DĖL VAIKO SITUACIJOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO“

 

2023 m. balandžio 19 d. Nr. A1-254

Vilnius

 

I š t a i s a u  techninę klaidą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. A1-201 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-803 „Dėl Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 1.3 papunktį išdėstau taip:

1.3. Papildau 26.12 papunkčiu:

26.12. Vaiko tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų atsisako priimti specialistų siūlomą pagalbą, reikalingą geriausiems vaiko interesams užtikrinti.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                      Monika Navickienė