VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS CENTRINĖS HIPOTEKOS ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS 2016 M. SAUSIO 14 D. ĮSAKYMO NR. B1-6 „DĖL NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMO IR DUOMENŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 16 d. Nr. VE-178 (1.3 E)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisykles, patvirtintas valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. B1-6 „Dėl Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“, ir jas papildau 52.11 papunkčiu:

52.11. duomenų santrauka apie aktualioje Registro duomenų bazėje esančius Registro objektus – asmenį, sudariusį pagalbos priimant sprendimus sutartį, pagalbą priimant sprendimus teikiantį asmenį, sritį (-is), kurioje (-iose) asmeniui teikiama pagalba priimant sprendimus, asmens pateiktą išankstinį nurodymą, kurią sudaro šie duomenys:

52.11.1. asmens, sudariusio pagalbos priimant sprendimus sutartį, pagalbą priimant sprendimus teikiančio asmens, srities (-čių), kurioje (-iose) asmeniui teikiama pagalba priimant sprendimus duomenys:

52.11.1.1. objekto įregistravimo Registre data ir laikas;

52.11.1.2. asmuo, sudaręs pagalbos priimant sprendimus sutartį (asmens kodas, vardas, pavardė; jeigu asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – gimimo data, vardas, pavardė);

52.11.1.3. pagalbą priimant sprendimus teikiantis asmuo (asmens kodas, vardas, pavardė; jeigu asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – gimimo data, vardas, pavardė);

52.11.1.4. sritis (-ys), kurioje (-iose) teikiama pagalba;

52.11.2. asmens pateikto išankstinio nurodymo duomenys (teikiami tik po išankstinio nurodymo įsigaliojimo):

52.11.2.1. objekto įregistravimo Registre data ir laikas;

52.11.2.2. asmuo, pateikęs išankstinį nurodymą (asmens kodas, vardas, pavardė; jeigu asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – gimimo data, vardas, pavardė);

52.11.2.3. išankstinio nurodymo įsigaliojimo data;

52.11.2.4. išankstinio nurodymo galiojimo terminas, jeigu jis nustatomas;

52.11.2.5. teismo leidimas nesilaikyti išankstinio nurodymo.“

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                               Saulius Urbanavičius