Paveikslėlis, kuriame yra eskizas, piešimas, arklys, iliustracija  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl viešojo administravimo subjekto, kurio teisinė forma –BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA, PAREIGYBIŲ SĄRAŠE ESANČIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ PERŽIŪROS REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2024 m. sausio 12 d. Nr. 1V-52

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2987 2 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2008 2 straipsnio 2 dalimi:

1Tvirtinu Viešojo administravimo subjekto, kurio teisinė forma – biudžetinė įstaiga, pareigybių sąraše esančių valstybės tarnautojų pareigybių peržiūros rekomendacijas (pridedama).

2Rekomenduoju viešojo administravimo subjektų, kurių teisinė forma – biudžetinė įstaiga, vadovams:

2.1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2987 2 straipsnio 11 dalies nuostatų įgyvendinimą organizuoti taip, kad šiame straipsnyje nurodyta valstybės tarnautojų pareigybių peržiūra būtų užbaigta iki 2024 m. rugsėjo 30 d.;

2.2. priimant sprendimus dėl naujų pareigybių įsteigimo (tiek valstybės tarnautojų, tiek darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis), atsižvelgti į šiuo įsakymu patvirtintų rekomendacijų 12 punkto nuostatas.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                               Agnė Bilotaitė

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2024 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 1V-52

 

 

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTO, KURIO TEISINĖ FORMA – BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA, PAREIGYBIŲ SĄRAŠE ESANČIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ PERŽIŪROS REKOMENDACIJOS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Viešojo administravimo subjekto, kurio teisinė forma – biudžetinė įstaiga, pareigybių sąraše esančių valstybės tarnautojų pareigybių peržiūros rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos) pateikiami viešojo administravimo subjekto, kurio teisinė forma – biudžetinė įstaiga (toliau – įstaiga), pareigybių sąraše esančių valstybės tarnautojų pareigybių peržiūros (toliau – pareigybių peržiūra) proceso etapai ir pareigybių peržiūros metu atliekamo valstybės tarnautojų pareigybėms priskirtų funkcijų įvertinimo gairės.

2Pareigybių peržiūros tikslas – peržiūrėti įstaigos pareigybių sąraše esančioms valstybės tarnautojų pareigybėms priskirtas funkcijas ir, identifikavus tas valstybės tarnautojų pareigybes, kurioms yra priskirtos vien tik Rekomendacijų 12.1–12.2 papunkčiuose nurodytos funkcijos, priimti motyvuotus sprendimus dėl šių pareigybių panaikinimo ar naujų pareigybių – darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) – vietoje jų įsteigimo.

 

II SKYRIUS

PAREIGYBIŲ PERŽIŪROS PROCESO ETAPAI

 

3.  Pareigybių peržiūros procesą sudaro šie etapai:

3.1. pareigybių peržiūros komisijos (toliau – Komisija) sudarymas;

3.2. pareigybių peržiūros plano parengimas ir patvirtinimas;

3.3. įstaigos pareigybių sąraše esančioms valstybės tarnautojų pareigybėms priskirtų funkcijų įvertinimas;

3.4. įstaigos valstybės tarnautojų pareigybių, kurioms priskirtos vien tik Rekomendacijų 12.1–12.2 papunkčiuose nurodytos funkcijos, sąrašo (toliau – Sąrašas) sudarymas;

3.5. sprendimų dėl Sąraše esančių valstybės tarnautojų pareigybių panaikinimo ar šių pareigybių panaikinimo ir darbuotojų pareigybių įsteigimo vietoje jų priėmimas.

4.  Komisija sudaroma įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Rekomendacijų įsigaliojimo dienos. Komisiją turi sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai – įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai. Į Komisijos sudėtį įtraukiamas (-i) darbdavio lygmeniu veikiančios (-ių) profesinės (-ių) sąjungos (-ų) atstovas, o jei jos nėra, – darbo tarybos atstovas (-ai) ar darbuotojų patikėtinis. Darbdavio lygmeniu veikiančios (-ių) profesinės (-ių) sąjungos (-ų) atstovas, o jei jos nėra, – darbo tarybos atstovas (-ai) ar darbuotojų patikėtinis negali sudaryti daugiau kaip pusės Komisijos narių skaičiaus. 

5.  Komisijos pirmininką iš Komisijos narių skiria įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

6.  Komisija ne vėliau kaip per du mėnesius nuo Rekomendacijų įsigaliojimo dienos parengia pareigybių peržiūros planą, kuriame nurodomi konkretūs valstybės tarnautojų pareigybėms priskirtų funkcijų įvertinimui ir Sąrašo sudarymui reikalingi veiksmai, jų atlikimo terminai ir kita reikalinga informacija. Pareigybių peržiūros planą, suderinęs su įstaigos vadovu ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Komisijos pirmininkas.

7.  Vadovaudamasi patvirtintu pareigybių peržiūros planu, Komisija pagal Rekomendacijų 12 punkte pateiktas gaires atlieka įstaigos pareigybių sąraše esančioms valstybės tarnautojų pareigybėms priskirtų funkcijų įvertinimą. Rekomenduojama ypatingą dėmesį skirti valstybės tarnautojų pareigybių, kurios yra įsteigtos įstaigos struktūriniuose padaliniuose, vykdančiuose vidaus administravimą, funkcijų vertinimui ir valstybės tarnautojų pareigybių, kurios nepriklauso įstaigos struktūriniams padaliniams ir kurioms priskirta vykdyti vidaus administravimą, funkcijų vertinimui.

8.  Valstybės tarnautojų pareigybėms priskirtų funkcijų įvertinimui gali būti pasitelkiami kiti įstaigos valstybės tarnautojai, darbuotojai ir (ar) išorės ekspertai.

9.  Jeigu atliekant įstaigos pareigybių sąraše esančioms valstybės tarnautojų pareigybėms priskirtų funkcijų įvertinimą:

9.1. nustatoma, kad absoliučiai visos konkrečiai valstybės tarnautojo pareigybei priskirtos (valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nurodytos) funkcijos atitinka Rekomendacijų 12.1–12.2 papunkčiuose nurodytas funkcijas – tokios pareigybės yra įtraukiamos į Sąrašą;

9.2. nustatoma, kad bent viena valstybės tarnautojo pareigybei priskirta (valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nurodyta) funkcija atitinka Rekomendacijų 12.3 papunktyje nurodytas funkcijas – tokios pareigybės į Sąrašą neįtraukiamos;

9.3. kyla abejonė, ar tam tikra valstybės tarnautojo pareigybei priskirta funkcija yra priskirtina Rekomendacijų 12.3 papunktyje nurodytoms funkcijoms, laikoma, kad ši funkcija yra būdinga valstybės tarnautojui veikla.

10.     Sudariusi Sąrašą Komisija, remdamasi atlikto įstaigos pareigybių sąraše esančioms valstybės tarnautojų pareigybėms priskirtų funkcijų įvertinimo metu surinkta informacija, parengia motyvuotus pasiūlymus dėl Sąraše esančių valstybės tarnautojų pareigybių panaikinimo ar darbuotojų pareigybių vietoje jų įsteigimo ir šiuos dokumentus pateikia įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

11.  Įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, įvertinęs pateiktą Sąrašą bei atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymus, priima sprendimą (-us) dėl konkrečių Sąraše esančių valstybės tarnautojų pareigybių panaikinimo arba šių pareigybių panaikinimo ir darbuotojų pareigybių vietoje jų įsteigimo.

 

III SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBĖMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ ĮVERTINIMO GAIRĖS

 

12.  Atliekant įstaigos pareigybių sąraše esančioms valstybės tarnautojų pareigybėms priskirtų funkcijų įvertinimą, nustatoma, ar į šias funkcijas:

12.1.  patenka veiklos, kuriomis tiesiogiai vykdomas įstaigos vidaus administravimas, kaip jis yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje:

12.1.1. personalo administravimas (veiklos, kurioms priskiriamas su personalo tarnybos ar darbo santykiais susijusių dokumentų rengimas ir tvarkymas, personalo atrankos procedūrų organizavimas, privalomos informacijos apie personalo tarnybos ar darbo santykius rengimas ir teikimas kompetentingoms institucijoms, darbo laiko apskaitos dokumentų ar darbo grafikų rengimas, periodinio privalomojo personalo sveikatos patikrinimo organizavimas ir kiti techninio pobūdžio su šiomis veiklomis susiję veiksmai);

12.1.2. finansinės apskaitos tvarkymas (veiklos, kurios kaip finansinės apskaitos tvarkymas yra nurodytos Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme);

12.1.3. dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimas (veiklos, atliekamos tvarkant, traukiant į apskaitą ir saugant įstaigos veiklos dokumentus);

12.1.4. viešųjų pirkimų vykdymas (veiklos, atliekamos įstaigos lygiu planuojant, organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus);

12.1.5. vidaus auditas (tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklos, kuriomis siekiama padėti gerinti įstaigos valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę);

12.1.6. projektų valdymas (projektų (laikinų veiklų, nukreiptų į unikalaus tikslo pasiekimą, turinčių savo pradžią ir pabaigą ir baigtinius išteklius) rengimas, planavimas, vykdymas, vykdymo stebėsena ir priežiūra įstaigos viduje, atsiskaitymas priežiūrą vykdantiems subjektams);

12.1.7. viešųjų ryšių palaikymas (informacijos žiniasklaidai ar visuomenei teikimas ir (ar) šio teikimo koordinavimas);

12.1.8. vidaus tyrimai (duomenų apie įstaigos valstybės tarnautojų galimai padarytus tarnybinius nusižengimus ir (ar) darbuotojų galimai padarytus darbo pareigų pažeidimus rinkimas ir tvarkymas, dokumentų, atliekant vidaus tyrimų procedūras, rengimas, tvarkymas, apskaita ir saugojimas);

12.1.9. informacinių ir ryšių technologijų administravimas (veiklos, atliekamos užtikrinant tinkamą informacinių ir ryšių technologijų ir su jomis susijusios įrangos veikimą įstaigoje);

12.1.10. turto administravimas (veiklos, kurias atliekant traukiamas į apskaitą, išduodamas, saugomas, prižiūrimas įstaigos valdomas, disponuojamas ir administruojamas nematerialusis, ilgalaikis (įskaitant nekilnojamąjį turtą) ir trumpalaikis materialusis turtas, vykdoma įstaigos šilumos, vandentiekio ir elektros tiekimo ūkio priežiūra ar atliekami kiti techninio pobūdžio su šiomis veiklomis susiję veiksmai);

12.1.11. kita ūkinio ar techninio pobūdžio veikla (bet kokia kita veikla, kuria nėra tiesiogiai vykdomos įstaigai pavestos funkcijos (viešojo administravimo ir (ar) kitos), kuria užtikrinamas įstaigos savarankiškas funkcionavimas ir kuri gali būti ir (ar) yra panašiai vykdoma visuose (ne tik viešuosiuose, bet ir privačiuose) juridiniuose asmenyse);

12.2patenka veiklos, kurias privalo vykdyti visi viešojo administravimo subjektai pagal Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnį (įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto turimos informacijos teikimas asmenims, asmenų konsultavimas viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais, administracinės procedūros, kaip ji yra apibrėžta Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje, vykdymas), jeigu šios veiklos yra atliekamos kartu su kita (-omis) Rekomendacijų 12.1 papunktyje nurodyta (-omis) veikla (-omis);

12.3nepatenka veiklos, kurios tiesiogiai yra susijusios su įstaigai pavestų viešojo administravimo įgaliojimų įgyvendinimu ir kita valstybės tarnautojui, kaip jis yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje, būdinga veikla:

12.3.1. administracinis reglamentavimas (tiesioginis įstatymų ir (ar) kitų norminių teisės aktų projektų rengimas ir (ar) rengimo koordinavimas, pasiūlymų dėl įstatymų ir (ar) kitų norminių teisės aktų projektų rengimo teikimas (kai ši veikla įstaigai yra pavesta kaip tiesioginė nuolatinė funkcija);

12.3.2. planavimo dokumentų rengimas (veikla, kuria daroma tiesioginė įtaka planavimo dokumentų, kaip jie yra suprantami pagal Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymą, turiniui: planavimo dokumentuose numatomų valstybės / savivaldybės vystymosi krypčių, prioritetų, tikslų, tikslams pasiekti skirtų priemonių (veiksmų) ir (ar) kitų nuostatų formulavimas, pasiūlymų ir išvadų dėl jų teikimas (kai ši veikla valstybės tarnautojo pareigybei yra priskirta kaip tiesioginė nuolatinė funkcija);

12.3.3. administracinių sprendimų priėmimas (tiesioginis administracinių sprendimų priėmimas arba šio priėmimo koordinavimas, prašymų priimti administracinius sprendimus nagrinėjimas ir (ar) administracinių sprendimų projektų rengimas arba šio nagrinėjimo ir (ar) rengimo koordinavimas);

12.3.4. administracinių paslaugų teikimas (prašymų suteikti administracines paslaugas nagrinėjimas, tiesioginis administracinių sprendimų suteikti administracines paslaugas priėmimas, administracinių sprendimų suteikti administracines paslaugas projektų rengimas, tiesioginis administracinių paslaugų suteikimas, kai šis suteikimas nereikalauja administracinio sprendimo priėmimo, ir (ar) visų šių veiklų koordinavimas);

12.3.5. teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra (patikrinimų planavimas, jų atlikimas, šių veiklų organizavimas ir koordinavimas, poveikio priemonių taikymas);

12.3.6. viešųjų paslaugų teikimo administravimas (norminių teisės aktų, kuriais nustatoma viešųjų paslaugų teikimo tvarka ir taisyklės, projektų rengimas, tiesioginis administracinių sprendimų dėl leidimų teikti viešąsias paslaugas išdavimo priėmimas, šių spendimų projektų rengimas, veiksmų, susijusių su viešųjų paslaugų teikėjų parinkimu, atlikimas, viešųjų paslaugų kokybės reikalavimų ar rodiklių nustatymas ar pasiūlymų dėl šio nustatymo rengimas, viešųjų paslaugų kokybės vertinimas ir (ar) visų šių veiklų koordinavimas);

12.3.7. atstovavimas teismuose ir (ar) išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose (procesinių dokumentų rengimas ir (ar) rengimo koordinavimas, tiesioginis dalyvavimas teismo ir (ar) išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijų, teisėsaugos institucijų posėdžiuose);

12.3.8. tarptautinių ryšių palaikymas (įstaigos atstovavimo užsienio valstybių, Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose organizavimas ir (ar) koordinavimas, sutarčių, susitarimų, kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis rengimas ir derinimo organizavimas, Lietuvos Respublikos pozicijų rengimas ir derinimo organizavimas, įstaigos personalo vizitų į užsienio valstybes, užsienio delegacijų priėmimo organizavimas ir (ar) visų šių veiklų koordinavimas);

12.3.9. korupcijos prevencija (įstaigoje parengtų norminių teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo atlikimas, korupcijos prevencijos planavimo dokumentų rengimas, korupcijos rizikos veiksnių įstaigoje nustatymas, įvertinimas, šalinimas ir (ar) mažinimas ir (ar) visų šių veiklų atlikimo koordinavimas);

12.3.10. diplomatinės tarnybos institucijų ar prekybos atstovybių užsienyje funkcionavimo užtikrinimas (pagalba diplomatams atliekant jiems nustatytas funkcijas arba kitų diplomatinės tarnybos institucijoms ar prekybos atstovybėms teisės aktais nustatytų funkcijų atlikimas);

12.3.11. pagalba valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims (Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei, teismui, savivaldybės tarybai, savivaldybės merui) atliekant jiems nustatytas funkcijas (informacijos, reikalingos valstybės ar vietos valdžią įgyvendinančių asmenų funkcijoms atlikti, apdorojimas ir analizė, išvadų / pasiūlymų / nuomonių / dokumentų su valstybės ar vietos valdžią įgyvendinančių asmenų kompetencija susijusiais klausimais rengimas).

 

_________________